Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Ny teknologi ændrer arbejdsmarkedet

Næste >

Vi står overfor den 4. industrielle revolution

Vi vil på de følgende sider se på nogle konsekvenser af denne udvikling:

  • Indledning....side 1
  • Nye kompetencer kræves....side 1
  • Nogle grupper af danskere rammes hårdere end andre....side 2
  • Udviklingens effekt på forskellige jobtyper....side 3

Idag er vi i begyndelsen af den fjerde industrielle revolution. Udviklingen inden for bl.a. kunstig intelligens og robotteknologi vil ændre vores arbejdsmarked. Nogle af de jobtyper vi kender idag vil blive overtaget af robotter og software.

Forskellen ved denne maskinrevolution er, at computerne i højere grad end tidligere er i stand til at overtage opgaver med høj kompleksitet og samtidig, gennem såkaldt ”machine learning”, dygtiggøre sig selv og forandre sig i takt med, at opgavernes kompleksitet øges.

Automatisering af fremtidens jobfunktioner

I ”The Second Machine Age” af Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee & Jeff Cummings (2014), beskrives det, hvordan forandringerne I teknologi på kort sigt vil ændre samfundet radikalt. Opgaver der er præget af en del repetition er allerede i proces til at blive overtaget af sofistikerede maskiner. Samtidig viser undersøgelser, at også opgaver med højere kompleksitet, såsom forberedelse af selvangivelser, er ved at blive overtaget af computere. Robotter på fabrikker er allerede i brug mange steder.

Når hele industrier og brancher begynder at bruge de nye teknologier vil det betyde at mange jobtyper vi kender idag vil gennemgå forandringer.
Mens nogle job bliver overflødiggjort, vil der være vækst inden for andre jobtyper.
De eksisterende jobs vil også gennemgå forandringer, idet det vil kræve nye kompetencer at udføre dem.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Nye job kræver nye kompetencer

Sammen med den teknologiske udvikling, opstår der behov for ansatte med andre kompetencer. Mange af de mest efterspurgte kompetencer og specialister blandt virksomheder idag, fandtes slet ikke for 10 eller 5 år siden, og udviklingen synes at fortsætte med endnu større hastighed.

Forskere estimerer således, at 65% af de børn der starter i skole idag, vil ende med at få job der slet ikke eksisterer idag (se kilde i noten).
I ”The Second Machine Age” af Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee & Jeff Cummings (2014), konkluderer forfatterne, at mennesker skal lære at blive bedre til at tænke kritisk og innovativt og lære at udnytte supercomputernes egenskaber i forhold til at løse komplekse opgaver. Dette peger i retning af, at højere uddannelse og større sats på kritisk tænkning er nødvendigt.

Hvad mener HR-cheferne vil præge udviklingen?

I en rapport fra 2016 udgivet af World Economic Forum (WEF) sætter de sig netop for at belyse virksomhedernes forventninger til arbejdsmarkedet anno 2020.
De gør det ved at foretage en survey blandt 1346 HR-chefer i 371 af verdens største multinationale firmaer. HR-cheferne blev bl.a. bedt om at rangere 9 forskellige teknologiske udviklingstendenser, udfra hvilke af disse tendenser de forventer, vil have størst betydning for deres firma.

Resultatet kan ses i tabellen neden for. Her fremgår det, at 34 pct. af de adspurgte finder udbredelsen af mobilt internet og Cloudteknologi som værende af afgørende betydning for ændringer af strukturerne på arbejdsmarkedet i den nærmeste fremtid.

Avancerede materialer, bio- og genteknologi 6%
Avanceret produktion og 3-D printning 6%
Kunstig intelligens og maskinglæring 7%
Avancerede robotter og automatiseret transport 9%
Deleøkonomiske og Peer-to-peer platforme 12%
Internet of Things 14%
Nye energikilder og - teknologier 22%
Big data 26%
Mobilt internet og cloud teknologi 34%

Udviklingen forventes i følge rapporten fra WEF at have forskellig effekt for jobudviklingen, afhængig af jobtype.
Det to brancher som ifølge rapporten får mest glæde af udviklingen, og hvor der skabes flere jobs er ikke overraskende "Computer og matematik", hvor der frem mod 2020 vil blive skabt 3,21% flere job, samt arkitektur- og ingeniørarbejde hvor der vil blive skabt 2,71% flere job.
De to brancher der få den største negative effekt af udviklingen er "fremstilling og produktion", der forventes at miste 1,63% af jobbene, mens "kontor og administration" forventes at miste hele 4,91% af jobbene.
Du kan læse om andre analyser af konsekvenserne for enkelte jobtyper i afsnittet "Udviklingens effekt på forskellige jobtyper".

Det skal bemærkes at i HR-chefernes vurdering af jobudviklingen indgår udover den tekniske udvikling, også demografiske og socioøkonomiske drivkrafter.
Tingene er dog tæt forbundet, idet den væsentligste ændring på det demografiske og socioøkonomiske område som HR-cheferne forventer vil ske er "mere fleksible arbejdsformer".
Med "Mere fleksible arbejdsformer" menes der, at nye teknologier muliggør, at tidsmæssige og geografiske forskelle ikke længere vil udgøre barrierer for tilknytningen af arbejdskraft, hvorfor der i fremtiden vil være færre faste fuldtidsansatte og flere løst tilknyttede medarbejdere i virksomhederne".

For at se de enkelte drivkrafters individulle påvirkning af udviklingen henvises til den fulde rapport.
Den danske Tænketank Cevea har også lavet et notat om WEF-rapporten, hvor man kan se den fulde oversigt over de tendenser som HR-cheferne skulle vurdere i deres skøn over jobudviklingen frem mod 2020.

I et sådant hurtigt udviklende beskæftigelseslandskab er evnen til at forudse og forberede sig på fremtidige kvalifikationsbehov, jobindhold og den samlede effekt på beskæftigelsen i stigende grad afgørende for virksomheder, regeringer og enkeltpersoner for fuldt ud at udnytte de muligheder, som disse tendenser giver og for at afbøde uønskede resultater.

Dette har den nuværende Regering også indset og de har derfor i maj måned 2017 nedsat Disruptionrådet, som skal gøre danskerne bedre rustet til fremtiden. Læs mere i vores blogindlæg om Disruptionrådet.

Kilder: World Economic Forum (WEF), Tænketanken Cevea samt McLeod, Scott and Karl Fisch, “Shift Happens”, https://sites.google.com/view/shifthappens/home

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg for lønmodtagere

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen