Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Dit forløb med A-kasse og Jobcenter som ledig

Hvad kan du forvente når du er ledig?

Når du først er blevet godkendt af din A-kasse, til at kunne modtage dagpenge (er indskrevet i en 2-årig dagpengeperiode), så vil du samtidig starte i et "forløb" med Jobcenter og A-kasse, med det formål at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Dette forløb medfører nogle pligter af forskellig art, bl.a. til registreringer af forskellige art (bl.a. har du pligt til at oprette et online CV på Jobnet.dk), ligesom du skal søge et vist antal job. Derudover har du mødepligt til de møder som Jobcenter og A-kasse indkalder dig til. Din A-kasse og Jobcenteret vil i samråd med dig udarbejde en plan for din jobsøgning (den kaldes "Min Plan"). "Min Plan" er et fælles værktøj som både A-kasse og Jobcenteret vil bruge og henvise til i løbet af dit ledighedsforløb. Den kan også indeholde aftaler om aktivering og uddannelse m.m.

Fra 1.1.2024 vil A-kasserne få overdraget ansvaret for egne ledige i de første tre måneder, jfr. Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af 24. juni 2022.
Det vil sige at fra 1. januar 2024 skal du kun holde samtaler med A-kassen, hvis du er kortvarig ledig (under 3 mdr.).

Det øgede ansvar til A-kasserne skal afløse den igangværende 4-årig forsøgsordning, hvor 9 udvalgte A-kasser i udvalgte kommuner har overtaget en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job.
Er du medlem af en af de 9 A-kasser der er med i forsøget, og bor i en af de kommuner hvor forsøgsordningen gælder, vil A-kassen allerede nu stå for al kontakt til dig i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Et typisk ledighedsforløb efter gældende regler

Hovedpunkter i de første 6 måneders ledighed

 • Jobcenteret holder mindst 4 individuelle jobsamtaler inden for de første 6 måneder. Efter seks måneder er det op til jobcentret i samarbejde med den ledige løbende at vurdere, hvad der er behov for.
  Der er ikke krav til, præcis hvornår inden for perioden jobsamtalerne skal foregå. Det vil være op til sagsbehandleren og den ledige at fastlægge et kontaktforløb.
 • For dagpengemodtagere deltager A-kassen i mindst 2 jobsamtaler, som holdes ud over jobsamtalerne efter første punkt, medmindre personen ikke ønsker, at A-kassen deltager.
 • A-kassen har ansvar for at holde CV-samtalen og to rådighedssamtaler i løbet af de første seks måneder. Den første samtale skal holdes senest, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed. Den anden samtale skal holdes tidligst, når medlemmet har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest 6 måneders sammenlagt ledighed.
 • Alle ledige skal tage imod tilbud om aktivering eller uddannelse senest efter seks måneders ledighed. Se mere om ret- og pligt tilbud neden for.

Pligter for den ledige, Jobcentret og A-kassen

1. På første ledighedsdag
Man skal tilmelde sig som ledig i Jobcentret fra den dag man ønsker at få dagpenge. En person kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet.dk eller ved personligt fremmøde på jobcenteret.
Et ledigt medlem af en A-kasse kan vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin A-kasse, hvis a-kassen tilbyder denne service til sine medlemmer.

2. Senest 2 uger efter tilmelding som ledig
Man skal oprette et CV på Jobnet.dk. CV-oplysningerne skal indeholde oplysninger om kompetencer, erfaringer og øvrige relevante forhold.
Man skal angive mindst ét jobmål i forbindelse med registrering af cv-oplysninger.

CV-oplysningerne skal løbende opdateres, og job-centeret skal løbende påse, at oplysningerne er fyldestgørende.

3. CV-samtale i A-kassen
A-kassen skal holde en samtale (cv-samtale) med dagpengemodtageren senest 2 uger efter dennes tilmelding som arbejdssøgende, hvor det sikres, at cv-oplysningerne på Jobnet.dk er fyldestgørende. Samtalen holdes ved personligt fremmøde.
Der skal ikke holdes en cv-samtale, hvis der ved gentilmeldingen er forløbet mindre end 3 måneder fra afmelding.

På det samme møde vil A-kassen sammen med personen begynde at udarbejde forslag til indhold i personens »Min Plan«, og det aftales under samtalen, hvordan personens jobsøgning kan understøttes.

4. Registrere jobsøgning i job-log (hele ledighedsforløbet)
Jobsøgningsaktiviteter skal løbende dokumenteres i en joblog på Jobnet.dk. Dagpengemodtagere kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i A-kassen's digitale job-log, hvis A-kassen tilbyder en joblog i deres egen selvbetjeningsløsning, og denne er integreret med joblog på Jobnet.dk.

Formålet med jobloggen er at give den enkelte et overblik over egen jobsøgning. Samtidig giver registreringen i job-loggen et grundlag for jobcenteret og A-kassen til at forbedre vejledningen til den ledige om jobsøgning. Dermed kan anvendelsen af jobloggen og vejledningen sikre de rigtige match mellem de ledige og virksomhederne samt understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Formålet med jobloggen er endvidere, at personen skal dokumentere sin jobsøgning i jobloggen, og at A-kasserne og jobcentrene dermed kan bruge jobloggen til at vurdere, om jobsøgningen er tilstrækkelig til, at den enkelte ledige lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning for retten til dagpenge.

Det er A-kassen, der fastlægger krav til jobsøgning og træffer afgørelse om rådighed for dagpengemodtagere. Man skal forvente at A-kassen vil kræve at man søger mindst 2 job i gennemsnit pr. uge.

5. Deltagelse i møder
Siden 22. marts 2023 har den ledige haft ret til at kræve at møder/samtaler med Jobcenter og A-kasse holdes som digitale møder, det vil sige som telefon- eller video-møder. Det gælder dog ikke den første jobsamtale med Jobcentret samt det første møde med A-kassen (CV-samtalen), som fortsat skal ske ved personligt fremmøde.

Såvel Jobcenter og A-kasse kan udfra en konkret vurdering beslutte, at samtalerne skal holdes ved personligt fremmøde, såfremt de vurderer, at der er behov for det.

Jobcenteret tilrettelægge og gennemføre et fleksibelt kontaktforløb i form af individuelle jobsamtaler under hensyn til personens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov.
Det er jobcentrene, der vurderer, hvilke emner, der er relevante at drøfte under jobsamtalerne i kontaktforløbet i forhold til formålet med kontaktforløbet og det behov, den enkelte har.

Den ledige har pligt til selv at booke møderne
Som ledig får man at vide af Jobcentret eller A-kassen at man skal booke et møde inden for en vis frist. Hvis dagpengemodtageren ikke booker en jobsamtale til afholdelse inden for den frist, som dagpengemodtageren har fået af jobcenteret eller A-kassen, bliver personen automatisk afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Konsekvensen af manglende tilmelding som jobsøgende er, at personen ikke kan få udbetalt dagpenge.

6. Vejledning om jobrettet uddannelse
A-kassen har pligt til at vejlede om 6 ugers jobrettet uddannelse. Retten opnås efter 5 ugers ledighed.

7. Ret og pligt til tilbud senest efter 6 måneders ledighed
Et ret- og pligt tilbud kan bestå af virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller ordinær uddannelse, og skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.
Læs mere om de virksomhedsrettede tilbud.

Et tilbud kan ske enten på Jobcentrets eller din egen foranledning. Og du kan f.eks. også selv prøve at finde en virksomhed hvor du kan komme i praktik eller løntilskudsjob.

Har du et ønske om uddannelse og mener du, at uddannelsen vil forbedre dine muligheder for at få et ordinært arbejde, har jobcentret mulighed for at godkende uddannelsen som et tilbud.
Læs mere om uddannelse mens du er på dagpenge.

8. Øvrig opkvalificering eller rådighedsafprøvende tilbud
Jobcenteret har mulighed for at give øvrige tilbud, som personen har pligt til at deltage i, men som ikke kan udgøre et ret- og pligttilbud.
Det gælder tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering samt rådighedsafprøvende tilbud.

Øvrig vejledning og opkvalificering kan f.eks. være private kurser der er skræddersyede til ledige med henblik på fastlæggelse af jobmål, brobygningsforløb til uddannelse m.v., eller ”korte vejlednings- og afklaringsforløb”, som omfatter meget korte forløb, hvor sigtet er at vejlede og afklare deltagernes muligheder på arbejdsmarkedet.

Rådighedsafprøvende tilbud kan Jobcenteret pålægge en dagpengemodtager hvis jobcenteret finder, at personen ikke medvirker aktivt i indsatsen. Et eksempel er nytteindsats.

Er du under 25 år?

Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om dagpengemodtagere under 25 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn, kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Vurderer jobcenteret, at dagpengemodtageren kan gennemføre en uddannelse, skal jobcenteret pålægge den pågældende inden for en nærmere fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som den pågældende kan ansøge om optagelse på.

"Min Plan"

»Min Plan« indeholder en beskrivelse af de aftaler, aktiviteter og tilbud, som personen har aftalt sammen med sagsbehandleren i Jobcentret.

Dagpengemodtagere har pligt til at modtage en "Min Plan" med en oversigt over tilbud, aktiviteter, aftaler m.v. digitalt på Jobnet.dk.

»Min Plan« skal indeholde følgende oplysninger:

 • personens job- og uddannelsesmål
 • aftaler om og krav til jobsøgning
 • tilbud om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og ordinær uddannelse.
 • en beskrivelse af evt. øvrige aftalte indsatser fx jobrotation, voksenlærling og jobrettet uddannelse
 • en beskrivelse af aftaler om og krav til personens jobsøgning. Dette omfatter både de individuelle krav, der fastsættes til personens jobsøgning af henholdsvis jobcenter eller A-kasse, og de aftaler, som personen løbende indgår med jobcenteret om dennes jobsøgning. For dagpengemodtagere betyder det, at »Min Plan« både skal indeholde en beskrivelse af de individuelle krav, der fastsættes til personens jobsøgning af A-kassen, og de aftaler, som personen løbende indgår med jobcenteret om dennes jobsøgning.

Jobcenteret skal løbende opdatere »Min Plan« efter personens aktuelle situation og behov.

Når man har været ledig i 6-16 måneder

Efter de første 6 måneder aftales kontaktforløbet mellem personen og jobcenteret. Derudover holdes jobsamtaler, når jobcenteret vurderer, at der er behov herfor. A-kassen holder rådighedssamtaler efter behov efter de første seks måneders ledighed.

Senest når personen har været ledig i 16 måneder, skal Jobcenteret tilbyde en (obligatorisk) intensiveret indsats.
A-kassen deltager i den forbindelse i en jobsamtale, medmindre personen ønsker, at A-kassen ikke deltager.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere