Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet - Kommunernes Landsforening

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra Kommunernes Landsforening om afskedigelser p.g.a. graviditet

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Kommunernes Landsforening.

 • Kendelse af 11.7.2014, (49.213/55.2013), Tvistighedsnævnet (overtrædelse af LBL).
  To elever blev gravide under deres uddannelse og fik besked fra kommunen om, at de efter ophøret af uddannelsesaftalen ikke var berettiget til barselsorlov med løn fra kommunen. Begge blev tilbudt at komme tilbage efter endt barselsorlov for at færdiggøre uddannelsen. Tvistighedsnævnet fandt i begge sager, at der forelå forskelsbehandling ved den manglende forlængelse af uddannelsesaftalen, da den eneste begrundelse var elevernes fravær i forbindelse med graviditet og fødsel. Tvistighedsnævnet fandt, at det gjaldt uanset ordlyden af ”kan” i erhvervsuddannelseslovens § 58, stk. 1, hvoraf det fremgår, at eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis en elev har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption. En godtgørelse blev fastsat svarende til 9 måneders løn.
 • Dom af 17.12.2012, VL (ikke en overtrædelse af LBL). En pædagogmedhjælper med 1½ års anciennitet blev afskediget med henvisning til, at medhjælperen havde haft 194 fraværsdage og de driftsmæssige problemer, som det medførte for arbejdspladsen. Kommunen blev frifundet. Landsretten lagde vægt på, at lønmodtageren havde afbrudt sin barsel, og at hun var overgået til sygemelding. Endvidere lagde retten vægt på, at det på opsigelsestidspunktet var uvist, hvornår lønmodtageren ville kunne genoptage arbejdet, og at de 194 fraværsdage ikke var graviditetsrelaterede.

Medlem af A-kasse?

Se priser her

 • Opmandskendelse af 10.12.2012, Faglig voldgift (Ikke overtrædelse af LBL).
  En mandlig lærer ønskede efter sit barns fødsel at afholde barsel i uge 1-7 og uge 9. Uge 8 indeholdte 0-dage, hvor lærerne ikke havde fri, men heller ikke skemalagt undervisning. Skolen mistænkte læreren for at spekulere i misbrug af reglerne. Opmanden fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at placeringen af barselsorloven havde karakter af misbrug af reglerne. Endvidere tilkendegav opmanden, at det ikke kunne udledes af barselsloven eller dennes forarbejder, at der var nogen begrænsning i faderens ret til opdeling af fraværet over flere perioder.
 • Kendelse af 1.10.2012, Tvistighedsnævnet (delvist medhold i overtrædelse af LBL).
  Sagens hovedspørgsmål var, om en kommune var forpligtet til at forlænge uddannelsesaftalen for en social- og sundhedshjælper som følge af, at eleven var fraværende på grund af graviditetsbetinget sygdom og barsel inden uddannelsesaftalens ophør. FOA fik som mandatar for eleven delvis medhold i den konkrete sag, idet Tvistighedsnævnet vurderede, at eleven havde fået et tilsagn om, at den pågældendes uddannelsesaftale ville blive forlænget, således at hun under sin barselsorlov fik fuld løn. FOA fik imidlertid ikke medhold i, at eleven også skulle have en godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven, da eleven rent faktisk gennemførte sin uddannelse efter barselsorloven.
 • Dom af 27.9.2012, Retten i Esbjerg (ikke en overtrædelse af LBL). En fastansat kontorassistent med 10 års anciennitet (herunder som elev i samme virksomhed) blev afskediget efter endt barselsorlov med henvisning til besparelsesbehov. Kommunen blev frifundet. Retten lagde vægt på, at beslutningen om opsigelsen først var sket efter, at medarbejderen var vendt tilbage til arbejdet, og at der var en arbejdsstation til kontorassistenten efter tilbagevenden fra orloven.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen