Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Tilsyn med de danske A-kasser 2016-2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med a-kasser, jf. bl.a. § 88, stk. 7 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det drejer sig om tilsyn med de anerkendte a-kassers administration, økonomi, regnskaber og revision. Herudover drejer det sig om tilsyn med a-kassernes medlemmer og det særskilte tilsyn med a-kassernes administration af sagerne om rådighed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR) fører tilsyn med de 24 a-kassers administration gennem bl.a. rådighedstilsyn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, regnskabstilsyn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 89 og tilsyn i samarbejde med andre offentlige myndigheder, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. §§ 90-91b.

Styrelsens tilsyn er baseret på 2 områder. Dels er tilsynet baseret på opfølgning på a-kassernes resultater i det dialogbaserede tilsyn, der bl.a. gennemføres i regi af periodiske kontaktgruppemøder og løbende turnusmøder med samtlige a-kasser, herunder også opfølgning på det særlige rådighedstilsyn, og dels på opfølgningen af revisionen af a-kasserne, som udføres af a-kassernes revisorer. Denne årlige revisionsmæssige gennemgang af bl.a. administration og økonomi, afrapporteres i a-kassernes revisionsprotokollater, som fremsendes til styrelsen til nærmere gennemgang og opfølgning.

Tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger

Tilsynet med a-kassernes rådighedsvurderinger har fokus på a-kassernes administration af den del af rådighedsområdet, der vedrører de lediges jobsøgning.

Dette sker ved at kontrollere og vurdere a-kassernes afgørelser i rådighedsspørgsmål og dermed være med til at forbedre kvaliteten af a-kassens afgørelser og sagsbehandling på rådighedsområdet, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 88, stk. 2.

Tilsyn med a-kassernes administration af reglerne om selvforskyldt ledighed i forbindelse med aktiveringsindsatsen

Der føres et særligt tilsyn med a-kasserens administration af reglerne om selvforskyldt ledighed, jf. jf. § 88, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Dette tilsyn har fokus på a-kassernes administration af jobcentrenes underretninger om fx afslag på eller ophør i tilbud eller udeblivelse fra en jobsamtale eller lignende situationer, hvor en ledig ikke gør, som jobcenteret har bedt pågældende om (negativ hændelse) i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det primære formål er at belyse, om a-kasserne træffer korrekte afgørelser, når jobcentrene har underrettet a-kassen om en såkaldt negativ hændelse.

Revision af a-kasserne

A-kassernes regnskaber revideres hvert år af a-kassens revisor i henhold til reglerne i § 34, stk. 2, nr. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og bekendtgørelse nr. 354 af 8. april 2015 om revision af de anerkendte a-kasser.

Ved revisionen efterprøver revisor om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Seneste rapporter

Status for tilsyn med a-kasser - 2016 og 1. halvår 2017

Status for tilsyn med a-kasser - 1. halvår 2016

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20. Juni, 2019 af A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22. Juni, 2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i Læs mere...

Gå til bloggen