Udgivet 7. November, 2020. Kategori: dagpenge, nøgleord: A-kasse, Dagpenge

Sådan udbetales dine dagpenge

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen. Du får derfor det samme udbetalt hver måned uanset om det er en kort eller lang måned. Du får udbetalt for 160,33 timer pr. måned hvis du er fuldtidsforsikret, og for 130 timer hvis du er deltidsforsikret. Dagpengesatsen er individuel og beregnes af A-kassen, når du indplaceres i en dagpengeperiode. Dagpengesatsen reguleres en lille smule op hvert år som følge af prisudvikling m.m.

Dagpengekort
For at få dagpengene udbetalt skal du hver måned udfylde et dagpengekort, også kaldt ydelseskort. A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget månedsoplysningerne, for at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden.

Du kan tidligst indsende ydelseskortet en uge før månedens udgang. Ydelseskortet bliver tilgængeligt på din A-kasse's digitale selvbetjening 5-6 hverdage før den sidste bankdag i måneden. Se udbetalingskalender for i år.

Medlemmet skal på dagpengekortet oplyse om arbejdstimer, ferie, sygdom, andre indtægter mv., der har betydning for a-kassens udbetaling af dagpenge for måneden. Medlemmet skal herudover oplyse om forventede løntimer og indkomst på dagpengekortet samt om andre forventede forhold af betydning for udbetalingen af dagpenge fra tidspunktet for indsendelse af dagpengekortet og frem til månedens udgang. Dette betyder, at medlemmet også skal give oplysninger for en periode, der ligger efter indsendelsen af dagpengekortet.

Ved sygdom og ferie skal medlemmet skrive syg eller ferie på dagpengekortet, uanset om medlemmet får løn under sygdom eller ferie. Medlemmet får fradrag for 7,4 timer pr. dag.

Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden, hvis du har indsendt dit kort rettidigt. A-kassen udbetaler dagpenge til medlemmet på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet samt andre oplysninger, som har betydning for udbetalingen af dagpenge. Udbetalingen sker aconto, idet medlemmet kan supplere oplysningerne for perioden efter indsendelsen af ydelseskortet.

Udbetalingen er først endelig, når samkøringen med indkomstregisteret, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og behandlingen af de supplerende oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold, som medlemmet har givet a-kassen, er gennemført. Samkøringen kan tidligst ske fra den 11. i den efterfølgende måned. At det er den 11. har sin begrundelse i, at arbejdsgiverne senest skal indberette oplysninger til indkomstregisteret den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører.

Mindsteudbetaling
Et medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis retten til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer for fuldtidsforsikrede og 12 timer for deltidsforsikrede.

Mindsteudbetalingsreglen er dog ikke til hinder for, at a-kassen kan udbetale dagpenge til et medlem, som har mindre end 14,8 timer tilbage af sin dagpengeret eller kan udbetale et mindre beløb, hvis a-kassen skal foretage en regulering af dagpengeudbetalingen efter § 8 for tidligere måneder (se neden for) eller modregning for løbende karens.

Efterregulering
Efter § 3 a kan medlemmet i perioden frem til samkøringstidspunktet supplere afgivne oplysninger for hele udbetalingsperioden, og a-kassen skal behandle medlemmets oplysninger i forbindelse med samkøringen. Medlemmet kan supplere afgivne oplysninger om fx antallet af arbejdstimer, som ikke fremgår af indkomstregisteret, oplysninger om afholdt ferie, sygdom og fx, at medlemmet har været afmeldt som aktivt arbejdssøgende. De supplerende oplysninger vil herefter indgå i efterreguleringen efter bekendtgørelsens § 8.

Det følger af lovens § 46, stk. 6, 2. pkt., at efterreguleringen foretages i udbetalingen af dagpenge for den efterfølgende måned.

Hvis samkøringen af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med oplysninger i indkomstregisteret om løntimer og indkomst, jf. § 7, viser en forskel i antallet af timer skal der som udgangspunkt ske en efterregulering af udbetalingen af dagpenge, jf. § 8, stk. 1.

Fradrag i dagpenge
Forskellige situationer kan medføre fradrag i dine dagpenge. Det betyder, at du kan få mindre udbetalt. Det kan bl.a. være, hvis du arbejder, udfører frivillige aktiviteter eller får udbetalinger fra pension, mens du får dagpenge. Du kan læse mere om reglerne her.

Arbejde som et medlem udfører i en periode med dagpenge, medfører fradrag. Det har ingen betydning, hvornår arbejdet udføres. Det har heller ingen betydning, om arbejdet medfører en aktuel eller senere indtægt eller slet ingen indtægt. Reglen gælder for lønarbejde, arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og arbejde i ægtefælles/samlevers virksomhed, forskningsarbejde m.v.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel mellem "frivillige aktiviteter" og "frivilligt, ulønnet arbejde". Læs mere om dette i vores artikel "Frivilligt arbejde mens du får dagpenge".

Artikler om A-kasse og dagpenge

Enklere og lettere regler for ledige fra 01.01.2020

29-12-2019:
Fra 1. januar 2020 fjernes nogle proceskrav og regler som af nogle ledige kunne opleves meget rigide og unødvendige.

Ledige der kan dokumentere, at de har fået arbejde bliver således fra 1. januar 2020 fritaget for alle aktiviteter - inkl. møder - og skal heller ikke længere søge job og joblogge i op til seks uger, før de starter på arbejde. Det samme gælder hvis man går på barsel eller på efterløn.
Ledige har heller ikke længere pligt til at logge på Jobnet.dk mindst én gang om ugen for at chekke jobopslag (man skal dog stadig udfylde joblog med jobansøgninger).

Fremover bliver kravet om aktivering ens for alle uanset alder. Før gjaldt specielle regler om aktivering hvis man var under 30 år eller over 50 år.
Fra 1. januar 2020 vil der vil være ét krav om aktivering efter senest 6 måneder ledighed.
...Læs mere

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. januar 2020 træder Storbritanien ud af EU.
Som et led i udtrædelsesaftalen, er der indført en overgangsordning der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.
Overgangsordningen betyder at EU-reglerne, bl.a. om arbejdsløshedsforsikring, stadig vil gælde i overgangsperioden.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensen af Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?