Typer af tilbud til ledige A-kasse medlemmer

Jobcenteret kan give følgende typer af tilbud:

  • Virksomhedspraktik
  • Ansættelse med løntilskud
  • Nytteindsats
  • Vejledning og opkvalificering

Den nævnte rækkefølge er også udtryk for prioriteringen af hvilke tilbud Jobcenteret helst vil anvende. Fokus er på de virksomhedsrettede tilbud, da de generelt giver de bedste muligheder for efterfølgende beskæftigelse.

Tilbuddene vil kunne gives hver for sig eller i kombination og i kombination med timer, hvor personen er ordinært ansat som lønmodtager.

De enkelte tilbuds nærmere indhold

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik, består af praktikophold hos private eller offentlige arbejdsgivere, hvor man under forløbet modtager sin hidtidige ydelse. Formålet for de fleste målgrupper er afdækning eller optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer og afklaring af beskæftigelsesmål.
For sygemeldte i job er tilbuddet et led i at fremme fastholdelse af medarbejdere.

En ledig har ret til selv at finde en virksomhed/arbejdsplads, hvor de kan komme i virksomhedspraktik.

Der stilles krav til indholdet af og sigtet med virksomhedspraktikken. En virksomhedspraktik skal tilrettelægges, så den får en retning og et indhold, der hjælper personen tættere på sit jobmål, og så vidt muligt giver mulighed for opnåelse af ordinære løntimer. Virksomhedspraktik skal endvidere gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt hjælpe til at bringe den ledige tættere på et job, ved at personen under praktikken deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Ved indgåelse af aftale om virksomhedspraktik skal det præcise formål med praktikken aftales mellem borgeren, virksomheden og jobcenteret. Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager.

Varighed af virksomhedspraktik
For dagpengemodtagere har virksomhedspraktik en maksimal varighed på 4 uger.

Ved afslutningen af et virksomhedspraktikforløb skal jobcenteret sammen med personen og virksomheden gøre status over forløbet i forhold til målopfyldelsen, og resultatet skrives ind i personens »Min Plan«.

Løntilskudsjob

Løntilskudsjob, består af ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen. Formålet er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Oplæring og genoptræning vil kunne være af faglig karakter, fx inden for et arbejdsområde, hvor personen ikke har erfaring eller har forældede kompetencer. Oplæring og genoptræning behøver dog ikke være af faglig karakter, men kan eksempelvis også bestå i, at personen igen bliver vænnet til at deltage i arbejdsprocesser sammen med kolleger m.v.

Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, når dagpengemodtagere ansættes med løntilskud hos private arbejdsgivere.
Private arbejdsgivere, der ikke har overenskomst, er forpligtet til at følge de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og ansættelsesvilkår for personer i løntilskudsjob.
Ansættes man med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, skal lønnen til dagpengemodtagere efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Den ledige har mulighed for selv at finde en virksomhed/arbejdsplads hvor vedkommende kan komme i løntilskudsjob.

Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan for dagpengemodtagere have en varighed på op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og 4 måneder hos offentlige arbejdsgivere.

Der gælder et krav om 6 måneders forudgående ledighed (med offentlige forsørgelsesydelser), før man kan få tilbud om ansættelse med løntilskud. Dette krav gælder dog ikke for personer, der ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller kompetencegivende uddannelse på højere niveau, personer over 50 år, og enlige forsørgere.

Nytteindsats

Nytteindsats gives med det formål, at den ledige skal arbejde for sin ydelse og motiveres til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Tilbud om nytteindsats kan gives til en række forskellige målgrupper. Der findes forskellige betingelser for etableringen af nytteindsats, alt afhængig af hvilken målgruppe, der er tale om.
Det vil primært være kontanthjælpsmodtagere som kan få tilbud om "nytteindsats".

Jobcenteret kan alene give tilbud om nytteindsats til dagpengemodtagere som rådighedsafprø­vende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

Omfang og indhold af nytteindsats
Tilbud om nytteindsats må højst vare 13 uger.
Hvilke opgaver der kan løses som nytteindsats, afhænger af den enkelte offentlige arbejdsgivers normerede niveau for opgaveløsningen og kom­munens serviceniveau. De valgte opgaver må ikke erstatte ordinært personale. De opgaver, der er egnede til nytteindsats i én kommune er derfor ikke nødvendigvis egnede opgaver i en anden kommune.

Se eksempler fra kommuner på ekstraordinære arbejdsopgaver, der løses i nytteindsats.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering, er en samlebetegnelse for tilbud om uddannelser, kurser, særlige tilrettelagte projekter samt korte vejlednings- og afklaringsforløb.
Tilbuddet har til formål at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opkvalificere personen til arbejdsmarkedet.

Hvad har man pligt til at acceptere af tilbud fra Jobcenteret?

Tilbud skal så vidt muligt rettes mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft, og de skal gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Desuden gælder følgende:

  • Tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft kan gives, selvom det ikke er den hurtigste vej til varig beskæftigelse eller selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker mulighederne for varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Der er mulighed for i særlige tilfælde, at et tilbud kan fastsættes af jobcenteret alene under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Det kan fx være et tilbud, som ikke umiddelbart ligger inden for den lediges ønsker, men som retter sig mod områder med gode jobmuligheder og jobcenteret vurderer, at det netop er dette tilbud, som kan bringe personen i job eller tættere på selvforsørgelse.
  • Et tilbud kan iflg. lovens § 23 desuden gives alene med henblik på afprøvning af en persons rådighed, såfremt jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

  

Der skal tages visse hensyn til den ledige

Tilbud til dagpengemodtagere skal være i overensstemmelse med regler om deltidsforsikredes arbejdstid, når personen er deltidsforsikret, og om transporttid i bekendtgørelse om rådighed (bekendtgørelse nr. 808 af 23. juni 2017, §9), og skal være i overensstemmelse med personens oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for afgivelsen af tilbud. Det er videre fastsat i bekendtgørelsen, at pligten til at fortsætte i et tilbud bortfalder, hvis personen skal overtage et arbejde, som jobcenteret eller A-kassen har henvist til.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?