Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

2018-overenskomster for offentligt ansatte

Læs mere om forhandlingsforløbet - hvem forhandler, og hvordan forløber processen indtil en ny overenskomst er på plads (denne side - se nedenfor).
Hvordan er du stillet som A-kasse medlem med hensyn til dagpenge, hvis der opstår konflikt? - se denne vejledning om reglerne.

Alle offentligt ansatte skal have fornyet deres overenskomster den 1. april 2018.

Hvem er parterne der forhandler?

Der er parter på såvel lønmodtagersiden - som arbejdsgiversiden.
For at undgå for mange forskellige forhandlinger og møder, varetager Forhandlingsfællesskabet - gennem de tilsluttede organisationer - forhandlingerne på vegne af ca. 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner.
Forhandlingsfællesskabet har 51 medlemsorganisationer, inden for LO-området, FTF-området og Akademikerne (AC).

Forhandlingsfællesskabet forhandler således med de kommunale arbejdsgivere, repræsenteret ved Kommunernes Landsforening (KL), og de regionale arbejdsgivere, repræsenteret ved Danske Regioner.
Dog er der stadig nogle områder (de specielle krav), hvor den enkelte organisation/fagforening selv varetager forhandlingerne (se nedenfor).

For de statsansatte forhandler Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, på lønmodtagersiden og Moderniseringsstyrelsen på arbejdsgiverside.
CFU forhandler - gennem de tilsluttede organisationer Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer OAO (statslig del, OAO-Stat) - på vegne af 117.656 ansatte i staten.

Forberedelserne til forhandlingerne

I fagforeningerne har forberedelserne til forhandlingerne der skal starte straks i det nye år, allerede stået på i et stykke tid.
Flere fagforeninger, bl.a. FOA, har spurgt deres medlemmer om hvilke krav de kunne tænke sig, at FOA skal forhandle med arbejdsgiverne om.
Herefter har fagforeningernes hovedbestyrelser forholdt sig til medlemmernes ønsker og besluttet de generelle krav og de særlige krav der skal indgå i forhandlingerne.

Generelle krav og særlige krav

Ved overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked skelnes som regel mellem generelle ok-krav og specielle ok-krav.
Generelle krav: Omfatter typisk samtlige ansatte, fx være størrelsen af de generelle lønstigninger eller hvor mange uger, man har ret til løn under barsel.
Specielle krav: vedrører som regel en enkelt gruppe af ansatte, fx hvilken procent, man indbetaler til sin pensionsordning eller konkrete arbejdstidsregler for en speciel faggruppe.

Kravene fra de enkelte fagforeninger gives videre til Forhandlingsfællesskabet, der forhandler de generelle krav på vegne af fagforeningerne og dermed de offentligt ansatte.

De specielle krav som kun gælder medlemmer inden for en bestemt fagforenings område, f.eks. FOA, forhandler fagforeningen selv i egne forhandlingsforløb med kommunerne og regionerne.

Forløb og tidsplan

Den 12. december 2017 udveksler lønmodtagerne på det kommunale og regionale område krav med arbejdsgiverne. I udvekslingen indgår både de generelle krav for alle offentligt ansatte, samt de specielle krav fra de enkelte fagforeninger der har offentligt ansatte medlemmer.

Ultimo december udveksler parterne på statsområdet både de generelle og specielle krav.

I Januar og februar 2018 forhandles

Forhandlingerne om de udvekslede krav begynder straks i 2018 og afsluttes senest 28. februar 2018.
Der er typisk tale om en lille håndfuld politiske møder og et væld af tekniske møder, inden aftalerne kommer i hus.

Typisk indgås først aftaler om de generelle krav, hvorefter organisationerne slutter deres forhandlinger om specielle krav kort efter men stadig inden 28. februar.
Det er normalt det statslige område der først kan præsentere en aftale, oftest i begyndelsen af februar 2018, hvorefter kommunerne og regionerne følger efter 1-2 uger senere.

Medlemmerne stemmer om forhandlingsresultatet

Hvis parterne bliver enige om nye overenskomster og aftaler, laves der et OK18-forlig, som medlemmerne i de enkelte organisationer, ved en digital afstemning skal stemme JA eller NEJ til.
Afstemningerne afholdes som regel indenfor en måned, dvs. inden 1. april.

3 årige overenskomster

Stemmerne medlemmerne ja til forliget, gælder de nye overenskomster (med tilbagevirkende kraft) fra den 1. april 2018 og de næste 3 år frem.

Hvis medlemmerne stemmer NEJ

Hvis parterne ikke bliver enige, fortsætter drøftelserne næsten altid i forligsinstitutionen, der her kan ende med et resultat, der sendes til afstemning. Hvis der heller ikke her opnås et resultat, vil der typisk opstå en konflikt med strejke/lockout, fx BUPL og Sundhedskartellets organisationer i 2008 og LC i 2013 (Lærerkonflikten).

Kilder: FOA og FTF-A.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20. Juni, 2019 af A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22. Juni, 2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i Læs mere...

Gå til bloggen