Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Rekrutteringssituation i foråret 2017

Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2017. Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Undersøgelsens hovedkonklusioner er at:

  • 70 procent af landets virksomheder ikke har haft behov for at rekruttere nye medarbejdere i foråret 2017 (grå zone i Figur 1)
  • 24 procent af virksomhederne har succesfuldt rekrutteret medarbejdere og (orange zone i Figur 1)
  • 6 procent af landets virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere (gul zone i Figur 1).
  • I alt har 30 pct. af virksomhederne således haft behov for at rekruttere.

Figur 1 Virksomhedernes rekrutteringsbehov forår 2007 - forår 2017 pct.
Figur 1 viser udviklingen i virksomhedernes rekrutteringsbehov i perioden 2007-2017

Udviklingen i virksomhedernes rekrutteringsbehov

En stabil andel af virksomhederne i Danmark har haft behov for at rekruttere. Således tilkendegiver 30 pct. af virksomhederne, at de i foråret 2017 har haft behov for at rekruttere, mod 29 pct. i foråret 2016.

Hovedparten af virksomhederne med rekrutteringsbehov har ikke haft udfordringer med at finde den ønskede arbejdskraft. Således har 8 ud af 10 virksomheder med et rekrutteringsbehov ansat den ønskede arbejdskraft. Det svarer til niveauet i foråret 2016.

Tabel 1 Forgæves rekrutteringer

År Antal stillinger virksomhederne har rekrutteret forgæves til på landsplan Heraf: Antal stillinger efterfølgende besat med anden profil
Forår 2017 15.400 15 pct.
Forår 2016 15.600 16 pct.
Forår 2015 11.900 14 pct.
Forår 2014 9.200 15 pct.
Forår 2013 9.400
Forår 2012 5.100
Forår 2011 5.700
Forår 2010 4.700
Forår 2009 8.300
Forår 2008 39.200
Forår 2007 58.300
Forår 2006 47.000

Hver femte virksomhed med et rekrutteringsbehov fik ikke i alle tilfælde ansat de efterspurgte medarbejdere til de specifikke job i foråret 2017. I foråret 2016 var det ligeledes hver femte virksomhed.

I alt 6 pct. af landets virksomheder har i foråret 2017 forgæves søgt at rekruttere nye medarbejdere til specifikke funktioner (stillingskategorier). Disse virksomheder kan i samme periode problemfrit have rekrutteret til andre stillingskategorier.

Figur 2 Udviklingen i forgæves rekrutteringer 1. halvår 2006 - 1. halvår 2017
Figur 2 viser udviklingen i virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg i perioden 2006-2017

Fra foråret 2013 viser figur 2 såvel antal forgæves rekrutteringer (øverste kurve) som antal forgæves rekrutteringer, hvor stillingen, fortsat var ubesat på interviewtidspunktet (nederste kurve).

I foråret 2017 har der været ca. 15.400 forgæves rekrutteringer svarende til 0,6 pct. af den samlede beskæftigelse. Det er et uændret niveau i forhold til foråret 2016.

Andelen er fortsat betydeligt under niveauet ved sidste højkonjunktur. I efteråret 2007 oplevede virksomhederne ca. 66.000 forgæves rekrutteringer, jf. figur 2, hvilket udgjorde 2,4 pct. af beskæftigelsen.

70 procent af landets virksomheder har ikke haft behov for at rekruttere nye medarbejdere i foråret 2017. I foråret 2016 var det 71 pct. af virksomhederne, der ikke havde behov for at rekruttere, jf. figur 1.

Frem til efteråret 2008, hvor den økonomiske krise ramte jobmarkedet, var andelen af virksomheder, der ikke havde behov for at rekruttere under 65 pct. (og i efteråret 2007 under 50 pct.).

Undersøgelsen viser i øvrigt:

At rekrutteringsproblemerne svarer til, at virksomhederne på landsplan måtte opgive at ansætte de ønskede medarbejdere til 15.400 stillinger. Det svarer til 0,6 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. I foråret 2016 blev der registreret 15.600 forgæves rekrutteringer.

Der er omkring 700.000-800.000 jobåbninger årligt på det danske arbejdsmarked. Set i forhold hertil, udgør antallet af forgæves rekrutteringer i foråret 2017 således en begrænset andel.

I rekrutteringsundersøgelsen anfører 15 pct. af virksomhederne, at de har besat stillingen med en anden profil end oprindeligt påtænkt. 3,5 pct. af stillingerne er nedlagt, 6,5 pct. af virksomhederne angiver at stillingen ikke er ledig længere af "andre årsager" og 75 pct. af virksomhederne angiver, at stillingen stadig er ubesat på interviewtidspunktet.

At 41 pct. af virksomhederne selv finder - i følge surveyen - at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen.

At 73 pct. af stillinger, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, er kendetegnet ved at være en fast fuldtidsstilling indenfor normal arbejdstid. De resterende stillinger er enten tidsbegrænsede, deltidsstillinger, indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde og/eller skiftende arbejdstider.

At i 52 pct. af rekrutteringsforløbene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, slog virksomheden stillingen op på Jobnet.

At i 23 pct. af rekrutteringsforløbene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, tog virksomheden kontakt til det kommunale jobcenter.

At i 8 pct. af rekrutteringsforløbene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, tog virksomheden kontakt til en a-kasse/fagforening.

At i 67 pct. af tilfældene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, gjorde virksomheden mindst én af de tre ting (opslag på Jobnet, kontakt til jobcenter eller til a-kasse/fagforening). Det svarer til niveauet i foråret 2016. 4 ud af de 10 stillingsbetegnelser, hvor der er størst rekrutteringsudfordringer i foråret 2017 er indenfor Bygge og anlæg.

At de stillingsbetegnelser, der oftest er søgt besat uden held, er salgskonsulenter, tømrer, programmør og systemudvikler samt elektriker og murer.

At der antalsmæssigt er flest forgæves rekrutteringer i brancherne Bygge og anlæg, Handel, Rengøring, m.m., samt Vidensservice. Tilsammen udgør de forgæves rekrutteringer i disse 4 brancher over halvdelen af de forgæves rekrutteringer i foråret 2017, mens de tilsammen udgør ca. 36 pct. af den samlede beskæftigelse.

At rekrutteringsproblemerne (målt i forhold til antal beskæftigede) er størst på Sjælland og mindst i Nordjylland og på Bornholm.

Størst mangel på salgskonsulenter, tømrere, programmører og systemudviklere samt elektrikere

Arbejdsgiverne har sværest ved at rekruttere salgskonsulenter, tømrere, programmører og systemudviklere samt elektrikere.

Generelt er manglen på arbejdskraft mest udbredt inden for Bygge og anlæg. Således udgør stillingsbetegnelser indenfor denne branche 4 ud af de 10 stillingsbetegnelser, hvor der er størst rekrutteringsudfordringer i foråret. Til sammenligning udgør beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen 6,4 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse.

Salgskonsulenter står øverst på listen over de stillingsbetegnelser, hvor der er størst mangel på arbejdskraft i foråret 2017. Det fremgår af tabel 2.

Virksomhederne har i foråret 2017 forgæves forsøgt at rekruttere ca. 1.270 salgskonsulenter. Det svarer til, at godt 8 pct. af de stillinger, der er rekrutteret forgæves til på landsplan udgøres af salgskonsulenter. Derefter følger tømrere, programmører og systemudviklere samt elektrikere, hvor arbejdsgivere har oplevet at rekruttere forgæves til hhv. ca. 620 og 530 medarbejdere.

Også murere, butiksassistenter og social- og sundhedsassistenter har virksomhederne haft relativt mange forgæves rekrutteringer til.

I forhold til top 10 listen fra foråret 2016 er der sket følgende forskydninger:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer efter salgskonsulenter er mere end tredoblet.
  • Butiksassistenter, social- og sundhedsassistenter og vvs-montører var ikke på top 10-listen for et år siden.
  • Stillingsbetegnelserne landbrugsmedhjælper, tjener, smed og køkkenhjælper er rykket ud af \"top 10\" sammenlignet med listen for et år siden.

Tabel 2 Stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer

Stillingsbetegnelse Erhvervsgruppe Ledige med mere end tre måneders ledighed Stillinger virksomhederne har rekrutteret forgæves til
salgskonsulent Salg, indkøb og markedsføring 1.292 1.273
tømrer Bygge og anlæg 607 617
programmør og systemudvikler It og teleteknik 763 534
elektriker Bygge og anlæg 317 532
murer Bygge og anlæg 261 420
butiksassistent Salg, indkøb og markedsføring 6.664 316
social- og sundhedsassistent Sundhed, omsorg og personlig pleje 703 303
kok Hotel, restauration, køkken, kantine 746 290
vvs-montør Bygge og anlæg 132 261
rengøringsassistent Rengøring, ejendomsservice og renovation 8.062 261

Flest forgæves rekrutteringer indenfor Bygge og anlæg, Hotel og Restauration samt Information og Kommunikation.

Bygge og anlæg samt Rengøring og anden operationel service er de brancher, hvor virksomhederne har haft de største rekrutteringsudfordringer i forhold til branchens størrelse. Det er samtidig de brancher, hvor andelen af forgæves rekrutteringer (ift. branchens størrelse) er steget mest.

Øverst på listen over brancher hvor virksomheder har rekrutteret forgæves relativt flest gange, står Bygge og anlæg, Rengøring og anden operationel service, Hotel og restauration samt Videnservice. Det fremgår af tabel 3 og 4.

Det offentlige område har generelt relativt få rekrutteringsudfordringer i forhold til antallet af beskæftigede.

Tabel 3 Rekrutteringsproblemer i forhold til antal beskæftigede

Branche Andel stillinger der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede
2017 2016
Bygge og anlæg 1,7 1,4
Rengøring og anden operationel service 1,2 0,6
Hotel og restauration 0,9 1,9
Videnservice 0,9 0,8
Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,8 1,3
Information og kommunikation 0,7 1,3
Finansiering og forsikring 0,7 0,6
Ejendomshandel og udlejning 0,6 0,9
Handel 0,5 0,5
Transport 0,5 0,8
Industri 0,4 0,4
Sundhed og socialvæsen 0,3 0,2
Vandforsyning og renovation 0,2 0,1
Undervisning 0,2 0,2
Andre serviceydelser mv. 0,2 0,5
Energiforsyning 0,1 0,4
Offentlig administration, forsvar og politi 0,1 0,1
Kultur og fritid 0,1 0,1
Råstofudvinding 0,0 0,0
Samlet 0,6 0,6

I Bygge og anlægsbranchen har virksomhederne rekrutteret forgæves til ca. 2.800 stillinger, mens der er tale om ca. 1.750 forgæves rekrutteringer indenfor Rengøring og anden operationel service og ca. 900 forgæves rekrutteringer indenfor Hotel og restauration. Dette fremgår af tabel 4.

Rekrutteringsudfordringer er samlet set uændrede

Rekrutteringsproblemerne er under ét stort set uændrede i forhold til sidste år. For enkelte brancher er der dog forskelle i udviklingen.

I branchen Bygge og anlæg er andelen af forgæves rekrutteringer set i forhold til branchens beskæftigelse steget med 0,3 pct.point i forhold til sidste forår. Indenfor Rengøring og anden operationel service er andelen af forgæves rekrutteringer fordoblet og udgør 1,2 pct. af beskæftigelsen i foråret 2017. Andelen af forgæves rekrutteringer indenfor Hotel og restauration er reduceret fra 1,9 pct. i foråret 2016 til at udgøre 0,9 pct. i foråret 2017. Det fremgår af tabel 3.

Produktionsbegrænsninger

Virksomhederne er i foråret 2017 blevet spurgt, om rekrutteringsudfordringerne har betydet, at de har måttet opgive ordrer. 2.600 virksomheder, der i foråret 2017 har rekrutteret forgæves, oplyser, at mangel på arbejdskraft har betydet tab af ordrer. Det omfatter ca. 2 pct. af alle virksomheder i Danmark. Det er på niveau med tidligere år.

Tabel 4 Rekrutteringssituationen fordelt på brancher

Branche Andel virksomheder der har rekrutteret forgæves i pct. Stillinger virksomhederne har rekrutteret forgæves til Beskæftigede i branchen Andel stillinger der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede
Bygge og anlæg 12 2.794 161.187 1,7
Rengøring og anden operationel service 7 1.746 146.392 1,2
Hotel og restauration 8 907 106.673 0,9
Videnservice 8 1.385 160.588 0,9
Landbrug, skovbrug og fiskeri 4 552 71.349 0,8
Information og kommunikation 8 743 105.874 0,7
Finansiering og forsikring 5 550 77.277 0,7
Ejendomshandel og udlejning 2 294 45.750 0,6
Handel 5 2.255 430.199 0,5
Transport 7 661 126.895 0,5
Industri 8 1.303 292.105 0,4
Sundhed og socialvæsen 6 1.355 506.480 0,3
Vandforsyning og renovation 1 20 11.466 0,2
Undervisning 7 451 231.562 0,2
Andre serviceydelser mv. 3 176 73.519 0,2
Energiforsyning 0 7 10.490 0,1
Offentlig administration, forsvar og politi 7 134 134.322 0,1
Kultur og fritid 2 73 52.907 0,1
Råstofudvinding 1 2 4.058 0,0
Uoplyst 0 0 3.257 0,0
Samlet 6 15.408 2.752.350 0,6

Den regionale situation: Største rekrutteringsudfordringer på Sjælland

Andelen af forgæves rekrutteringer i forhold til beskæftigelsen varierer de 8 regionale områder

Figur 3 Brancher med største rekrutteringsudfordringer i hver RAR
Figur 3 viser forskellen mellem regioner på hvilke brancher der har største rekrutteringsudfordringer

På landsplan svarer antallet af stillinger, hvor virksomhederne har rekrutteret forgæves til 0,6 pct. af beskæftigelsen. Dette er på niveau med forår 2016.

Samlet set er rekrutteringsudfordringerne størst på Sjælland, hvor der er rekrutteret forgæves svarende til 0,9 pct. af beskæftigelsen. I de øvrige 7 regionale områder er rekrutteringsudfordringerne på omtrent samme niveau målt ift. antal beskæftigede i regionen. Størst relativ stigning i antallet af forgæves rekrutteringer findes på Fyn, Bornholm, i Østjylland og i Hovedstaden, jf. tabel 5.

På Fyn, i Hovedstaden og på Syd-, Vest- og Østjylland svarer antallet af forgæves rekrutteringer til 0,5 pct. af beskæftigelsen, og i 2 de resterende RAR-områder er andelen 0,4 pct. af beskæftigelsen, jf. tabel 5.

Rekrutteringsudfordringer i forskellige brancher

Der er regionale forskelle på i hvilke brancher, virksomhederne har sværest ved at rekruttere medarbejdere, men indenfor Bygge- og anlægsbranchen er der udfordringer i alle RAR-områder, og Bygge og anlæg er branchen med størst rekrutteringsudfordringer i 7 ud af 8 regioner.

Produktionsbegrænsninger

Forskellen mellem landets regioner kan også ses i forhold til, i hvor høj grad rekrutteringsvanskelighederne medfører produktionsbegrænsninger for virksomhederne.

I Østjylland angiver knap 4 ud af 10 virksomheder med forgæves rekruttering, at den forgæves rekruttering har resulteret i produktionsbegrænsninger. I Hovedstaden og på Sjælland er andelen godt en fjerdedel. På Fyn og i Vestjylland ca. en fjerdedel, og i Nord- og Syd-jylland er det godt hver tredje virksomhed, der rapporterer om produktionsbegrænsninger som følge af rekrutteringsproblemer.

Tabel 5 Rekrutteringsproblemer i forhold til beskæftigede

RAR områder Stillinger der er søgt besat uden held, forår 2016/2017 Stillinger der er søgt besat uden held i forhold til beskæftigede, forår 2016/2017
2017 2016 2017 2016
Bornholm 72 145 0,4 0,9
Fyn 1.008 791 0,5 0,4
Hovedstaden 5.075 5.556 0,5 0,6
Nordjylland 1.166 1.308 0,4 0,5
Sjælland 2.842 2.417 0,9 0,8
Sydjylland 1.982 1.997 0,5 0,5
Vestjylland 875 1.373 0,5 0,6
Østjylland 2.387 2.008 0,5 0,5
Landsplan 15.408 15.596 0,6 0,6

Om undersøgelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i perioden fra ultimo januar 2017 til ultimo marts 2017 (uge 4 til 13) – via Rambøll Management – gennemført en stikprøveundersøgelse blandt 14.619 virksomheder i Danmark. Virksomhederne har responderet enten via internettet eller via telefoninterviews. De virksomheder, som indgår i undersøgelsen, beskæftiger ca. 40 procent af den samlede beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Det primære formål med undersøgelsen er at give et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark.

I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt om følgende: (1) Hvorvidt de inden for de seneste to måneder forgæves har forsøgt at rekruttere nye medarbejdere, (2) Hvor mange personer det i givet fald drejer sig om, (3) om den forgæves rekruttering har betydet, at virksomhederne har opgivet ordrer eller aktiviteter indenfor de seneste to måneder.

Stikprøven

I alt blev 19.773 virksomheder inviteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf har 14.619 virksomheder besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 74.

De inviterede virksomheder er udvalgt i overensstemmelse med en stratificeret stikprøveplan, hvor udvælgelseskriterierne er region, branche og antal ansatte.

Stikprøveundersøgelsens resultater er skaleret op for at være dækkende for hele arbejdsmarkedet i Danmark. Det betyder, at fordelingen af virksomheder efter branche, størrelse og beskæftigelsesregion i undersøgelsen svarer til fordelingen i den samlede population.

Usikkerhed i undersøgelsen

Der er en statistik usikkerhed i forbindelse med opskaleringen af antallet af forgæves rekrutteringer. Denne usikkerhed betyder, at det samlede antal forgæves rekrutteringer med 95 procents sandsynlighed ligger indenfor intervallet 15.408 +/- 2.060.

Beskæftigelsestal

De anvendte beskæftigelsesoplysninger i publikationen er baseret på de seneste tal fra Danmarks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) 2015.

Ledighedstal

De anvendte ledighedstal er opgjort som personer, der er jobparate og som har været ledige i 3 måneder eller mere og har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i perioden.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til Læs mere...

Gå til bloggen