Udfald af klagesager over A-kasser i 2021

Udgivet . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Klager

< Forrige | Indhold | Næste >

Andel omgørelser i afsluttede klagesager, herunder realudligning

Bemærk at figur 2 neden for viser de afsluttede sager, altså sager hvori Styrelsen har truffet en afgørelse i løbet af 2021. Tabel 2 viste derimod antal nye klagesager der blev oprettet for hver enkelt A-kasse i løbet af 2021. Figur 2 nedenfor viser de sager der har medført at afgørelsen fra A-kassen er blevet omgjort. Omgørelse betyder at sagen enten er blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling i A-kassen. Derudover vises der i figur 3 hvor stor en andel af omgørelserne der har medført at A-kassen er blevet pålagt at realudlige overfor medlemmet.

Hjemvisning
En hjemvisning betyder en underkendelse - men ikke altid en kritik af underinstansens afgørelse. Hjemvisning indebærer, at det overlades til underinstansen at træffe ny afgørelse i sagen. Hjemvisning kan ske som følge af, at der mangler væsentlige oplysninger, at der er indkommet nye væsentlige oplysninger af betydning for underinstansens oprindelige afgørelse, eller som følge af væsentlige sagsbehandlingsfejl eller hjemmelsmangler.

Figur 2: Omgørelsesprocent i de i 2021 afsluttede klagesager

TOP-10 (Laveste omgørelsesprocent)

 • AKA15,38%
 • AJKS16,66%
 • Det Faglige Hus16,76%
 • TL A-kasse17,65%
 • Lederne A-kasse18,92%
 • Krifa19,63%
 • Dansk Metal20,00%
 • Min A-kasse22,14%
 • BUPL-A22,22%
 • 3F22,22%

BUND-10 (Højeste omgørelsesprocent)

 • DSA42,31%
 • CA A-kasse36,84%
 • NNF A-kasse34,62%
 • A-kassen Frie28,21%
 • SL A-kasse27,27%
 • FTFa25,42%
 • Din Faglige A-kasse25,00%
 • MA A-kasse25,00%
 • ASE24,10%
 • FOA A-kasse22,99%

CKA omgjorde a-kassernes afgørelser i 19,2% procent af klagesagerne i 2019, 21,0% procent i 2020 og 21,9% procent i 2021. Denne stigning skal ses i lyset af bl.a. dagpengereformen.

Der er en vis sammenhæng mellem omgørelsesprocenten og antallet af sager i den enkelte a-kasse, idet a-kasser med få klagesager vil få større udslag på omgørelses-procenten når enkelte sager omgøres. Dette ses f.eks. ved, at CA A-kasse's omgørelsesandel er på 36,8 procent, fordi de kun har haft 19 klagesager (hvoraf 7 er blevet omgjort).

Realudligning
CKA kan realudligne, hvis et medlem har mistet en ret på grund af en a-kasses manglende, mangelfulde eller forkerte vejledning. Realudligning betyder, at medlemmet stilles som om a-kassen har vejledt korrekt. Det er bl.a. en betingelse, at medlemmet har været i god tro og ikke har udvist egen skyld. Det skal endvidere være sandsynliggjort, at medlemmet ville have handlet i overensstem-melse med en korrekt vejledning mv.

Figur 3: Andel af omgørelser der har medført realudligning

BUND-10 (Højeste andel med realudligning)

 • AKA19,23%
 • CA A-kasse14,29%
 • Krifa14,29%
 • FTFa13,33%
 • FOA A-kasse10,00%
 • Det Faglige Hus10,00%
 • DSA9,09%
 • Lederne A-kasse7,14%
 • MA A-kasse4,00%
 • Min A-kasse3,23%

< Forrige | Indhold | Næste >