Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kønsopdelt arbejdsmarked - sektorer

< Forrige | Indhold | Næste >

Formålet med dette kapitel er at kortlægge det kønsopdelte danske arbejdsmarked med afsæt i de nyeste tilgængelige data, der p.t. er fra 2013, samt at belyse udviklingen i kønsopdelingen over de seneste to årtier. Udviklingen over tid belyser vi som hovedregel ved at sammenligne kønsopdelingen i tre udvalgte år, nemlig henholdsvis 1993, 2003 og 2013. Vores belysning af kønsopdelingen tager afsæt i beskæftigede i alderen 25-64 år.

I vores gennemgang belyser vi først den horisontale kønsopdeling, forstået som henholdsvis mænds og kvinders fordeling på sektorer og brancher. Vore data er især velegnede til at belyse kønsopdelingen på brancheniveau, fordi vi her har de mest detaljerede oplysninger til belysning af udviklingen over tid. Dernæst belyser vi den vertikale kønsopdeling, dvs. mænd og kvinders forskellige placering i stillingshierarkiet. I forlængelse heraf belyser vi en kombination af horisontal og vertikal kønsopdeling ved at fokusere på udviklingen på jobniveau, der her er defineret som en kombination af branche og placering i stillingshierarkiet. Til slut i kapitlet diskuterer vi, med afsæt i resultaterne af denne og andre undersøgelser, omfanget af og udviklingen i kønsopdelingen i Danmark, sammenlignet med andre lande.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Horisontal kønsopdeling

I dette afsnit ser vi først på udviklingen i de to køns fordeling på henholdsvis sektorer og brancher. Dernæst belyser vi, hvordan beskæftigede er fordelt i forhold til andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat, og vi ser på, hvordan denne fordeling udvikler sig over tid. Til slut opgør vi ved brug af segregeringsindeks, om arbejdsmarkedet over tid er blevet mere eller mindre kønsopdelt på brancheniveau og i givet fald, om disse ændringer afspejler reelle ændringer i kønsbalancen inden for brancher, eller om der blot er tale om strukturelle ændringer i form af beskæftigelsesmæssige forskydninger mellem brancher.

FORDELING PÅ SEKTORER

I forbindelse med vores belysning af kønsopdelingen på sektorniveau skelner vi mellem følgende sektorer:

  • Privat
  • Kommunal og amtskommunal (før 2007) /regional (efter 2007)
  • Statslig.

For 25-64-årige gælder, at næsten 2 ud af 3 er beskæftiget i den private sektor i 2013, hver fjerde er ansat i den kommunale/regionale sektor, mens hver tiende er ansat i den statslige sektor, se tabel 5.1.

TABEL 5.1

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter sektor. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Sektor:

I alt

Mænd

Kvinder

Privat

63,8

78,2

48,2

Kommunal/regional

26,0

11,0

42,1

Stat

10,2

10,8

9,6

I alt

100,0

100,0

99,9

Antal personer

2.167.724

1.124.142

1.043.582

Anm.: Kolonne summerer ikke til 100,0 pga. afrunding.

Der er imidlertid markant forskel på, hvordan mandlige og kvindelige beskæftigede er fordelt på sektorer i 2013. Næsten 80 pct. af mændene er beskæftiget i den private sektor, mens de resterende er ligeligt fordelt på den kommunale/regionale og den statslige sektor. For kvinderne gælder, at kun næsten halvdelen er beskæftiget i den private sektor, hele 42 pct. er ansat i kommuner og regioner, mens 10 pct. er ansat i staten.

FIGUR 5.1

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for sektorer. 1994, 2003 og 2012. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for sektorer

Ser vi på kønssammensætningen inden for sektorerne over tid, finder vi for det første, at kvindeandelen er steget (svagt) i alle sektorer, hvilket afspejler, at kvinders andel af de beskæftigede er større i 2012 end i 1994, se også kapitel 2, tabel 2.1. For det andet er ændringen i kønssammensætningen på sektorniveau mest udtalt i staten, se figur 5.1. Kvinders andel af de statsansatte er således steget fra 39 pct. i 1994 til 47 pct. i 2012. Med andre ord er der tilnærmelsesvist en ligelig kønsfordeling blandt de statsansatte i 2012. For den mandedominerede private sektor gælder, at kvindeandelen er stort set uændret (35 pct. i 1994 og 36 pct. i 2012). I kommuner og amter/regioner, hvor kvinder udgør hovedparten af de ansatte, er kvindeandelen ligeledes steget lidt (fra 76 pct. i 1994 til 78 pct. i 2012). Med andre ord er bevægelsen i retning af et mindre kønsopdelt arbejdsmarked alene sket inden for den mest kønsblandede sektor, nemlig staten, mens beskæftigelsen inden for kommuner og am- ter/regioner om noget er blevet mere kvindedomineret. Da beskæftigelsen inden for den statslige sektor samtidig udgør en relativt lille andel af den samlede beskæftigelse, må ændringen i kønsopdelingen på sektorniveau, set over de seneste to årtier, siges at være relativt begrænset.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen