6 ugers jobrettet uddannelse

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal godkende uddannelsen eller kurset inden du starter. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det.

Hvem kan af A-kassen få godkendt jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere i A-kassen.
Det er et tilbud til dig, der er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Hvilke kurser og forløb vil A-kassen acceptere?

Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Det kan for eksempel være:

  • Udvalgte AMU-kurser og EUD-enkeltfagskurser
  • Udvalgte kurser på akademiniveau
  • Udvalgte kurser i taxikørsel

Uddannelserne dækker en række forskellige erhvervsgrupper. Det kan for eksempel være "Bygge og anlæg" eller "Sundhed, omsorg og personlig pleje".

Du kan se hele listen, kaldet Den nationale positivliste med uddannelser og kurser, som du kan søge. Listen gælder fra 1. marts 2021 - 28. februar 2022.

Regler for at sammensætte et forløb
Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.
Det er muligt at sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.

Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Hvor længe skal jeg have været på dagpenge, før A-kassen vil godkende et 6 ugers uddannelsesforløb?

Som nævnt oven for kan du som hovedregel først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger.
Men som følge af ”Aftale om ekstraordinært løft af ledige” fra juni 2020 igangsættes et forsøg i 2020-2021, hvor dagpengemodtagere har ret til at gennemføre udvalgte kurser som seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Kurserne er udpeget af parterne i juli 2020 og er ”stjernemarkerede” på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Med forsøget er opstart på de udvalgte (stjernemarkerede) kurser undtaget for den ellers gældende karensperiode på fem uger.

Er du i opsigelsesperiode, kan du starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Frister for hvornår du senest skal have afsluttet et 6 ugers uddannelseforløb

Som nævnt kan kurserne samlet set kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb kursusforløbet skal være afsluttet.
Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

  • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger. Se Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, §2, stk. 6..

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse.

Krav til dig fra A-kassen under de 6 ugers uddannelse

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

Se pjecen om uddannelse din A-kasse kan godkende, når du er på dagpenge.

Lovgivning

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.

Kilder: Undervisningsministeriet og star.dk.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?