Opholdskrav - udstationeret eller beskæftiget i dansk interesse

tilbage til oversigt

Emneord for denne vejledende udtalelse: A-kasse - Opholdskrav - EØS - Udstationeret - Offentlig dansk interesse - Arbejde udland

Dato: 16-08-2019

Resumé

Vejledende udtalelse om, hvornår et medlem i forhold til opholdskravet kan anses for at have været beskæftiget i offentlig dansk interesse eller udstationeret for en dansk virksomhed.

Vejledende udtalelse

Retten til dagpenge og genoptjening af ret til dagpenge er betinget af, at medlemmet har haft lovligt ophold, her i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 år inden for de seneste 12 år, jf. dog § 35.

Det fremgår af § 31, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Ved opgørelsen af opholdskravet medregnes blandt andet følgende perioder inden for de seneste 12 år:
1) Ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse.
2) Ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab, jf. stk. 2.

Begrundelsen for at undtage disse persongrupper fra opholdskravet er blandt andet, at de bevarer deres tilknytning til Danmark eller en dansk virksomhed.

Undtagelserne har til formål at bidrage til at fastholde kvalificeret arbejdskraft i Danmark, til mobiliteten på det globale arbejdsmarked, tilskyndelse til at tage en uddannelse samt til at sikre et velfungerende arbejdsmarked i Danmark.

Det fremgår af pkt. 2.1.2 i Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning i forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2018/1 LSF 13.

1. Hvornår har et medlem været beskæftiget i offentlig dansk interesse?

Ved vurderingen af om medlemmet har været beskæftiget i offentlig dansk interesse, kan der f.eks. lægges vægt på om beskæftigelsen har været helt eller delvist finansieret af den danske stat eller offentlige institutioner, samt om formålet fremmer danske interesser.

Det er et krav for at være omfattet af undtagelsen, at man er beskæftiget i offentlig dansk interesse. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at være beskæftiget i dansk interesse i udlandet ved en privat virksomhed, hvor arbejdet ikke er i offentlig dansk interesse.

Eksempler på beskæftiget i offentlig dansk interesse i udlandet er nævnt i vejledning nr. 10120 af 27. december 2018 til bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018.

2. Hvornår kan et medlem anses for at være udstationeret?

For at kunne medregne ophold i udlandet til opholdskravet som ansat ved en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab, er det en betingelse, at medlemmet enten er udsendt fra en dansk virksomhed eller er lokalt ansat i en dansk virksomhed i udlandet, herunder filial eller datterselskab.

Definitionen af en "dansk virksomhed" er, at virksomheden skal være registeret i CVR-registeret, og udøve aktiviteter i Danmark. Det betyder, at også udenlandske virksomheders filialer i Danmark er omfattet af begrebet.

Der stilles ikke krav om dansk CVR-registrering af danske virksomheders filialer eller datterselskaber i udlandet.

For at anses som værende ”udsendt” skal personen være ansat i virksomheden i Danmark, og under udsendelsen bevare en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark.

Undtagelsen omfatter ikke kun udsendte fra en virksomhed i Danmark, men også lokalt ansatte i danske virksomheder, herunder filialer eller datterselskaber i udlandet.

Der er tale om en dansk virksomheds datterselskab, når en virksomhed i Danmark, der er CVR-registreret her, har bestemmende indflydelse i datterselskabet i udlandet. Vurderingen af, om der er tale om en dansk virksomheds datterselskab, sker efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

Ansættelse i et datterselskab i udlandet kan kun sidestilles med ophold i riget, såfremt moderselskabet har ”bestemmende indflydelse” i datterselskabet. Det er medlemmet, der skal sandsynliggøre, at undtagelsen er opfyldt, og ved tvivl vil det derfor være medlemmet, der skal fremlægge dokumentation for, at der er tale om f.eks. en dansk virksomheds datterselskab.

Det følger af selskabsloven, at bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed.

Hvis det danske moderselskab ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskabet, foreligger der alligevel bestemmende indflydelse, hvis det kan dokumenteres, at moderselskabet har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i datterselskabet.

Det følger § 7, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, i selskabsloven.

Når det skal vurderes om en beskæftigelsesperiode i udlandet kan sidestilles med ophold her i riget, så skal det konkret vurderes, hvad der anses for tilstrækkelig dokumentation. Det bemærkes, at der ikke er opstillet særlige formkrav til dokumentationen.

Styrelsen vurderer, at tilstrækkelig dokumentation kan være:

  • Dokumentation for, at selskaberne er koncernforbundne.
  • Dokumentation for, at den danske og udenlandske afdeling er koncernforbundne.
  • Arbejdsretlig tilknytning mellem den ansatte i udlandet og den danske arbejdsgiver, der udøver virksomhed i Danmark.
  • Ansættelseskontrakt og tillæg hertil er indgået med chefen i den danske afdeling og ikke med chefen i den udenlandske afdeling.
  • Arbejdsgiverbetalte forsikringer, der dækker som om, at medlemmet er udstationeret.
  • Dokumentation for, at den ansatte refererer til chefen i den danske afdeling.
  • Dokumentation for, at den danske afdeling godkender budget og regnskab i den udenlandske afdeling, hvor medlemmet er ansat.

Vi henviser til "Til § 32" i vejledning nr. 10120 af 27. december 2018.

Det er derfor styrelsens vurdering, at såfremt det kan dokumenteres, at moderselskabet har haft beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i datterselskabet, vil et medlem kunne anses for at være lokalt ansat ved det danske datterselskab i udlandet. Det vil derfor være muligt, at ligestille en sådan beskæftigelsesperiode i udlandet med ophold her i riget, hvis det i øvrigt er dokumenteret, at medlemmet har bevaret en arbejdsmæssig tilknytning til Danmark.

Retskilder

Bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, § 31, stk. 1, og § 32, stk. 1, nr. 3 og 4.
Vejledning nr. 10120 af 27. december 2018 til bekendtgørelse nr. 1751 af 27. december 2018, "Til § 32".

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT