Undgå karantæne med dagpenge i A-kassen

Selvom man selv opsiger et job, eller som ledig afslår jobtilbud, ikke møder op til aktivitetstilbud m.m., er der visse grunde til opsigelse/ophør der vurderes af A-kassen som ikke selvforskyldte, og dermed vil man ikke få 3 ugers karantæne, som ellers er udgangspunktet ved "selvforskyldt ledighed".

De gyldige grunde der nævnes i bekendtgørelsens kapitel 3, er udtømmende. De gyldige grunde relaterer sig som hovedregel til arbejdsmarkedet og ikke til et medlems personlige forhold.

Dette betyder fx, at et medlem, der af personlige grunde vælger at flytte, ikke har en gyldig grund til at opsige et arbejde, selv om medlemmet efter flytningen ikke har pasningsmuligheder for sine børn. Det samme gælder, hvis medlemmet efter en flytning får mere end tre timers transport til sin arbejdsplads. Det vil sige, at et medlem ikke kan »flytte sig til« en gyldig grund.

Der foreligger derfor ikke en gyldig grund, hvis årsagen til afslaget, opsigelsen eller ophøret er en afledt følge af en handling, som medlemmet har foretaget efter eget valg.

Bemærk, at selv om et medlem har en gyldig grund, skal a-kassen altid vurdere, om medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det kan fx være tilfældet, hvis et medlem opsiger et arbejde på grund af børnepasningsproblemer (gyldig grund). Vurderingen kan føre til, at medlemmet ikke står til rådighed, så længe børnepasningsproblemet forhindrer medlemmet i at overtage arbejde.

Helbred

Et A-kasse medlem kan afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud, hvis vedkommende har en attest fra en læge om at vedkommende på grund af helbred enten ikke kan udføre arbejdet, eller at fortsættelse af arbejdet vil medføre forværring af helbredsmæssige problemer, herunder problemer ved graviditet.

Der er en standardlægeattest til brug for a-kassens sagsbehandling ved et medlems afslag på eller ophør i arbejde på grund af helbred. Attesten kan fås hos A-kassen, eller findes på star.dk (AR 275).

Den lægelige dokumentation bør normalt foreligge på tidspunktet for afslaget på eller opsigelsen af arbejdet/tilbudet, da de helbredsmæssige problemer skal være årsag til at man ikke kan varetage arbejdet (og ikke en følge af at man må stoppe i arbejdet, se eksempel fra A-kasse). A-kassen kan dog efter en konkret vurdering acceptere en efterfølgende lægelig dokumentation, hvis den giver samme grad af sikkerhed for, at et medlem ikke kunne eller burde tage eller forblive i arbejdet på grund af helbredsmæssige forhold.

Hvis lægen kun anbefaler, at et medlem melder sig syg, har medlemmet ikke en gyldig grund til at opsige arbejdet. Det er heller ikke en gyldig grund, hvis der ikke er tale om et helbredsmæssigt problem af varig karakter i forhold til medlemmets arbejdsfunktion. Det kan fx være tilfældet, hvis medlemmet har brækket sit ben eller har influenza. Helbredsmæssige problemer af varig karakter kan fx være kronisk dårlig ryg eller allergi overfor kemiske stoffer, som medlemmet arbejder med.
Relaterer de helbredsmæssige problemer sig til arbejdspladsen (i stedet for til medlemmets mulighed for at varetage arbejdet/arbejdsfunktionen), er det heller ikke en gyldig grund. Se denne eksempel sag fra A-kasse, hvor nervøsitet for at blive smittet med virus ikke var en gyldig grund til at opsige job.

Et medlem skal have forsøgt at få andet arbejde på arbejdspladsen, som medlemmet kan varetage, evt. ved at inddrage den faglige organisation. Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor det godtgøres, at der på arbejdspladsen ikke findes arbejde, som medlemmet vil kunne varetage. A-kassen kan i disse tilfælde godkende et ophør, hvis arbejdsgiveren efterfølgende bekræfter, at der ikke ville have været andet arbejde for medlemmet at få, eller hvis det ud fra medlemmets oplysninger om medlemmets arbejdsopgaver og virksomhedens art og størrelse kan anses for givet, at der ikke ville have været mulighed for andet arbejde for medlemmet på arbejdspladsen.

Selv om et medlem på grund af helbredsforhold har en gyldig grund til at afslå eller opsige et arbejde, vil medlemmet kunne miste retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Transport

Man har en gyldig grund til at sige sit arbejde op, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted gør, at transporttiden bliver længere end, man skal acceptere.
Hvor meget transporttid man skal kunne acceptere gives der en vejledning om i Rådighedsbekendtgørelsen §9. Et medlem skal som udgangspunkt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I opgørelsen indgår al den transporttid, som medlemmet sammenlagt bruger fra hjemmet forlades, til medlemmet igen er hjemme, herunder også ventetid ved fx togskifte.
Men iflg. Rådighedsbekendtgørelsen §9 er der tilfælde hvor et A-kasse medlem skal acceptere endnu længere transporttid. Det gælder hvis der i en region opstår mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, og endvidere gælder at mellem- og højtuddannede skal acceptere en længere daglig transporttid, men dog således at der skal tages særligt hensyn til familiemæssige forhold, herunder til børnefamilier, enlige forældre og familier med syge eller handicappede familiemedlemmer mv.

Endvidere gælder, at et A-kasse medlem, der bor i et område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt, må acceptere denne transporttid. Overskridelsens længde afhænger konkret af, hvor medlemmet har bosat sig.

Man skal have prøvet at få en anden arbejdstid, inden man siger sit arbejde op. Det er også et krav, at opsigelsen skal være sket i umiddelbar tilknytning til en af følgende grunde:

  • Omlægning af offentlige transportmidler.
  • Ændring af arbejdstidens placering.
  • Bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for ens egen husstand i en situation, hvor man ikke selv har råderet over transportmidlet.
  • Ægtefællen eller samleveren flytter.

Når opsigelsen skal være sket i "nær tilknytning" til grunden (transportændringer), så betyder det f.eks. at hvis offentlige køreplaner ændres, og det giver for lang transportid i forhold til hvad der skal accepteres (som hovedregel 3 timer dagligt), så kan man ikke vente f.eks. 2 måneder med at opsige sit job begrundet i den øgede transporttid. Man skal opsige sit job i forbindelse med ændring af køreplanerne, ellers vil det give 3 ugers karantæne i A-kasse. Det viser denne afgørelse i en klagesag fra 2018.

Der er særlige betingelser for hvornår en ægtefælles/samlevers flytning kan være en gyldig grund for den anden part til at opsige sit arbejde, og undgå karantæne med dagpenge. Der henvises til Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 14, stk. 3 hvor kravene fremgår.

Pasning af familie

Et A-kasse medlem kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis medlemmet ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje.
For at det kan anerkendes af A-kassen som en gyldig grund, skal A-kasse medlemmet dog kunne dokumentere at vedkommende forinden opsigelse/ophør har prøvet at få ændret arbejdstiden (se f.eks denne afgørelse i klagesag).

Tab af supplerende dagpenge

Som nævnt i vores artikel om supplerende dagpenge, kan et A-kasse medlem opsige sit arbejde uden at få karantæne, hvis det sker i forbindelse med, at vedkommendes ret til supplerende dagpenge udløber, og i op til 26 uger efter.

Frigørelsesattest

Det er en gyldig grund at afslå et arbejde, hvis et medlem henvises til arbejde på nedsat tid, og arbejdsgiveren ikke vil udstede en frigørelsesattest.

Pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller døende nærtstående

Hvis et A-kasse medlem får bevilget støtte efter en anden lov til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller døende nærtstående, kan vedkommende uden karantænevirkning afslå eller opsige et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud.

Selv om et A-kasse medlem på grund af pasningsproblemer har en gyldig grund til at afslå eller opsige et arbejde, vil medlemmet ikke kunne få dagpenge, hvis medlemmet ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Udbetaling Danmark har dog mulighed for at bevilge orlov med dagpenge til dig, hvis dit barn bliver alvorligt syg og skal indlægges.

Arbejdspladsen

Det er en gyldig grund at opsige et arbejde, hvis arbejdsgiveren væsentligt misligholder ansættelsesforholdet. Det er fx tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Det samme gælder, hvis løn- og ansættelsesvilkår væsentligt fraviger, hvad arbejdsgiveren har stillet i udsigt.

Skyldes manglende udbetaling af løn/pension fejl m.m., som arbejdgiveren hurtigst muligt retter op på, er det ikke en gyldig grund - se dette eksempel fra A-kasse.

Fratrædelsesgodtgørelse

Det er en gyldig grund at opsige et arbejde, hvis det sker som et led i en fratrædelsesordning for virksomheden, og hvor medlemmet får en godtgørelse, der medfører fradrag i dagpengene, jf. bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Løn og eventuel godtgørelse skal give fuld økonomisk dækning svarende til, at medlemmet var afskediget med korrekt varsel på det tidspunkt, hvor aftalen om fratrædelse blev indgået.

Jobsamtaler eller arbejde er en gyldig grund til at udeblive fra et møde

Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du udebliver fra et møde, fordi du skal til en jobsamtale eller skal på arbejde denne dag. Det er en betingelse, at du uden ugrundet ophold kontakter jobcenteret eller a-kassen om det manglende fremmøde. Se eksempel sag fra A-kasse, hvor et medlem fik 3 ugers karantæne da hun ikke kontaktede Jobcentret i tide om sin jobsamtale.

Overtagelse af arbejde mv., som medlemmet selv har fundet

Ved afslag eller opsigelse af arbejde
Det er en gyldig grund, hvis A-kasse medlemmet på tidspunktet for afslaget eller opsigelsen kan dokumentere, at vedkommende har fået et nyt arbejde (af mere end 5 ugers varighed), er optaget på en uddannelse (af mindst 1 års varighed) eller har taget forberedende skridt til at begynde selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Ved overtagelse af nyt arbejde gælder, at det skal være arbejde med et højere ugentligt timetal end det arbejde, der afslås eller opsiges, eller hvis det er arbejde med et lavere antal timer pr. uge, er det et krav, at det nye arbejde ikke har et omfang, der giver ret til supplerende dagpenge.

Ved ophør i tilbud
Hvis et ledigt A-kasse medlem ophører i et tilbud for at overtage arbejde, begynde på en uddannelse eller begynde som selvstændig erhvervsdrivende, er det en gyldig grund.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 254.328 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere