Ledig

Uddannelse
kurser

Uddannelse på dagpenge

Som ledig på dagpenge kan en uddannelse eller et kursus give dig nye jobmuligheder. Få overblik over de forskellige muligheder her.

Der findes en række forskellige muligheder for at tage en uddannelse eller komme på kursus, mens du er på dagpenge. Dine muligheder afhænger blandt andet af, om du i forvejen har en uddannelse og hvor lang den er.

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige uden uddannelse eller med en kortere uddannelse. Når du deltager i jobrettet uddannelse, får du dagpenge fra din A-kasse imens.

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis:

 • Du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det, eller
 • har en kort videregående uddannelse (der ikke overstiger erhvervsakademiniveau) og en erhvervsuddannelse.

Derudover kræver det at du har deltaget i en jobsamtale på jobcenter og en cv-samtale i a-kassen og at du har været ledig i 5 uger (karensperiode).
Det er a-kassen, der skal vejlede dig om muligheden, og træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Kommunerne kan, med midler fra den regionale uddannelsespulje, få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser og tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte erhvervsrettede kurser.

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag give dig tilbud, der finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Alle ledige er i princippet i målgruppen. Puljen giver dog især ufaglærte gode muligheder. Der er også en del kurser til faglærte og ledige med en kortere videregående uddannelse. Der er meget få kurser til personer med en lang videregående uddannelse.

For at Jobcentret skal kunne få tilskud til dit kursus eller forløb, skal det:

 • fremgå af en såkaldt "positivliste" (se neden for) for det RAR-område hvor du bor, eller for et tilstødende RAR-område, ELLER
 • du skal have en skriftlig aftale med en arbejdsgiver, som lover at ansætte dig i mindst 3 måneder, hvis du tager et bestemt kursus. Aftalen mellem dig og arbejdsgiveren kaldes en arbejdsgivererklæring. Det er ikke et krav, at kurset skal være inden for mangelområder eller fremgå af de regionale positivlister.

Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år.

Positivlisterne findes på STAR's side om De Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR:

Erhvervsuddannelse for voksne på dagpenge (uddannelsesløft)

Jobcenteret kan give tilbud om en hel eller en del af en erhvervsuddannelse til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år. Du kan dog kun få tilbud om uddannelsesløft hvis du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år).

Formålet med uddannelsesløft er at flere får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

Fra 1.1.2024 er der to ordninger - uddannelsesløft på 80% af dagpengesats og uddannelsesløft indenfor mangelområder på 110% af dagpengesats. Det bemærkes at Folketinget den 19.12.2023 vedtog at gøre den midlertidige ordning med uddannelsesløft på 110% dagpenge, permanent.

Udover at der er forskel på hvor meget man får i dagpenge under uddannelsen, er der også forskel på hvilke uddannelser man kan tage under de to ordninger.

Du kan læse mere om uddannelsesløft på 110% dagpenge i denne artikel.

Hvad kan bevilges med 80% dagpenge?

 • en hel erhvervsuddannelse med eller uden skolepraktik. Hvis jobcentret bevilger en uddannelse uden skolepraktik, er det intentionen, at den ledige - evt. med hjælp fra jobcentret - finder og indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver og færdiggør uddannelsen på ordinære vilkår, eventuelt via voksenlærlingeordningen.
 • et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb, hvis det vurderes at være det rette for den enkelte set i forhold til pågældendes forudgående merit, erfaring og jobperspektiv. Intentionen er i givet fald, at den ledige kan påbegynde sin erhvervsuddannelse via et tilbud om fx et grundforløb under puljen til uddannelsesløft for dernæst at færdiggøre uddannelsen ved fx at overgå til en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver under voksenlærlingeordningen.

Hvad har man ret til med 110% dagpenge?
Man kan tage en uddannelse inden for brancher hvor der er mangel på arbejdskraft eller en uddannelse der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet. Hvilke uddannelser der er tale om fremgår af en positivliste. Listen gældende fra 1. juli 2023 kan ses her. Den indeholder bl.a. populære uddannelser som sosu-hjælper og sosu-assistent.

Dagpengemodtagere, som er omfattet af bestemmelsen, får en ret til et sådant tilbud om en erhvervsuddannelse over for jobcenteret. Jobcenteret skal således ikke fortage en vurdering af, om f.eks. tilbuddet er den rigtige indsats for at bringe den enkelte dagpengemodtager tilbage til arbejdsmarkedet, eller om pågældende har de nødvendige kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Under den midlertidige ordning kan kan der alene bevilges en hel erhvervsuddannelse, hvorfor der bl.a. ikke kan bevilges et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.

Ingen pligt for dagpengemodtageren
Tilbuddet (uanset om det er under den varige eller midlertidige ordning) skal aftales mellem personen og jobcenteret. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når tilbuddet er aftalt, har personen pligt til at påbegynde og deltage i uddannelsen.

Varighed udover dagpengeperiode
Hvis uddannelsen strækker sig i varighed udover perioden for din dagpengeret, kan du fortsætte uddannelsesforløbet på anden forsørgelsesydelse, fx SU, kontanthjælp eller gennem voksenlærlingeordningen - alt efter hvad du er berettiget til.

Økonomi under uddannelsen

Enten 80% eller 110% af den maksimale dagpengesats, dog højst et beløb svarende til din hidtidige dagpengesats

Hvis du er interesseret, kan du kontakte dit jobcenter eller din a-kasse, og sammen kan I finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse der er relevant, og hvornår din uddannelse kan starte.

Læs mere om uddannelsesløft.
Læs mere om den midlertidige ordning med 110% dagpenge.

Øvrige kurser, enkeltfag og deltidsuddannelser

De ovenfor omtalte muligheder for uddannelse mens du får dagpenge, er særligt målrettet ledige med lidt eller ingen uddannelse i forvejen, og der er også tale om efteruddannelse hvor enten din A-kasse, dit Jobcenter eller begge er meget "inde over". Endelig er der tale om kurser og uddannelse der skal give kvalifikationer til at kunne påtage sig konkrete job og arbejdsopgaver (ofte hvor der er mangel på arbejdskraft).

Men hvad hvis du ønsker at deltage på andre former for uddannelse?
Det kunne f.eks. være i form af enkeltfag (f.eks. på HF, "Åbent Universitet" eller lign.), eller en deltidsuddannelse som er tilrettelagt til at kunne tages samtidig med arbejde (f.eks. HD, Meritlærer, Meritpædagog, MBA, MPA, andre diplom- og masteruddannelser).

Generelt gælder:

 • Du skal altid sørge for at underrette din a-kasse og dit jobcenter om din deltagelse, inden du starter.
 • Du skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde, imens du følger uddannelsen.
  Det betyder også, at du skal afbryde uddannelsen, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med arbejde, aktivering og lignende.
 • Du må ikke sige et arbejde op for at begynde på en uddannelse. Så mister du retten til dagpenge, indtil du ikke længere går på uddannelsen.
 • Du kan i nogle tilfælde kombinere de forskellige muligheder for uddannelse. Spørg i a-kassen, hvis du overvejer at deltage i flere typer uddannelse på samme tid.

Læs mere om uddannelse i form af enkeltfag og deltidsuddannelse samtidig med at du får dagpenge af din A-kasse.

Højskoleophold for unge under 25

Du har mulighed for højskole, daghøjskole eller produktionsskole - hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder.

Du kan få dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Du skal stå til rådighed mens du er på højskolen. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

Begrænsede muligheder for akademikere

Har du en længerevarende uddannelse og f.eks. er på dimittenddagpenge, er det begrænset hvad A-kasse systemet giver af muligheder for at opkvalificere dig via relevant efteruddannelse.
Den tidligere ordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse er erstattet af 6 ugers jobrettet uddannelsesordning, kun for ufaglærte og faglærte.

Du har dog som højtuddannet ledigt medlem af en A-kasse, muligheden for på lige fod med andre ledige at søge den regionale uddannelsespulje.
Endvidere har du mulighed for at deltage i uddannelser under 20 timer om ugen. Det skal være en uddannelse, der ikke giver adgang til SU.
I starten af din ledighedsperiode kan du også deltage i op til 6 timers undervisning om ugen, herunder også i uddannelse, der udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU.
Læs mere om betingelserne og mulighederne for at deltage i enkeltfag og deltidsuddannelse, mens du er på dagpenge.

Deltagelse på kurser som led i aktivering
Du har altid muligheden for at tale med dit jobcenter, om du kan tage kurser, f.eks. på åbent universitet som aktivering. Som akademiker kan det dog være svært at få godkendt uddannelse som aktivering, så du skal have argumenterne i orden.

Tabel: ledige på uddannelse med dagpenge i 2022, fordelt på A-kasse

A-kasse Puljen til
uddannelsesløft
Ret til
uddannelsesløft
inden for
mangelområder
Den regionale
uddannelsespulje
Øvrig ordinær
uddannelse
6 ugers jobrettet
uddannelse
Opkvalificerings-
forløb i alt
Akademikernes A-kasse301.208221151.416
A-kassen Ase10856012865291.340
AJKS032692914308
A-kassen Frie32413763100299
BUPL A-kasse0097253118
CA A-kasse033579512450
Det Faglige Hus A-kasse331479435257482.119
Din Faglige A-Kasse0148032101206
DSA0080440118
Faglig Fælles (3F) A-kasse583021.4621.1012.0264.258
FOAs A-kasse1662186128266581
FTF A-kasse725510200203879
NNF A-kasse076268103212
HK A-kasse15687692756161.573
Krifa A-Kasse311809466919592.471
Lederne A-kasse72440390400847
Lærernes A-kasse00188626249
MA A-kasse00669747734
Metal A-Kasse319336119420774
Min A-kasse929393140247742
SL A-Kasse006615585
Teknikernes A-Kasse061514360244
I alt1999999.8954.3166.83419.967

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og KMD’s sygedagpengeregistre.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere