Få dagpenge

Videreuddan
dig

6 ugers jobrettet uddannelse

Faglærte eller ufaglærte medlemmer af en A-kasse som modtager dagpenge, har ret til at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Du kan som hovedregel få jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Formålet er at øge dine muligheder for at få et job.

Der findes en liste med kurser og uddannelsesforløb, som du kan vælge mellem. De kurser, som du kan vælge, er inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Din a-kasse skal vejlede dig om muligheden for 6-ugers jobrettet uddannelse, og godkende uddannelsen eller kurset inden du starter.

Hvem kan få godkendt jobrettet uddannelse?

Jobrettet uddannelse er ikke for alle dagpengemodtagere i A-kassen. Det er et tilbud til dig, der er:

  • Ufaglært: Du har afsluttet højst grundskolen (folkeskolen) og eventuel en gymnasial uddannelse.
  • Faglært: Du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel elektriker, grafiker, kok eller salgsassistent.
  • Faglært + kort videregående uddannelse: Du er faglært og har en kort videregående uddannelse, som for eksempel datamatiker, laborant eller handelsøkonom.

Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje.

Hvilke kurser og forløb vil A-kassen acceptere?

Èn gang årligt udarbejder Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet en liste (positivlisten) med de kurser og forløb du kan vælge mellem.

Kurserne på positivlisten er udvalgt, så de lever op til følgende kriterier:

  • De faglige kompetencer og kvalifikationer, som kurserne sigter at udvikle hos kursisten, skal efterspørges af arbejdsmarkedet.
  • Kurserne på positivlisten skal have et konkret jobfokus og opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

Det kan for eksempel være:

  • Udvalgte AMU-kurser og EUD-enkeltfagskurser
  • Udvalgte kurser på akademiniveau
  • Udvalgte kurser i taxikørsel

Uddannelserne dækker en række forskellige erhvervsgrupper. Det kan for eksempel være "Bygge og anlæg" eller "Sundhed, omsorg og personlig pleje".

Du kan se hele listen, kaldet Den nationale positivliste med uddannelser og kurser, som du kan søge. Listen gælder fra 1. marts 2023 - 28. februar 2024.

Regler for at sammensætte et forløb
Når en ledig har søgt om og fået godkendt et kursus i en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for den denne. Det er ikke muligt at vælge kurser fra en anden erhvervsgruppe.
Det er muligt at sammensætte en række kortere kurser til et samlet forløb på op til 30 dage.

Du skal være fyldt 25 år for at kunne vælge uddannelse på videregående niveau (akademiuddannelser).

Afvikling af et 6 ugers uddannelsesforløb

Som nævnt oven for kan du først begynde på et 6 ugers jobrettet uddannelsesforløb, når du har været ledig i 5 uger. Det vil sige, at du først kan begynde et godkendt kursus efter 5 ugers sammenlagt ledighed regnet fra ledighedens indtræden.

Er du i opsigelsesperiode, kan du starte på kursus med det samme
Der er mulighed for at du allerede i din opsigelsesperiode kan starte på et kursus eller forløb fra positivlisten. Så har du ret til at fortsætte uddannelsen i op til 6 uger fra første ledighedsdag, og stadig modtage dagpenge fra din A-kasse.

Frist for afslutning af 6 ugers uddannelseforløb

Som nævnt kan kurserne samlet set kan have en varighed på op til seks uger, men der er en frist for hvor sent i dit ledighedsforløb kursusforløbet skal være afsluttet - også kaldet referenceperioden.
Der gælder forskellige regler, alt efter om du er over eller under 25 år:

  • Over 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Under 25 år: Du skal tage uddannelsen inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Forløb over 6 uger

I enkelte tilfælde kan du få lov at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder.
Ved kurser ud over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den resterende del af kurset (der ligger ud over 6 uger) som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Jobcentrene kan søge STAR om tilskud fra den årlige pulje, til køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger. Se Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, §2, stk. 6.

I løbet af en dagpengeperiode på to år har du kun ret til ét jobrettet uddannelsesforløb.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Under uddannelsen modtager du dagpenge fra a-kassen.

I nogle tilfælde kan du få tilskud til kost og logi. Det gælder, hvis der er mere end 120 km retur fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Hvis der er mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsesstedet, kan du også søge din A-kasse om befordringsgodtgørelse.

Ingen rådighedsforpligtelse under forløbet

Du er fritaget fra rådighedsforpligtelsen, når du deltager i jobrettet uddannelse.
Du behøver således ikke at søge arbejde under de seks ugers jobrettet uddannelse, ligesom du ikke har pligt til at stå til rådighed for henvist arbejde.

Du skal heller ikke deltage i møder med a-kassen og jobcentret imens.

Udvikling i antal forløb i de enkelte A-kasser

Tabellen neden for viser at der i perioden 2020-2022 har været et fald i antal ledige A-kasse medlemmer der kommer på 6 ugers jobrettet uddannelse. Dette er en naturlig følge af at antal personer på dagpenge i samme periode har været faldende.
Samme tendens gør sig gældende for alle A-kasser.

A-kasse202020212022
Akademikernes A-kasse283615
A-kassen Ase928805529
AJKS261814
A-kassen Frie199161100
BUPL A-kasse683
CA A-kasse202312
Det Faglige Hus A-kasse1.2531.042748
Din Faglige A-Kasse212128101
DSA300
3F A-kasse3.4262.6252.026
FOA A-kasse305230266
FTF A-kasse284273203
NNF A-kasse143105103
HK A-kasse1.2661.023616
Krifa A-Kasse1.6341.376959
Lederne A-kasse753598400
Lærernes A-kasse12116
MA A-kasse6117
Metal A-Kasse1.205893420
Min A-kasse406347247
SL A-Kasse18115
Teknikernes A-Kasse1258960
I alt12.2509.8136.834

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og KMD's sygedagpengeregistre.

Lovgivning

Se bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere