Forringede dagpenge for dimittender

Udgivet . Kategori: dimittend, nøgleord: Dagpenge, Dimittend

Som en del af reformudspillet Danmark kan mere I der blev offentliggjort af regeringen den 7. september 2021, foreslås en nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere samt en forkortelse af dagpengeperioden for dimittender fra 2 til 1 år.

På den anden side bliver a-kasse kontingentet for personer på dimittendsats gjort billigere idet kontingentet for dimittender nedsættes med halvdelen af statsbidraget. I 2021 udgør statsbidraget kr. 368 pr. mdr. Det betyder at kontingentet for nyuddannede nedsættes med kr. 184. F.eks. vil det betyde at et medlemskab af Akademikernes A-kasse (i 2021-priser) for dimittender vil koste kr. 283 kr. pr. måned, i stedet for som normalt kr. 467.

Opdatering marts 2022:

I lyset af, at forligskredsen bag Aftale om et tryggere dagpengesystem ikke støtter gennemførelse af de aftalte tiltag på dimittenddagpengeområdet, som er omfattet af den foreslåede reformpakke, uden også at justere på anvendelsen af provenuet, udskydes alle aftalens tiltag på dagpengeområdet med ét år fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023, dvs. til efter næste folketingsvalg. Se den nye tidsplan for gennemførelse af reformpakke.

Baggrund for forslaget om forringede dimittend-vilkår

Mange nyuddannede starter arbejdslivet med at være arbejdsløse – dimittender udgør i dag næsten hver fjerde på dagpenge

Antallet af dimittenddagpengemodtagere er steget kraftigt, siden det i 2009 blev udvidet adgang til at gå direkte fra SU til dimittenddagpenge. Og hvor dimittend-dagpengemodtagerne udgjorde ca. hver tiende af alle dagpengemodtagere i 2008, udgør de nu næsten hver fjerde.

Anm.: Tallene i 2020 skal tolkes med varsomhed, da det var et ekstraordinært år grundet COVID-19.

Mange dimittender hænger også fast i dagpengesystemet. I 2019 udgjorde dimittend-dagpengemodtagere med over et års anciennitet ca. 20 pct. af den samlede andel af dimittend-dagpengemodtagere svarende til omkring 4.000 fuldtidspersoner.

Dimittender har i dag særlige lempelige vilkår for at opnå ret til dagpenge. Der er bl.a. ikke er krav om tidligere beskæftigelse, og det er ikke nødvendig at have været medlem af en a-kasse i 12 måneder forud for modtagelse af dagpenge. Samtidig er studerende i de fleste a-kasser fritaget for at betale kontingent under uddannelse.

Dimittenddagpenge er en relativt attraktiv ydelse sammenlignet med dimittendernes hidtidige indkomst (SU) eller alternativ offentlig forsørgelse som fx kontanthjælp.

Personer under 30 år uden børn udgør knap 65 pct. af dimittenddagpengemodtagerne.

Akademikernes A-kasse udgør ca. 26 pct. af samlede dimittender i dagpengesystemet. Der er også en gruppe, som i en ung alder, melder sig ud af deres a-kasse igen, og selvom det er tale om en mindre gruppe set i forhold til alle medlemmer af a-kasserne, så er der en tendens til, at det særligt er i de akademiske a-kasser, at de unge udgør en relativ stor andel af dem, der udmelder sig.

Anm.: I 2019 meldte knap 85.000 personer sig ud af en a-kasse. Heraf udgjorde personer under 35 år ca. 30.000 personer.

Reglerne skærpes – flere dimittender skal hurtigere i job

Regeringen vil have dimittender hurtigere i job og vil derfor skærpe dimittendreglerne, så nyuddannede får en større tilskyndelse til at søge intensivt efter job helt fra starten.

Regeringen foreslår tre ændringer:

  • Dimittendsatsen for ikke-forsørgere ændres fra 13.815 kr. til 9.500 kr. for dimittender under 30 år og til 12.000 kr. for dimittender over 30 år.
  • Dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to år til et år.
  • Den statslige del af dagpengekontingentet halveres for modtagere af dimittend-dagpenge.

TABEL: Nye dimittendsatser, kr. pr. måned, 2021

Foreslåede
dimittendsatser
Nuværende
dimittendsatser
Kontanthjælps
satser
SU grundsats
Ikke-forsørger under 30 år 9.500 13.815 7.541 6.321
Ikke-forsørger over 30 år 12.000 13.815 11.698 6.321

Anm.: Det bør bemærkes, at der findes mulighed for at supplere SU grundsatsen med et SU-lån.

Flere detaljer