Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Flere nyuddannede melder sig ind i en A-kasse

Indholdsfortegnelse

Side 1: Generelt om forsikring mod arbejdsløshed
Side 1: Uddannelse og forsikringsgrader
Denne side: Alder og forsikringsgrader
Denne side: Nyuddannede og forsikringsgrader.

Alder og forsikringsgrader

Andelen, der er forsikret mod ledighed, stiger gradvist frem mod 30-årsalderen. Herefter ligger forsikringsgraden stabilt omkring 70 pct. frem til 60-årsalderen, hvor efter den aftager gradvist frem mod folkepensionsalderen, jf. figur 5.
Figur 5. Forsikringsgraden på alderstrin i udvalgte år
Forsikringsgraden på alderstrin i udvalgte år
Anm.: Forsikringsstatus ultimo året. Ekskl. modtagere af efterløn og overgangsydelse.

Aldersprofilen for forsikringsgraden er tæt forbundet med aldersprofilen for tilknytningen til arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen). De fleste unge bliver således færdige med en uddannelse, inden de fylder 30 år, og træder herefter ind på arbejdsmarkedet. Og omkring 60-årsalderen begynder tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet at tage til, blandt andet i kraft af stigende afgang til førtidspension samt muligheden for efterløn.

Forsikringsgraden for unge er steget betydeligt siden 2008 efter at være faldet over en længere årrække, jf. figur 6.
Figur 6. Forsikringsgrad for 18-29-årige, 1990 til 2016
Forsikringsgrad for 18-29-årige, 1990 til 2016
Anm.: Forsikringsstatus ultimo året.

Stigningen siden 2008 afspejler modsatrettede effekter. På den ene side er der flere unge under uddannelse og færre i beskæftigelse i dag end i 2008, jf. figur 7. Det har – isoleret set – trukket i retning af lavere forsikringsgrader.
Figur 7. Arbejdsmarkedsstatus for 18-29-årige
Arbejdsmarkedsstatus for 18-29-årige
Anm.: Arbejdsmarkedsstatus vedrører ultimo november i året.

På den anden side er forsikringsgraderne steget for alle grupper af unge. Det gælder både unge i beskæftigelse og unge under uddannelse, jf. figur 8.
Figur 8. Forsikringsgrader for 18-29-årige
Forsikringsgrader for 18-29-årige
Anm.: Forsikringsstatus vedrører ultimo året.

Stigningen i forsikringsgraden blandt unge i beskæftigelse er sandsynligvis en konsekvens af konjunkturudviklingen, idet ledighedsrisikoen i 2008 var historisk lav. Et højere uddannelsesniveau kan som nævnt også have bidraget til højere forsikringsgrad.

Nyuddannede og forsikringsgrader

Stigningen i forsikringsgraden blandt unge under uddannelse skal især ses i sammenhæng med, at studerende, der er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, i dag kan stå gratis i a-kasse, hvis de er under 30 år.

Muligheden for gratis medlemskab blev indført i august 2009. Fordelen ved at melde sig tidligt i a-kasse er at undgå karensperioden på en måned for dimittender, jf. analyse om dagpenge til nyuddannede.

Studerende, der færdiggør en erhvervskompetencegivende uddannelse, melder sig derfor gradvist ind i en a-kasse i årene op til, at uddannelsen afsluttes. Blandt nyuddannede i 2014 var 89 pct. medlem af en a-kasse ved udgangen af 2014. I slutningen af 2013 var 75 pct. af de nyuddannede i 2014 medlem af en a-kasse, mens 54 pct. var medlem i slutningen af 2012, jf. figur 9.
Figur 9. Forsikringsgrad for nyuddannede i årene før og efter uddannelsens afslutning
Forsikringsgrad for nyuddannede i årene før og efter uddannelsens afslutning
Anm.: Forsikringsstatus er opgjort ultimo året. Figuren vedrører nyuddannede, der har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse med en varighed på mindst 18 måneder (beregnet på baggrund af start- og slutdato i elevregisteret). Der er set bort fra nyuddannede, som ikke indgår i befolkningen i alle fem år (ultimo året). Der er endvidere set bort fra nyuddannede, der påbegynder en ny uddannelse, samt nyuddannede, som har afsluttet en bachelor.

Før muligheden for gratis medlemskab blev indført, meldte studerende sig som hovedregel først ind i en a-kasse, når de afsluttede deres uddannelse. Blandt nyuddannede i 2008 var 72 pct. medlem af en a-kasse i slutningen af året, mens kun 18 pct. var medlem af en a-kasse i slutningen af 2007.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen