Dimittendreglen for nyuddannede

Dimittendrettigheder som nyuddannet

Dimittendreglen gælder for personer der har gennemført en uddannelse, der
1) er normeret til mindst 18 måneder, og
2) er offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.
Følgende uddannelser opfylder derfor betingelserne:

*En EUX-uddannelse giver både erhvervskompetence og generel studiekompetence, det vil sige du har mulighed for efter uddannelsen at arbejde som faglært eller læse videre.
Eleverne på en EUX-uddannelse mister ikke noget fra den almindelige erhvervsuddannelse, hvorfor CKA i en vejledende udtalelse fra 25.10.2017 har oplyst at en gennemført EUX-uddannelse skal give ret til dagpenge på dimittendvilkår.

Om disse to første krav se nærmere her.

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 24 A-kasser og meld dig ind online


Se populære A-kasser
for nyuddannede, og hvad de kan tilbyde dig


Krav om ophold i Danmark

Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.
Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser på ny.

Dimittender skal også opfylde det generelle opholdskrav
Siden 1. januar 2019 skal alle a-kasse medlemmer, have opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at kunne få dagpenge. Bemærk, at der er en overgangsordning for 2019 og 2020, inden opholdkravet er fuldt indført fra 2021. Der er dog en undtagelse om studier i udlandet. Så har du gennemført dele af din uddannelse i udlandet, vil du normalt stadig kunne tælle disse år med til opfyldelse af opholdskravet. Læs mere om det generelle opholdskrav her.

Hvor meget får dimittender i dagpenge?

Som nyuddannet kan du blive berettiget til dagpenge - enten fra dag 1 efter studiet eller efter én måned. Du er berettiget til at få en særlig dimittendsats på kr. 13.489, svarende til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger er du berettiget til kr. 15.470 svarende til 82% af højeste dagpengesats.
Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke "bonus-børn"). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet. Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark.

Hvis du ønsker dimittendrettighederne, skal du søge om optagelse i en a-kasse inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Hvad er dine rettigheder?

1. Har du været gratis medlem (som studerende) af en a-kasse i mindst det seneste år, har du ret til dagpenge med det samme efter uddannelsens afslutning.
Du får udbetalt dimittendsatsen.

2. Har du ikke været medlem af en a-kasse under din uddannelse (eller været medlem i kortere tid end 1 år), kan du få dagpenge (dimittendsatsen) fra 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.

HUSK FØLGENDE:

1. Efter endt uddannelse har du kun 2 uger til at søge optagelse.
En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået.
Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker i tilknytning til, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset altid kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse

Afslutter du med et speciale, som du ikke skal forsvare mundtligt, kan du optages dagen efter, vejleder og censor(er) har skrevet under på en forhåndsgodkendelse.

2. Er du allerede studiemedlem, skal du skifte status fra studerende til nyuddannet for at sikre din dagpengeret. Ellers risikerer du, at du står uden dagpenge og skal optjene dagpengeretten på normal vis.

3. Tilmeld dig på jobnet.dk senest den dag, hvor du ønsker at få dagpenge fra.

4. Du skal endelig udfylde en ledighedserklæring - det vil sige søge om dagpenge i den a-kasse du er medlem af/eller søger optagelse i.

Sikre dine dimittendrettigheder uanset hvad du skal efter studiet

Uanset om du står med et job på hånden, er ledig, eller læser videre er det klogt at sikre din status som dimittend i din A-kasse.
På den måde får du nemlig en dagpengeret, som du kan bruge nu, eller hvis du står ledig inden for de næste to år.

Skal du læse videre?

Har du f.eks. afsluttet en bachelor og har besluttet at læse videre, er det som nævnt vigtigt at du alligevel får registreret din status som dimittend i A-kassen.
På den måde er du sikret dagpenge (dimittendsats), hvis du inden for 2 år skulle droppe ud af studiet.

Fortsæt med gratis studie medlemskab af din A-kasse
Du har mulighed for op til 5 års gratis studiemedlemskab af A-kassen. Har du tidligere haft mere end tre års gratis medlemskab, og forventer du at overbygningen kommer til at tage mere end 2 år, anbefales du at kontakte din A-kasse og høre hvad du skal.
I forbindelse med at du ansøger om at skifte status til dimittend i din A-kasse, kan du samtidig angive at du fortsætter på en overbygning. Dermed sørger A-kassen for at forlænge dit gratis medlemskab.
Skulle du have glemt at få ændret status - eller først efterfølgende finder ud af at du vil læse videre - kan du stadig få kontingentfritagelse, men så skal du særskilt søge din A-kasse herom.

Muligt at få dagpenge imellem to uddannelser?

For at kunne få dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan dog ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, altså at det blot er perioden mellem to trin på et "samlet uddannelsesforløb". Gennemførelsen af den ene selvstændige uddannelse (bachelor) er en forudsætning for at kunne blive optaget på den anden selvstændige (overbygnings)uddannelse (kandidat). Endvidere gælder, at der ikke må udbetales løn i ledighedsperioden, heller ikke SU. Endelig gælder at man ikke kan få dagpenge, hvis man er kontingentfritaget studiemedlem. Hvis man ellers opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge mellem to uddannelser, skal man altså betale fuldt kontingent til A-kasen.
Der er derfor ikke muligt at få dagpenge imellem fx en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse, hvis man blot fortsætter på kandidaten efter sommerferien.
Man skal til gengæld ikke betale kontingent i perioden mellem to uddannelser. I stedet for kan man forblive studiemedlem i perioden mellem to uddannelser og samtidig gøre brug af sine dimittendrettigheder, når man afslutter fx sin bacheloruddannelse og læser videre. Det betyder, at du har mulighed for at få dagpenge, hvis du skulle stoppe på dit studie før tid.

Regel i A-kasse lovgivningen: Bekendtgørelse om rådighed, §32.

Hvis ikke to uddannelser kan anses som "et samlet uddannelsesforløb", skal forholdet vurderes efter de almindelige rådighedsregler (og altså ikke efter Bekendtgørelse om rådighed, §32).
Det kunne f.eks. være tilfældet hvis en studerende afslutter en uddannelse på et erhvervsakademi og efterfølgende påbegynder en bacheloruddannelse. Er der tale om en professionsbacheloruddannelse som er en overbygningsuddannelse på en erhvervsakademiuddannelse, skal sagen dog vurderes efter de samme regler (§32) som bachelor og kandidat på Universitetet.
Kun hvis der er tale om en bacheloruddannelse, der ikke er en overbygning på og forudsætter gennemførelse af erhvervsakademiuddannelsen, vil man således have mulighed for at få dagpenge, hvis ellers man opfylder betingelserne herfor.

Er du i tvivl? Så er du velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Har du studiejob og er ved at dimittere?

Det kan være en mulighed for dig at få supplerende dagpenge i stedet for dagpenge på dimittendsats.
Vi anbefaler at du spørger din A-kasse til råds, hvis du overvejer at modtage supplerende dagpenge.
Har du studiejob men har besluttet at modtage dagpenge på dimittendvilkår, skal du inden du dimitterer både have opsagt og fratrådt dit studiejob for at undgå karensperiode på 3 uger.
Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

Få en højere dagpengesats efter 3 måneders arbejde

Har du opnået dimittendrettigheder og du får arbejde efter dit studie, har du mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats. Der skal dog være gået mindst 6 måneder fra du afsluttede din uddannelse, til du kan få beregnet en ny sats.
Du skal altså afslutte et ansættelsesforhold efter du har afsluttet uddannelsen, ligesom det er en betingelse, at du har fået indberettet løn for 3 måneder, da A-kassen skal have et grundlag på mindst 3 måneders indtægt at beregne på. Din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lønindtægt efter du har afsluttet din uddannelse.
Hvis du er fuldtidsforsikret og månedslønnet, betyder det at der til indkomstregisteret skal være indberettet minimum 320 timers arbejde i beregningsperioden.
Det svarer til minimum 24,67 timer pr. uge, som er det mindste du skal arbejde som fuldtidsforsikret medlem. Har du samtidig en månedsløn på mindst kr. 22.785 (2019-tal) kan du få den højeste dagpengesats.

Reglerne om genberegning af dagpengesats for dimittender, findes i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, §§11, 17, stk. 3 og stk. 5.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Vi har undersøgt 5 A-kasser der blandt deres medlemmer har mange med en videregående uddannelse, og set på hvad de tilbyder af medlemsfordele der er relevante for dig som nyuddannet. Se tabel neden for.

Akademikernes A-kasse meldt til politiet
Bemærk, at Akademikernes A-kasse i februar 2019 er blevet meldt til politiet af Beskæftigelsesministeriet, på grund af misbrug af medlemmernes penge til bl.a. dyre fester, wellnessophold for ledelsen og dyre vine m.m..
Vi (A-kasser.dk) har i en artikel omtalt de kritisable forhold i Akademikernes A-kasse.
På grund af de alvorlige forhold om misbrug m.m. kan vi ikke anbefale at melde sig ind i Akademikernes A-kasse. Vi vil følge op på sagen, og hvis vi får indtryk af at Akademikernes A-kasse igen drives som en A-kasse bør drives, vil vi tage vores anbefaling op til overvejelse igen.

Det tilbyder A-kasser
nyuddannede

Klik (hvor som helst) på en række i tabellen, og se mere om hvad A-kassen tilbyder nyuddannede.

ID A-kasse Pris
pr.md.
i 2019
Klager pr. 1000 medl. Samarbejder med Særlige
fordele
Typiske
medlems-
grupper
Har kontor i Mød virksomhederne For
hvem
Medlemmer pr 1. maj 2018 Links Online indmel-
delse
1 FTF A-kasseFTF-A er den billigste tværfaglige A-kasse i 2019 448 0,37 Mercuri Urval og Jobindex
 • Billig og god lønsikring, hvis du ønsker dækning udover dagpenge
 • Du kan altid forblive medlem af FTF-A uanset om du senere måtte skifte til en anden branche
 • En af de billigste A-kasser
Uddannede fra professionshøjskoler og erhvervsakademier, bankrådgivere, forsikringsmedarbejdere, handelsskolelærere, ejendomsmæglere, socialrådgivere, tandplejere, politifolk. København, Aarhus, Odense, Aalborg + 3 (se kort) Ja Alle
udd.
138.220
Bliv medlem
2 Min A-kasseMin A-kasse klarer sig ofte meget godt i undersøgelser af medlemstilfredshed 470 0,47 Nej
 • Har i flere undersøgelser været den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer
 • Du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset om du senere måtte skifte til en anden branche
 • Blandt de billigste A-kasser
IT-uddannede, uddannede fra erhvervsakademier, salgs- og marketingsmedarbejdere, ejendomsfunktionærer, landbrugsfunktionærer, frisører, urmagere og optikere, ansatte i told & Skat, ansatte i flyvevåbnet og søværnet, ejendomsmæglere m.fl. København, Aarhus, Aalborg, Fredericia + 3 (se kort) Nej Alle
udd.
92.323
Bliv medlem
3 MA A-kasseMA A-kasse er især målrettet personer med en uddannelse på universitetsniveau, men optager i øvrigt alle som medlemmer 489 0,78 Nej
 • Workshops, temadage og kurser
 • Har stor erfaring med iværksættere og freelancere
 • Gratis adgang til at bruge mødelokaler, IT-lokaler, print/kopi, også uden for normal åbningstid
 • Som medlem hos MA A-kasse har du gratis adgang til deres brede udbud af kurser og møder, ligesom du til enhver tid kan booke en individuel karrieresamtale.
 • Som ledigt medlem af MA A-kasse har du derudover adgang til personlige karrierådgiver, effektiv sparring på din jobsøgning samt indgang til arbejdsmarkedet via branchearrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg
 • Billig lønsikring, hvis du ønsker dækning udover dagpenge.
MA A-kasse's medlemmer er for de flestes vedkommende humanister eller scient.er. MA A-kasse er specialister inden for: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, it, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. MA's medlemmer er på det private såvel som det offentlige arbejdsmarked og i NGO’er. Arbejder typisk med fx HR, kommunikation, undervisning, forskning, administration, programmering, projektledelse, it, konsulent – eller er selvstændige. København, Aarhus, Aalborg, Odense (se kort) Ja Alle
udd.
69.387
Bliv medlem
4 CA A-kasseCA A-kasse er målrettet højtuddannede i det private erhvervsliv, men optager i øvrigt alle som medlemmer 489 0,21 Dansk Markedsføring m.fl.
 • Gratis adgang til Gå-hjem-møder og kurser
 • Mulighed for at købe CA Advokathjælp for 50 kr./mdr.
Akademikere og højtuddannede i erhvervslivet, der arbejder inden for "business" - ledelse, økonomi og regnskab, marketing, kommunikation, HR, IT, consulting eller finansiering og finans. Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense, Gentofte Ja Busi-
ness
udd.
60.673
Bliv medlem
5 AKAAkademikernes har især mange djøf'ere som medlemmer i deres A-kasse 440 0,43 Nej
 • De har et populært 3 måneders program ("Start Up") for ledige medlemmer, der går med iværksætterdrømme (afholdes kun i Kbh.)
 • Karriereudviklende workshops, kurser og arrangementer
 • Den billigste A-kasse for akademikere
Ingeniører, jurister, økonomer, tandlæger, arkitekter og dyrlæger København, Aarhus, Aalborg, Odense + 3 (se alle byer) Ja Nogle
udd.
233.428 A-kasser.dk kan ikke anbefale Akademikernes. Se her hvorfor..
Læs mere..
X

FTF-A har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved.
Åbningstid Mandag-torsdag: 9-16, Fredag: 9-15, dog Herning kun hver onsdag 9-12 og Kolding og Næstved kun efter aftale

X

Min A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Fredericia, Valby, Næstved og Rødovre (Business Danmark).
Åbningstider:
Mandag 9.30-14.00
Tirsdag 9.30-14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-13.00
Åbningstid Business Danmark, Rødovre: Mandag-torsdag: 8:30-16.00 og Fredag: 8:30- 15.00.

X

MA A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Odense.
Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09.00-15.00, Fredag: 09.00-13.00.
Som medlem har du gratis adgang til at benytte medlemslokaler (også uden for åbningstiden) med pc’er, printer og kopimaskine.
Du kan få kaffe og te, ligesom der er adgang til dagens aviser og fagblade.

Akademikernes A-kasse har kontorer i følgende byer:

København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Vejle og Herning.
Åbningstider:
Man-tors: 9-16
Fre: 9-15


5 A-kasser der har mange medlemmer med en videregående uddannelse

MA A-kasse optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
"MA A-kasse" optager alle som medlemmer uanset uddannelse. Tidligere var MA mest for humanister og scient.er, men er idag en A-kasse for alle med en højere uddannelse, primært universitetsuddannede.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af MA A-kasse.

Min A-kasse er en A-kasse for alle med høj medlemstilfredshed og meget få klager fra deres medlemmer
"Min A-kasse" er flere gange udnævnt til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer, og de har også meget få klager ifølge klagestatistikken.
De optager alle som medlem uanset uddannelse, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du måtte få.

FTF-A er en billig A-kasse der optager alle som medlemmer. FTF-A samarbejder med ca. 60 organisationer/fagforeninger og har derfor indgående kendskab til mange fagområder
"FTF A-kasse" er åben for alle, men har især mange medlemmer blandt uddannede fra professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier.
Udover at FTF-A er blandt de billigste A-kasser, så er en af fordelene ved et medlemskab af FTF-A at du kan tegne en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af FTF-A.

CA A-kasse er især for højtuddannede inden for business-området, som arbejder i det private erhvervsliv
"CA A-kasse" er for alle med en "business"-uddannelse.
CA A-kasse har som primær målgruppe folk, der arbejder inden for "business-området": ledelse, økonomi/regnskab, marketing, kommunikation, HR, investering og finans, IT, consulting mv.
Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter og handelshøjskoler. Det kunne fx være Cand. Merc'ere, Negoter m.m.


De største medlemsgrupper i Akademikernes er DJØF'ere og ingeniører. Mange af medlemmerne arbejder inden for det offentlige.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT