Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

< Forrige | Indhold | Næste >

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Domstolene (fortsat)

Her følger en gennemgang af udvalgte afgørelser vedrørende afskedigelse af lønmodtagere i forbindelse med graviditet eller barsel fra perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014.

  • Dom af 19.12.2013, (B-220-13), ØL (overtrædelse af LBL). En lønmodtager blev afskediget kort efter, at hun havde fortalt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i lønmodtagerens graviditet. Landsretten fandt, at det var en skærpende omstændighed, at beslutningen om opsigelse blev foretaget på baggrund af en samtale, medarbejderen troede handlede om arbejdsrelateret sygefravær, men hvor virksomheden primært havde til hensigt at afklare grundlaget for en mulig opsigelse. Endvidere var det en skærpende omstændighed, at afskedigelsen blev meddelt i nær tilknytning til oplysningen om graviditet og til trods for advokatrådgivning om risikoen for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Udover de nævnte forhold, lagde retten vægt på, at der ikke forelå en endelig beslutning om at afskedige lønmodtageren forud for meddelelsen om graviditet. Lønmodtageren fik tilkendt en godtgørelse på 327.708 kr. svarende til 12 måneders løn.
  • Dom af 17.12.2013, (B-552-13), ØL (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder med 1 år og 7 måneders anciennitet blev afskediget efter endt barsel med begrundelsen, at ombygningen af arbejdspladsen trak ud, hvorfor der ikke var tilstrækkeligt arbejde. Virksomheden fastansatte en anden person i medarbejderens stilling, mens hun var på barsel og valgte at beholde denne person ved barslens afslutning. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i medarbejderens barsel. Retten lagde vægt på, at ombygningsplanen forekom optimistisk, hvorfor medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
  • Dom af 16.12.2013, (B-250-13), ØL (ikke en overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder betragtede sig som opsagt efter, at der under hendes barsel var blevet etableret nye opgaver, som hun ikke havde fået ansvaret for. Opgaverne bestod i opbygningen af et lager, som kunne have faldet ind under hendes arbejdsopgaver. Østre Landsret fandt det godtgjort, at opbygningen af lageret var en hasteopgave, som barselsvikaren havde påtaget sig, og at virksomheden ikke havde ændret i lønmodtagerens arbejdsopgaver i en sådan grad, at det kunne betragtes som en opsigelse. Retten lagde vægt på, at medarbejderen fortsat havde samme stilling og arbejdsopgaver, og at løn og arbejdstid var uændret. På den baggrund blev arbejdsgiveren frifundet.
  • Dom af 21.11.2013, (B-2564-12), VL (overtrædelse af LBL). En rengøringsvirksomhed fyrede 11 medarbejdere, herunder en kvinde på barsel med 3½ års anciennitet. Virksomheden havde tilbudt andet arbejde til lønmodtageren på barsel efter, at der var blevet rejst krav om godtgørelse. Vestre Landsret fandt det ikke bevist, at barslen ikke lå til grund for opsigelsen. Retten lagde vægt på, at virksomheden ikke havde tilbudt medarbejderen ændrede vilkår før afskedigelsen. Godtgørelsen blev fastsat til 220.000 kr. svarende til 9 måneders løn.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

  • Dom af 30.9.2013, (B-2244-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En region skulle omplacere/afskedige 747 medarbejdere, hvoraf sagsøger var på barsel. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte regionens vurdering af, at den afskedigede medarbejder på barsel var den dårligst kvalificerede til de jobs, der var tilbage i centret efter omplaceringerne/afskedigelserne. Retten lagde vægt på, at der var et meget stort antal medarbejdere, der skulle omplaceres/afskediges, og at sagsøger afviste en omplaceringsjobsamtale, hvorfor regionen havde opfyldt sin forpligtelse om at tilbyde omplacering. Endvidere lagde retten til grund, at der ikke var nogen økonomisk gevinst ved afskedigelsen af sagsøger på grund af en regional udligningsordning. På den baggrund fandt retten det ikke godtgjort, at afskedigelsen var helt eller delvist begrundet i barslen.
  • Dom af 26.9.2013, (B-3741-12), ØL (overtrædelse af LBL). En mandlig taxachauffør blev afskediget kort tid efter tilbagevenden fra forældreorlov med begrundelsen, at der var mangel på arbejde. Retten lagde vægt på, at afskedigelsen skete i tæt tidsmæssig sammenhæng med forældreorloven, og at det ikke var korrekt, at der manglede arbejde. På den baggrund fandt landsretten det ikke godtgjort, at afskedigelsen af taxachaufføren ikke var helt eller delvist begrundet i chaufførens forældreorlov. Godtgørelsen blev fastsat til 170.000 kr. svarende til omkring 6 måneders løn.
  • Dom af 5.7.2013, (T-04-09), SH (overtrædelse af LBL). Sagen handlede om, hvorvidt en virksomhed uretmæssigt havde bortvist og opsagt en erhvervs-ph.d.-studerende på barsel. Sagen blev behandlet sammen med en anden sag vedrørende patentrettigheder. Det var kun selve opsigelsen, der vedrørte ligebehandlingsloven, hvorfor sagen om patentrettigheder og afgørelsen vedrørende bortvisningen ikke vil blive uddybet her. Virksomheden opsagde 40 procent af medarbejderstaben, men retten fandt ikke, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at deres opsigelse af en kvindelig erhvervs-ph.d.-studerende ikke beroede på, at hun var på barsel. Retten lagde vægt på, at hun som erhvervs-ph.d.-studerende nærmest var udgiftsneutral, og at opsigelsen således ikke kunne begrundes med økonomi. En godtgørelse blev fastsat til 220.000 kr. svarende til 6 måneders løn.
  • om af 15.5.2013, (B-0596-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En gravid medarbejder med en måneds anciennitet var ansat i en flexjob-aftale, men havde aldrig fået en skriftlig aftale om jobbet. Vestre Landsret fandt, at den manglende aftale ikke var helt eller delvist begrundet i medarbejderens graviditet, men i at virksomheden havde misforstået flexjob-aftalens vilkår. Virksomheden blev således frifundet. Retten lagde vægt på, at der var mails mellem virksomheden og kommunen om misforståelserne af aftalen, og at virksomhedens revisor havde frarådet flexjob-aftalen på grund af den økonomiske byrde.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

  • Dom af 22.2.2013, (B-1501-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En virksomhed afskedigede en mandlig medarbejder, hvis kone var gravid. Vestre Landsret fandt, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten. Retten lagde vægt på, at medarbejderens redegørelse for, at virksomheden var gjort opmærksom på graviditeten var upræcis og i modstrid med modpartens forklaring. Der blev endvidere lagt vægt på, at der havde været klager over medarbejderens adfærd, og at Industriens Barselsfond ville refundere store dele af mandens barsel, hvorfor den økonomiske byrde var begrænset.
  • Dom af 15.1.2013, (B-0474-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En lønmodtager var i 2006 blevet ansat som elev hos en arbejdsgiver, hvor hun senere blev kontorassistent. Hun var sygemeldt under graviditeten i 2010. Kort efter fødslen blev hun opsagt, idet arbejdsgiverens bank havde krævet, at omkostningerne skulle nedbringes. Lønmodtageren anlagde sag mod arbejdsgiveren med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, idet hun blev opsagt under barselsorloven. Lønmodtageren fik medhold i byretten, da retten ikke fandt, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke skyldtes barselsorloven. Landsretten fandt det imidlertid godtgjort, at opsigelsen af lønmodtageren havde medført en betydelig besparelse for virksomheden, og at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i graviditeten. Da afskedigelsen således havde været rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, fandt landsretten ikke, at lønmodtageren havde krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen