Udgivet 7. November, 2020. Kategori: dagpenge, nøgleord: A-kasse, Dagpenge

Sådan udbetales dine dagpenge

Du får dagpenge for en hel måned ad gangen. Du får derfor det samme udbetalt hver måned uanset om det er en kort eller lang måned. Du får udbetalt for 160,33 timer pr. måned hvis du er fuldtidsforsikret, og for 130 timer hvis du er deltidsforsikret. Dagpengesatsen er individuel og beregnes af A-kassen, når du indplaceres i en dagpengeperiode. Dagpengesatsen reguleres en lille smule op hvert år som følge af prisudvikling m.m.

Dagpengekort
For at få dagpengene udbetalt skal du hver måned udfylde et dagpengekort, også kaldt ydelseskort. A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget månedsoplysningerne, for at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden.

Du kan tidligst indsende ydelseskortet en uge før månedens udgang. Ydelseskortet bliver tilgængeligt på din A-kasse's digitale selvbetjening 5-6 hverdage før den sidste bankdag i måneden. Se udbetalingskalender for i år.

Medlemmet skal på dagpengekortet oplyse om arbejdstimer, ferie, sygdom, andre indtægter mv., der har betydning for a-kassens udbetaling af dagpenge for måneden. Medlemmet skal herudover oplyse om forventede løntimer og indkomst på dagpengekortet samt om andre forventede forhold af betydning for udbetalingen af dagpenge fra tidspunktet for indsendelse af dagpengekortet og frem til månedens udgang. Dette betyder, at medlemmet også skal give oplysninger for en periode, der ligger efter indsendelsen af dagpengekortet.

Ved sygdom og ferie skal medlemmet skrive syg eller ferie på dagpengekortet, uanset om medlemmet får løn under sygdom eller ferie. Medlemmet får fradrag for 7,4 timer pr. dag.

Dagpengene udbetales den sidste bankdag i måneden, hvis du har indsendt dit kort rettidigt. A-kassen udbetaler dagpenge til medlemmet på baggrund af medlemmets oplysninger på dagpengekortet samt andre oplysninger, som har betydning for udbetalingen af dagpenge. Udbetalingen sker aconto, idet medlemmet kan supplere oplysningerne for perioden efter indsendelsen af ydelseskortet.

Udbetalingen er først endelig, når samkøringen med indkomstregisteret, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og behandlingen af de supplerende oplysninger om arbejde, indtægter og andre forhold, som medlemmet har givet a-kassen, er gennemført. Samkøringen kan tidligst ske fra den 11. i den efterfølgende måned. At det er den 11. har sin begrundelse i, at arbejdsgiverne senest skal indberette oplysninger til indkomstregisteret den 10. i måneden efter udløbet af den kalendermåned, oplysningerne vedrører.

Mindsteudbetaling
Et medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis retten til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer for fuldtidsforsikrede og 12 timer for deltidsforsikrede.

Mindsteudbetalingsreglen er dog ikke til hinder for, at a-kassen kan udbetale dagpenge til et medlem, som har mindre end 14,8 timer tilbage af sin dagpengeret eller kan udbetale et mindre beløb, hvis a-kassen skal foretage en regulering af dagpengeudbetalingen efter § 8 for tidligere måneder (se neden for) eller modregning for løbende karens.

Efterregulering
Efter § 3 a kan medlemmet i perioden frem til samkøringstidspunktet supplere afgivne oplysninger for hele udbetalingsperioden, og a-kassen skal behandle medlemmets oplysninger i forbindelse med samkøringen. Medlemmet kan supplere afgivne oplysninger om fx antallet af arbejdstimer, som ikke fremgår af indkomstregisteret, oplysninger om afholdt ferie, sygdom og fx, at medlemmet har været afmeldt som aktivt arbejdssøgende. De supplerende oplysninger vil herefter indgå i efterreguleringen efter bekendtgørelsens § 8.

Det følger af lovens § 46, stk. 6, 2. pkt., at efterreguleringen foretages i udbetalingen af dagpenge for den efterfølgende måned.

Hvis samkøringen af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med oplysninger i indkomstregisteret om løntimer og indkomst, jf. § 7, viser en forskel i antallet af timer skal der som udgangspunkt ske en efterregulering af udbetalingen af dagpenge, jf. § 8, stk. 1.

Fradrag i dagpenge
Forskellige situationer kan medføre fradrag i dine dagpenge. Det betyder, at du kan få mindre udbetalt. Det kan bl.a. være, hvis du arbejder, udfører frivillige aktiviteter eller får udbetalinger fra pension, mens du får dagpenge. Du kan læse mere om reglerne her.

Arbejde som et medlem udfører i en periode med dagpenge, medfører fradrag. Det har ingen betydning, hvornår arbejdet udføres. Det har heller ingen betydning, om arbejdet medfører en aktuel eller senere indtægt eller slet ingen indtægt. Reglen gælder for lønarbejde, arbejde som selvstændig erhvervsdrivende og arbejde i ægtefælles/samlevers virksomhed, forskningsarbejde m.v.

Frivillige aktiviteter medfører ikke fradrag, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel mellem "frivillige aktiviteter" og "frivilligt, ulønnet arbejde". Læs mere om dette i vores artikel "Frivilligt arbejde mens du får dagpenge".

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?