Krav til jobsøgning som ledig

Reglerne om krav til jobsøgning fremgår af "Bekendtgørelse om rådighed" § 14.
Her fremgår at en ledig skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«, samt endvidere at en ledig skal overholde de aftaler om jobsøgning, som er indgået med a-kassen, jobcenteret eller anden aktør.

"Krav til jobsøgning" (i nogle A-kasser benævnt Jobsøgningsaftale) er en del "Min Plan", som ligger på jobnet.dk

Når du er ledig og kommer til CV-samtale i A-kassen skal du sammen med A-kassen udarbejde "Krav til jobsøgning". Af "Krav til jobsøgning" fremgår det:

 • inden for hvilke fagområder, du primært skal søge arbejde.
 • inden for hvilket geografisk område, du skal søge.
 • på hvilken måde, du skal søge arbejde.
 • hvor mange job, du skal søge pr. uge.
 • hvor mange jobansøgninger, du skal uploade i "Joblog" på Jobnet.dk eller i A-kassen's digitale job-log.

Antal job
Vi får især spørgsmål om hvor mange job A-kassen kan kræve at du skal søge pr. uge.

Iflg. vejledningen til Rådighedsbekendtgørelsen (§ 14), kan der ikke generelt stilles krav om, at medlemmet søger et bestemt antal stillinger, og der er heller ikke i bekendtgørelsen nævnt noget antal.
Det vil derfor være en individuel vurdering hvor mange job du skal søge for at opfylde rådighedskravet.

Men baseret på Beskæftigelsesministeriets (star.dk) tilsyn med dagpengemodtageres jobsøgning fremgår det at ledige, der i en måned har registreret 1,5 jobsøgninger eller flere i gennemsnit i uger med dagpengeudbetaling får en "grøn smiley", og dermed opfylder rådighedskravet.
Kræver A-kassen 1,5 ansøgninger i gennemsnit pr. uge opfylder A-kassen altså Tilsynsmyndighedens opfattelse af hvad der er nok ansøgninger.

Forskel i hvor mange ansøgninger de enkelte A-kasser kræver
Ved en gennemgang (marts 2021) af nogle af de største A-kasser's krav til jobsøgning, viser det sig at der er forskel i hvor mange job A-kasserne kræver man søger.

 • ASE: Du skal søge job hver uge og mindst 6 jobs om måneden
 • KRIFA: Oplyser ikke antal - det aftalte antal vil fremgå af din jobsøgningsaftale med KRIFA
 • Det Faglige Hus: Oplyser ikke antal
 • 3F A-kasse: Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 jobsøgninger om ugen i Joblog.
 • Akademikernes A-kasse: 1-2 job om ugen, så du har søgt mindst 6 job, når du ser 4 uger tilbage. Mindst 3 ud af 6 job skal være på fuldtid.
 • FTFa: mindst 7 fuldtidsjob om måneden, med mindst 1 ansøgning hver uge.

Selvom det "officielle krav" altså er 1,5 jobansøgninger pr. uge, så er det vigtigt at du - for at undgå problemer med rådighedsvurderingen - opfylder de krav til antal jobansøgninger som fremgår af "Krav til jobsøgning" i "Min Plan".

Ny sanktion i 2022 og 2023 for ledige der ikke søger job
Som en midlertidig ordning er der ved trepartsaftale fra oktober 2021 indført at ledige der ikke søger job i en hel kalendermåned vil få 3 ugers karantæne med dagpenge efter reglerne for selvforskyldt ledighed. Den midlertidige sanktion for manglende jobsøgning er gældende fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023.

Fagområder
Når du søger arbejde, skal du søge inden for dit fagområde. Hvis der ikke er nok stillinger at søge inden for dit fagområde, skal du også søge uden for dit fagområde. Du skal nemlig søge arbejde, som du umiddelbart kan varetage, eller som du kan varetage efter kort tids oplæring.

Du skal samtidig være realistisk i din jobsøgning. Det betyder blandt andet, at du skal være i stand til at varetage de job, du søger, at du skal stå til rådighed for arbejde, som du kan bestride, og at du skal gøre, hvad du kan for at komme i arbejde.
Se en afgørelse i en klagesag fra 2019, hvor et A-kasse medlem ikke havde været realistisk og seriøs i sin jobsøgning. Hun mistede ret til dagpenge.

Geografisk område
Det er et lovkrav, at du accepterer en daglig transporttid på op til tre timer med offentlig transport. Hvis du bor i et udkantsområde, skal du acceptere en længere transporttid, men det vil fremgå af den aftale du laver med A-kassen, når du kommer til møde hos dem.

Når du har været ledig i mere end 3 måneder, skal du søge arbejde med en transporttid på mere end 3 timer dagligt.

Hvad tæller med i jobsøgningen?

Du skal søge arbejde på den måde, som er sædvanlig inden for det pågældende fagområde.
Afhængig af fagligt område kan en ansøgning derfor ske skriftligt, personligt eller telefonisk.

Er du fuldtidsforsikret skal du primært søge fuldtidsstillinger. Et vist antal (spørg din A-kasse) af de job du søger kan dog være på mindre end fuldtid. Det skal være job i Danmark.
Et vist antal (spørg din A-kasse) af dine jobansøgninger skal være til opslåede stillinger.

Følgende vil kunne tælle med som jobsøgning i Jobloggen:

 • Skriftlig ansøgning til opslåede stillinger tæller altid med.
 • Uopfordret ansøgning
 • Mundtlig/personlig og telefonisk ansøgning kan tælle med under forudsætning af at den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence.
 • Netværkskontakt el. i øvrigt er blevet kontaktet af en der har ansættelseskompetence, kan bevilge dig projektmidler, give dig honoraropgaver og lign.

Anden aktivitet/supplement
Taler du med nogen om job f.eks. via dit netværk, tidligere kolleger, eller repræsentanter for arbejdsgivere på jobmesser el. lign, eller søger du job hos personer der ikke har ansættelseskompetence, er dette at betragte som et supplement til jobsøgningen og skal registreres i "Log om anden aktivitet". Disse aktiviteter tæller således ikke som jobsøgning i jobloggen.

Det samme gælder hvis du lader dig registrere i jobportaler (f.eks. Jobindex.dk), hos vikarbureauer eller lign.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere

Satser 2023

Nye satser der gælder fra 1. januar 2023 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere