Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Offentligt ansatte og ligeløn

< Forrige | Indledning

Hvad gøres der for ligeløn inden for det offentlige?

Kommunernes Landsforening (KL)

KL har på det kommunale område sammen med Forhandlingsfællesskabet og de tilsluttede organisationer gennemført en række initiativer der berører arbejdet med ligeløn i kommunerne, som eksempelvis følgende:

  • KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger, som senest er blevet opdateret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015. Denne aftale rummer bl.a. en forpligtelse til at udarbejde og udlevere kønsopdelt lønstatistik for de to relevante grupper til de lokale forhandlere i kommunerne. Den seneste opdatering er blandt andet sket på baggrund af ændringerne i lovgivningen om kønsopdelt lønstatistik i 2014.
  • Parterne tilkendegav ved overenskomstforhandlingerne i 2015, at man var enige om, at Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger efter opdateringen indeholdt forpligtelser svarende til de i ligelønslovens § 5 a fastsatte forpligtelser.
  • Parterne har udviklet en hjemmeside hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, hvor alle har mulighed for at hente kønsopdelt lønstatistik i henhold til Aftale om Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger.

KL har sammen med FOA og HK/Kommunal gennemført projekter med formålet at kønsmainstreame lønbestemmelserne i Overenskomst for social- og sundhedspersonale mellem KL og FOA og Overenskomst for Kontor- og IT-personale mellem KL og HK/Kommunal. Med projektet er undersøgt, om de pågældende bestemmelser giver anledning til eventuelle kønsskævheder. Resultaterne fra undersøgelsen forventes offentliggjort inden længe, og parterne vil herefter eventuelt drøfte, om der er behov for at tage yderligere initiativer på området.

KL og Forhandlingsfællesskabet har ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalt at gennemføre et projekt, som har til formål at udvikle inspirationsmateriale på ligelønsområdet. Målgruppen for inspirationsmaterialet er de lokale forhandlere, og materialet skal sætte fokus på hvordan kønsskævheder kan opstå i forbindelse med lokal løndannelse.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 på det kommunale område er der indgået aftale med Forhandlingsfællesskabet om ændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Der er aftalt en udvidelse af farens nuværende øremærkede barsel med en uge, således at faren fremover har 7 ugers øremærket barsel med løn. Udvidelse omfatter også medmødre og mandlige adoptanter, og har virkning for forældre til børn som fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.

En politisk behandling i KL af høringssvaret har ikke været muligt inden for tidsfristen, og KL tager derfor forbehold for endelig politisk stillingtagen til høringssvaret.

Danske Regioner

Med hensyn til bidrag til ligelønsredegørelse 2015 kan Danske Regioner oplyse følgende:

Fokus på ligeløn via kønsopdelt lønstatistik og MED-systemet

På det regionale område er der en forpligtelse til at udarbejde og drøfte kønsopdelt lønstatistik og forankringen er sikret på flere niveauer.

I henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse fremgår det bl.a. at der i Hovedudvalget er en gensidig pligt til at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele regionen. Yderligere fremgår det af aftalen, at der bl.a. skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af regionens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik.

Derudover føres der lønpolitiske drøftelser med de enkelte organisationer. I den henseende er der indgået en ”Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger”, hvori der indgår en forpligtelse til at udarbejde og udveksle kønsopdelt lønstatistik. Aftalen sikrer, at arbejdsgiveren og repræsentanten for den forhandlingsberettigede organisation har samme statistik til rådighed ved forhandlingen. Forhandlerstatistikken skal derudover udarbejdes for personale- og stillingskategorier på det relevante forhandlingsniveau, supplere med personale- og stillingskategorier på institutionsniveau, regionsniveau og landsniveau, således at der foreligger et sammenligningsgrundlag. Statistikken skal opdeles på alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte, ansatte begge år i samme stilling, grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse, pension og køn. Statistikken findes offentligt tilgængeligt på løndataproducentens hjemmeside eller på de enkelte regionernes egne hjemmesider.

Danske Regioner vurderer, at aftalerne fungerer efter hensigten, da de sikrer, at lønstatistisk materiale drøftes på regionale arbejdspladser. Samtidig sikrer aftalerne, at det lønstatistiske materiale drøftes på det relevante forhandlingsniveau suppleret med oplysningerne fra andre niveauer.

Barsel til fædre

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 på det regionale område er der indgået aftale med Forhandlingsfællesskabet om ændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Der er aftalt en uges udvidelse af farens nuværende øremærkede barsel, således at der fremover er 7 ugers øremærket barsel med løn. Udvidelsen omfatter også medmødre og mandlige adoptanter, og har virkning for fædre/medmødre til børn, som fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.

Øvrige initiativer inden for ligelønsområdet

  • Der er sammen med organisationerne udarbejdet en vejledning om kønsopdelt lønstatstik.
  • Der er med organisationerne aftalt at gennemføre et projekt om kønsmainstreaming af generelle aftaler. Projektet er på nuværende tidspunkt i sin opstartsfase.

Moderniseringsstyrelsen

Initiativer vedrørende kønsopdelt lønstatistik

Det har siden 2008 været muligt for statens virksomheder at trække en kønsopdelt lønstatistik i Moderniseringsstyrelsens statistikportal ISOLA.

Opdelingen kan baseres på stillingsbetegnelser, overenskomstområder eller jobfunktionskode (DISCO). Generelt kan alle tal for lønudvikling, tillægsfordeling mv. opgøres for henholdsvis mænd og kvinder.

I 2010 åbnede Moderniseringsstyrelsen for en ny og forbedret udgave af rapportværktøjet HRmeter, der danner nøgletal til ledelsesinformation, virksomhedsoverblik og benchmarking, og tilbyder kønsopdelte nøgletal om personalesammensætning, sygefravær og lønforhold. Rapporten kan bestilles og tilpasses af alle ISOLAbrugere.

Sammen med de statsansattes faglige organisationer har Moderniseringsstyrelsen desuden udviklet et nyt værktøj, ”Lønoverblik”, til brug for lokale lønforhandlinger. ”Lønoverblik” er tilgængeligt på www.lønoverblik.dk og giver bl.a. nem adgang til kønsopdelt lønstatistik i alle dele af staten. Der vises lønoplysninger for alle grupper hvor antallet af henholdsvis mænd og kvinder udgør mindst tre årsværk. ”Lønoverblik” opdateres kvartalvis og giver således et aktuelt billede af lønrelationer mellem mænd og kvinder, og alle der måtte have interesse heri kan finde statistikken.

< Forrige | Indledning

Denne side er senest opdateret 08.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab