Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Fordeling på arbejdsfunktioner

< Forrige | Indhold | Næste >

Især mænd har arbejde, der ikke stiller særlige krav til kvalifikationer: Mænd udgør langt størstedelen af de personer, der har ”Militært arbejde” (93 pct.), og udgør flertallet af dem, der har ”Andet manuelt arbejde” (57 pct.), se figur 5.4.

Det er desværre af datamæssige årsager ikke muligt at følge den vertikale kønsopdeling over tid med afsæt i den niveauopdeling, vi har anvendt i tabel 5.6 og figur 5.4. Problemet er for det første, at Danmarks Statistiks opgørelse på DISCO-kodens 1. ciffer ændrer sig fra 2010 til 2011. Ændringen indebærer især forskydninger i forhold til indplaceringen mellem niveau 2 og 3 (arbejde med krav om viden på henholdsvis højeste niveau og mellemniveau). For det andet er der markant variation i brugen af kategorien ”uoplyst” i løbet af perioden.

Vi har derfor valgt at anvende følgende gruppering til belysning af udviklingen over tid i kønsfordelingen på arbejdsfunktioner:

1. Ledelsesarbejde

2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau

3. Arbejde, der forudsætter viden på grundniveau, arbejde, der ikke stiller krav om særlige kvalifikationer, og uoplyst arbejde.

Personer med ”Militært arbejde”, der i 2013 omfatter mindre end 1 pct. af de beskæftigede, er udeladt, fordi de ikke meningsfuldt kan indgå i den valgte opdeling. Det er derimod problematisk at udelade personer, der har uoplyst arbejdsfunktion; dels fordi de udgør 14 pct. af de beskæftige- de i 2013, dels fordi denne andel som nævnt varierer markant for de år, vi ser på (1994: 9 pct., 2003: 22 pct.). Udeladelse af disse beskæftigede vil således påvirke fordelingen på de valgte grupper markant. Vi har valgt at placere personer med uoplyst arbejdsfunktion i gruppe 3.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

Vores resultater, baseret på den valgte niveauopdeling i tre grupper, skal fortolkes med varsomhed af to årsager: a) Der er usikkerhed knyttet til færdighedsniveauet for personer med ”uoplyst” arbejdsfunktion; b) vi tager ikke højde for alle de forskydninger over tid, der følger af den ændrede opgørelsesmetode, når det gælder grupperingen af arbejdsfunktioner på DISCO-kodens første ciffer. Vi diskuterer løbende betydningen heraf i det følgende.

Vi ser først på, hvordan de beskæftigede samlet set er fordelt på de tre grupper. Vi finder, at den største af de tre grupper er gruppe 3, dvs. personer, der enten har arbejde, som forudsætter viden på grundniveau, arbejde uden særlige krav til kvalifikationer, eller uoplyst arbejdsfunktion. Denne gruppe udgør i 2013 57 pct. af de beskæftigede, se tabel 5.7. Dernæst følger personer med arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau (gruppe 2), der udgør 39 pct., mens personer med ledelsesarbejde (gruppe 1) udgør 4 pct.

Vores opgørelse tyder endvidere på, at der over tid er sket markante forskydninger fra gruppe 3 til især gruppe 2. Med andre ord tyder opgørelsen på, at beskæftigede generelt har bevæget sig opad i stillingshierarkiet i den forstand, at relativt flere har arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau, mens relativt færre har arbejde, der forudsætter viden på grundniveau, arbejde, der ikke stiller særlige krav til kvalifikationer, og arbejde, hvor arbejdsfunktionen er uoplyst. Fortolkningen skal dog tages med forbehold, idet forskydningen primært finder sted mellem 2003 og 2013, hvor opgørelsesmetoden som nævnt blev ændret.

TABEL 5.7

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter grupperet arbejdsfunktion. 1994, 2003 og 2013. Procent.

Arbejdsfunktion:

1994

2003

2013

1. Ledelsesarbejde

3,8

2,7

4,4

2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau

30,1

31,9

38,8

3. Arbejde, der forudsætter viden på grundniveau, arbejde, hvor der ikke er krav til særlige kvalifikationer, og uoplyst arbejdsfunktion

66,1

65,4

56,8

I alt

100,0

100,0

100,0

Antal personer

2.067.873

2.248.520

2.152.501

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at andelen af personer med ledelsesarbejde ifølge opgørelsen først falder fra 1994 til 2003, hvorefter den stiger igen fra 2003 til 2013. En medvirkende årsag til den relativt lave andel med ledelsesarbejde i 2003 kan imidlertid være, at det for hele 22 pct. af de beskæftigede som nævnt gælder, at deres arbejdsfunktion er ”uoplyst” i dette år.

Vi ser dernæst på, hvordan kvinders andel af de beskæftigede inden for hver af de tre grupperede arbejdsfunktioner har udviklet sig i den undersøgte periode. Vi finder, at kvinders andel af såvel beskæftigede med ledelsesarbejde som beskæftigede, der har arbejde, som stiller krav om viden på højeste niveau eller mellemniveau, synes at være steget i den undersøgte periode, se figur 5.5. Resultaterne tyder dermed på, at kvin- derne har bevæget sig opad i stillingshierarkiet i perioden.

For beskæftigede med ledelsesarbejde gælder, at kvindeandelen, ifølge vores opgørelse, er steget fra 21 til 29 pct. fra 1994 til 2013, dvs. at mænds overrepræsentation i denne gruppe ser ud til at være faldet i perioden. For beskæftigede med arbejde, der stiller krav om viden på højeste niveau eller mellemniveau, er kvindeandelen i samme periode steget fra 51 til 58 pct., dvs. at denne gruppe synes at være gået fra at være ligeligt fordelt på køn til, at kvinder er overrepræsenterede.

Opfylder A-kassen dine behov?

Se vores test
og guide

Samtidig ser der ud til at være sket et marginalt fald (fra 46 til 45 pct.) i andelen af kvinder, der har arbejde, der kræver viden på grundniveau, arbejde uden krav til særlige kvalifikationer eller arbejde, hvor arbejdsfunktionen er uoplyst. Den relativt begrænsede ændring skal ses i lyset af, at denne gruppe udgør 57 pct. af de beskæftigede i 2013, dvs. at der skal relativt markante forskydninger til, for at kønssammensætningen ændres nævneværdigt.

FIGUR 5.5

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for grupperede arbejdsfunktioner. 1994, 2003 og 2013. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for grupperede arbejdsfunktioner

Set i lyset af de anførte potentielle problemer med den anvendte niveauopdeling af arbejdsfunktionerne er det bemærkelsesværdigt, at forskydningerne hverken foregår i uregelmæssige ”hop” eller med skiftende udviklingstendenser (fx faldende kvindeandel fra 1994 til 2003 og stigende kvindeandel fra 2003 til 2013), men derimod ser ud til at være glidende over tid – en tendens, der generelt også viser sig, når vi ser på udviklingen i kønsfordelingen inden for arbejdsfunktioner på sektorniveau nedenfor. Dette bestyrker opfattelsen af, at den valgte niveauopdeling er brugbar til at belyse udviklingen i den vertikale kønsopdeling over tid.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen