Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

AC fagforbund og deres arbejde med ligeløn

< Forrige | Indledning | Næste >

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

 • IDA har siden 2003 haft to sager med ligelønsaspekter, begge med kvinder der ikke har haft lønforhandlinger med deres chef under barsel. Begge sager med brud på ligebehandlingslovens § 4 og ligelønslovens § 1 a.
 • IDA oplever en tendens til, at både store og små arbejdsgivere overtræder ligelønslovens § 2 a, ved mere eller mindre direkte, at skrive ind i ansættelseskontrakterne, at lønnen er fortrolig mellem parterne.
 • Af IDA’s analyse af kønsbestemt lønforskel mellem ansatte på det private arbejdsmarked, fremgår det, at der for IDA’s medlemmer er en uforklarlig lønforskel på 4,3 pct. eller 2.318 kr. om måneden mellem mænd og kvinder.

DJØF

 • Djøf laver årligt lønstatistikker blandt Djøf’s privatansatte mænd og kvinder uden ledelsesansvar. Blandt disse er den uforklarede lønforskel mellem mænd og kvinder steget fra 6,4 pct. i 2013 til 7,9 pct. i 2014.
  • Blandt privatansatte djøf’ere har kvinderne en gennemsnitsløn, der udgør 79 pct. af mændenes, når der ikke er korrigeret for forskelle i observerbare karakteristika. En stor del af forskellen kan forklares af mændenes højere anciennitet, større chefandel, længere faktisk arbejdstid samt valg af uddannelse.
  • Den skæve fordeling af barselsperiode er en barriere for kvinders vej til ledelse og medvirkende til, at nyuddannede kvinder har vanskeligere ved at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Djøf lavede undersøgelsen ”Sådan fik de jobbet” i 2014 blandt ca. 1200 nyuddannede. Af den fremgik det, at 42 pct. af kvinderne starter i en tidsbegrænset stilling, hvorimod 28 pct. af nyuddannede mænd starter i en tidsbegrænset stilling. Behovet for en mere tidssvarende barselslovgivning, der afspejler et moderne forældreskab, er derfor afgørende for Djøf.
  • Djøf gør i fagblade og andre medier løbende opmærksom på sammenhængen mellem den utidssvarende barselslovgivning, manglende ligeløn og kvinders andel på chef- og direktionsgange mv.
 • Djøf afholder løbende forhandlingskurser for mænd og kvinder. I 2014 afholdt Djøf 10 kurser og i 2015 afholdtes der 13 kurser. Ifølge en svensk undersøgelse foretaget af Saco, er gevinsten ved en lønsamtale især stor for kvinder. Undersøgelsen viser, at de som har haft en lønsamtale i gennemsnit har fået omkring 4.000 svenske kroner mere om året i lønstigning, end dem, der ikke har haft en lønsamtale. For kvinder er forskellen på op til 7.000 svenske kroner.

Dansk Magisterforening (DM)

 • DM har ligeløn med i uddannelsen af tillidsrepræsentanter.
 • DM har fra 1.1.2014 til nu haft én ligelønssag.
 • DM er med i ligelønsnetværket og har et ligestillingsnetværk hvori ligeløn også vurderes.
 • DM kæmper for ekstra øremærket barsel til mænd, som kan have en effekt på gabet mellem mænd og kvinder.

Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningen er altid opmærksom på, om der skulle forekomme situationer eller sager, hvor der generelt eller konkret kan være et ligelønsmæssigt aspekt. For så vidt angår de privatansatte tandlæger, er en stor del perfomancehonoreret, og dermed kønsneutrale, bortset fra de allerede kendte perioder i forbindelse med afholdelse af barselsorlov. Hvad angår de offentligt ansatte tandlæger, så oplever Tandlægeforeningen ikke ulige lønforhold for nogen af kønnene, af andre forhold end de førnævnte.

Dansk Journalistforbund (DJ)

DJ’s initiativer på ligelønsområdet består bland andet i, at DJ i en række overenskomster har fået indført et sikkerhedsnet for, at man ikke kommer bagud i løndannelsen grundet barselsfravær, når der forhandles løn. Eksempelvis Fællesoverenskomsten med DMA § 4, stk. 3: ”Ved regulering af personlige tillæg skal det sikres, at medarbejdere, der på reguleringstidspunktet er fraværende pga. graviditets-, barsels- eller forældreorlov, tilgodeses på samme niveau som gennemsnittet af virksomhedens medarbejdere under overenskomsten.”

Yderligere har DJ i næsten alle overenskomster fået sikret mænd og kvinder lige adgang til fuld løn i 10 – 16 uger af den fælles 32 ugers forældreorlov, ligesom det er sikret, at barselsreglerne også gælder ligeligt for forældre af samme køn.

DJ har tabt en enkelt sag i Ligebehandlingsnævnet, men den vedrørte uberettiget fyring.

< Forrige | Indledning | Næste >

Denne side er senest opdateret 07.12.2016.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Mere om A-kasse medlemskab