Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - LEDERNE

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra LEDERNE om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af LEDERNE.

Lederne har kun angivet sager, som har været rejst og ikke de sager, som Lederne har opfattet sagligt begrundet.

 • Forlig af november 2014. En mandlig COO med anciennitet fra december 2005 blev i oktober 2014 varslet, at han efter endt fædreorlov ikke kunne komme retur til sit hidtidige job. Han blev i stedet tilbudt et andet job, som han ikke var interesseret i. Der blev efter forhandling indgået en fratrædelsesaftale, hvor manden blev opsagt og fritstillet. Han modtog en godtgørelse svarende til 7 måneders løn.
 • Forlig af september 2014. En kvindelig regnskabsmedarbejder med anciennitet fra 2006 blev opsagt i juni 2012. Opsigelsen var begrundet i stillingsnedlæggelser som følge af behov for besparelser. Kvinden var på opsigelsestidspunktet på orlov. Øvrige sammenlignelige kollegaer blev ikke opsagt. Det blev af virksomheden begrundet med, at deres kompetencer bedre matchede virksomhedens behov. Dette bestred kvinden. Parterne forsøgte at indgå forlig, men det lykkedes ikke. Sagen blev derfor indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Forinden behandling ved nævnet, blev sagen dog forligt ved virksomhedens betaling af en godtgørelse svarende til 4,5 måneders løn. Sagen blev derefter hævet ved Ligebehandlingsnævnet.
 • Afgørelse af august 2014, (030871-2516), Lønmodtagernes Garantifond, (overtrædelse af LBL).
  En kvindelig COO med anciennitet fra januar 2009 blev opsagt i marts 2013 med fire måneders varsel. Opsigelsen var begrundet i et ønske om at opnå omkostningsbesparelser i form af medarbejderreduktion. Kvinden var uenig i, at hendes opgaver bortfaldt. Kvinden afviklede på opsigelsestidspunktet forældreorlov men meddelte virksomheden, at hun per 1. april 2013 (med henvisning til barselslovens § 17) ønskede at afbryde sin forældreorlov og stille sin arbejdskraft til rådighed. Dette afviste virksomheden. Lederne rejste et krav om løn i den del af opsigelsesperioden, som kvinden havde stillet sin arbejdskraft til rådighed i, samt godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven. Virksomheden blev erklæret konkurs den 25. juli 2013. Som følge af virksomhedens konkurs rejste Lederne kravet overfor Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG anerkendte kravet om godtgørelse og udbetalte 265.576 kr. svarende til 4,5 måneders løn. Udbetalingen svarede til ”loftet” på LG-udbetalinger.

Er du leder og søger A-kasse?

Se vores Guide for ledere

 • Forlig af juni 2014. En kvindelig controller med anciennitet fra 2011 kom tilbage fra orlov medio august 2013. Ultimo september 2013 blev hun opsagt som følge af omstrukturering. Under hendes fravær blev den mandlige kollega, som varetog hendes opgaver under orloven, ansat. Den mandlige kollega blev ikke opsagt. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Afgørelse af juni 2014, Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). En mandlig teamleder med 1,5 års anciennitet blev opsagt efter at have bedt om fædreorlov i 14 dage. Sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet, som fandt, at reglerne om omvendt bevisbyrde fandt anvendelse. Indklagede kunne løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke skyldtes ægtefællens graviditet og den forestående fædreorlov. Udover at klager blev opsagt i forbindelse med en større afskedigelsesrunde, lavede han flere fejl og havde mere sygefravær, end de der ikke blev opsagt.
 • Forlig af maj 2014. En kvindelig medarbejder med anciennitet fra 1998 blev i september 2013 varslet, at hendes stilling skulle ændres fra salgsleder til salgsassistent. Varslingen skete under kvindens afholdelse af forældreorlov. I oktober 2013 blev det tillige varslet, at hendes arbejdstid ville blive ændret. Kvinden anså ændringen for at være så væsentlig, at hun betragtede sig som opsagt. Hun blev opsagt i marts 2014 med begrundelse i 120-sygedagsreglen. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 2 måneders løn.
 • Forlig af marts 2014. En kvindelig kundechef med anciennitet fra 2011 blev i marts 2014 tilbudt en fratrædelsesaftale, idet virksomheden ikke længere mente, at kvinden var den rette til jobbet. Kvinden var på det pågældende tidspunkt gravid og fik af denne grund tilbud om et forlænget opsigelsesvarsel. Virksomheden tilbød indledningsvist at forlænge opsigelsesvarslet med 7 måneder, hvilket blev hævet til 9 måneders forlænget opsigelsesvarsel under hvilken, der blev betalt løn.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 • Forlig af marts 2014. En kvindelig dagplejer med anciennitet fra 2011 modtog en varsling om påtænkt opsigelse to dage før, at hendes orlov sluttede. Den påtænkte opsigelse var begrundet med nødvendig tilpasning i medarbejderstaben som følge af faldende børnetal. Det var kvindens opfattelse, at den påtænkte opsigelsen af hende skyldtes, at hun ingen dagplejebørn havde som følge af sin orlov. Der blev indgået en fratrædelsesaftale, hvor kvinden blev fritstillet og fik en godtgørelse svarende til 3 måneders løn.
 • Dom af marts 2014, Retten i Næstved (ikke en overtrædelse af LBL). En kvindelig kontormedarbejder med 1,5 års anciennitet blev under sin orlov varslet op i tid (fra deltid til fuld tid) med virkning fra, hun var tilbage fra orlov. Medarbejderen betragtede sig derefter for opsagt. Retten fandt, at der var tale om en væsentlig ændring, hvorfor kvinden kunne betragte sig som opsagt. Virksomheden kunne dog løfte bevisbyrden for, at baggrunden for opsigelsen (at øge medarbejderens arbejdstid) ikke var begrundet i graviditet eller barselsorlov. Virksomheden blev derfor frifundet.
 • Forlig af januar 2014. En mandlig Business Developer med anciennitet fra december 2011 blev i august 2013 far. Han afholdte i forbindelse med fødslen fædreorlov. I oktober 2013 planlagde han at afholde yderligere 6 måneders forældreorlov med virkning fra 1. februar 2014. I november 2013 blev medarbejderen opsagt uden begrundelse. Da medarbejderen spurgte om årsagen til opsigelsen, fik han oplyst, at opsigelsen skyldtes manglende performance, hvilket medarbejderen var uenig i. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen