Udgivet 14. Oktober, 2020. Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

Klager over A-kasser i 2019

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2019 er nu klar.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

  • Antallet af klagesager er igen i år steget og der var i 2019 næsten 20% flere sager end i 2017.
  • Sagsområderne "Rådighed og selvforskyldt ledighed" og ”Selvstændige og Beregning” udgør hver ca. 1/3 af CKA's sager.
  • Styrelsen har i 2019 fået flest klagesager fra medlemmer af ASE A-kasse, "Det Faglige Hus" og Akademikernes A-kasse. Klagerne over disse 3 A-kasser udgør således næsten 1/3 af samtlige klager.
  • NNF har haft en usædvanlig stor stigning i antal klager. Fra at have haft 17 klager i 2017, er det steget til hele 173 klager her i 2019. NNF er den mindste A-kasse i Danmark med kun ca. 16.000 medlemmer, og 173 er et meget stort antal klager også målt i forhold klager pr. 1.000 medlemmer, hvor NNF klarer sig klart dårligst af alle A-kasser med 10,52 klager pr. 1.000 medlemmer.
  • Ser man på antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket giver det mest retvisende billede, så ligger som nævnt NNF klart dårligst. Derefter er de A-kasser der har flest klager pr. 1.000 medlemmer, Det Faglige Hus (ca. 2,4), MA A-kasse (2,2), ASE (1,8). En af de A-kasser der har haft den største stigning i klageantal er Akademikernes A-kasse, hvor antal klager pr. 1.000 medlemmer er steget med 30% fra 2018 til 2019.
  • Ser vi på de A-kasser der har nedbragt antal af klager, kan især nævnes at FRIE, der i forvejen havde færre klager end gennemsnittet, her i 2019 har næsten halveret antal klager, og nu er blandt de A-kasser medlemmerne er mest tilfredse med, med kun ca. 0,5 klager pr. 1.000 medlemmer.

Det kan betale sig at klage

Ser vi på opgørelsen over hvor mange der får ret (ændret afgørelsen) i klageinstansen, er det ca. i 12% af tilfældene at klageinstansen ændrer A-kassen's afgørelse.
Den A-kasse der taber flest sager i klageinstansen er ASE. ASE har således fået ændret 56 sager i 2019, svarende til 17,7% af det samlede antal klager over ASE.
Af de større A-kasser, er det kun A-kassen LH (Lederne) der får ændret flere afgørelser, nemlig hver 5. eller 20%. Udover at ændre en afgørelse kan klageinstansen også vælge at hjemvise sagen til ny behandling i a-kassen.

Tilfælde hvor vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende

Klageinstansen kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstemmelse med en korrekt vejledning mv.

I følge tallene for 2019, er det Det faglige Hus der har haft flest sager, hvor de er blevet pålagt at realudligne i forhold til deres medlem. Det er sket i 11 sager, svarende til 28,9% af de ændrede afgørelser i klager over Det faglige Hus.

Kritik af A-kasserne

Hvis en A-kasse får ændret en afgørelse i klageinstansen kan Klageinstansen tillige vælge at udtale kritik.
Klageinstansen udtaler kritik af a-kasserne, hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav.
Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag. De A-kasser der procentvis får mest kritik af sagsbehandlingen er BUPL, Dansk El-forbund, DSA og MA A-kasse.
De A-kasser der procentvis får mest kritik for deres vejledning af medlemmerne, er DSA og BUPL.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2019
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse, herunder realudligning
side 7 Tabel 4: Kritik af A-kasserne, 2019

Næste >

Se klagestatistik for tidligere år: 2018, 2017, 2016, 2015

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?