Få dagpenge som nyuddannet

BEMÆRK: Der kommer nye dagpengeregler for dimittender fra 1. maj 2023.

Læs om ændringerne i denne artikel.

Læs om hvilke muligheder du har for at undgå den lavere dimittendsats i denne artikel.

Dimittendreglen gælder for personer der har gennemført en uddannelse, der
1) er normeret til mindst 18 måneder, og
2) er offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse.
Følgende uddannelser opfylder derfor betingelserne:

*En EUX-uddannelse giver både erhvervskompetence og generel studiekompetence, det vil sige du har mulighed for efter uddannelsen at arbejde som faglært eller læse videre.
CKA har i en vejledende udtalelse fra 14.09.2018 oplyst at en gennemført samlet EUX-uddannelse skal give ret til dagpenge på dimittendvilkår. Dette betyder også at det ikke er muligt at opnå ret til dagpenge som dimittend, hvis det alene er den gymnasiale del af en eux-uddannelse, der er afsluttet, fordi hele eux-uddannelsen dermed ikke er gennemført.

Om disse to første krav se nærmere her.

Er du ikke medlem endnu?
Se alle 22 A-kasser og meld dig ind online

Se populære A-kasser
for nyuddannede, og hvad de kan tilbyde dig

Krav om ophold i Danmark

Det er også en betingelse, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.
Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser på ny.

Hvor meget får dimittender i dagpenge?

Som nyuddannet kan du blive berettiget til dagpenge - enten fra dag 1 efter studiet eller efter én måned. Du er berettiget til at få en særlig dimittendsats på kr. 14.106, svarende til 71,5% af højeste dagpengesats. Er du forsørger er du berettiget til kr. 16.177 svarende til 82% af højeste dagpengesats.
Man er forsørger, hvis man har biologiske børn eller adopterede børn (ikke "bonus-børn"). Det er ikke et krav, at man bor sammen med barnet. Forsørgerpligten bortfalder, hvis barnet bliver gift eller selv bliver forsørger, inden det er fyldt 18 år. Barnet skal opholde sig i Danmark.

Hvis du ønsker dimittendrettighederne, skal du søge om optagelse i en a-kasse inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Hvad er dine rettigheder?

1. Har du været gratis medlem (som studerende) af en a-kasse i mindst det seneste år, har du ret til dagpenge med det samme efter uddannelsens afslutning.
Du får udbetalt dimittendsatsen.

2. Har du ikke været medlem af en a-kasse under din uddannelse (eller været medlem i kortere tid end 1 år), kan du få dagpenge (dimittendsatsen) fra 1 måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.

HUSK FØLGENDE:

1. Efter endt uddannelse har du kun 2 uger til at søge optagelse.
En uddannelse anses for gennemført, når studieaktiviteten er ophørt, alle karakterer er givet, og eksamen er bestået.
Hvis udstedelsen af et eksamensbevis sker senest to måneder efter, at uddannelsen er gennemført, vil datoen for eksamensbeviset kunne blive betragtet som datoen for uddannelsens gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse
Afslutter du med et speciale, som du ikke skal forsvare mundtligt, kan du optages dagen efter, vejleder og censor(er) har skrevet under på en forhåndsgodkendelse.

I tvivlstilfælde vil din A-kasse henholde sig til studieordningen for din uddannelse for at afgøre hvornår uddannelsen anses for afsluttet. Så evt. check den hvis du er i tvivl.

2. Er du allerede studiemedlem, skal du skifte status fra studerende til nyuddannet for at sikre din dagpengeret. Ellers risikerer du, at du står uden dagpenge og skal optjene dagpengeretten på normal vis.

3. Tilmeld dig på jobnet.dk senest den dag, hvor du ønsker at få dagpenge fra.

4. Du skal endelig udfylde en ledighedserklæring - det vil sige søge om dagpenge i den a-kasse du er medlem af/eller søger optagelse i.

Sikre dine dimittendrettigheder uanset hvad du skal efter studiet

Uanset om du står med et job på hånden, er ledig, eller læser videre er det klogt at sikre din status som dimittend i din A-kasse.
På den måde får du nemlig en dagpengeret, som du kan bruge nu, eller hvis du står ledig inden for de næste to år.

Skal du læse videre?

Har du f.eks. afsluttet en bachelor og har besluttet at læse videre, er det som nævnt vigtigt at du alligevel får registreret din status som dimittend i A-kassen.
På den måde er du sikret dagpenge (dimittendsats), hvis du inden for 2 år skulle droppe ud af studiet.

Fortsæt med gratis studie medlemskab af din A-kasse
Du har mulighed for op til 5 års gratis studiemedlemskab af A-kassen. Har du tidligere haft mere end tre års gratis medlemskab, og forventer du at overbygningen kommer til at tage mere end 2 år, anbefales du at kontakte din A-kasse og høre hvad du skal.
I forbindelse med at du ansøger om at skifte status til dimittend i din A-kasse, kan du samtidig angive at du fortsætter på en overbygning. Dermed sørger A-kassen for at forlænge dit gratis medlemskab.
Skulle du have glemt at få ændret status - eller først efterfølgende finder ud af at du vil læse videre - kan du stadig få kontingentfritagelse, men så skal du særskilt søge din A-kasse herom.

Muligt at få dagpenge imellem to uddannelser?

For at kunne få dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Et medlem kan stå til rådighed i en ledighedsperiode mellem to perioder i et uddannelsesforløb, hvis perioden er over 4 uger. Der kan dog ikke udbetales dagpenge, hvis ledigheden skyldes uddannelsesstedets ferieperiode, altså at det blot er perioden mellem to trin på et "samlet uddannelsesforløb". Gennemførelsen af den ene selvstændige uddannelse (bachelor) er en forudsætning for at kunne blive optaget på den anden selvstændige (overbygnings)uddannelse (kandidat). Endvidere gælder, at der ikke må udbetales løn i ledighedsperioden, heller ikke SU. Endelig gælder at man ikke kan få dagpenge, hvis man er kontingentfritaget studiemedlem. Hvis man ellers opfylder betingelserne for at kunne få dagpenge mellem to uddannelser, skal man altså betale fuldt kontingent til A-kasen.
Der er derfor ikke muligt at få dagpenge imellem fx en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse, hvis man blot fortsætter på kandidaten efter sommerferien.
Man skal til gengæld ikke betale kontingent i perioden mellem to uddannelser. I stedet for kan man forblive studiemedlem i perioden mellem to uddannelser og samtidig gøre brug af sine dimittendrettigheder, når man afslutter fx sin bacheloruddannelse og læser videre. Det betyder, at du har mulighed for at få dagpenge, hvis du skulle stoppe på dit studie før tid.

Regel i A-kasse lovgivningen: Bekendtgørelse om rådighed, §34.

Hvis ikke to uddannelser kan anses som "et samlet uddannelsesforløb", skal forholdet vurderes efter de almindelige rådighedsregler (og altså ikke efter Bekendtgørelse om rådighed, §34).
Det kunne f.eks. være tilfældet hvis en studerende afslutter en uddannelse på et erhvervsakademi og efterfølgende påbegynder en bacheloruddannelse. Er der tale om en professionsbacheloruddannelse som er en overbygningsuddannelse på en erhvervsakademiuddannelse, skal sagen dog vurderes efter de samme regler (§34) som bachelor og kandidat på Universitetet.
Kun hvis der er tale om en bacheloruddannelse, der ikke er en overbygning på og forudsætter gennemførelse af erhvervsakademiuddannelsen, vil man således have mulighed for at få dagpenge, hvis ellers man opfylder betingelserne herfor.

Er du i tvivl? Så er du velkommen til at kontakte os med dine spørgsmål.

Har du studiejob og er ved at dimittere?

Det kan være en mulighed for dig at få supplerende dagpenge i stedet for dagpenge på dimittendsats.
Vi anbefaler at du spørger din A-kasse til råds, hvis du overvejer at modtage supplerende dagpenge.
Har du studiejob men har besluttet at modtage dagpenge på dimittendvilkår, skal du inden du dimitterer både have opsagt og fratrådt dit studiejob for at undgå karensperiode på 3 uger.
Det skyldes reglerne om selvforskyldt ledighed.

Har du selvstændig virksomhed og er også dimittend?

Når et medlem er optaget med dimittendrettigheder, anses medlemmet for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

De seneste 6 måneder før indplaceringen i en dagpengeperiode sidestilles med løntimer, hvor uddannelsen svarer til 160,33 timer pr. måned.

Som dimittend opfylder du dermed betingelserne for at få din selvstændige virksomhed bedømt som selvstændig bibeskæftigelse, hvilket kan have betydning for din ret til dagpenge som dimittend.

Få en højere dagpengesats efter 3 måneders arbejde

Har du opnået dimittendrettigheder og du får arbejde efter dit studie, har du mulighed for at få beregnet en højere dagpengesats. Der skal dog være gået mindst 6 måneder fra du afsluttede din uddannelse, til du kan få beregnet en ny sats.
Du skal altså afslutte et ansættelsesforhold efter du har afsluttet uddannelsen, ligesom det er en betingelse, at du har fået indberettet løn for 3 måneder, da A-kassen skal have et grundlag på mindst 3 måneders indtægt at beregne på.
A-kassen vil i beregningen bruge et gennemsnit for de 3 måneds-indberetninger. Har du haft en gennemsnitlig indtægt pr. måned på mindst kr. 23.826 (2023-tal) kan du få den højeste dagpengesats.

Bemærk, at din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af alle måneder (dog højst 12 måneder) med indkomst efter du har afsluttet din uddannelse.
A-kassen vil opgøre den samlede indtægt og dividere med antal måneder hvor der er indberettet indkomst. Din nye sats beregnes således på baggrund af din gennemsnitlige indkomst i alle måneder med indkomst efter dimittering.

Tager du et deltidsjob med et lavt timeantal eller f.eks. fortsætter dit studiejob efter du er færdiguddannet, kan det i særlige tilfælde have uheldige konsekvenser for hvor meget du senere kan få i dagpenge - se en særlig artikel om dette.
Se også eksempel sag fra A-kasse, hvor en mindre arbejdsfri indtægt (b-indkomst) skulle indgå i beregningen, og betød at andre 3 måneder med høj indtægt ikke var nok til at få beregnet en sats der var højere ned dimittend-satsen.

Reglerne om genberegning af dagpengesats for dimittender, findes i Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, §§11, 17, stk. 3 og stk. 5.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

Uanset hvilken A-kasse du eventuelt har været medlem af under din uddannelse, kan du sagtens i forbindelse med dimittering skifte A-kasse. Du vil få dine optjente rettigheder, herunder dimittend-rettigheder, overført til den nye A-kasse.

Hvis du kun ønsker A-kasse
Som tidligere nævnt er A-kasse medlemskab nok, hvis du vil sikre dig ret til dagpenge. Ønsker du kun A-kasse anbefaler vi "FTF A-kasse", som optager alle uanset uddannelse. FTFa er en af de billigste A-kasser i Danmark, og du kan altid forblive medlem uanset hvilket job du måtte få.

Hvis du ønsker både A-kasse og fagforening
Nogle få A-kasser ("Det Faglige Hus", ASE, Krifa og "Frie") tilbyder mulighed for at købe billig fagforening sammen med dit A-kasse medlemskab. Køber du fagforening gennem en af disse A-kasser, kan du spare mange penge i forhold til at købe fagforeningsmedlemskab gennem de fagspecifikke fagforeninger.

Danmarks billigste A-kasse med fagforening tilbydes af "Det Faglige Hus", for kr. 554 pr. måned. Det Faglige Hus har haft stor medlemsfremgang de senere år.

Populære A-kasser for nyuddannede

A-kasse Optager Pris pr.
mdr.
i 2023
typisk udd. hos medlemmer Har kontor i
følgende byer
Medlemsudv. 2022/
medlemmer pr.
1/1-2023
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
Alle
udd.
kr. 472 mellemlang videregående uddannelse København, Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Kolding og Næstved +0,9%
151.139
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
Min A-kasse
Alle
udd.
kr. 490 IT-udd. og salg/marketing Aalborg, Aarhus, Fredericia, Næstved, København og Odense -2,3%
86.981
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
Ase A-kasse
Alle udd. A-kasse kr. 514,
Fagforening kr. 74/mdr. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 17/3).
Uddannelse målrettet erhvervslivet København + mødesteder efter aftale -2,6%
135.888
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
DFH A-kasse
Alle udd.A-kasse kr. 485,
Fagforening kr. 69/mdr. Gratis fagforening de første 3 mdr. (set 17/3).
KVU,MVU Esbjerg, Kolding, Herning, Aarhus, Aalborg, Odense, Ringsted, København og Hillerød. +10,2%
174.383
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse

3 A-kasser der har mange dimittender

FTF A-kasse er åben for alle, men har især mange medlemmer blandt uddannede fra professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademier.
Udover at FTF-A er blandt de billigste A-kasser, så er en af fordelene ved et medlemskab af FTF-A at du kan tegne en attraktiv og billig lønsikring. Et af de bedste lønsikrings-produkter på markedet ifølge vores test af lønsikring.
Uanset hvilket job du måtte få kan du altid forblive medlem af FTF-A.
FTFa A-kasse - klik for at blive medlem
Bliv medlem af FTFa fra i dag

Min A-kasse
"Min A-kasse" har et tæt samarbejde med PROSA (fagforbund for it-professionelle) og Business Danmark (fagforening for salg og marketing) og kender derfor nøje arbejdsmarkedet for disse to brancher.

Min A-kasse optager dog alle som medlem uanset uddannelse, og du kan altid forblive medlem af Min A-kasse uanset hvilket job du måtte få.

Har du færdiggjort en it-uddannelse, uanset om det er på universitet, erhvervsskole, erhvervsakademi eller andet, så kan du blive medlem af fagforeningen PROSA, og sammen med medlemskab i Min A-kasse vil du stå stærkt inden for dit fagområde, og få adgang til en række attraktive medlemsfordele.
Min A-kasse og PROSA for IT uddannede
Bliv medlem af Min A-kasse fra i dag
Har du færdiggjort en uddannelse inden for salg/marketing på minimum KVU-niveau kan du blive medlem af fagforeningen Business Danmark, og de første 6 måneder skal du betale et reduceret kontingent på 83 kr./mdr. Sammen med medlemskab i Min A-kasse vil du stå stærkt inden for dit fagområde, og få adgang til en række attraktive medlemsfordele.
Min A-kasse og Business Danmark for salg/marketing uddannede
Bliv medlem af Min A-kasse fra i dag
Er din uddannelse målrettet job i erhvervslivet, herunder entrepreneurship? - så vil du stå stærkt med et ASE-medlemskab.
Udover A-kasse tilbyder ASE fagforening til kr. 74 pr. måned. Gratis fagforening de første 6 mdr. (set 17/3).
Endelig kan nævnes at ASE i samarbejde med TRYG tilbyder en af de mest fleksible lønsikringer (= få penge udbetalt oven i dine dagpenge) fra kun 51 kr./mdr.
ASE A-kasse - klik for at blive medlem
Bliv medlem af ASE fra i dag

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Selvom du har været medlem i én A-kasse under studiet, kan du godt skifte A-kasse når du dimitterer. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge som dimittend? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.106 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 9.700 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.177 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Venteperiode på 1 mdr. Har du ikke været medlem af A-kasse i mindst 1 år (som studerende), når du er færdiguddannet, vil du skulle vente 1 måned før du kan begynde at få dagpenge.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Genberegning af dagpengesats Dimittender har en særlig mulighed for at få genberegnet deres dagpengesats efter 6 måneder. Det er relevant hvis du får midlertidige jobs eller lign efter studiet.
Du kan vælge den billigste A-kasse Ønsker du kun A-kasse medlemskab efter uddannelsen (ikke fagforening), kan du roligt vælge en af de billige A-kasser. Alle kan blive medlem af f.eks. FTF A-kasse.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Du kan få 110% af din normale dagpengesats fra din A-kasse imens du uddanner dig

Status over uddannelsesløft med 110% dagpenge fra A-kasse..
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere