Udbetaling af dagpenge fra A-kasse

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen. Du får derfor det samme udbetalt hver måned uanset om det er en kort eller lang måned. Du får udbetalt for 160,33 timer pr. måned hvis du er fuldtidsforsikret, og for 130 timer hvis du er deltidsforsikret.

Dagpengesatsen er individuel og beregnes af A-kassen, når du indplaceres i en dagpengeperiode. Dagpengesatsen reguleres en lille smule op hvert år som følge af prisudvikling m.m.

Dagpengekort

For at få dagpengene udbetalt skal du hver måned udfylde et dagpengekort, også kaldt ydelseskort.
A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget månedsoplysningerne, for at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden.

Du kan tidligst indsende ydelseskortet en uge før månedens udgang. Ydelseskortet bliver tilgængeligt på din A-kasse's digitale selvbetjening 5-6 hverdage før den sidste bankdag i måneden. Se udbetalingskalender for i år.

Medlemmet skal på dagpengekortet oplyse om arbejdstimer, ferie, sygdom, andre indtægter mv., der har betydning for a-kassens udbetaling af dagpenge for måneden.
Medlemmet skal herudover oplyse om forventede løntimer og indkomst på dagpengekortet samt om andre forventede forhold af betydning for udbetalingen af dagpenge fra tidspunktet for indsendelse af dagpengekortet og frem til månedens udgang. Dette betyder, at medlemmet også skal give oplysninger for en periode, der ligger efter indsendelsen af dagpengekortet.

Ved sygdom og ferie skal medlemmet skrive syg eller ferie på dagpengekortet, uanset om medlemmet får løn under sygdom eller ferie. Medlemmet får fradrag for 7,4 timer pr. dag.

Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden, hvis du har indsendt dit kort rettidigt.
A-kassen udbetaler dagpenge til medlemmet på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet samt andre oplysninger, som har betydning for udbetalingen af dagpenge. Udbetalingen sker aconto, idet medlemmet kan supplere oplysningerne for perioden efter indsendelsen af ydelseskortet.

Udbetalingen er først endelig, når samkøringen med indkomstregisteret, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og behandlingen af de supplerende oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold, som medlemmet har givet a-kassen, er gennemført. Samkøringen kan tidligst ske fra den 11. i den efterfølgende måned. At det er den 11. har sin begrundelse i, at arbejdsgiverne senest skal indberette oplysninger til indkomstregisteret den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører.

Mindsteudbetaling

Et medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis retten til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer for fuldtidsforsikrede og 12 timer for deltidsforsikrede.

Mindsteudbetalingsreglen er dog ikke til hinder for, at a-kassen kan udbetale dagpenge til et medlem, som har mindre end 14,8 timer tilbage af sin dagpengeret eller kan udbetale et mindre beløb, hvis a-kassen skal foretage en regulering af dagpengeudbetalingen efter § 8 for tidligere måneder (se neden for) eller modregning for løbende karens.

Efterregulering

Efter § 3 a kan medlemmet i perioden frem til samkøringstidspunktet supplere afgivne oplysninger for hele udbetalingsperioden, og a-kassen skal behandle medlemmets oplysninger i forbindelse med samkøringen.
Medlemmet kan supplere afgivne oplysninger om fx antallet af arbejdstimer, som ikke fremgår af indkomstregisteret, oplysninger om afholdt ferie, sygdom og fx, at medlemmet har været afmeldt som aktivt arbejdssøgende. De supplerende oplysninger vil herefter indgå i efterreguleringen efter bekendtgørelsens § 8.

Det følger af lovens § 46, stk. 6, 2. pkt., at efterreguleringen foretages i udbetalingen af dagpenge for den efterfølgende måned.

Hvis samkøringen af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med oplysninger i indkomstregisteret om løntimer og indkomst, jf. § 7, viser en forskel i antallet af timer skal der som udgangspunkt ske en efterregulering af udbetalingen af dagpenge, jf. § 8, stk. 1.

Fradrag i dagpenge

Forskellige situationer kan medføre fradrag i dine dagpenge. Det betyder, at du kan få mindre udbetalt. Det kan bl.a. være, hvis du arbejder, udfører frivillige aktiviteter eller får udbetalinger fra pension, mens du får dagpenge. Du kan læse mere om reglerne her.

Arbejde som et medlem udfører i en periode med dagpenge, medfører fradrag. Det har ingen betydning, hvornår arbejdet udføres. Det har heller ingen betydning, om arbejdet medfører en aktuel eller senere indtægt eller slet ingen indtægt. Reglen gælder for lønarbejde, arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og arbejde i ægtefælles/samlevers virksomhed, forskningsarbejde m.v.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel mellem "frivillige aktiviteter" og "frivilligt, ulønnet arbejde". Læs mere om dette i vores artikel "Frivilligt arbejde mens du får dagpenge".

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 254.328 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere