Dimittendreglen for nyuddannede

Dimittendrettigheder som nyuddannet

Dimittendreglen gælder for personer der har gennemført en uddannelse, der
1) er normeret til mindst 18 måneder, og
2) er offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.
Følgende uddannelser opfylder derfor betingelserne:

*En EUX-uddannelse giver både erhvervskompetence og generel studiekompetence, det vil sige du har mulighed for efter uddannelsen at arbejde som faglært eller læse videre.
CKA har i en vejledende udtalelse fra 14.09.2018 oplyst at en gennemført samlet EUX-uddannelse skal give ret til dagpenge på dimittendvilkår. Dette betyder også at det ikke er muligt at opnå ret til dagpenge som dimittend, hvis det alene er den gymnasiale del af en eux-uddannelse, der er afsluttet, fordi hele eux-uddannelsen dermed ikke er gennemført.

Om disse to første krav se nærmere her.

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 22 A-kasser og meld dig ind online


Se populære A-kasser
for nyuddannede, og hvad de kan tilbyde dig


Krav om ophold i Danmark

Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.
Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser på ny.

Hvor meget får dimittender i dagpenge?

Som nyuddannet kan du blive berettiget til dagpenge - enten fra dag 1 efter studiet eller efter én måned. Du er berettiget til at få en særlig dimittendsats på kr. 13.836, svarende til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger er du berettiget til kr. 15.868 svarende til 82% af højeste dagpengesats.
Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke "bonus-børn"). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet. Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark.

Hvis du ønsker dimittendrettighederne, skal du søge om optagelse i en a-kasse inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Hvad er dine rettigheder?

1. Har du været gratis medlem (som studerende) af en a-kasse i mindst det seneste år, har du ret til dagpenge med det samme efter uddannelsens afslutning.
Du får udbetalt dimittendsatsen.

2. Har du ikke været medlem af en a-kasse under din uddannelse (eller været medlem i kortere tid end 1 år), kan du få dagpenge (dimittendsatsen) fra 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.

HUSK FØLGENDE:

1. Efter endt uddannelse har du kun 2 uger til at søge optagelse.
En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået.
Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker senest to måneder efter, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse

Afslutter du med et speciale, som du ikke skal forsvare mundtligt, kan du optages dagen efter, vejleder og censor(er) har skrevet under på en forhåndsgodkendelse.

I tvivlstilfælde vil din A-kasse henholde sig til studieordningen for din uddannelse for at afgøre hvornår uddannelsen anses for afsluttet. Så evt. check den hvis du er i tvivl.

2. Er du allerede studiemedlem, skal du skifte status fra studerende til nyuddannet for at sikre din dagpengeret. Ellers risikerer du, at du står uden dagpenge og skal optjene dagpengeretten på normal vis.

3. Tilmeld dig på jobnet.dk senest den dag, hvor du ønsker at få dagpenge fra.

4. Du skal endelig udfylde en ledighedserklæring - det vil sige søge om dagpenge i den a-kasse du er medlem af/eller søger optagelse i.

Sikre dine dimittendrettigheder uanset hvad du skal efter studiet

Uanset om du står med et job på hånden, er ledig, eller læser videre er det klogt at sikre din status som dimittend i din A-kasse.
På den måde får du nemlig en dagpengeret, som du kan bruge nu, eller hvis du står ledig inden for de næste to år.

Skal du læse videre?

Har du f.eks. afsluttet en bachelor og har besluttet at læse videre, er det som nævnt vigtigt at du alligevel får registreret din status som dimittend i A-kassen.
På den måde er du sikret dagpenge (dimittendsats), hvis du inden for 2 år skulle droppe ud af studiet.

Fortsæt med gratis studie medlemskab af din A-kasse
Du har mulighed for op til 5 års gratis studiemedlemskab af A-kassen. Har du tidligere haft mere end tre års gratis medlemskab, og forventer du at overbygningen kommer til at tage mere end 2 år, anbefales du at kontakte din A-kasse og høre hvad du skal.
I forbindelse med at du ansøger om at skifte status til dimittend i din A-kasse, kan du samtidig angive at du fortsætter på en overbygning. Dermed sørger A-kassen for at forlænge dit gratis medlemskab.
Skulle du have glemt at få ændret status - eller først efterfølgende finder ud af at du vil læse videre - kan du stadig få kontingentfritagelse, men så skal du særskilt søge din A-kasse herom.

Muligt at få dagpenge imellem to uddannelser?

For at kunne få dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan dog ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, altså at det blot er perioden mellem to trin på et "samlet uddannelsesforløb". Gennemførelsen af den ene selvstændige uddannelse (bachelor) er en forudsætning for at kunne blive optaget på den anden selvstændige (overbygnings)uddannelse (kandidat). Endvidere gælder, at der ikke må udbetales løn i ledighedsperioden, heller ikke SU. Endelig gælder at man ikke kan få dagpenge, hvis man er kontingentfritaget studiemedlem. Hvis man ellers opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge mellem to uddannelser, skal man altså betale fuldt kontingent til A-kasen.
Der er derfor ikke muligt at få dagpenge imellem fx en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse, hvis man blot fortsætter på kandidaten efter sommerferien.
Man skal til gengæld ikke betale kontingent i perioden mellem to uddannelser. I stedet for kan man forblive studiemedlem i perioden mellem to uddannelser og samtidig gøre brug af sine dimittendrettigheder, når man afslutter fx sin bacheloruddannelse og læser videre. Det betyder, at du har mulighed for at få dagpenge, hvis du skulle stoppe på dit studie før tid.

Regel i A-kasse lovgivningen: Bekendtgørelse om rådighed, §34.

Hvis ikke to uddannelser kan anses som "et samlet uddannelsesforløb", skal forholdet vurderes efter de almindelige rådighedsregler (og altså ikke efter Bekendtgørelse om rådighed, §34).
Det kunne f.eks. være tilfældet hvis en studerende afslutter en uddannelse på et erhvervsakademi og efterfølgende påbegynder en bacheloruddannelse. Er der tale om en professionsbacheloruddannelse som er en overbygningsuddannelse på en erhvervsakademiuddannelse, skal sagen dog vurderes efter de samme regler (§34) som bachelor og kandidat på Universitetet.
Kun hvis der er tale om en bacheloruddannelse, der ikke er en overbygning på og forudsætter gennemførelse af erhvervsakademiuddannelsen, vil man således have mulighed for at få dagpenge, hvis ellers man opfylder betingelserne herfor.

Er du i tvivl? Så er du velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Har du studiejob og er ved at dimittere?

Det kan være en mulighed for dig at få supplerende dagpenge i stedet for dagpenge på dimittendsats.
Vi anbefaler at du spørger din A-kasse til råds, hvis du overvejer at modtage supplerende dagpenge.
Har du studiejob men har besluttet at modtage dagpenge på dimittendvilkår, skal du inden du dimitterer både have opsagt og fratrådt dit studiejob for at undgå karensperiode på 3 uger.
Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

Har du selvstændig virksomhed og er også dimittend?

Når et medlem er optaget med dimittendrettigheder, anses medlemmet for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

De seneste 6 måneder før indplaceringen i en dagpengeperiode sidestilles med løntimer, hvor uddannelsen svarer til 160,33 timer pr. måned.

Som dimittend opfylder du dermed betingelserne for at få din selvstændige virksomhed bedømt som selvstændig bibeskæftigelse, hvilket kan have betydning for din ret til dagpenge som dimittend.

Få en højere dagpengesats efter 3 måneders arbejde

Har du opnået dimittendrettigheder og du får arbejde efter dit studie, har du mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats. Der skal dog være gået mindst 6 måneder fra du afsluttede din uddannelse, til du kan få beregnet en ny sats.
Du skal altså afslutte et ansættelsesforhold efter du har afsluttet uddannelsen, ligesom det er en betingelse, at du har fået indberettet løn for 3 måneder, da A-kassen skal have et grundlag på mindst 3 måneders indtægt at beregne på.
A-kassen vil i beregningen bruge et gennemsnit for de 3 måneds-indberetninger. Har du haft en gennemsnitlig indtægt pr. måned på mindst kr. 23.371 (2022-tal) kan du få den højeste dagpengesats.

Bemærk, at din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af alle måneder (dog højst 12 måneder) med indkomst efter du har afsluttet din uddannelse.
A-kassen vil opgøre den samlede indtægt og dividere med antal måneder hvor der er indberettet indkomst. Din nye sats beregnes således på baggrund af din gennemsnitlige indkomst i alle måneder med indkomst efter dimittering.

Tager du et deltidsjob med et lavt timeantal eller f.eks. fortsætter dit studiejob efter du er færdiguddannet, kan det i særlige tilfælde have uheldige konsekvenser for hvor meget du senere kan få i dagpenge - se en særlig artikel om dette.
Se også eksempel sag fra A-kasse, hvor en mindre arbejdsfri indtægt (b-indkomst) skulle indgå i beregningen, og betød at andre 3 måneder med høj indtægt ikke var nok til at få beregnet en sats der var højere ned dimittend-satsen.

Reglerne om genberegning af dagpengesats for dimittender, findes i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, §§11, 17, stk. 3 og stk. 5.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Vi har undersøgt 5 A-kasser der blandt deres medlemmer har mange med en videregående uddannelse, og set på hvad de tilbyder af medlemsfordele der er relevante for dig som nyuddannet. Se tabel neden for.

Bemærk, at Akademikernes A-kasse i 2019 har fået hård kritik af Beskæftigelsesministeriet, på grund af misbrug af medlemmernes penge til bl.a. dyre fester, wellnessophold for ledelsen og dyre vine m.m..
Vi (A-kasser.dk) har i en artikel omtalt de kritisable forhold i Akademikernes A-kasse.
På grund af de alvorlige forhold om misbrug m.m. kan vi ikke anbefale at melde sig ind i Akademikernes A-kasse.

Det tilbyder A-kasser
nyuddannede

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2022
typisk udd. niveau hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2020/
medlemmer pr.
1/7-2021
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse Alle
udd.
kr. 468 mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) +3,6%
147.860
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Min A-kasse Alle
udd.
kr. 490 mellemlang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia +1,8%
89.686
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
MA A-kasse Alle
udd.
kr. 502 lang videregående uddannelse København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) +9,4%
78.607
Bliv medlem

Læs mere om MA
CA A-kasse Busi-
ness
udd.
kr. 505 lang videregående business udd. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte +3,0%
66.638
Bliv medlem

Læs mere om CA
AKA
Bl.a.
jura
økonomi
arkitekt
kr. 467 lang videregående uddannelse 7 byer, bl.a. København, Aarhus, Aalborg, Odense +5,6%
273.558
Anbefales ikke

Se her hvorfor..

5 A-kasser der har mange medlemmer med en videregående uddannelse


"MA A-kasse" optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af MA A-kasse.


"Min A-kasse" er flere gange udnævnt til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer, og de har også meget få klager ifølge klagestatistikken.
De optager alle som medlem uanset uddannelse, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du måtte få.


"FTF A-kasse" er åben for alle, men har især mange medlemmer blandt uddannede fra professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier.
Udover at FTF-A er blandt de billigste A-kasser, så er en af fordelene ved et medlemskab af FTF-A at du kan tegne en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af FTF-A.


"CA A-kasse" er for alle med en "business"-uddannelse.
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.


De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?