Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

De relevante regler om arbejdsløshedsdagpenge for 3. landsborgere

< Forrige | Indhold

Rettigheder for 3. landsborgere i forhold til dagpenge

3. landsborgere med opholds- og arbejdstilladelse har samme rettigheder til dagpenge som herboende danskere. Der er dog særlige betingelser for personer med opholds- og arbejdstilladelse efter erhvervs- og studieordningerne, som gennemgås nedenfor.

Erhvervsordninger

De midlertidige opholdstilladelser via erhvervsordningerne er direkte betinget af, at den pågældende fortsat har det arbejde, som opholdstilladelsen blev givet i forhold til.

Ved beløbsordningen og positivlisten er det muligt at være arbejdssøgende i op til seks måneder, hvis personen uforskyldt er blevet ledig. Det er dog en betingelse, at personen ikke i perioden modtager offentlige ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik.

Det er således relevant for 3. landsborgere der har opholdstilladelse i henhold til en af de midlertidige ordninger, at vurdere om det kan betale sig at blive medlem af en dansk A-kasse.
Hvis man ikke har ret til at blive i landet, når man er blevet arbejdsløs, kan det jo være ligegyldigt om man har ret til dagpenge..

Greencard- og Etableringskort-ordningerne tillader derimod, at personer i perioder kan være arbejdssøgende, og at de kan blive medlem af en a-kasse, optjene dagpengeret og derefter få dagpenge ved ledighed efter samme regler som herboende danskere.
Bemærk at Green Card ordningen blev ophævet med virkning fra den 10. juni 2016. Men de indtil da udstedte Green card er fortsat gældende og kan evt. forlænges.

Studieordninger

De midlertidige opholdstilladelser via studieordningerne er betinget af, at den studerende fortsat er studieaktiv. Det indebærer, at det i princippet ikke er muligt at modtage dagpenge, idet 3. landsborgeren mister opholdstilladelsen, hvis vedkommende ikke længere er studieaktiv.

Udlændinge, der afslutter en dansk kandidat- eller dansk ph.d.-grad, kan få en opholdstilladelse med henblik på et etablere sig i Danmark efter endt uddannelse (etableringskort). De kan også søge om ophold efter en af de øvrige erhvervsordninger.

Etableringskort er dog betinget af, at indehaveren ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår. Hvis internationale dimittender modtager dimittenddagpenge, inddrages deres etableringskort. Det betyder, at de dermed ikke kan forbruge deres dimittenddagpenge.

Studerende fra 3. lande kan ligesom andre studerende blive gratis medlem af en A-kasse. Og det i sig selv kan jo give nogle fordele for netværk m.m.
Men studerende fra 3. lande kan ikke få dimittenddagpenge efter endt uddannelse - det skyldes at deres opholdstilladelse efter studieordningen kun giver ret til at arbejde 20 timer pr. uger.
For at have ret til dimittenddagpenge, skal opholdstilladelsen give ret til at arbejde på fuld tid i Danmark.

Får en færdiguddannet 3. landsborger job i Danmark og tilsvarende opholdstilladelse, kan vedkommende naturligvis blive/forblive medlem af en A-kasse og optjene ret til dagpenge på samme vilkår som danskere.

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - international

Antallet af expats er stigende i Danmark

Udgivet den 29. Maj, 2019 af A-kasser.dk

I en ny rapport fra FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier analyseres danske virksomheders brug af expats. Expats kan Læs mere...

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret

Udgivet den 15. Juni, 2018 af A-kasser.dk

Konsekvenser af Brexit for A-kasse og dagpengeret Læs mere...

Udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser

Udgivet den 8. September, 2017 af A-kasser.dk

Optag af udenlandske statsborgere I 2017 er der optaget 6.599 udenlandske statsborgere på de videregående uddannelser via Den Koordinerede Læs mere...

Studiestøtte og studerendes adfærd i de nordiske lande

Udgivet den 5. August, 2017 af A-kasser.dk

Tænketanken DEA har lavet en survey blandt knap 1.800 nordiske studerende for på tværs af landegrænser og forskellige studiestøttesystemer at Læs mere...

Gå til bloggen