Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - sammenfatning

< Forrige | Indhold

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov

Sammenfatning

Antallet af sager

Ligebehandlingsnævnet, Sø- og Handelsretten, Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret havde samlet 75 sager i 2012, 68 sager i 2013 og 55 sager i 2014. Gennemgangen af sagerne for 2010 og 2011 viste, at der var henholdsvis 46 og 44 sager, og der var færre sager i årene før 2010.

I høringssvarene for 2012-2014, hvor forlig, byretssager, sager i Tvistighedsnævnet m.fl. inddrages, er der et fald i antallet af sager. Nogle organisationer indberetter dog, at de har et stabilt antal sager eller tilfældige udsving.

Det er ikke muligt at vurdere, om det aktuelle fald i antallet af sager er et udtryk for en tendens eller blot tilfældige udsving.

De fleste sager om afskedigelse af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov vedrører fortsat kvinder. Der er alene enkelte sager vedrørende mænds ret til barsel, men der er ikke nogen mærkbar udvikling i antallet. Det samme gælder antallet af sager om fertilitetsbehandling.

Medlem af A-kasse?

Se priser her

Forlig

Da beskrivelsen af forligene er indkommet via høringssvar fra organisationerne, er der ikke nødvendigvis kendskab til alle forlig.

Høringssvarene viser som tidligere, at mange sager løses ved forlig. Arbejdsgiverorganisationerne angiver samlet 35 sager for perioden 2012-2014, hvor de fleste er retssager i byretten og afgørelser i Ligebehandlingsnævnet og Tvistighedsnævnet m.fl. Arbejdstagerorganisationerne angiver samlet ca. 650 sager for den treårige periode, hvor der er markant flere forlig end retssager.

Den gennemsnitlige godtgørelse ved forlig er mindre end godtgørelserne ved retsafgørelse. Det kan skyldes, at der i forhold til en egentlig retssag ikke er procesrisiko, eller at sagerne bliver afsluttet hurtigere.

Det bemærkes, at der ofte indgår andre ansættelsesretlige forhold i forlig. Der forekommer derfor forlig, hvor medarbejderen fritstilles, genansættes, indgår aftaler om outplacement mv., som ikke forekommer ved retslige afgørelser.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Godtgørelsernes størrelse i praksis

Den hyppigste godtgørelse i både retssager og forlig svarer til ni måneders løn. Det er først og fremmest i sager, hvor den afskedigede har en anciennitet på mere end et år, men der forekommer også eksempler på kortere anciennitet og ni måneders godtgørelse.

Der er kun enkelte eksempler på godtgørelser, der er højere end, hvad der svarer til ni måneders løn. Den højeste godtgørelse angivet i perioden 2012-2014 svarer til løn i 12 måneder. Domsgennemgangen og høringssvarene viser, at godtgørelserne oftere ligger under, hvad der svarer til 9 måneders løn, end over.

Domsgennemgangen og høringssvarene viser, at godtgørelsesniveauet ligger inden for den af Højesteret fastsatte ramme, som er 9 måneders løn.

Lovændringens betydning i retspraksis

Beskæftigelsesministeriet anmodede om organisationernes vurdering af, hvorvidt ændringen af ligebehandlingsloven i 2013 om ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger efter forældreorlov og præcisering af beskyttelsen ved mindre gunstig behandling (implementering af forældreorlovsdirektivet) har ført til ændringer i retspraksis.

De fleste organisationer angiver i deres høringssvar, at de enten ikke kan vurdere, hvorvidt lovændringen har haft konsekvenser for retspraksis, eller at de ikke vurderer, at det har haft nogen betydning.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen