Dimittend i A-kasse, selvom bortrejst 10 dage før studiestart

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: Nyuddannet - Bopæl ophold - Dimittend

Dato: 24-05-2019

Resumé

Medlemmet opfyldte kravet om bopæl- og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start, selvom opholdet i Danmark blev afsluttet mere end en uge før studiestarten i udlandet.

Der blev lagt vægt på, at udrejsen skete 10 dage før studiestarten i New Zealand, og at medlemmet inden studiestart skulle finde et sted at bo samt behandlingsfaciliteter vedrørende sygdomsforløb.

Afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag. Resultatet er at du opfylder bopæls- og opholdskravet.

Begrundelsen for afgørelsen om bopæls- og opholdskrav

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du opfylder krav om bopæl- og ophold i Danmark umiddelbart før, du påbegyndte din uddannelse i New Zealand.

Hvad er afgørende for resultatet
Vi lægger vægt på, at du den 6. februar 2017 er udrejst af Danmark.

Vi lægger også vægt på, at du den 16. februar 2017 – ikke den 20. februar 2017 - påbegyndte studie på [universitet]. Det fremgår af oplysningerne, at den obligatoriske studiestartsdato var den 16. februar 2017 for internationale studerende. Introen er en integreret del af uddannelsen og er obligatorisk for alle internationale studerende.

Vi bemærker, at udgangspunktet for, om bopæl- og opholdskravet er opfyldt er, at medlemmet forud for studiestart i et andet land uden mellemled er bosat i Danmark. Det vil sige, at udrejse fra Danmark tidligst kan ske 1 dag før studiestart. Ved studiestart i et andet land, som medfører lang rejsetid, kan udrejse i op til en uges tid før studiestart accepteres som værende ”umiddelbart før”.

Udvalget vurderer dog i dit konkrete tilfælde, at selvom dit ophold i Danmark er afsluttet mere end en uge før studiestart, opfylder du kravet om bopæl- og ophold i Danmark umiddelbart før din uddannelse i New Zealand er påbegyndt.

Vi har i vurderingen lagt vægt på, at du udrejste 10 dage før studiestart, og at din rejse efter dine oplysninger skete uden mellemled. Vi har også lagt vægt på, at dit studie var i New Zealand, og at det tog tid at rejse dertil, og at du inden studiestart, skulle finde et sted at bo samt behandlingsfaciliteter for din [sygdom].

Om reglerne
Ret til optagelse som medlem har personer, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelse, når a-kassen modtager en skriftlig begæring om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Det er en betingelse, at kravet om bopæl og ophold er opfyldt umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Medlemmer, som er optaget i henhold hertil, opnår ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning.

CKA har vejledende udtalt, at det hverken i reglerne eller i styrelsens praksis er fastsat, hvad der forstås ved ”umiddelbart før”. Derfor må a-kasserne foretage et skøn i hvert enkelt tilfælde.

Efter CKA’s opfattelse må ”umiddelbart før” efter en sproglig fortolkning betyde ”uden mellemled”, det vil sige ”direkte” eller ”lige før”.

Faktorer, som kan inddrages i en vurdering af, om der er en grund til, at udrejse er sket tidligere end dagen før, omfatter rejsetid og transportmuligheder. A-kassen må i hvert tilfælde vurdere, om personen med rimelighed kunne forventes at være rejst ud fra Danmark på et senere tidspunkt, end pågældende faktisk er udrejst.

Hvis der på grund af studiestedets beliggenhed ikke er mulighed for at finde bolig på anden vis, fx gennem uddannelsesinstitutionen eller internettet, kan styrelsen ikke helt afvise, at boligsøgning under særlige omstændigheder vil kunne være en faktor, der med én eller få dage forskyder tidspunktet, som kan anses for at være ”umiddelbart før” uddannelsens afslutning.

Foreligger der sådanne omstændigheder, der kan begrunde, at udrejsen fra Danmark er sket på et tidligere tidspunkt end dagen før uddannelsens start, finder styrelsen, at udrejse i op til en uges tid før studiestart kan accepteres som værende ”umiddelbart før”.

Det er CKA’s klare opfattelse, at tidspunktet ikke kan forskydes, fordi man skal sørge for møblering og indretning af bolig, holde ferie samt finde sig til rette.

Efter reglerne skal en a-kasse i fornødent omfang yde vejledning og bistand til medlemmer, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor a-kassens sagsområde.

Bemærkninger til klagen

Du oplyser, at det var praktisk nødvendigt for dig, at rejse til New Zealand 10 dage før studiestart, idet det tager mindst 24 timer at komme fra København til [by], New Zealand. Studiestart var den 16. februar 2017, og du skulle finde en bolig og behandlingsfacilitet inden studiestart. Du oplyser, at du har [sygdom]. Du oplyser også, at grunden til den tidligere afrejse ikke skyldtes afholdelse af ferie, behov for møblering, indretning af bolig eller at finde sig til rette i nye omgivelser.

Du mener herudover, at der i sagen skulle have været foretaget formålsfortolkning eller lagt vægt på administrativ praksis. Du henviser desuden til proportionalitetsprincipper, og mener på den baggrund, at myndigheden skal træffe den mindst indgribende sag for borger. Du mener også, at afgørelsen strider imod god forvaltningsskik, når der træffes afgørelser imod lovens formål. Du mener, at lovens formål er, at man ikke kan have sit liv og ophold i andet land og have ret til dagpenge i Danmark.

Du oplyser, at du har undersøgt CKAs administrative praksis, og mener at de tidligere sager skille sig ud fra din sag, idet der er tale om afrejse flere måneder før studiestart. Du henviser i den forbindelse til sagsnumrene 14-611-0052 og 00-79-0095.

Du gør desuden gældende, at du har lidt et væsentligt økonomisk tab, som følge af erkendt utilstrækkelig vejledning fra a-kassen og CKAs behandling af sagen.

Vi bemærker, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ikke kan tage stilling til økonomisk erstatning eller kompensation. Et sådan sagsanlæg skal føres ved de civile domstole.

Du anmoder om, at der foretages fornyet vurdering på baggrund af indsendte oplysninger, samt at der tages stilling til den originale problemstilling, som går på, at a-kassen anmoder om, at du stilles, som om du havde ansøgt om optagelse rettidigt.

Endelig oplyser du, at i det tilfælde, at det er vurderingen, at det obligatoriske introforløb for udenlandske studerende ikke anses som værende en del af studiet, og studiestart anses som værende den 26. februar 2017, er din argumentation stadig gældende.

Vi bemærker i den forbindelse, at vi har lagt vægt på, at dit studie er påbegyndt ved det obligatoriske forløb for udenlandske studerende den 16. februar 2017.

Dine oplysninger er indgået i vores vurdering af sagen. Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Regler

Love og bekendtgørelser
Dagældende lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (arbejdsløshedsforsikringsloven), bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017.

  • § 41, om medlemskab af a-kasse.
  • § 53, stk. 3, nr. 2, om ret til dagpenge.
  • § 54, om uddannelse.
  • § 65, stk. 1, om a-kassen pligt til at vejlede.

Dagældende bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere nr. 1709 af 26. december 2017.

  • § 16, om opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse.

Vi har også anvendt Vejledende udtalelse, ARVID, journalnummer 13-611-0038.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT