Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kønsopdelt arbejdsmarked - sektorer

< Forrige | Indhold | Næste >

Formålet med dette kapitel er at kortlægge det kønsopdelte danske arbejdsmarked med afsæt i de nyeste tilgængelige data, der p.t. er fra 2013, samt at belyse udviklingen i kønsopdelingen over de seneste to årtier. Udviklingen over tid belyser vi som hovedregel ved at sammenligne kønsopdelingen i tre udvalgte år, nemlig henholdsvis 1993, 2003 og 2013. Vores belysning af kønsopdelingen tager afsæt i beskæftigede i alderen 25-64 år.

I vores gennemgang belyser vi først den horisontale kønsopdeling, forstået som henholdsvis mænds og kvinders fordeling på sektorer og brancher. Vore data er især velegnede til at belyse kønsopdelingen på brancheniveau, fordi vi her har de mest detaljerede oplysninger til belysning af udviklingen over tid. Dernæst belyser vi den vertikale kønsopdeling, dvs. mænd og kvinders forskellige placering i stillingshierarkiet. I forlængelse heraf belyser vi en kombination af horisontal og vertikal kønsopdeling ved at fokusere på udviklingen på jobniveau, der her er defineret som en kombination af branche og placering i stillingshierarkiet. Til slut i kapitlet diskuterer vi, med afsæt i resultaterne af denne og andre undersøgelser, omfanget af og udviklingen i kønsopdelingen i Danmark, sammenlignet med andre lande.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Horisontal kønsopdeling

I dette afsnit ser vi først på udviklingen i de to køns fordeling på henholdsvis sektorer og brancher. Dernæst belyser vi, hvordan beskæftigede er fordelt i forhold til andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat, og vi ser på, hvordan denne fordeling udvikler sig over tid. Til slut opgør vi ved brug af segregeringsindeks, om arbejdsmarkedet over tid er blevet mere eller mindre kønsopdelt på brancheniveau og i givet fald, om disse ændringer afspejler reelle ændringer i kønsbalancen inden for brancher, eller om der blot er tale om strukturelle ændringer i form af beskæftigelsesmæssige forskydninger mellem brancher.

FORDELING PÅ SEKTORER

I forbindelse med vores belysning af kønsopdelingen på sektorniveau skelner vi mellem følgende sektorer:

  • Privat
  • Kommunal og amtskommunal (før 2007) /regional (efter 2007)
  • Statslig.

For 25-64-årige gælder, at næsten 2 ud af 3 er beskæftiget i den private sektor i 2013, hver fjerde er ansat i den kommunale/regionale sektor, mens hver tiende er ansat i den statslige sektor, se tabel 5.1.

TABEL 5.1

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter sektor. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Sektor:

I alt

Mænd

Kvinder

Privat

63,8

78,2

48,2

Kommunal/regional

26,0

11,0

42,1

Stat

10,2

10,8

9,6

I alt

100,0

100,0

99,9

Antal personer

2.167.724

1.124.142

1.043.582

Anm.: Kolonne summerer ikke til 100,0 pga. afrunding.

Der er imidlertid markant forskel på, hvordan mandlige og kvindelige beskæftigede er fordelt på sektorer i 2013. Næsten 80 pct. af mændene er beskæftiget i den private sektor, mens de resterende er ligeligt fordelt på den kommunale/regionale og den statslige sektor. For kvinderne gælder, at kun næsten halvdelen er beskæftiget i den private sektor, hele 42 pct. er ansat i kommuner og regioner, mens 10 pct. er ansat i staten.

FIGUR 5.1

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for sektorer. 1994, 2003 og 2012. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for sektorer

Ser vi på kønssammensætningen inden for sektorerne over tid, finder vi for det første, at kvindeandelen er steget (svagt) i alle sektorer, hvilket afspejler, at kvinders andel af de beskæftigede er større i 2012 end i 1994, se også kapitel 2, tabel 2.1. For det andet er ændringen i kønssammensætningen på sektorniveau mest udtalt i staten, se figur 5.1. Kvinders andel af de statsansatte er således steget fra 39 pct. i 1994 til 47 pct. i 2012. Med andre ord er der tilnærmelsesvist en ligelig kønsfordeling blandt de statsansatte i 2012. For den mandedominerede private sektor gælder, at kvindeandelen er stort set uændret (35 pct. i 1994 og 36 pct. i 2012). I kommuner og amter/regioner, hvor kvinder udgør hovedparten af de ansatte, er kvindeandelen ligeledes steget lidt (fra 76 pct. i 1994 til 78 pct. i 2012). Med andre ord er bevægelsen i retning af et mindre kønsopdelt arbejdsmarked alene sket inden for den mest kønsblandede sektor, nemlig staten, mens beskæftigelsen inden for kommuner og am- ter/regioner om noget er blevet mere kvindedomineret. Da beskæftigelsen inden for den statslige sektor samtidig udgør en relativt lille andel af den samlede beskæftigelse, må ændringen i kønsopdelingen på sektorniveau, set over de seneste to årtier, siges at være relativt begrænset.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen