Selvforskyldt ledighed

Er man selvforskyldt ledig pålægges man en karantæne på 3 uger, det vil sige at man selvom man er meldt ledig og opfylder alle betingelser for at få dagpenge, må vente 3 uger med at begynde at få dagpenge fra sin A-kasse.

Såvel nyledige der søger dagpenge og ledige der allerede modtager dagpenge kan af A-kassen vurderes som værende "selvforskyldt ledig". En dagpengemodtager kan således få 3 ugers karantæne hvis vedkommende f.eks. udebliver fra henvist arbejde eller tilbud om aktivering.

Hvis et A-kasse medlem inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig 2 gange, kaldes det gentagelsesvirkning, og betyder at vedkommende mister dagpengeretten. For at kunne få dagpenge igen skal medlemmet opfylde et arbejdskrav, jfr. Lov om arbejdsløshedsforsikring, §63, stk. 4.

Reglerne om "selvforskyldt ledighed" må ikke forveksles med reglerne om rådighed. Et ledigt A-kasse medlem der ikke vurderes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder f.eks. fordi vedkommende ikke kommer til aftalte møder i A-kasse/Jobcenter, ikke søger job m.m., vil ikke få dagpenge, så længe vedkommende ikke har "bragt forholdet i orden".

Bemærk at der er tilfælde hvor næsten samme "forseelse" kan være "selvforskyldt ledighed" og andre gange "ikke at stå til rådighed". I de tilfælde, hvor et medlem udebliver fra et tilbud, som medlemmet allerede er påbegyndt i, medfører forseelsen en ”så længe” sanktion, hvilket vil sige, at medlemmet får dagpenge, så snart medlemmet møder op i tilbuddet igen. Hvis medlemmet til gengæld ikke møder op på den første dag i et tilbud, kategoriseres det som selvforskyldt ledighed og medfører dermed tre ugers karantæne. Det skyldes, at udeblivelsen i dette tilfælde betragtes som om medlemmet ”afslår” tilbuddet. Se eksempel sag fra A-kasse.

Nærmere om selvforskyldt ledighed

I Lov om arbejdsløshedsforsikring §63, stk. 1 fremgår hvilke tilfælde der betragtes som "selvforskyldt ledighed":

 1. at medlemmet uden fyldestgørende grund afslår et rimeligt arbejde, som pågældende er henvist til af jobcenteret, A-kassen eller andre efter kapitel 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
 2. at medlemmet uden fyldestgørende grund ophører med sit arbejde,
  • se eksempel fra A-kasse, hvor en opsagt person forlod arbejdet. Blev anset som kontraopsigelse uden gyldig grund.
 3. at medlemmet afskediges af en grund, der væsentligst kan tilregnes medlemmet,
 4. at medlemmet under en jobsamtale uden fyldestgørende grund afslår at medvirke til at indgå aftaler om tilbud eller uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller at følge op på indgåede aftaler om beskæftigelsesindsatsen eller kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., eller
 5. at medlemmet uden fyldestgørende grund udebliver fra, afslår eller ophører i tilbud eller uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.


Hvis man går ned i arbejdstid, og den samlede arbejdstid efter nedsættelsen er af et omfang, der kan give ret til supplerende dagpenge, sidestilles dette med ophør med arbejde. Det betyder, at hvis et A-kasse medlem anmoder om at få nedsat arbejdstid, der kan give ret til supplerende dagpenge, vil det give 3 ugers karantæne.

Opsigelse af arbejde

Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger et arbejde uden en gyldig grund. Læs mere om gyldige grunde.

Det sidestilles med en opsigelse, hvis et medlem har indgået en aftale om ansættelse, men ikke møder op den første arbejdsdag. Hvis A-kasse medlemmet ikke begynder på et arbejde, som pågældende er henvist til, sidestilles det med et afslag.

Det sidestilles med opsigelse, hvis medlemmet beder om at blive afskediget eller frivilligt indgår aftale om afskedigelse.
Et medlem anses for frivilligt at have indgået en aftale om afskedigelse, en fratrædelsesaftale eller lignende, medmindre medlemmet dokumenterer, at medlemmet på tidspunktet for aftalens indgåelse ville være blevet afskediget, hvis medlemmet ikke havde indgået aftalen, og medlemmet efter aftalen tidligst fratræder samme dag, som medlemmet skulle være fratrådt efter arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Hvis et A-kasse medlem accepterer en fratrædelsesordning kan den pågældende opsige sit arbejde (uden at få karantæne), hvis vedkommende ved en fratrædelse får en godtgørelse fra arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.
Om betingelser for hvornår A-kassen vil acceptere en frivillig fratrædelsesordning som en gyldig grund til opsigelse, se § 21 i Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

Orlov fra arbejde

Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, tager orlov fra et arbejde.

Afskedigelse m.v.

Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der væsentligst skyldes medlemmet.

Det beror på et samlet skøn, om en afskedigelse væsentligst skyldes et medlems forhold.
I skønnet indgår bl.a. arbejdsgiverens begrundelse for afskedigelsen, herunder opsigelsens ordlyd, og medlemmets forklaring om hændelsesforløbet og sagens øvrige relevante oplysninger. I skønnet kan også indgå grovheden af det forhold, der er årsagen til, at arbejdsgiveren har valgt at afskedige medlemmet, om medlemmet forud for opsigelsen har modtaget en advarsel, og om medlemmet har givet udtryk for, at pågældende ønskede at bevare sit job eller er tilfreds med afskedigelsen.

Ved skønnet skal der ikke indgå en vurdering af, om afskedigelsen er saglig eller reel efter de fagretlige regler. Dette er en vurdering, der hører hjemme i det fagretlige system. Hvis afskedigelsen er blevet bedømt efter de fagretlige regler, skal resultatet heraf dog indgå med en væsentlig vægt i skønnet.

Eksempler, hvor afskedigelsen ikke væsentligst skyldes medlemmet:

 1. Afskedigelsen skyldes arbejdsmangel eller rationalisering.
 2. Afskedigelsen alene skyldes medlemmets manglende evne til at varetage arbejdet.
 3. Der i ansættelsesforholdet er sket en væsentlig ændring, der har krævet medlemmets accept, og medlemmet ikke har villet acceptere ændringen.
 4. Det ikke klart fremgår, at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, fordi arbejdsgiveren ikke vil oplyse nærmere om årsagen til afskedigelsen.

Eksempler på afgørelser i klagesager, hvor afskedigelsen væsentligst skyldtes medlemmet:

  

Accept af for kort opsigelsesvarsel

Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet ved en afskedigelse, der ikke væsentligst skyldes medlemmets forhold, accepterer et for kort opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side.

Et medlem anses for at have accepteret et for kort opsigelsesvarsel, medmindre medlemmet økonomisk bliver stillet som om, at medlemmet var blevet afskediget med et korrekt varsel.

Ledige A-kasse medlemmer og "selvforskyldt ledighed"

Som nævnt i indledningen kan også ledige dagpengemodtagere få karantæne i 3 uger, hvis de vurderes at være selvforskyldt ledige. For ledige kan det ske i bl.a. følgende tilfælde:

 1. Afslag på henvist arbejde, jfr. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, §9. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, afslår et arbejde, som pågældende er henvist til.
 2. Afslag på tilbud, herunder uddannelsespålæg, jfr. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, §10. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, afslår et tilbud, herunder uddannelsespålæg.
 3. Ophør i tilbud, herunder uddannelsespålæg, jfr. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, §11. Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, ophører i et tilbud eller ophører i en uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg.

Et ledig medlems handlemåde kan sidestilles med et afslag. Det beror på en konkret vurdering, om et medlems handlemåde skal sidestilles med et afslag.

Ferie, sygdom eller manglende pasningsmulighed kan gøre at udeblivelse ikke sidestilles med et afslag efter § 9 eller § 10, men kun hvis det pågældende forhold er oplyst til jobcenteret forud for henvisningen til arbejde eller tilbud.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?