Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

6 ugers jobrettet uddannelse

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset inden du starter.

Hvem kan af A-kassen få godkendt jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere i A-kassen.
Det er et tilbud til dig, der er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Hvilke kurser og forløb vil A-kassen acceptere?

Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Det kan for eksempel være:

  • Udvalgte AMU-kurser og EUD-enkeltfagskurser
  • Udvalgte kurser på akademiniveau
  • Udvalgte kurser i taxikørsel

Uddannelserne dækker en række forskellige erhvervsgrupper. Det kan for eksempel være "Bygge og anlæg" eller "Sundhed, omsorg og personlig pleje".

Du kan se hele listen med uddannelser og kurser, som du kan søge hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Her er der også forslag til, hvordan du kan sammensætte en række enkeltkurser til et forløb inden for de forskellige erhvervsgrupper.

Regler for at sammensætte et forløb
Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.
Det er muligt at sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.

Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før A-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?

Som nævnt oven for kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Enkelte kurser kan du tage allerede fra den første dag, hvor du er ledig. Det er kurser og forløb, der er målrettet brancher med særligt gode jobmuligheder.
Disse kurser og forløb, der ikke er omfattet af karensperioden på 5 uger er på positivlisten markeret med en stjerne.

Er du i opsigelsesperiode, kan du starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Frister for hvornår du senest skal have afsluttet et 6 ugers uddannelseforløb

Som nævnt kan kurserne samlet set kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb kursusforløbet skal være afsluttet.
Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

  • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den det/de kurser, der ligger udover seks uger.
Om muligheden for tilskud til kurser over 6 ugers varighed, læs mere her.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse.

Krav til dig fra A-kassen under de 6 ugers uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

Se pjecen om uddannelse din A-kasse kan godkende, når du er på dagpenge.

Lovgivning

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.

Kilder: Undervisningsministeriet og star.dk.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen