Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

< Forrige | Indhold | Næste >

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Eksempler på retspraksis fra perioden 2013-2014. Der er medtaget domme fra Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret samt Højesteret.
Endvidere er medtaget afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet, der inkluderer afvisning af sager.

Domstolene

Her følger en gennemgang af udvalgte afgørelser vedrørende afskedigelse af lønmodtagere i forbindelse med graviditet eller barsel fra perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014.

 • Dom af 17.12.2014, (B-3791-13), ØL (ikke en overtrædelse af LBL). En gravid medarbejder blev afskediget. Østre Landsret fandt det godtgjort, at arbejdsgiveren ikke var bekendt med, at medarbejderen var gravid, da opsigelsen blev afgivet. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen ikke kunne dokumentere, at hun havde oplyst arbejdsgiveren om sin graviditet. Virksomheden blev derfor frifundet.
 • Dom af 30.10.2014, (B-1496/13), ØL (ikke en overtrædelse af LBL). En lønmodtager blev afskediget 2 måneder efter endt barsel. Hun havde 9 dage forinden anmodet om ekstra barsel. Østre Landsret fandt det godtgjort, at afskedigelsen var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Retten lagde vægt på, at et jordskælv og en tsunami i Japan havde bragt virksomheden i en økonomisk krisesituation, der nødvendiggjorde afskedigelser, hvilket var blevet dokumenteret med blandt andet e-mails. Virksomheden blev derfor frifundet.
 • Dom af 16.9.2014, (B-1186-13), VL (overtrædelse af LBL). En mandlig medarbejder med 10 måneders anciennitet, der var ansat i en projektstilling, blev afskediget dagen efter varsling af, at han ville tage forældreorlov, da hans kæreste var gravid. Vestre Landsret fandt det ikke godtgjort, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i varslingen af forældreorlov. Retten lagde vægt på, at der ikke tidligere havde været klaget over medarbejderen, og at afskedigelsen skete dagen efter varslingen af forældreorlov. Medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, svarende til 6 måneders løn.

Skifte A-kasse?

Se vores guide

 • Dom af 26.6.2014, (B-1606-13), ØL (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder blev afskediget i slutningen af sin barselsperiode efter 2 års ansættelse. Arbejdsgiveren overtog nogle af medarbejderens opgaver, mens hun var på barsel, hvilket gav besparelser for virksomheden. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i hendes fravær pga. barsel. Retten lagde vægt på, at medarbejderen ikke var blevet tilbudt at gå ned i løn, hvorfor anden besparelse end afskedigelse ikke var tilstrækkeligt afsøgt. Lønmodtageren blev tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
 • Dom af 16.6.2014, (B-1560-13), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En medarbejder blev afskediget kort tid efter tilbagevenden til arbejdet efter afholdelse af 14 ugers orlov. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte virksomhedens skøn over, hvilken ansat der skulle afskediges for at reducere lønomkostningerne, og fandt det ikke godtgjort, at afskedigelsen skyldtes graviditet eller orlov. På den baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom. Landsretten lagde, ligesom Retten i Horsens, vægt på, at arbejdsgiveren ikke var gjort bekendt med medarbejderens graviditet.
 • Dom af 3.6.2014, (B-1656-13), VL (overtrædelse af LBL). En virksomhed opsagde en gravid medarbejder med 1 år og 3 måneders anciennitet. Virksomheden indrykkede efterfølgende en stillingsannonce med et job, som den afskedigede medarbejder kunne bestride. Vestre Landsret fandt, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet. Retten fandt dog, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin omplaceringsforpligtelse, idet denne forpligtelse løb helt til udløbet af den opsagte medarbejders opsigelsesvarsel og ikke kun til selve afskedigelsen. Det fritog ikke arbejdsgiveren fra omplaceringspligten, at medarbejderen havde set den interne stillingsannonce, men ikke havde søgt stillingen. På denne baggrund blev lønmodtageren tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
  Bemærk!Højesteret gør i en dom fra 2016 op med omplaceringspligten. Højesteret har slået fast, at vurderingen af, om en opsigelse er lovlig efter reglerne i ligebehandlingsloven, skal foretages på baggrund af forholdene på opsigelsestidspunktet. Højesteret afviser dermed, at der for medarbejdere, som er beskyttet af ligebehandlingsloven, skulle gælde en egentlig omplaceringspligt indtil udløbet af opsigelsesperioden.
 • Dom af 23.5.2014, (B-819-13), ØL (overtrædelse af LBL). Lønmodtagerens arbejdstid blev nedsat fra fuld tid til 20 ugentlige timer, mens hun var på forældreorlov. Hun betragtede sig følgelig som opsagt efter at have været ansat i 1 år og 5 måneder. Nedsættelsen af hendes arbejdstid blev af virksomheden begrundet i økonomiske forhold, men da virksomheden ansatte barselsvikaren i en fuldtidsstilling efterfølgende, fandt Østre Landsret det ikke godtgjort, at virksomheden ikke helt eller delvist havde lagt vægt på forældreorlov i sin beslutning. Østre Landsret lagde vægt på, at man ikke havde tilbudt den afskedigede lønmodtager opkvalificeringskurser eller omplacering efter tilbagevenden fra forældreorlov. Lønmodtageren blev tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
 • Dom af 7.5.2014, (B-1017-13), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En medarbejder blev opsagt med henvisning til svigtende salgsudvikling. Arbejdsgiveren var bekendt med, at lønmodtageren havde været i fertilitetsbehandling, og at hun havde fået nedfrosset befrugtede æg, som senere ønskedes anvendt under fortsat fertilitetsbehandling. Arbejdsgiveren blev frifundet. Retten lagde vægt på, at der ikke på opsigelsestidspunktet var indledt en ny fertilitetsbehandling.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

 • Dom af 12.3.2014, (B-3270-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En medarbejder blev afskediget kort efter tilbagevenden fra barsel. Det blev lagt ubestridt til grund, at der var øget konkurrence og en afmatning på markedet, hvorfor nedskæringer var nødvendige. Retten fandt det godtgjort, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i barslen, hvorfor arbejdsgiveren blev frifundet. Retten lagde vægt på, at opsigelsen først blev besluttet efter, at medarbejderen vendte tilbage fra barsel, og at opsigelsen skete ud fra en saglig vurdering.
 • Dom af 26.2.2014, (B-0778-12), VL (ikke en overtrædelse af LBL). En medarbejder blev afskediget den samme dag, som hun meddelte sin graviditet. Retten fandt det godtgjort, at hun ikke havde meddelt nogen i virksomheden, at hun forinden havde været i fertilitetsbehandling. Virksomheden fik medhold i, at det var godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i lønmodtagerens graviditet, men i at hendes projekt blev lukket ned. Retten lagde vægt på, at virksomheden ikke kunne have vidst, at medarbejderen havde været i fertilitetsbehandling. Endvidere lagde retten vægt på, at der var et underskrevet bestyrelsesmødereferat fra før, medarbejderen meddelte sin graviditet, hvor opsigelsen var vedtaget.

Er du leder og søger A-kasse?

Se vores Guide for ledere

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen