Udgivet 14. Oktober, 2020. Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

Klager over A-kasser i 2019

Næste >

Undersøgelsen af klager over A-kasser for 2019 er nu klar.

Hovedkonklusioner af undersøgelsen:

  • Antallet af klagesager er igen i år steget og der var i 2019 næsten 20% flere sager end i 2017.
  • Sagsområderne "Rådighed og selvforskyldt ledighed" og ”Selvstændige og Beregning” udgør hver ca. 1/3 af CKA's sager.
  • Styrelsen har i 2019 fået flest klagesager fra medlemmer af ASE A-kasse, "Det Faglige Hus" og Akademikernes A-kasse. Klagerne over disse 3 A-kasser udgør således næsten 1/3 af samtlige klager.
  • NNF har haft en usædvanlig stor stigning i antal klager. Fra at have haft 17 klager i 2017, er det steget til hele 173 klager her i 2019. NNF er den mindste A-kasse i Danmark med kun ca. 16.000 medlemmer, og 173 er et meget stort antal klager også målt i forhold klager pr. 1.000 medlemmer, hvor NNF klarer sig klart dårligst af alle A-kasser med 10,52 klager pr. 1.000 medlemmer.
  • Ser man på antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket giver det mest retvisende billede, så ligger som nævnt NNF klart dårligst. Derefter er de A-kasser der har flest klager pr. 1.000 medlemmer, Det Faglige Hus (ca. 2,4), MA A-kasse (2,2), ASE (1,8). En af de A-kasser der har haft den største stigning i klageantal er Akademikernes A-kasse, hvor antal klager pr. 1.000 medlemmer er steget med 30% fra 2018 til 2019.
  • Ser vi på de A-kasser der har nedbragt antal af klager, kan især nævnes at FRIE, der i forvejen havde færre klager end gennemsnittet, her i 2019 har næsten halveret antal klager, og nu er blandt de A-kasser medlemmerne er mest tilfredse med, med kun ca. 0,5 klager pr. 1.000 medlemmer.

Det kan betale sig at klage

Ser vi på opgørelsen over hvor mange der får ret (ændret afgørelsen) i klageinstansen, er det ca. i 12% af tilfældene at klageinstansen ændrer A-kassen's afgørelse.
Den A-kasse der taber flest sager i klageinstansen er ASE. ASE har således fået ændret 56 sager i 2019, svarende til 17,7% af det samlede antal klager over ASE.
Af de større A-kasser, er det kun A-kassen LH (Lederne) der får ændret flere afgørelser, nemlig hver 5. eller 20%. Udover at ændre en afgørelse kan klageinstansen også vælge at hjemvise sagen til ny behandling i a-kassen.

Tilfælde hvor vejledningen fra a-kassen ikke har været tilfredsstillende

Klageinstansen kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstemmelse med en korrekt vejledning mv.

I følge tallene for 2019, er det Det faglige Hus der har haft flest sager, hvor de er blevet pålagt at realudligne i forhold til deres medlem. Det er sket i 11 sager, svarende til 28,9% af de ændrede afgørelser i klager over Det faglige Hus.

Kritik af A-kasserne

Hvis en A-kasse får ændret en afgørelse i klageinstansen kan Klageinstansen tillige vælge at udtale kritik.
Klageinstansen udtaler kritik af a-kasserne, hvis sagsbehandlingen eller vejledningen i den konkrete sag ikke har levet op til lovgivningens krav.
Kritik kan gives for både sagsbehandling og vejledning i samme sag. De A-kasser der procentvis får mest kritik af sagsbehandlingen er BUPL, Dansk El-forbund, DSA og MA A-kasse.
De A-kasser der procentvis får mest kritik for deres vejledning af medlemmerne, er DSA og BUPL.

Du kan se de enkelte delafsnit i undersøgelsen ved at følge linkene forneden.

side 2 Indledning
side 3 Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder
side 4 Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser
side 5 Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2019
side 6 Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse, herunder realudligning
side 7 Tabel 4: Kritik af A-kasserne, 2019

Næste >

Se klagestatistik for tidligere år: 2018, 2017, 2016, 2015

Artikler om A-kasse og dagpenge

Enklere og lettere regler for ledige fra 01.01.2020

29-12-2019:
Fra 1. januar 2020 fjernes nogle proceskrav og regler som af nogle ledige kunne opleves meget rigide og unødvendige.

Ledige der kan dokumentere, at de har fået arbejde bliver således fra 1. januar 2020 fritaget for alle aktiviteter - inkl. møder - og skal heller ikke længere søge job og joblogge i op til seks uger, før de starter på arbejde. Det samme gælder hvis man går på barsel eller på efterløn.
Ledige har heller ikke længere pligt til at logge på Jobnet.dk mindst én gang om ugen for at chekke jobopslag (man skal dog stadig udfylde joblog med jobansøgninger).

Fremover bliver kravet om aktivering ens for alle uanset alder. Før gjaldt specielle regler om aktivering hvis man var under 30 år eller over 50 år.
Fra 1. januar 2020 vil der vil være ét krav om aktivering efter senest 6 måneder ledighed.
...Læs mere

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. januar 2020 træder Storbritanien ud af EU.
Som et led i udtrædelsesaftalen, er der indført en overgangsordning der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.
Overgangsordningen betyder at EU-reglerne, bl.a. om arbejdsløshedsforsikring, stadig vil gælde i overgangsperioden.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensen af Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?