Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kønsopdelt arbejdsmarked - brancher

< Forrige | Indhold | Næste >

Vi ser dernæst på kønssammensætningen inden for brancher. Indledningsvist skal det nævnes, at beskæftigelsen i 2013 generelt er størst inden for ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”. Derefter følger ”Handel og transport mv.”, ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” samt ”Erhvervsservice”, se tabel 5.2.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

TABEL 5.2

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter branche. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Branche:

I alt

Mænd

Kvinder

Bygge og anlæg

5,7

10,0

1,1

Ejendomshandel og udlejning

1,4

1,8

1,1

Erhvervsservice

11,0

11,7

10,3

Finansiering og forsikring

3,3

3,2

3,4

Handel og transport mv.

20,0

24,6

15,0

Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed

12,7

17,4

7,5

Information og kommunikation

4,0

5,4

2,4

Kultur, fritid og anden service

4,0

3,4

4,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2,1

3,2

0,9

Offentlig administration, undervisning og sundhed

35,7

19,2

53,5

Uoplyst erhverv

0,2

0,2

0,2

I alt

100,1

100,1

100,1

Antal personer

2.167.724

1.124.142

1.043.582

Anm.: Kolonner summerer ikke til 100,0 pga. afrunding.

De største brancher for mændenes vedkommende er ”Handel og transport mv.” (25 pct.), ”Offentlig administration, undervisning og sundhed” (19 pct.) og ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” (17 pct.). Kvinders beskæftigelse er væsentligt mere skævt fordelt på den anvendte brancheopdeling, idet over halvdelen (54 pct.) er beskæftiget inden for ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”, mens 15 pct. er ansat inden for ”Handel og transport”.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Vi ser dernæst på udviklingen i kvinders andel af de beskæftigede inden for hver af de undersøgte brancher. For at undgå databrud over tid er her anvendt en lidt anderledes branchegruppering end den, der er anvendt i tabel 5.1 . Med afsæt i de brancher, hvor beskæftigelsen er relativt størst, er det især værd at bemærke, at kvinders andel af de beskæftigede inden for ”Handel, hotel og restauration” er steget fra 28 pct. i 1993 til 41 pct. i 2013, dvs. at beskæftigelsen inden for dette område er blevet mere kønsblandet i perioden, se figur 5.2. Stigningen har tilsyneladende primært fundet sted fra 1993 til 2003. Samtidig er beskæftigelsen inden for ”Finansiering og forretningsservice” imidlertid blevet lidt mere mandedomineret i den undersøgte periode, idet kvinders andel af de beskæftigede er faldet fra 47 til 43 pct. Tilsvarende er kvinders andel af det kvindedominerede område ”Offentlige og personlige tjenester” steget en smule i perioden (fra 67 til 70 pct.).

For brancher med en relativt begrænset andel af den samlede beskæftigelse kan det nævnes, at beskæftigelsen inden for ”Energi- og vandforsyning” er blevet mindre mandedomineret i undersøgelsesperioden, idet kvinders andel er steget fra 20 pct. i 1993 til 28 pct. i 2013. Samtidig er kvinders andel af beskæftigelsen inden for ”Landbrug, fiskeri og råstofudvinding” imidlertid blevet endnu mindre end tidligere, idet andelen er faldet fra 26 pct. i 1993 til 20 pct. i 2013.

Samlet set tegner udviklingen i kønsfordelingen på brancher et billede af, at der heller ikke på brancheniveau er sket nogen nævneværdig opblødning i kønsopdelingen i løbet af de seneste to årtier. Eneste undtagelse er bevægelsen i retning af mere kønsblandet beskæftigelse inden for ”Handel, hotel og restauration”, som primært fandt sted i perioden fra 1993 til 2003.

FIGUR 5.2

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for brancher. 1993, 2003 og 2013. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for brancher

Anm.: Uoplyst erhverv, der kun omfatter 0,2 pct. af de beskæftigede i 2013, er udeladt.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen