Kontingent

Skift
A-kasse

Supplerende dagpenge

Få supplerende dagpenge, hvis du er på deltid

Du kan få suppleret med dagpenge op til 160,33 timer pr. måned, hvis du arbejder eller får løn for 145,53 timer eller derunder i den pågældende måned.
Der er en minimumsgrænse for hvor lidt det offentlige vil udbetale i dagpenge, derfor kan du ikke få noget udbetalt hvis du har ret til 14,8 timers dagpenge pr. måned eller derunder.
Man kan derfor sige at du skal arbejde under 145,53 (160,33-14,8) timer pr. måned før det er aktuelt for dig at tænke på supplerende dagpenge.

Maksimalt 30 uger med supplerende dagpenge

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger i den periode, hvor du har dagpengeret (den 2 årige dagpengeperiode).
Alle uger med nedsat tid (fuldtidsforsikrede under 37 timer, deltidsforsikrede under 30 timer) i en måned, hvor du får supplerende dagpenge, tæller med til de 30 uger.

Man kan som udgangspunkt maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger. Fortsætter man efter de 30 uger med sit deltidsarbejde, kan man altså ikke få dagpenge længere.
Hvis dine 30 uger med supplerende dagpenge slutter i løbet af en måned, kan du dog få supplerende dagpenge måneden ud.
Selvom du får godkendt 30 uger med supplerende dagpenge, kan det altså være, du i praksis vil få supplerende dagpenge i lidt flere uger.

Mulighed for at forlænge perioden

Som fuldtidsforsikret kan du forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger for hver måned, hvor du har fået indberettet mere end 146 løntimer i SKATs eIndkomst, eller har drevet selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge i måneden.
Månederne med løntimer/B-indkomst skal være indberettet til indkomstregistret inden for de seneste 12 måneder forud for udløbet af din ret til supplerende dagpenge. Det samme gælder driften af selvstændig virksomhed.
Du kan forlænge 3 gange i alt og dermed nå op på samlet 12 ugers forlængelse.

Din A-kasse skal godkende

Hvis man ikke er godkendt til supplerende dagpenge, kan man ikke få dagpenge de uger, hvor man har arbejde. Derfor skal man altid godkendes til supplerende dagpenge.

Betingelser for at blive godkendt til supplerende dagpenge

 • Du skal have ret til dagpenge.
 • Du skal være til rådighed på samme måde, som hvis du var fuldt ledig. Det betyder blandt andet, at du skal komme til de samtaler A-kassen og jobcentret indkalder dig til, og du skal søge fuldtidsjob.
 • Du skal være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk
 • Du skal have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du har et opsigelsesvarsel.
  På frigørelsesattesten skriver din arbejdsgiver under på, at man er villig til at se bort fra opsigelsesvarslet, således at du kan sige op uden varsel, hvis du får andet arbejde på flere timer eller fuld tid.
  Husk at indsende frigørelsesattest til din A-kasse, senest 5 uger efter første arbejdsdag.

Du behøver ikke en frigørelsesattest, hvis:

 • der i din ansættelseskontrakt står, at du ikke har et opsigelsesvarsel. Er du løst ansat har du oftest ikke noget opsigelsesvarsel.
 • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for overtagelse af andet arbejde. Det gælder f.eks. hvis du selv tilrettelægger dit arbejde og ikke har pligt til at udføre det på bestemte tidspunkter.

Supplerende dagpenge opgøres på ugebasis

I modsætning til almindelige dagpenge, der er månedsbaseret, så er supplerende dagpenge ugebaseret.
Det betyder at man ser på hvor mange timer du har arbejdet i den enkelte uge - og supplerer med dagpenge op til 37 timer. Det betyder altså at alt under 37 ugentlige arbejdstimer, kan suppleres af dagpenge.
Men bemærk at udbetalingen sker månedsvis. Hvis du har arbejdet så meget, at du skal have mindre end 14,8 timers dagpenge, så får du ikke nogen udbetaling i den måned. Det betyder også, at ingen af dine uger med arbejde tæller med i 30-ugers regnskabet for supplerende dagpenge.

Vælg selv hvornår du vil bruge af de 30 uger

Det er altid op til medlemmet selv, om man vil forbruge af sine supplerende dagpenge. Hvis man har arbejde i ugen og ikke ønsker at bruge af sine supplerende dagpenge uger, kan man notere på sit dagpengekort, at man ikke ønsker supplerende dagpenge for perioden. Såfremt man blot skriver arbejdstimer på kortet, forbruges der automatisk at de supplerende uger, hvis der er under 37 timers arbejde i ugen. Hvis man ikke er godkendt til supplerende dagpenge, men har arbejde i ugen, har man ikke ret til dagpenge den uge.

Hvis du stopper med dit deltidsarbejde

Får du supplerende dagpenge, er du berretiget til dagpenge, og indplaceret i en 2-årig dagpengeperiode.
Skulle du miste dit deltidsjob, vil du derfor overgå til at modtage dagpenge på normale vilkår med dagpenge for den fulde tid.

Supplerende dagpenge og reglen om opsigelse

Når du modtager supplerende dagpenge, gælder de samme regler for opsigelse, som når du har fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du skal have en gyldig grund til din opsigelse, for at undgå (111 timers) karantæne i dagpengesystemet.

Hvis du siger dit arbejde op i forbindelse med, at din ret til supplerende dagpenge udløber, og i op til 26 uger efter, får du ikke karantæne. (Du kan dog ikke få dagpenge i de 26 uger).
Du er altså et krav for at undgå karantæne at du tidligst fratræder din stilling, når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger.

Du kan også vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge. Du har 6 måneders fortrydelsesret. Det vil sige, at du inden 26 uger efter de 30 uger med supplerende dagpenge kan opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Bemærk, at fratræden skal ske inden den 26. uge. Efter 26 uger vil selvopsigelse af deltidsarbejdet ikke kunne begrundes i bortfald af retten til supplerende dagpenge, og du vil derfor blive pålagt 3 ugers (111 timers) effektiv karantæne.

Når de 30 ugers supplerende dagpenge udløber

Hvis du fortsætter med at arbejde efter at de 30 ugers ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan du som udgangspunkt ikke længere modtage dagpenge.

Dog gælder at, er retten til supplerende dagpenge udløbet, kan der for 1 måned, hvor et medlem arbejder på nedsat tid stadig udbetales supplerende dagpenge.
Dog medfører 1 uge, hvor et medlem har arbejdet, fradrag med mindst 37 timer i udbetalingen af dagpenge for måneden.

Med andre ord bliver du altså ikke straffet i hele måneden ved at takke ja til småjobs, efter at du har opbrugt retten til supplerende dagpenge.

Genoptjene ny ret til supplerende dagpenge

Når du har opbrugt dine 30 uger med supplerende dagpenge, kan du genoptjene retten til en ny periode hvis du arbejder i et bestemt omfang.

Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du opfylde følgende timekrav inden for 12 sammenhængende måneder, for at få ret til en ny periode:

 • Som månedslønnet: Mindst 6 månedsindberetninger med mere end 146 timer i hver af månederne
 • Som 14 dages lønnet: Mindst 13 lønindberetninger med mere end 68 timer i hver indberetning
 • Som ugelønnet: Mindst 26 uger med mere end 34 timer i hver indberetning
 • Som selvstændig: Hovedbeskæftigelse, hvor du arbejder i væsentligt omfang i mere end 26 uger

Alle løntimerne skal være indberettet til SKATs eIndkomst efter den dato, hvor din seneste ret til udbetaling af supplerende dagpenge blev påbegyndt.
Men man kan altså derfor begynde at genoptjene en ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge, selvom man endnu ikke har brugt alle sine 30 uger.

Relevant lovgivning på området

Reglerne om supplerende dagpenge behandles i Lov om arbejdsløshedsforsikring §59 og §60.

Derudover er der regler om supplerende dagpenge i BEK nr 1701 af 19/08/2021 om udbetaling af dagpenge, kapitel 7 (§§ 42-51).

Kilder: Frie A-kasse og MA A-kasse.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere