Udgivet 8. Oktober, 2021. Kategori: a-kasse, nøgleord: Dagpenge, Studerende, Beskæftigelsen, Ledige

Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft

I Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft indgået den 6. oktober 2021 af Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL, foreslås bl.a. nogle ændringer som vil få betydning for A-kasserne's arbejde, for ledige, studerende og nyuddannede.

Med trepartsaftalen sættes der ind på fire centrale områder:

  • Bedre match mellem ledige og virksomheder.
  • Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.
  • Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
  • Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.

  

Match af ledige og virksomheder

Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser

Jobformidling skal være er en prioriteret opgave i både jobcentre og a-kasser.

Der afsættes der 15 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til en ansøgningspulje til styrket jobformidling og virksomhedsservice inden for områder, hvor det er mangel på arbejdskraft, og hvor det er svært at matche ledige og virksomheder. Puljen kan søges af A-kasser og kommuner (Jobcentre).

Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender

Der afsættes 4 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, som a-kasser og jobcentre kan søge, så de kan afholde aktiviteter for kommende dimittender. Formålet er, at dimittender får et større jobfokus på sidste del af uddannelsen, og dermed kommer enten direkte i job eller hurtigere i job efter endt uddannelse.

Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge med bijob

Indkomstloftet for fritagelse for a-kassekontingent for studerende, der modtager elevløn, og elever i skolepraktik fastsættes midlertidigt til det maksimale dagpengeniveau i 2022 og 2023.

Herved får studerende, der modtager elevløn, og elever i skolepraktik mulighed for at tage ekstra arbejde uden at skulle efterbetale a-kassekontingentet for et helt år, så længe indkomsten holder sig under det fastsætte indkomstloft.

Styrkelse af trainee-indsatsen i 2022

Trainee-indsatsen bliver styrket med 3 mio. kr. ekstra i 2022, så flere ledige nyuddannede kan få hjælp til at få et ben inden for på arbejdsmarkedet i 2022 gennem en håndholdt indsats bl.a. i regi af a-kasserne.

Skærpelse af reglerne om rådighed

Aftaleparterne er enige om, at den enkelte ledige har pligt til at stå rådighed for arbejdsmarkedet. Aftaleparterne er enige om at skærpe rådighedsreglerne med følgende initiativer:

Sanktion for jobparate ledige, der ikke søger arbejde i en måned

Dagpengemodtagere og åbenlyst uddannelsesparate og jobparate modtagere af kontanthjælp mv. indkaldes hurtigst muligt til en rådighedssamtale og får en sanktion, hvis de ikke har levet op til rådighedsreglerne og søgt job i en hel kalendermåned. Den nye sanktion er midlertidig og vil gælde i 2022 og 2023.

Hurtigere konsekvens ved manglende jobsøgning

Den gældende frist på højst 3 måneder til at dokumentere jobsøgning, som a-kassen skal give en dagpengemodtager, hvis der opstår tvivl om dagpengemodtageres fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet, skærpes midlertidigt til højst 2 måneder.

Øvrige initiativer i trepartsaftalen

Udover de ovenfor nævnte er der også andre initiativer. Læs hele trepartsaftalen her.

Ikrafttrædelse

Initiativer, der kan gennemføres uden lovændring, forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. Forsøg med jobrettet indsats for unge og forslag om sanktion for jobparate ledige, der ikke søger job kræver lovændring, og vil kunne træde i kraft 1. april 2022. Forbuddet mod at arbejdsgivere må anmode om at oplyse deres alder og forslaget om hurtig jobstart for udenlandske kandidatstuderende og kandidatdimittender kræver lovændring og forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2022.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?