Udgivet 6. Januar, 2022. Kategori: studerende, nøgleord: A-kasse, Lærling, Elev

Gratis A-kasse for lærlinge og elever i 2022 og 2023

Som en midlertidig ordning er det i 2022 og 2023 muligt for elever og lærlinge at have indkomst fra et bijob ved siden af lærlinge- eller elevlønnen, og stadig være berettiget til gratis A-kasse medlemskab.

Normalt er det en betingelse for lærlinge og elever for at kunne få gratis A-kasse, at de ikke har indtægter ved siden af lærlinge eller elevlønnen. Men som led i Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft indgået i oktober 2021 af Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL er det med virkning fra 1. januar 2022 bestemt at indkomstloftet for fritagelse for a-kassekontingent for studerende, der modtager elev- eller lærlingeløn, og elever i skolepraktik fastsættes midlertidigt til det maksimale dagpengeniveau i 2022 og 2023.

Det maksimale dagpengeniveau er i 2022 kr. 232.212.

Det er vigtigt at være opmærksom på at A-kassen vil opgøre din samlede indkomst for hele den periode du er fritaget for at betale kontingent til A-kassen. Hvis det efterfølgende viser sig at din indkomst i fritagelsesperioden har været højere end kr. 232.212 pr. år, vil du skulle efterbetale kontingent til A-kassen for hele perioden.

Derfor er det en fordel at blive medlem af a-kassen som elev eller lærling

Uanset om du efter uddannelsen vil søge om dagpenge efter dimittendreglen eller som ledig lønmodtager, er det er fordel at blive medlem allerede under uddannelsen, og du skal melde dig ind i A-kasse når der er mindst 1 år tilbage af din uddannelse. Gør du det har du følgende fordele:

  • Bliver du optaget som dimittend i A-kassen, vil du, når du har været medlem i mindst 1 år, kunne få dagpenge fra første ledighedsdag. Venter du med at medlde dig ind til du er færdig med din uddannelse, vil du få 1 måneds "venteperiode", hvor du ikke får dagpenge.
  • Vil du søge om dagpenge som ledig lønmodtager, er det et krav for at kunne få dagpenge, at du har været medlem af A-kasse i mindst 1 år.
  • Som A-kasse medlem kan du gøre brug af de tilbud som A-kassen har til deres medlemmer. Det kan f.eks. være hjælp til jobsøgning m.m.

  

Du kan læse mere om dine muligheder for at få dagpenge efter endt uddannelse, i vores guide om A-kasse for lærlinge og elever.

Populære A-kasser for lærlinge og elever

Bemærk, at selvom langt de fleste A-kasse tilbyder gratis A-kasse til lærlinge og elever (hvis du opfylder ovennævnte betingelser), så er det ikke alle.

I HK, 3F, FTFa, Dansk Metal og "Min A-kasse" er det gratis for elever at være medlem af A-kassen under hele uddannelsen.
I FOA koster det 15 kr. pr. måned at være medlem af A-kassen, selvom ovennævnte betingelser er opfyldt.
I NNF kan elever kun få gratis medlemskab af A-kassen hvis de samtidig er medlem af NNF fagforening (koster 41 kr. pr. mdr. for elever).

Også mulighed for gratis fagforening

I 3F, HK, FOA og Dansk Metal er det gratis at være medlem af deres fagforening under grundforløbet.

Du kan se priser på fagforening efter grundforløbet i vores guide for lærlinge og elever.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?