Få mest værdi

Sammenlign
A-kasser

A-kasse for lærlinge og elever

Husk at tænke på A-kasse i god tid

I relation til A-kasse og dagpengeret, skal man være opmærksom på at man som lærling/elev ofte har to muligheder - enten at få dagpenge som lønmodtager (90% af din indkomst, dog højest den maksimale dagpengesats) eller som dimittend (71,5% eller 82% af den maksimale dagpengesats, afhængig af om man er forsørger eller ej).

Dagpengeret som lønmodtager

Det særlige ved erhvervsuddannelserne er at de indeholder både skoleforløb og praktikperioder. Den løn man får når man er i praktik, er indkomst som andre lønmodtagere får. Er man medlem af en A-kasse under sin uddannelse (eller som minimum i 1 år) kan man bruge elevlønnen tillagt evt. anden indkomst til at optjene ret til dagpenge som lønmodtager.

Er du igang med en erhvervsuddannelse, hvor du får løn i praktikperioderne, er det særligt vigtigt at du tænker over A-kasse medlemskab allerede tidligt i dit uddannelsesforløb.
Hvis du vil optages som lønmodtager i A-kassen og prøve at optjene ret til dagpenge på helt normal vis som andre lønmodtagere, er der nogle perioder og beløb du skal være opmærksom på.
For at kunne få dagpenge som lønmodtager efter din uddannelse skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år op til at du vil søge om dagpenge
 • Du skal inden for de sidste 3 år ialt have haft en indkomst (fra elevløn og evt. anden lønindkomst) på mindst kr. 263.232 før skat.

Det er her vigtigt at bemærke at kun indkomst du har haft imens du har været medlem af en A-kasse kan tælle med til opfyldelse af indkomstkravet på de kr. 263.232 før skat.
Endvidere gælder at der maksimalt kan medregnes kr. 21.936 pr. måned.
Så i forhold til hvornår du skal melde dig ind i en A-kasse, er det altså vigtigt at vide hvor lang tid du vil tage om at tjene kr. 263.232.

Selvom du har indtægt fra elev-/lærlingeløn og evt. bijob kan du muligvis få gratis A-kasse. Se betingelserne herfor neden for.

Alle der melder sig ind i en A-kasse bliver som udgangspunkt optaget som lønmodtagere. Studerende der færdiggør en uddannelse har så den særlige mulighed at blive optaget som dimittend (ændre status til dimittend) - se neden for.

Søger du dagpenge som ledig lønmodtager, beregnes din dagpengesats på baggrund af de bedste 12 måneder (med højeste indtægt) inden for de seneste 24 måneder (kun indtægter i medlemsperioden kan tælles med).
Dagpengesatsen vil derefter blive 90 % af din elevløn under uddannelsen tillagt evt. anden indkomst, dog højest den maksimale dagpengesats kr. 20.359 pr. mdr. (2024-tal).

Skulle det vise sig at du - når du er færdig med uddannelsen - ikke kan opfylde betingelser for at få dagpenge som lønmodtager, eller at den dagpengesats der beregnes af din A-kasse, viser sig at være mindre end det dimittender kan få i henhold til dimittendsatsen, kan du altid vælge i stedet for at få dimittendsats. Det kræver bare at du giver besked til A-kassen senest 2 uger efter du er færdiguddannet, om at du vil registreres med dimittendrettigheder.

Læs mere om hvordan A-kassen beregner din dagpengesats.

Dagpengeret som dimittend

Erhvervsuddannelserne EUD, en hel EUX samt EGU på højeste niveau (spor på FGU-uddannelsen) giver ret til dagpenge med dimittendsats, når du er færdiguddannet.
Vedr. EUX bemærkes, at hvis det alene er den gymnasiale del af en eux-uddannelse, der er afsluttet giver uddannelsen ikke ret til dimittend-dagpenge.
Læs mere i artiklerne "Uddannelser der giver ret til dagpenge" og "Kan jeg få dagpenge som dimittend efter FGU?"

AGU og PGU sporene på FGU giver ikke ret til dimittend-dagpenge.

Husk at du senest 2 uger efter afslutning af uddannelsen, skal melde dig ind A-kasse som nyuddannet. Har du været medlem som studerende skal du inden for samme frist ændre din status til nyuddannet.

Melde dig ind i A-kasse under uddannelsen?

Opfylder du betingelserne for gratis A-kasse medlemskab (nævnes neden for), bør du melde dig ind i A-kasse så tidligt som muligt i dit uddannelsesforløb. Husk altid at gøre det senest når der er et år tilbage af din uddannelse.

Opfylder du ikke betingelserne for gratis A-kasse medlemskab, anbefaler vi at du betaler for normalt A-kasse medlemskab under uddannelsen, hvis:

 • din indkomst de seneste 3 år regnet fra den dag du søger om dagpenge, er nok til at opfylde indkomstkravet, og
 • den dagpengesats du vil få beregnet er højere end dimittendsatsen.

Bemærk, at kun indkomst tjent i perioder hvor du har været medlem af en A-kasse, kan bruges til at opfylde indkomstkravet. Hvis du tjener mindre end kr. 263.232 det sidste år inden du afslutter uddannelsen, er det ikke nok at du melder dig ind når der er et år tilbage, men i stedet på et tidligere tidspunkt, så du kan nå at tjene kr. 263.232 (2024-tal) inden du afslutter uddannelsen.

Bemærk endvidere at skolepraktikydelse ikke kan bruges til at opfylde indkomstkravet.

I følgende situationer anbefaler vi at du kontakter den relevante A-kasse for nærmere rådgivning om dine muligheder for medlemskab af A-kasse og optjening af dagpengeret:

 • Hvis du har indkomst fra elev- eller lærlingeløn og evt. bijob, men ikke nok til at opfylde indkomstkravet.
 • Hvis du er over 30 år eller bliver det i løbet af din uddannelse.

Betingelser for gratis A-kasse medlemskab

Du kan i langt de fleste A-kasser få gratis medlemskab under hele uddannelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Indtægtsbetingelse:
  Får du SU (uden for klippekortet): Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU og lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau (som i 2024 er kr. 244.308 pr. år før skat)
  Får du elevløn: Du må normalt ikke have indtægt ved siden af elevlønnen. Men i følge Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft indgået den 6. oktober 2021 kan elever midlertidigt i 2022 og 2023 have en samlet indtægt svarende til det maksimale dagpengeniveau.
  Det betyder at elever og lærlinge, der modtager elev-/lærlingeløn, får mulighed for at tage ekstra arbejde uden at skulle efterbetale a-kasse kontingentet for et helt år, så længe indkomsten holder sig under 244.308 kroner før skat i 2024. Læs mere i denne artikel.
  Overstiger din elevløn kr. 244.308 pr. år, men har du ingen indtægt ved siden af elevlønnen, kan du stadig få gratis A-kasse.
  Får du skolepraktikydelse: Din samlede indtægt fra beskæftigelse og skolepraktikydelse må ikke overstige 244.308 kroner pr. år før skat
 • Du er under 30 år
 • Din uddannelse er normeret til mindst 18 måneders varighed
 • Du havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før studiestart

Loven siger at du bliver fritaget for statsbidraget (er kr. 381 pr. mdr. i 2024). Men langt de fleste A-kasser, herunder bl.a. HK, 3F, FTFa, Dansk Metal og "Min A-kasse" fritager også studerende der opfylder ovennævnte betingelser for administrationsbidraget, hvorfor medlemskabet bliver gratis.
I FOA koster det dog 15 kr. pr. måned at være medlem af A-kassen, selvom ovennævnte betingelser er opfyldt.
I NNF kan elever kun få gratis medlemskab af A-kassen hvis de samtidig er medlem af NNF fagforening (koster 41 kr. pr. mdr. for elever).

Det er muligt at få gratis A-kasse medlemskab i op til maksimum 5 år.

Opfylder du ikke betingelserne for gratis A-kasse medlemskab, kan du se hvad det normale kontingent er i de forskellige A-kasser i vores prisoversigt.

Er du fyldt 30 år kan du kun i sjældne tilfælde blive helt fritaget for kontingent. Du kan dog såfremt din indtægt ikke overstiger kr. 244.308 (inkl. SU) pr. år (2024-tal) normalt blive fritaget for administrationsbidraget, som er en del af det samlede kontingent. Det udgør ca. 100 kr. pr. mdr.
Det kan alternativt være en mulighed at blive deltidsmedlem.
Er du over 30 år anbefaler vi at du kontakter en A-kasse og hører om dine muligheder.

Hvilken A-kasse skal jeg vælge?

Vi anbefaler at du vælger en A-kasse der dækker det område du uddanner dig inden for.
Du kan se på de enkelte A-kasser's hjemmesider hvilke fagområder de dækker, eller se eksempler nedenfor.

Populære A-kasser for elever og lærlinge på de tekniske erhvervsuddannelser

3F - Faglig Fælles Arbejdsløshedskasse dækker flest uddannelser. Det er bl.a. murer, snedker, maskinsnedker, anlægsgartner, gartner, skov- og naturtekniker, struktør, chauffør, ejendomsservicetekniker, kok, landmand, industrioperatør og maskinsnedker.
Dansk Metal dækker bl.a. industritekniker, automatiktekniker, lastvognsmekaniker, personvognsmekaniker og værktøjsmager.
Din Faglige A-kasse dækker bl.a. uddannelserne til elektriker og bygningsmaler, og NNF bl.a. uddannelserne til bager, gourmetslagter, konditor og mejerist.

Se vores guide om A-kasse målrettet dig der går på EUD eller EUV-forløb inden for teknologi, byggeri og transport. Her kan du bl.a. se om du har ret til dimittend-dagpenge efter uddannelsen, og hvor meget du kan spare på dit A-kasse - og fagforeningsmedlemskab.

Populære A-kasser for elever på de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser

FOA er den største A-kasse og fagforening på dette område, og dækker bl.a. uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent og pædagogisk assistent.

Populære A-kasser for elever på de merkantile erhvervsuddannelser

HK dækker handelsuddannelsen (hvor du specialiserer dig som handelsassistent, indkøbsassistent eller logistikassistent) og kontoruddannelsen (med specialerne administration, advokatsekretær, lægesekretær, offentlig administration, revision, spedition og shipping og økonomi). Endvidere dækker de eventkoordinator uddannelsen.
FTFa dækker finansuddannelsen hvor du uddanner dig til finansassistent med specialer inden for bank og realkredit, liv og pension eller skadesforsikring.

Tager du en erhvervsuddannelse som handelsassistent eller salgsassistent vil vi anbefale at du vælger "Min A-kasse". "Min A-kasse" er A-kasse for bl.a. Business Danmark's medlemmer.

Behøver jeg at være medlem af både A-kasse og fagforening?

Der er forskel på A-kasse og fagforening!

Der er ikke noget krav om at man skal være medlem af både A-kasse og fagforening.
A-kasse medlemskab er nødvendigt for at sikre sig ret til dagpenge ved ledighed. Hvorimod et medlemskab af en fagforening er med til at forbedre dine vilkår på arbejdspladsen (f.eks. løn, ferie, orlov m.m.) gennem overenskomstforhandlinger, hvor din fagforening deltager på lønmodtagersiden i forhandlingerne med arbejdsgiverne.
En fagforening kan også hjælpe hvis du skulle komme i konflikt med din arbejdsgiver, f.eks. i forbindelse med uberettiget fyring eller lignende. Her vil fagforeningen føre sagen for dig mod arbejdsgiveren.

Udover at være medlem af en A-kasse, er der således nogle elever på erhvervsuddannelserne, der tillige vælger at være medlem af en fagforening der dækker det område de uddanner sig inden for.

I modsætning til A-kasse under uddannelsen (som oftest er gratis), er der meget forskellige betingelser og priser på kontingent for fagforening under uddannelsen.
Prisen kan variere udfra alder, din indkomst, hvilken uddannelse du deltager på, hvor langt i uddannelsen du er samt hvilken afdeling af fagforeningen du søger optagelse i.

Pris for elev-medlemskab i de vigtigste fagforeninger
3F: 65 kr. pr. mdr., hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn. Under grundforløbet er medlemskab gratis.
Dansk Metal: 150 kr. pr. mdr., når du har en læreplads. 35 kr. pr. mdr., når du er i skolepraktik eller på SU. Det er gratis på grundforløbet.
HK: Du kan få en begrænset udgave af deres fagforening gratis under grundforløbet. Er du i lønnet praktik eller ønsker fuld fagforening koster det 95 kr. pr. mdr.
NNF: 41 kr. pr. mdr., for lærling/elev med gratis a-kasse
FOA: 70 kr. pr. mdr. Gratis på grundforløbet.
FTF: FTF er hovedorganisation for 58 forskellige fagforeninger. Du må derfor undersøge den fagforening der dækker din uddannelse, for at se deres pris.

Når du er færdiguddannet stiger prisen for fagforening væsentligt
Når du senere skal til at betale fuld kontingent til både A-kasse og fagforening kan du sagtens finde billigere alternativer i form af de såkaldte "gule fagforeninger", hvor Det Faglige Hus er den mest populære, men du skal være opmærksom på at "De gule fagforeninger" ikke har overenskomster - det vil sige de deltager ikke i overenskomstforhandlinger som de "rigtige" fagforeninger gør.
Et medlemskab af 3F eller en anden "rigtig" fagforening under Fagbevægelsens Hovedorganisation, betyder at du får en fagforening der indgående kender dit fagområde. Det gør "De gule fagforeninger" ikke, fordi de optager alle som medlemmer uanset uddannelse eller job, og derfor kan de ikke kende alle områder til bunds. Derudover kan et medlemskab af en "rigtig" fagforening også inkludere flere fordele, f.eks. billig forsikring, gratis gruppelivsforsikring, gratis fordels- og rabatordning i form af "LO Plus" m.m.

"OK mærket" er din garanti for en rigtig fagforening

Har du besluttet dig for - udover dit A-kasse medlemskab - også at være medlem af en fagforening, og vil du være medlem af en fagforening der er med til at forbedre dine vilkår gennem overenskomstforhandlinger, kan du prøve at se efter en fagforening der er "OK mærket". OK mærket er en ordning for fagforeningerne der hører under Fagbevægelsens Hovedorganisation. OK-mærket er et kvalitetsstempel. Alle fagforeninger med OK-mærket har et særligt kendskab til dit fag og din branche. De sikrer dig gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsliv ved at indgå overenskomster med arbejdsgiverne.

Vi gør opmærksom på at A-kasser.dk synes medlemskab af fagforening er en god ting idet det er med til at opretholde de generelt gode vilkår for lønmodtagere i Danmark. Men synes du at du kan undvære fagforening, og dermed nøjes med at være medlem af en A-kasse, kan du spare mange penge ved at vælge en billig tværfaglig A-kasse som f.eks. FTFa eller "Min A-kasse". Når en A-kasse er tværfaglig betyder det at den optager alle som medlem uanset job/uddannelse.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som elev eller lærling ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. Søger du dagpenge som dimittend er satsen lavere Læs mere..
Gratis A-kasse i 2023 Elever og lærlinge der modtager elev-/lærlingeløn, har i 2023 mulighed for at tage ekstra arbejde, og stadig få gratis A-kasse, så længe indkomsten holder sig under 244.308 kroner pr. år før skat.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages reglen. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Som elev/lærling er der mulighed for at du kan optjene dagpenge på "normal vis" gennem din indtægt fra elevløn og evt anden indkomst. Du skal have tjent kr. 263.232. Læs mere..
Billig fagforening for elever/lærlinge Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Enten kan du få gratis fagforening (gælder f.eks. i Det Faglige Hus), eller også skal du betale et nedsat kontingent (I 3F koster det 65 kr. pr. mdr.).

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere