Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

Sprogkravet for at kunne få dagpenge som dimittend

Retten til dagpenge efter dimittendreglen er betinget af, at medlemmet opfylder et sprogkrav.

Sprogkravet er opfyldt, når medlemmet har bestået Prøve i Dansk 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med karakteren på mindst 02 efter 7-trins-skalaen eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Sprogkravet er også opfyldt, hvis medlemmet har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. Et grundskoleforløb uden for Danmark kan ikke danne grundlag for opfyldelse af sprogkravet, jfr. dog neden for.

Følgende uddannelser sidestilles med bestået Prøve i Dansk 2:

 1. Gennemført grundskoleforløb i dansk på Færøerne og Grønland og på de danske skoler i Sydslesvig, samt tilsvarende forløb for børn i udstationerede familier.
 2. Gennemført ordblindeundervisning for voksne.
 3. Bestået Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) eller Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i hver af de fire discipliner.
 4. Folkeskolens afsluttende prøver 9. eller 10. klasse bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.
 5. Bevis for studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx) samt for studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).
 6. Bevis for almen forberedelseseksamen (avu).
 7. Prøvebevis for bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) på et af niveauerne G-A fra en af følgende uddannelser: stx, hf, hhx, htx, eux, eud eller avu.
 8. Bestået FVU-læsning trin 2-4.
 9. Bevis for International Baccalaureate (IB) med dansk på A- eller B-niveau.
 10. Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København.
 11. Bevis for videregående uddannelser f.eks. på universiteter, professionsskoler, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Opfylde tilknytningskrav i stedet for sprogkravet

Kan man ikke opfylde sprogkravet kan man alligevel få ret til dagpenge som dimittend, hvis man opfylder et tilknytningskrav.

For at opfylde tilknytningskravet skal et fuldtidsforsikret medlem have fået indberettet sammenlagt mindst 600 løntimer til indkomstregisteret og et deltidsforsikret medlem have fået indberettet mindst 400 løntimer til indkomstregisteret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder inden man melder dig ledig.
Arbejdet behøver ikke at være udført i 12 sammenhængende måneder, men der skal være indberettet løntimer i hver af de 12 måneder.

I modsætning til hvad der ellers gælder for optjening af dagpengeret, behøver man ikke - for at opfylde tilknytningskravet - at have været medlem af en A-kasse i de 12 måneder hvor man har haft arbejdstimerne.

Beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz og Storbritannien kan medregnes til at opfylde tilknytningskravet. Dog skal den sidste løntime være optjent i Danmark, og samlet skal man have haft mindst 150 ud af de 600 løntimer i Danmark.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Selvom du har været medlem i én A-kasse under studiet, kan du godt skifte A-kasse når du dimitterer. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge som dimittend? Som ikke-forsørger kan du få kr. 14.557 pr. måned i de første 3 måneder. Derefter får du kr. 10.011 kr. pr. måned som ikke-forsørger under 30 år. Som forsørger kan du få kr. 16.694 i hele dagpengeperioden. Se dagpengesatser..
Venteperiode på 1 mdr. Har du ikke været medlem af A-kasse i mindst 1 år (som studerende), når du er færdiguddannet, vil du skulle vente 1 måned før du kan begynde at få dagpenge.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Genberegning af dagpengesats Dimittender har en særlig mulighed for at få genberegnet deres dagpengesats efter 6 måneder. Det er relevant hvis du får midlertidige jobs eller lign efter studiet.
Du kan vælge den billigste A-kasse Ønsker du kun A-kasse medlemskab efter uddannelsen (ikke fagforening), kan du roligt vælge en af de billige A-kasser. Alle kan blive medlem af f.eks. FTF A-kasse.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere