A-kasse for lærlinge og elever

Husk at tænke på A-kasse i god tid

I relation til A-kasse og dagpengeret, skal man være opmærksom på at man som lærling/elev ofte har to muligheder - enten at få dagpenge som lønmodtager (90% af elevlønnen, dog højest den maksimale dagpengesats) eller som dimittend (71,5% eller 82% af den maksimale dagpengesats, afhængig af om man er forsørger eller ej).

Dagpengeret som lønmodtager

Det særlige ved erhvervsuddannelserne er at de indeholder både skoleforløb og praktikperioder. Den løn man får når man er i praktik, er indkomst som andre lønmodtagere får. Er man medlem af en A-kasse under sin uddannelse (eller som minimum i 1 år) kan man bruge elevlønnen til at optjene ret til dagpenge som lønmodtager.

Er du igang med en erhvervsuddannelse, hvor du får løn i praktikperioderne, er det særligt vigtigt at du tænker over A-kasse medlemskab allerede tidligt i dit uddannelsesforløb.
Hvis du vil optages som lønmodtager i A-kassen og prøve at optjene ret til dagpenge på helt normal vis som andre lønmodtagere, er der nogle perioder og beløb du skal være opmærksom på.
For at kunne få dagpenge som lønmodtager efter din uddannelse skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år op til at du vil søge om dagpenge
 • Du skal inden for de sidste 3 år ialt have haft en indkomst (fra elevløn og evt. anden lønindkomst) på mindst kr. 243.996‬ før skat.
Det er her vigtigt at bemærke at kun indkomst du har haft imens du har været medlem af en A-kasse kan tælle med til opfyldelse af indkomstkravet på de kr. 243.996‬ før skat.
Endvidere gælder at der maksimalt kan medregnes kr. 20.333 pr. måned.
Så i forhold til hvornår du skal melde dig ind i en A-kasse, er det altså vigtigt at vide hvor lang tid du vil tage om at tjene kr. 243.996‬.
Har du ikke andre indtægter end din elevløn, er det gratis (eller meget billigt) at være medlem af en A-kasse, så derfor bør du melde dig ind i en A-kasse så tidligt som muligt på uddannelsen.
Som elev på erhvervsuddannelserne kan man få op til 5 års gratis A-kasse medlemskab i de fleste A-kasser. Prisen for elev-medlemskab, herunder hvis det er gratis, vil fremgå på A-kassen's hjemmeside, hvor du kan melde dig ind online.

Alle der melder sig ind i en A-kasse bliver som udgangspunkt optaget som lønmodtagere. Studerende der færdiggør en uddannelse har så den særlige mulighed at blive optaget som dimittend (ændre status til dimittend) - se neden for.

Søger du dagpenge som ledig lønmodtager, beregnes din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneder (med højeste indtægt) inden for de seneste 24 måneder (kun indtægter i medlemsperioden kan tælles med).

Skulle det vise sig at du - når du er færdig med uddannelsen - ikke kan opfylde betingelser for at få dagpenge som lønmodtager, eller at den dagpengesats på 90 % af din elevløn (90% af et gennemsnit af dine bedste 12 måneder med A- og B-indkomst, inden for de sidste 24 måneder) der beregnes af din A-kasse, viser sig at være mindre end det dimittender kan få i henhold til dimittendsatsen, kan du altid vælge istedet for at få dimittendsats. Det kræver bare at du giver besked til A-kassen senest 2 uger efter du er færdiguddannet, om at du vil registreres med dimittendrettigheder.

Læs mere om hvordan A-kassen beregner din dagpengesats.

Dagpengeret som dimittend

Erhvervsuddannelserne EUD og EUX samt Erhvervsgrunduddannelsen EGU giver ret til dagpenge med dimittendsats, når du er færdiguddannet.
Fra august 2019 vil EGU blive et spor på den nye FGU-uddannelse. En EGU på højeste niveau vil også efter august 2019 give ret til dagpenge. Læs mere i artiklen "Kan jeg få dagpenge som dimittend efter FGU?"

Derimod giver en kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og et produktionsskoleforløb (PBE-lærling) ikke ret til dagpenge på dimittendvilkår. KUU og Produktionsskoleforløb erstattes fra august 2019 af sporene AGU og PGU på Forberedende grunduddannelse (FGU). AGU og PGU sporene på FGU giver ikke ret til dimittend-dagpenge.

Du er elev eller lærling med mindre end 12 måneders uddannelse tilbage

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, bør du vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter vil du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (dimittendrettigheder).
Husk at melde dig ind i en A-kasse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Du er i skolepraktik og modtager skolepraktikydelse

Skolepraktikelever er ikke lønmodtagere og derfor kan du ikke bruge skolepraktikydelsen til at optjene ret til dagpenge.
Du anbefales derfor at søge om optagelse i A-kasse som gratis medlem (elev) senest 1 år før du er færdiguddannet. Når du er færdig skal du inden 2 uger efter afslutningen af din uddannelse, ændrer din status i A-kassen til dimittend. Dermed kan du få dagpenge fra første ledighedsdag.

Du modtager SU under hele uddannelsen

Får du ikke elevløn, men kun SU under hele uddannelsen, og er din uddannelsen normeret til mindst 18 måneder, anbefales du at søge om optagelse i A-kasse, senest 1 år før du er færdig. Dermed undgår du 1 måneds karens i dagpengene efter afslutning af uddannelsen. Du vil få den særlige dimittendsats. Overstiger din samlede indtægt fra SU og evt. beskæftigelse ikke kr. 231.864 pr. år, kan du få gratis medlemskab af A-kasse.

Er du over 30 år eller bliver det i løbet af din uddannelse, anbefaler vi at du kontakter den relevante A-kasse for nærmere rådgivning om dine muligheder for medlemskab af A-kasse og optjening af dagpengeret.

Hvad koster det at være medlem af A-kasse under uddannelsen?

Du kan i langt de fleste A-kasser få gratis medlemskab under hele uddannelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Indtægtsbetingelse:
  Får du SU: Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU og lignende må ikke overstige 231.864 kroner pr. år før skat
  Får du elevløn: Du må ikke have indtægt ved siden af elevlønnen. I følge Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft indgået den 6. oktober 2021 er indkomstloftet midlertidigt ændret til det maksimale dagpengeniveau i 2022 og 2023.
  Det betyder at studerende, der modtager elevløn, får mulighed for at tage ekstra arbejde uden at skulle efterbetale a-kassekontingentet for et helt år, så længe indkomsten holder sig under det fastsætte indkomstloft.
  Får du skolepraktikydelse: Din samlede indtægt fra beskæftigelse og skolepraktikydelse må ikke overstige 231.864 kroner pr. år før skat
 • Du er under 30 år
 • Din uddannelse er normeret til mindst 18 måneders varighed

Pris for A-kasse medlemskab i de vigtigste A-kasser
I HK, 3F, FTFa, Dansk Metal og "Min A-kasse" er det gratis for elever at være medlem af A-kassen under hele uddannelsen.
I FOA koster det 15 kr. pr. måned at være medlem af A-kassen, selvom ovennævnte betingelser er opfyldt.
I NNF kan elever kun få gratis medlemskab af A-kassen hvis de samtidig er medlem af NNF fagforening (koster 41 kr. pr. mdr. for elever).

Er din indtægt højere end 231.864 kroner pr. år, har du indtægter ved siden af elevlønnen, eller er du over 30 år, anbefales du at kontakte A-kassen for at høre hvad din pris for kontingent er.

Hvilken A-kasse skal jeg vælge?

Vi anbefaler at du vælger en A-kasse der dækker det område du uddanner dig inden for.
Du kan se på de enkelte A-kasser's hjemmesider hvilke fagområder de dækker, eller se eksempler nedenfor.

Populære A-kasser for elever og lærlinge på de tekniske erhvervsuddannelser

Se oversigt med erhvervsuddannelser der dækkes af 3F - Faglig Fælles Arbejdsløshedskasse. Det er bl.a. murer, snedker, maskinsnedker, anlægsgartner, gartner, skov- og naturtekniker, struktør, chauffør, ejendomsservicetekniker, kok, landmand, industrioperatør og maskinsnedker.
Dansk Metal dækker bl.a. industritekniker, automatiktekniker, lastvognsmekaniker, personvognsmekaniker og værktøjsmager.
Din Faglige A-kasse dækker bl.a. uddannelserne til elektriker og bygningsmaler, og NNF bl.a. uddannelserne til bager, gourmetslagter, konditor og mejerist.

Se vores guide om A-kasse målrettet dig der går på EUD eller EUV-forløb inden for teknologi, byggeri og transport. Her kan du bl.a. se om du har ret til dimittend-dagpenge efter uddannelsen, og hvor meget du kan spare på dit A-kasse - og fagforeningsmedlemskab.

Populære A-kasser for elever på de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser

FOA er den største A-kasse og fagforening på dette område, og dækker bl.a. uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Populære A-kasser for elever på de merkantile erhvervsuddannelser

HK dækker handelsuddannelsen (hvor du specialiserer dig som handelsassistent, indkøbsassistent eller logistikassistent) og kontoruddannelsen (med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping og økonomi). Endvidere dækker de eventkoordinator uddannelsen.
FTFa dækker finansuddannelsen hvor du uddanner dig til finansassistent med specialer inden for bank og realkredit, liv og pension eller skadesforsikring.

Tager du en erhvervsuddannelse som handelsassistent eller salgsassistent vil vi anbefale at du vælger "Min A-kasse". "Min A-kasse" er A-kasse for bl.a. Business Danmark's medlemmer.

Behøver jeg at være medlem af både A-kasse og fagforening?

Der er forskel på A-kasse og fagforening!

Der er ikke noget krav om at man skal være medlem af både A-kasse og fagforening.
A-kasse medlemskab er nødvendigt for at sikre sig ret til dagpenge ved ledighed. Hvorimod et medlemskab af en fagforening er med til at forbedre dine vilkår på arbejdspladsen (f.eks. løn, ferie, orlov m.m.) gennem overenskomstforhandlinger, hvor din fagforening deltager på lønmodtagersiden i forhandlingerne med arbejdsgiverne.
En fagforening kan også hjælpe hvis du skulle komme i konflikt med din arbejdsgiver, f.eks. i forbindelse med uberettiget fyring eller lignende. Her vil fagforeningen føre sagen for dig mod arbejdsgiveren.

Udover at være medlem af en A-kasse, er der således nogle elever på erhvervsuddannelserne, der tillige vælger at være medlem af en fagforening der dækker det område de uddanner sig inden for.

I modsætning til A-kasse under uddannelsen (som oftest er gratis), er der meget forskellige betingelser og priser på kontingent for fagforening under uddannelsen.
Prisen kan variere udfra alder, din indkomst, hvilken uddannelse du deltager på, hvor langt i uddannelsen du er samt hvilken afdeling af fagforeningen du søger optagelse i.

Pris for elev-medlemskab i de vigtigste fagforeninger
3F: 65 kr. pr. mdr., hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn. Under grundforløbet er medlemskab gratis.
Dansk Metal: 150 kr. pr. mdr., når du har en læreplads. 35 kr. pr. mdr., når du er i skolepraktik eller på SU. Det er gratis på grundforløbet.
HK: Du kan få en begrænset udgave af deres fagforening gratis under grundforløbet. Er du i lønnet praktik eller ønsker fuld fagforening koster det 95 kr. pr. mdr.
NNF: 41 kr. pr. mdr., for lærling/elev med gratis a-kasse
FTF: FTF er hovedorganisation for 58 forskellige fagforeninger. Du må derfor undersøge den fagforening der dækker din uddannelse, for at se deres pris.

Når du er færdiguddannet stiger prisen for fagforening væsentligt
Når du senere skal til at betale fuld kontingent til både A-kasse og fagforening kan du sagtens finde billigere alternativer i form af de såkaldte "gule fagforeninger", hvor Det Faglige Hus er den mest populære, men du skal være opmærksom på at "De gule fagforeninger" ikke har overenskomster - det vil sige de deltager ikke i overenskomstforhandlinger som de "rigtige" fagforeninger gør.
Et medlemskab af 3F eller en anden "rigtig" fagforening under Fagbevægelsens Hovedorganisation, betyder at du får en fagforening der indgående kender dit fagområde. Det gør "De gule fagforeninger" ikke, fordi de optager alle som medlemmer uanset uddannelse eller job, og derfor kan de ikke kende alle områder til bunds. Derudover kan et medlemskab af en "rigtig" fagforening også inkludere flere fordele, f.eks. billig forsikring, gratis gruppelivsforsikring, gratis fordels- og rabatordning i form af "LO Plus" m.m.

"OK mærket" er din garanti for en rigtig fagforening

Har du besluttet dig for - udover dit A-kasse medlemskab - også at være medlem af en fagforening, og vil du være medlem af en fagforening der er med til at forbedre dine vilkår gennem overenskomstforhandlinger, kan du prøve at se efter en fagforening der er "OK mærket". OK mærket er en ordning for fagforeningerne der hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation. OK-mærket er et kvalitetsstempel. Alle fagforeninger med OK-mærket har et særligt kendskab til dit fag og din branche. De sikrer dig gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsliv ved at indgå overenskomster med arbejdsgiverne.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk synes medlemskab af fagforening er en god ting idet det er med til at opretholde de generelt gode vilkår for lønmodtagere i Danmark. Men synes du at du kan undvære fagforening, og dermed nøjes med at være medlem af en A-kasse, kan du spare mange penge ved at vælge en billig tværfaglig A-kasse som f.eks. FTFa eller "Min A-kasse". Når en A-kasse er tværfaglige betyder det at den optager alle som medlem uanset job/uddannelse.
"Min A-kasse" er samtidig flere gange blevt kåret til den A-kasse, der har de mest tilfredse medlemmer.

Det tilbyder udvalgte A-kasser til lærlinge og elever

Min A-kasse

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Min A-kasse følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Er flere gange blevet kåret til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer.
2. Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 490/mdr.

Bliv gratis medlem af Min A-kasse

FTFa

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder FTFa følgende fordele for elever og lærlinge:
1. FTFa optager alle, men har især kendskab til følgende brancher:
Finans og forsikring, Kost og sundhed, Kunst, Landskab, teknik og konstruktion,
Politi og forsvar, Privat og offentlig administration, Transport og Undervisning.
2. FTFa er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter din elevtid kan du forblive medlem
3. Du får konkrete værktøjer til studieteknik

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 468/mdr.

Bliv gratis medlem af FTFa

Det Faglige Hus

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Det Faglige Hus følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Gratis fagforening under uddannelsen. DFH hjælper dig med faglig og juridisk hjælp,
hvis du har problemer med forhold, der direkte relaterer til din uddannelse eller læreplads.
2. Det Faglige Hus er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 487/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 556/mdr.

Bliv gratis medlem af Det faglige Hus

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?