Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Nyt dagpengesystem fra 2017

< Forrige | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017)

Ændringer, der træder i kraft den 2. januar 2017

Ny mulighed for at forlænge din dagpengeret

De nye regler giver dig mulighed for at opspare arbejdstimer og forlænge din dagpengeperiode med op til 1 års ekstra dagpenge (svarer til 1.924 dagpengetimer).
En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel:
Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

Det er alene arbejdstimer på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, der kan anvendes til forlængelsen af din dagpengeperiode. Arbejdstimerne skal være indberettet til Indkomstregistret. De arbejdstimer, du har haft, udover 962 timer vil blive sat ind på en beskæftigelseskonto og medtages til genoptjening af en ny 2 årig periode.

Det vil være dit valg, om du vil anvende arbejdstimerne til at forlænge din dagpengeperiode eller til at genoptjene en ny 2 årig dagpengeperiode. Det er dog kun muligt, hvis du på dette tidspunkt har ret til dagpenge.

beskæftigelseskonto
I første omgang bliver regnskabet administreret i a-kasserne. Fra juli 2017 kommer der fælles tællere, så alle kan følge med i deres egen "beskæftigelseskonto". Fra januar til juli føres regnskabet stadig i hele uger. Fra juli ophører den regnemetode, for herfra bliver dagpengeperioden nemlig opgjort i timer.
Dine dagpenge afregnes fra 1. juli 2017 i timer. Det betyder, at du kun bruger af dine dagpenge for de timer, du reelt får udbetalt. Det kan derfor betale sig for dig at arbejde, samtidig med at dine dagpenge kan give dig tryghed.

referenceperioden
Du skal være opmærksom på, at de opsparede arbejdstimer skal forbruges i form af ekstra dagpengetimer inden for et begrænset periode (kaldet referenceperioden).
Referenceperioden forlænges i forholdet 1:3. Det betyder, at f.eks. to måneders arbejde giver en referenceperiode på seks måneder. Har du tre måneders arbejde, skal den forlængede dagpengeperiode være brugt inden for ni måneder. Du kan højst forlænge din dagpengeperiode med ét år inden for 1,5 år.
Fra 1. juli 2017 har du op til 1,5 år til at bruge dine optjente dagpenge, efter din 2-årige dagpengeperiode er udløbet.

Nye regler for nyuddannede

Dagpengeret til dimittender på korte uddannelser
Fra 2. januar 2017 kan du få dimittenddagpenge, hvis du efter denne dato eller senere afslutter en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneder.
For, at man kan blive berettiget til dagpenge som dimittend, skal den uddannelse, man har taget, fremover være normeret til 18 måneder. Som det er nu, skal uddannelsen både være normeret og praktisk udført på 18 måneder. Fra 2. januar 2017 kan dagpengeretten opnås, selvom den praktiske udførsel er kortere end uddannelsens normering. Dagpengene kan dog først udbetales efter de 18 måneder, der markerer uddannelsens afslutning. De nye regler gælder for uddannelser, der afsluttes fra og med den 2. januar 2017.

Ændring af dimittendsats

Fra 2. januar 2017 ændres måden, man udregner dagpengesatsen på, for dimittender. Satsen bliver nemlig afhængig af, om man er forsørger (forsørgerpligt overfor barn/børn under 18 år) eller ikke-forsørger. Som det er nu, får dimittender 82 pct. af dagpengesatsen. Ændringen består i, at dimittender, der ikke er forsørgere, falder i sats. Fra januar 2017 får alle dimittender, der ikke har forsørgerpligt 71,5 pct. af satsen. Det giver et fald på 88 kroner pr. dag og 1.760 kroner for en dagpengeperiode på fire uger (2016-tal). Ændringen gælder desværre også dem, der er på dimittendsats nu.

Samme sats gælder, hvis du har opnået dagpengeret helt eller delvist på grund af aftjent værnepligt eller frivillig værnepligt.

Du kan stadig (som hidtil) tidligst få beregnet en dagpengesats efter samme principper som ved beregning af lønmodtagernes dagpengesats, 6 måneder efter din ret til dagpenge er indtrådt. Din dagpengesats kan kun beregnes ud fra arbejdstimer, som du har haft efter du afsluttede din uddannelse.

G-dage – fra to til en dag

G-dage er de første ledighedsdage, din arbejdsgiver skal betale dagpenge til dig, hvis du bliver afskediget fra dit job eller stopper i et vikariat. For at få G-dage skal du have været ansat i 74 timer inden for de sidste fire uger, før du blev ledig.
Har du været ansat hos en arbejdsgiver i mindre end tre måneder, kan du i 2016 kun få to G-dage fra arbejdsgiveren. I 2017 vil du kun få betaling for en G-dag, og fra 2018 er det helt slut med betaling for G-dage, hvis du har været ansat i mindre end tre måneder.

Pensionister kan blive i a-kassen

Vi lever heldigvis længere, og flere vil gerne være aktive på arbejdsmarkedet – også efter pensionsalderen. Derfor får personer, der har nået folkepensionsalderen, nu mulighed for et særligt seniormedlemskab i a-kassen. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning, fortsat tilknytning til faget og relevante tilbud til dig i den tredje arbejdsalder.
Et seniormedlemskab koster kun administrationsbidraget, der ligger på ca. 100 kr. om måneden i de billigste A-kasser.

< Forrige | Indhold | Næste > (Ændringer, der træder i kraft den 1. juli 2017)

Denne side er senest opdateret 03.01.2017.

Kilde: Min A-kasse, FTF-A, DANA og STAR.

Mere om A-kasse medlemskab