Dit forløb med A-kasse og Jobcenter som ledig

Hvad kan du forvente når du er ledig?

Når du først er blevet godkendt af din A-kasse, til at kunne modtage dagpenge (er indskrevet i en 2-årig dagpengeperiode), så vil du samtidig starte i et "forløb" med Jobcenter og A-kasse, med det formål at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Dette forløb medfører nogle pligter af forskellig art, bl.a. til registreringer af forskellige art (bl.a. har du pligt til at oprette et online CV på Jobnet.dk), ligesom du skal søge et vist antal job. Derudover har du mødepligt til de møder som Jobcenter og A-kasse indkalder dig til. Din A-kasse og Jobcenteret vil i samråd med dig udarbejde en plan for din jobsøgning (den kaldes "Min Plan"). "Min Plan" er et fælles værktøj som både A-kasse og Jobcenteret vil bruge og henvise til i løbet af dit ledighedsforløb. Den kan også indeholde aftaler om aktivering og uddannelse m.m.

"Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats" blev i foråret 2019 totalt revideret med henblik på at gøre beskæftigelsesindsatsen mere enkel både for den ledige men også for A-kasserne og Jobcentrene. Herunder er der bl.a. fjernet nogle proceskrav og regler som af nogle ledige kunne opleves meget rigide og unødvendige.
Endvidere er der lavet en 4-årig forsøgsordning, hvor 9 udvalgte A-kasser i udvalgte kommuner overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job. Er du medlem af en af de 9 A-kasser der er med i forsøget, og bor i en af de kommuner hvor forsøgsordningen gælder, vil A-kassen stå for al kontakt til dig i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

De vigtigste ændringer fra 1.1.2020

Målet med den opdaterede lov, har været at skabe ens regler på tværs af målgrupper samt færre og mere enkle proceskrav:

  • Der bliver kun ét fælles krav til kontaktforløbet. Alle skal have mindst fire jobsamtaler i løbet af de første seks måneder. Efter seks måneder er det op til jobcentret i samarbejde med den ledige løbende at vurdere, hvad der er behov for. Det nye krav til samtalerne bygger på solid viden om, at samtaler i starten af ledighedsforløbet virker.
  • Der bliver også kun ét fast krav til ret og pligt-tilbud til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Nemlig ét tilbud senest efter seks måneders ledighed. Det skal give kommunerne og den enkelte sagsbehandler mulighed for at give ledige en individuel, tilpasset indsats. I stedet for at ledige får tilbud, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidspunkter, får ledige fremover tilbud, når det giver mening.
  • Ledige slipper for det det rigide krav om jobsøgning de sidste seks uger – uagtet om de står over for fx nyt job, barsel eller pension. Det er også til gavn for virksomhederne, som slipper for jobansøgninger fra ledige, der har et job på hånden eller fx skal på barsel.

Et typisk ledighedsforløb fra 1.1.2020

1. På første ledighedsdag
Man skal tilmelde sig som ledig i Jobcentret fra den dag man ønsker at få dagpenge. En person kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet.dk eller ved personligt fremmøde på jobcenteret.
Et ledigt medlem af en A-kasse kan vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin A-kasse, hvis a-kassen tilbyder denne service til sine medlemmer.

Registrere jobsøgning i job-log (hele ledighedsforløbet)
Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på Jobnet.dk. Dagpengemodtagere kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i A-kassen's digitale job-log, hvis A-kassen tilbyder en joblog i deres egen selvbetjeningsløsning, og denne er integreret med joblog på Jobnet.dk.

Formålet med jobloggen er at give den enkelte et overblik over egen jobsøgning. Samtidig giver registreringen i job-loggen et grundlag for jobcenteret og A-kassen til at forbedre vejledningen til den ledige om jobsøgning. Dermed kan anvendelsen af jobloggen og vejledningen sikre de rigtige match mellem de ledige og virksomhederne samt understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Formålet med jobloggen er endvidere, at personen skal dokumentere sin jobsøgning i jobloggen, og at A-kasserne og jobcentrene dermed kan bruge jobloggen til at vurdere, om jobsøgningen er tilstrækkelig til, at den enkelte ledige lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning for retten til dagpenge.

Det er A-kassen, der fastlægger krav til jobsøgning og træffer afgørelse om rådighed for dagpengemodtagere. Man skal forvente at A-kassen vil kræve at man søger mindst 2 job i gennemsnit pr. uge.

2. Senest 2 uger efter tilmelding som ledig
Man skal oprette et CV på Jobnet.dk. CV-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.
Man skal angive mindst ét jobmål i forbindelse med registrering af cv-oplysninger.

CV-oplysningerne skal løbende opdateres, og job-centeret skal løbende påse, at oplysningerne er fyldestgørende.

3. CV-samtale i A-kassen
A-kassen skal holde en samtale (cv-samtale) med dagpengemodtageren senest 2 uger efter dennes tilmelding som arbejdssøgende, hvor det sikres, at cv-oplysningerne på Jobnet.dk er fyldestgørende. Samtalen holdes ved personligt fremmøde.
Der skal ikke holdes en cv-samtale, hvis der ved gentilmeldingen er forløbet mindre end 3 måneder fra afmelding.

På det samme møde vil A-kassen sammen med personen begynde at udarbejde forslag til indhold i personens »Min Plan«, og det aftales under samtalen, hvordan personens jobsøgning kan understøttes.

4. Kontaktforløbet
Det bemærkes at der i 2023 og 2024 vil komme nogle ændringer til kontaktforløbet:

Fra 1.1.2024 vil kontaktforløbet for ledige dagpengemodtagere blive forenklet, jfr. Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af 24. juni 2022. I aftalen bestemmes det endvidere at A-kasserne fra 1.1.2024 skal have ansvaret for kontaktforløbet i de første tre måneder af ledighedsforløbet, og holde de første 3 samtaler med den ledige.

I samme politiske aftale, er det aftalt at ledige fra 1.1.2023 får mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter og a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, ved personligt digitalt fremmøde eller telefonisk. Denne mulighed gælder i dag kun for samtaler i Jobcenteret og først efter 6 måneders ledighed, men vil altså fra 1.1.2023 gælde fra starten af ledighedsperioden og for samtaler i både Jobcenter og A-kasse. Den første samtale skal dog fortsat efter 1.1.2023 afholdes fysisk.

Indtil ændringerne er trådt i kraft vil kontaktforløbet være følgende:

Jobcenteret tilrettelægger og gennemfører et fleksibelt kontaktforløb i form af individuelle jobsamtaler under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov.
Hensigten med et individuelt kontaktforløb er, at personen hurtigst muligt kommer i ordinært job. Møderne kaldes "jobsamtaler", fordi fokus er på konkrete job og jobsøgning.
Det er i høj grad op til jobcentrene at fastlægge indholdet i jobsamtalerne sammen med borgerne. De skal hele tiden have formålet for de enkelte målgrupper for øje og gennemføre et kontaktforløb, der understøtter dette.

Job-centeret skal løbende holde mindst 4 jobsamtaler inden for de første 6 måneders ledighed. Der er ikke noget krav om præcist hvornår samtalerne skal holdes, men alene krav om at der skal være en løbende og tæt kontakt i starten af ledigheden.

A-kassen deltager i 2 fælles jobsamtaler inden for de første 6 måneder
Jobcenteret kan udover de nævnte 4 samtaler, indkalde til yderligere 2 jobsamtaler med dagpengemodtagere inden for de første 6 måneder, hvor A-kassen deltager, medmindre personen ikke ønsker, at A-kassen deltager. Den ene af jobsamtalerne skal holdes senest, når personen har været ledig i 3 måneder, hvis A-kassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis personen anmoder herom og den anden tidligst, når personen har været ledig i 3 måneder og senest, når personen har været ledig i 6 måneder.

En dagpengemodtager har derfor som udgangspunkt pligt til at deltage i 6 samtaler inden for de første 6 måneder.

Den ledige har pligt til selv at booke møderne
Som ledig får man at vide af Jobcentret eller A-kassen at man skal booke et møde inden for en vis frist. Hvis dagpengemodtageren ikke booker en jobsamtale til afholdelse inden for den frist, som dagpengemodtageren har fået af jobcenteret eller A-kassen, bliver personen automatisk afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Konsekvensen af manglende tilmelding som jobsøgende er, at personen ikke kan få udbetalt dagpenge.

Vejledning om jobrettet uddannelse
Jobcentret har pligt til at vejlede om jobrettet uddannelse, hvis dagpengemodtageren efterspørger det. En ufaglært eller faglært (evt. med en kort videregående uddannelse) ledig har således mulighed for at søge om at måtte tage en uddannelse på den såkaldte "positivliste".
Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse.

Er du under 25 år?
jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om dagpengemodtagere under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Hvis det er tilfældet, skal jobcenteret give dem et uddannelsespålæg.
Et uddannelsespålæg består af 3 trin, der tilsammen forpligter den unge til at vælge en uddannelse, søge optagelse på uddannelsen samt påbegynde og gennemføre uddannelsen.

5. Jobsamtaler efter de første 6 måneder
ledige som har været på dagpenge i mere end 6 måneder, får et kontaktforløb efter behov, som aftales individuelt mellem jobcenteret og personen. Der er således ikke krav om at der skal være et bestemt antal jobsamtaler ved længerevarende ledighed.
Siden 1.1.2022 har det været muligt for den ledige, at vælge om jobsamtaler efter 6 måneders ledighed skal holdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller ved personligt digitalt fremmøde. Jobcenteret kan dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, såfremt jobcenteret vurderer, at der er behov for det.

6. Intensiveret indsats ved 16-22 måneders ledighed
Der skal holdes en jobsamtale med en dagpengemodtager om en intensiveret indsats, senest når personen har været ledig i 16 måneder.

Tilbud og pligter, "Min Plan"

»Min Plan« indeholder en beskrivelse af de aftaler, aktiviteter og tilbud, som personen har aftalt sammen med sagsbehandleren.

Dagpengemodtagere har pligt til at modtage en "Min Plan" med en oversigt over tilbud, aktiviteter, aftaler m.v. digitalt på Jobnet.dk.

Det er hensigten, at »Min Plan« i en lettilgængelig form skal kunne give et overblik over den enkeltes forløb og indsats med fokus på den overordnede retning og status for planlagte, igangværende og tidligere gennemførte aktiviteter.

»Min Plan« skal indeholde følgende oplysninger:

  • personens job- og uddannelsesmål
  • aftaler om og krav til jobsøgning
  • tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og vejledning/opkvalificering.
  • en beskrivelse af evt. øvrige aftalte indsatser fx jobrotation, voksenlærling og jobrettet uddannelse
  • en beskrivelse af aftaler om og krav til personens jobsøgning. Dette omfatter både de individuelle krav, der fastsættes til personens jobsøgning af henholdsvis jobcenter eller A-kasse, og de aftaler, som personen løbende indgår med jobcenteret om dennes jobsøgning. For dagpengemodtagere betyder det, at »Min Plan« både skal indeholde en beskrivelse af de individuelle krav, der fastsættes til personens jobsøgning af A-kassen, og de aftaler, som personen løbende indgår med jobcenteret om dennes jobsøgning.

Jobcenteret skal løbende opdatere »Min Plan« efter personens aktuelle situation og behov.

Krav til tilbud som Jobcenteret kan give dig
Tilbud skal så vidt muligt rettes mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft, og de skal gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbudene kan være virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering.
Læs mere om de forskellige tilbud.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere

Satser 2023

Nye satser der gælder fra 1. januar 2023 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere

Husk at melde dig ind i A-kasse senest 1 år før du er færdig..
læs mere