Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Fordeling på arbejdsfunktioner

< Forrige | Indhold | Næste >

Med det formål at belyse den vertikale kønsopdeling over tid ser vi først på, hvordan kvinder og mænd fordeler sig på niveauopdelte arbejdsfunktioner. Dernæst belyser vi, hvordan de to køns fordeling inden for niveauopdelte arbejdsfunktioner – samlet set og underopdelt på sektor – udvikler sig over tid.

FORDELING PÅ ARBEJDSFUNKTIONER

Vi ser indledningsvist på, hvordan de beskæftigede er fordelt på niveauopdelte arbejdsfunktioner i 2013. Den vertikale struktur, som vi tager afsæt i, og som er baseret på DISCO-kodens 1. ciffer, består af fem niveauer:

1. Ledelsesarbejde

2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for det pågældende område

3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau inden for det pågældende område

4. Arbejde, der forudsætter viden på grundniveau

a) Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

b) Service- og salgsarbejde

c) Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri (ekskl. medhjælp)

d) Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde

5. Arbejde uden krav til særlige kvalifikationer

a) Andet manuelt arbejde.

Niveau 2-5 repræsenterer en rangorden i fire færdighedsniveauer. For en beskrivelse heraf, se Danmarks Statistik (2011).

Vi anvender desuden en kategori, som vi benævner ”andet arbejde”, der omfatter henholdsvis a) militært arbejde og b) uoplyste arbejdsfunktioner. Militært arbejde kan, ifølge Danmarks Statistik (2011), ikke klassificeres efter de fire færdighedsniveauer. Det samme gælder i sagens natur uoplyste arbejdsfunktioner.

Medlem af A-kasse?

Se priser her

I 2013 har ca. 35 pct. af de beskæftigede et arbejde, der forudsætter viden på grundniveau (fremgår indirekte af tabel 5.6). Heraf beskæftiger de 15 pct. sig med ”Service- og salgsarbejde”. 27 pct. har et arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, 12 pct. har et arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau, mens 7 pct. har andet manuelt arbejde, der ikke stiller særlige krav til kvalifikationer. Kun 4 pct. har ledelsesarbejde, hvilket skal ses i lyset af, at denne kategori alene omfatter topledelse.

Sammenligner vi kvinder og mænd, finder vi, at mænd er i overtal (71 pct.) blandt de beskæftigede i toppen af stillingshierarkiet, dvs. blandt dem, der har ledelsesarbejde, at kvinder er i overtal (60 pct.) blandt beskæftigede, der har et arbejde, som stiller krav om viden på højeste niveau, mens der er en nogenlunde ligelig kønsfordeling (kvinder: 53 pct.) blandt beskæftigede med et arbejde, som stiller krav om viden på mellemniveau, se figur 5.4.

TABEL 5.6

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter arbejdsfunktion. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Arbejdsfunktion:

I alt

Mænd

Kvinder

Ledelsesarbejde

4,3

6,0

2,6

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau

26,6

20,7

32,9

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau

12,0

10,9

13,2

Arbejde, der forudsætter viden på grundniveau

 

 

 

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde

8,0

4,8

11,6

Service- og salgsarbejde

14,5

9,4

19,9

Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

0,5

0,7

0,2

Håndværkspræget arbejde

7,2

13,1

1,0

Operatør-, monterings- og transportarbejde

5,0

7,9

1,9

Arbejde, der ikke stiller særlige krav til kvalifikationer

 

 

 

Andet manuelt arbejde

7,3

8,0

6,4

Andet

 

 

 

Militært arbejde

0,7

1,3

0,1

Uoplyst

13,9

17,4

10,2

I alt

100,0

100,2

100,0

Antal personer

2.167.724

1.124.142

1.043.582

Anm.: Kolonne summerer ikke til 100,0 pga. afrunding.

Der er relativt set lige mange mænd og kvinder, der har et arbejde på grundniveau (34-36 pct., fremgår indirekte af tabel 5.6). Der er imidlertid betydelige forskelle, når det gælder kønssammensætningen inden for de arbejdsfunktioner, der hører under dette færdighedsniveau, se figur 5.4. Kvinder er i overtal, når det gælder henholdsvis ”Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde” og ”Service- og salgsarbejde” (66-69 pct.), mens majoriteten af dem, der har ”Håndværkspræget arbejde”, er mænd (94 pct.). Mænd er ligeledes i overtal blandt personer med ”Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri” (75 pct.) og ”Operatør-, monterings- og transportarbejde” (82 pct.).

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

FIGUR 5.4

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for arbejdsfunktioner. 2013. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for arbejdsfunktioner

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen