Typer af tilbud til ledige A-kasse medlemmer

Jobcenteret kan give følgende typer af tilbud:

 • Virksomhedspraktik
 • Jobrotation
 • Ansættelse med løntilskud
 • Trainee-indsats for dimittender
 • Nytteindsats
 • Vejledning og opkvalificering

Den nævnte rækkefølge er også udtryk for prioriteringen af hvilke tilbud Jobcenteret helst vil anvende. Fokus er på de virksomhedsrettede tilbud, da de generelt giver de bedste muligheder for efterfølgende beskæftigelse.

Tilbuddene vil kunne gives hver for sig eller i kombination og i kombination med timer, hvor personen er ordinært ansat som lønmodtager.

De enkelte tilbuds nærmere indhold

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik består af praktikophold hos private eller offentlige arbejdsgivere, hvor man under forløbet modtager sin hidtidige ydelse. Formålet for de fleste målgrupper er afdækning eller optræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer og afklaring af beskæftigelsesmål.
For sygemeldte i job er tilbuddet et led i at fremme fastholdelse af medarbejdere.

En ledig har ret til selv at finde en virksomhed/arbejdsplads, hvor de kan komme i virksomhedspraktik.

Der stilles krav til indholdet af og sigtet med virksomhedspraktikken. En virksomhedspraktik skal tilrettelægges, så den får en retning og et indhold, der hjælper personen tættere på sit jobmål, og så vidt muligt giver mulighed for opnåelse af ordinære løntimer. Virksomhedspraktik skal endvidere gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt hjælpe til at bringe den ledige tættere på et job, ved at personen under praktikken deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.

Ved indgåelse af aftale om virksomhedspraktik skal det præcise formål med praktikken aftales mellem borgeren, virksomheden og jobcenteret. Virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager.

Varighed af virksomhedspraktik
For dagpengemodtagere har virksomhedspraktik en maksimal varighed på 4 uger. To grupper af ledige har dog som en forsøgsordning mulighed for 8 ugers praktik i 2022.

Dimittender har til og med den 16. november 2022, mulighed for at komme i virksomhedspraktik i 8 uger. Det er en forudsætning, at

 • personen som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse,
 • personen ikke efter endt uddannelse har været i ordinær beskæftigelse inden for det pågældende faglige område, og
 • arbejdsopgaverne i praktikken ligger inden for områder, hvor personen kan bringe færdigheder opnået under uddannelsen i anvendelse.

Langtidsledige seniorer har til og med 31. december 2022 mulighed for at komme i virksomhedspraktik i 8 uger. Det er en forudsætning, at

 • Personen skal være fyldt 50 år.
 • Personen skal i en forudgående periode på mindst 12 måneder have modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser m.v.

Ved afslutningen af et virksomhedspraktikforløb skal jobcenteret sammen med personen og virksomheden gøre status over forløbet i forhold til målopfyldelsen, og resultatet skrives ind i personens »Min Plan«.

Jobrotationsordningen

Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden midlertidigt er fraværende fra sit arbejde og deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig person som vikar for den beskæftigede.

Formålet med jobrotation er, at den beskæftigede gennem efteruddannelse skal vende tilbage til arbejdspladsen med styrkede kompetencer, og at en ledig samtidig kan få erhvervserfaring fra en konkret arbejdsplads.

Den beskæftigede, der skal deltage i jobrotation:

 • Har ikke en erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en kandidatuddannelse, medmindre den er forældet.
 • Må ikke deltage i en erhvervsuddannelse. I en forsøgsperiode frem til 31. december 2022 gælder dog at en beskæftiget som led i en jobrotation kan deltage i en erhvervsuddannelse uden grundforløb og praktikforløb (euv1) efter lov om erhvervsuddannelse.
 • Har været ansat ordinært hos arbejdsgiveren i Danmark i minimum 3 måneder umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse.
 • Skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen.

For vikaren (den ledige) gælder følgende betingelser:

 • Vikaren skal være ansat mindst 10 timer om ugen og kan højst være ansat i en periode på 6 måneder. Der kører lige nu et forsøg, hvorefter vikariater igangsat i 2021 og 2022 kan vare op til 9 måneder.
 • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse.
 • Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Kravet til forudgående ledighed hos vikaren er i 2021 og 2022 sat ned til 3 måneder.
 • Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren.

Løntilskudsjob

Løntilskudsjob består af ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere, hvor arbejdsgiveren får et tilskud til lønnen. Formålet er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Oplæring og genoptræning vil kunne være af faglig karakter, fx inden for et arbejdsområde, hvor personen ikke har erfaring eller har forældede kompetencer. Oplæring og genoptræning behøver dog ikke være af faglig karakter, men kan eksempelvis også bestå i, at personen igen bliver vænnet til at deltage i arbejdsprocesser sammen med kolleger m.v.

Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, når dagpengemodtagere ansættes med løntilskud hos private arbejdsgivere.
Private arbejdsgivere, der ikke har overenskomst, er forpligtet til at følge de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og ansættelsesvilkår for personer i løntilskudsjob.
Ansættes man med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, skal lønnen til dagpengemodtagere efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Den ledige har mulighed for selv at finde en virksomhed/arbejdsplads hvor vedkommende kan komme i løntilskudsjob.

Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan for dagpengemodtagere have en varighed på op til 6 måneder hos private arbejdsgivere og 4 måneder hos offentlige arbejdsgivere.

Der gælder et krav om 6 måneders forudgående ledighed (med offentlige forsørgelsesydelser), før man kan få tilbud om ansættelse med løntilskud. Dette krav gælder dog ikke for personer, der ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller kompetencegivende uddannelse på højere niveau, personer over 50 år, og enlige forsørgere.

Midlertidig løntilskudsordning i 2022 for langtidsledige seniorer

Der er fra 1. september 2021 til 31. december 2022 etableret en ny, midlertidig løntilskudsordning med et forhøjet løntilskud til virksomheder, der ansætter langtidsledige seniorer dvs. som har 12 måneders ledighedsanciennitet og er fyldt 50 år. Målgruppen er dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Forløbet kan have en varighed på op til 6 sammenhængende måneder.

Trainee-indsats for dimittender

Trainee-indsatsen har til formålet er at bringe ledige dimittender med en videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

Fra midler på finansloven er der forskellige puljer som kommuner, faglige organisationer og a-kasser kan søge (i samarbejde med uddannelsesinstitutioner) med henblik på at lave en jobrettet indsats for dimittender på dagpenge eller kommende dimittender.

Der kan f.eks. være tale om:

 • Kurser om jobsøgning og arbejdsmarkedskendskab, herunder arbejde med CV'er. Det skal bl.a. bidrage til at brede jobsøgningen ud, både fagligt og geografisk. Det vil desuden handle om at udvikle de studerendes evne til at brede deres kompetencer ud og oversætte dem til virksomhedernes behov.
 • Individuel sparing. Det kan f.eks. tage form af mentorstøtte eller feedback på jobansøgninger og CV.
 • Deltagelse på karrieredage eller lignende arrangementer for kommende dimittender med fokus på det private arbejdsmarked. Det handler således om at etablere og understøtte mødet mellem studerende og konkrete virksomheder.

Nytteindsats

Nytteindsats gives med det formål, at den ledige skal arbejde for sin ydelse og motiveres til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse. Tilbud om nytteindsats kan gives til en række forskellige målgrupper. Der findes forskellige betingelser for etableringen af nytteindsats, alt afhængig af hvilken målgruppe, der er tale om.
Det vil primært være kontanthjælpsmodtagere som kan få tilbud om "nytteindsats".

Jobcenteret kan alene give tilbud om nytteindsats til dagpengemodtagere som rådighedsafprø­vende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

Omfang og indhold af nytteindsats
Tilbud om nytteindsats må højst vare 13 uger.
Hvilke opgaver der kan løses som nytteindsats, afhænger af den enkelte offentlige arbejdsgivers normerede niveau for opgaveløsningen og kom­munens serviceniveau. De valgte opgaver må ikke erstatte ordinært personale. De opgaver, der er egnede til nytteindsats i én kommune er derfor ikke nødvendigvis egnede opgaver i en anden kommune.

Se eksempler fra kommuner på ekstraordinære arbejdsopgaver, der løses i nytteindsats.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering er en samlebetegnelse for tilbud om uddannelser, kurser, særlige tilrettelagte projekter samt korte vejlednings- og afklaringsforløb.
Tilbuddet har til formål at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på at opkvalificere personen til arbejdsmarkedet.

Vi har lavet en særlig artikel om uddannelser du kan tage, når du er på dagpenge.

Hvad har man pligt til at acceptere af tilbud fra Jobcenteret?

Tilbud skal så vidt muligt rettes mod beskæftigelse inden for områder med behov for arbejdskraft, og de skal gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Desuden gælder følgende:

 • Tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft kan gives, selvom det ikke er den hurtigste vej til varig beskæftigelse eller selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker mulighederne for varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Der er mulighed for i særlige tilfælde, at et tilbud kan fastsættes af jobcenteret alene under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Det kan fx være et tilbud, som ikke umiddelbart ligger inden for den lediges ønsker, men som retter sig mod områder med gode jobmuligheder og jobcenteret vurderer, at det netop er dette tilbud, som kan bringe personen i job eller tættere på selvforsørgelse.
 • Et tilbud kan iflg. lovens § 23 desuden gives alene med henblik på afprøvning af en persons rådighed, såfremt jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i beskæftigelsesindsatsen.

Der skal tages visse hensyn til den ledige

Tilbud til dagpengemodtagere skal være i overensstemmelse med regler om deltidsforsikredes arbejdstid, når personen er deltidsforsikret, og om transporttid i bekendtgørelse om rådighed (bekendtgørelse nr. 808 af 23. juni 2017, §9), og skal være i overensstemmelse med personens oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for afgivelsen af tilbud. Det er videre fastsat i bekendtgørelsen, at pligten til at fortsætte i et tilbud bortfalder, hvis personen skal overtage et arbejde, som jobcenteret eller A-kassen har henvist til.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere

Satser 2023

Nye satser der gælder fra 1. januar 2023 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere