Sygedagpenge fra A-kasse

Man kan få sygedagpenge, hvis man er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi man er kommet til skade.
Det er dog yderligere et krav at man skal have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder at man skal opfylde et beskæftigelseskrav.
Er du i job/lønmodtager opfylder du beskæftigelseskravet hvis du har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
Kan man ikke opfylde dette krav eller er man ledig, kan man også opfylde tilknytnings-/beskæftigelseskravet hvis man ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke man var blevet syg.

Nyuddannede der inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder opfylder også tilknytning-/beskæftigelseskravet.

Der er forskellige regler for at få udbetalt sygedagpenge under sygdom afhængig af om du er i job eller ledig (dagpengemodtager) den dag du melder dig syg.
Er du i job skal du enten have sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller fra kommunen. Om sygedagpenge for lønmodtagere henvises du til at læse vejledningen på Borger.dk.

Reglerne om ret til- og udbetaling af - sygedagpenge findes i sygedagpengeloven.

Denne artikel omhandler sygedagpenge for ledige dagpengemodtagere.

Hvis du er fuldt ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, fortsætter din a-kasse med at udbetale dette under dine første 14 dages sygdom.
Når du har været syg i 14 dage, giver din a-kasse besked til kommunen om dit sygefravær. Kommunen sender dig et underretningsbrev i din e-boks, med nærmere information om hvordan du kan fortsætte med at få sygedagpenge af kommunen efter de første 14 dages sygdom.

Reglerne om udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

1. Kriterier som skal være opfyldt, før en ledig bliver omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Ledige, som er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, kan ikke modtage sygedagpenge i den periode, jf. sygedagpengelovens § 53 a, stk. 2.

Det fremgår af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende som dagpengemodtager hos jobcentret. Det betyder, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret, inden den pågældende bliver syg, for at være omfattet af bestemmelsen.

I det tilfælde, hvor første ledighedsdag er sammenfaldende med første sygedag, har det betydning for, om det er kommunen eller A-kassen, der skal udbetale en ydelse under de første 14 dages sygdom, i hvilken rækkefølge tilmeldingen hos jobcentret og sygemeldingen kommer. Det vil sige, at hvis personen først melder sig ledig og derefter bliver syg (også samme dag), skal A-kassen udbetale ydelsen under de første 14 dages sygdom. Hvis personen sygemelder sig før sin tilmelding til jobcenteret, er det kommunen, som skal udbetale sygedagpenge.

Eksempel 1: En person tilmelder sig på første ledighedsdag som jobsøgende hos jobcentret. Personen bliver samme dag syg, og sygemelder sig derfor. Da personen har meldt sig ledig før vedkommende melder sig syg, udbetaler A-kassen dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne (se afsnit 1.1 og 1.2).

Eksempel 2: En person henvender sig på første ledighedsdag til kommunen. Kommunen kan ikke vejlede personen om at melde sig ledig og stille sig til rådighed, da vedkommende er syg. I dette tilfælde skal kommunen tage stilling til, om personen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32.

Hvis en person er syg før første ledighedsdag, er det kommunen, som skal tage stilling til, om den pågældende har ret til sygedagpenge.

Det fremgår endvidere af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14-dages sygdom, at medlemmet ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge (se afsnit 1.1) og er fuldt ledig (se afsnit 1.2).

1.1 At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge

Den ledige skal have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke var syg.
En person, hvis ret til arbejdsløshedsdagpenge endnu ikke er indtrådt, er således ikke omfattet af reglerne.

Det betyder, at en person, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, fordi
- personen ikke har været medlem af en A-kasse i 1 år eller ikke har opfyldt indkomst- og beskæftigelseskravet, jf. § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
- personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge i en måned efter uddannelsens afslutning, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller
- personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge efter ophør med drift af selvstændig virksomhed, jf. § 63, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ikke omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Disse ledige vil derfor kunne få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Der skal ikke ske et ydelsesskift og dermed en udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, hvis retten til arbejdsløshedsdagpenge indtræder i sygeperioden.

Et dagpengeberettiget ledigt medlem, der på første fraværsdag er registeret som arbejdssøgende på Jobnet, og som har ret til arbejdsløshedsdagpenge, men som ikke aktuelt får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, fordi pågældende afvikler en effektiv karantæne, m.v., vil være omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

1.2 At være fuldt ledig

Det fremgår af vejledning om udbetaling af dagpenge, at det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at medlemmet er fuldt ledig, når sygefraværet indtræder.

Det betyder, at udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom er betinget af, at medlemmet på den første sygefraværsdag:

  1. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med en fast nedsat tid.
  2. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.
  3. Ikke er i et beskæftigelsesforhold, hvor der arbejdes i turnusordning eller efter vagtplan.
  4. Ikke er i et beskæftigelsesforhold som dag-til-dag ansat (løs vikar), hvor ansættelsen ophører ved arbejdstid ophør.


En person, som er tilknyttet et vikarbureau som løst ansat tilkaldevikar (med en tilknytningskontrakt), anses ikke for at være i et ansættelsesforhold, og er dermed ikke omfattet af nr. 4. Kun i perioder, hvor personen rent faktisk er ansat i et vikariat, omfattes personen af nr. 4.

Det kan i forbindelse med medlemmets sygemelding være nødvendigt, at A-kassen indhenter nærmere oplysninger om det konkrete ansættelsesforhold med henblik på vurdering af, om pågældende er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

En ledig, der får dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed anses ikke for at være i et beskæftigelsesforhold. Det er derfor A-kassen, der skal udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

2. Sagsgang m.v. for ledige omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

2.1 Den ledige skal sygemelde sig på første sygedag

Det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at den ledige har meldt sig syg hos A-kassen på første sygedag, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis medlemmet melder sig syg på et senere tidspunkt end første sygedag, kan pågældende først få arbejdsløshedsdagpenge under sygdom fra tidspunktet for sygemeldingen.

Sygemeldingen kan ske til A-kassen ved, at medlemmet enten foretager registrering af sygdom på ”Min side” på Jobnet eller kontakter jobcenteret eller A-kassen. Sygemeldingen vil herefter blive registreret i det fælles datagrundlag. Ved sygemeldingen skal den ledige oplyse, om pågældende er delvist eller fuldt ledig.

2.2 Krav til den ledige under sygefraværet

Sygemeldes en dagpengemodtager en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge under sygdom frem til og med tirsdag i uge 3. Der udbetales for hele dage.

Den ledige skal ikke i perioden med sygefravær være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende, være aktivt jobsøgende eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 20 i bekendtgørelse om rådighed.

Den ledige skal påføre bogstavet ”S” på sit dagpengekort de dage, hvor pågældende er syg.

Når den ledige ikke længere er syg, skal den ledige melde sig rask på Jobnet, jf. § 14 i bekendtgørelse om rådighed.

2.3 A-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær

A-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom sker efter samme regler som arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at den sygemeldte ledige kan blive stillet anderledes, end hvis pågældende modtog sygedagpenge fra kommunen.

I arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom skal der, som for øvrige ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, udbetales arbejdsløshedsdagpenge på søgnehelligdage (hvorimod der ikke er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage), og der vil skulle afvikles karantænetimer i perioden, ligesom mindsteudbetalingsreglen på 14,8 timer er gældende.

Perioden med arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær indgår i opgørelsen af de 6 uger, som efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 4, nr. 5, forbruger af ydelsesperioden. Det gælder dog kun i den situation, hvor udbetalingen sker under ledighed.

2.4 Ved sygefravær ud over de første 14 dages sygdom

Ved sygdom ud over 14 dage overgår medlemmet til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter reglerne i lov om sygedagpenge.

Ved sygefravær, som varer længere end to uger, skal A-kassen således standse udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom og anmelde sygefraværet til medlemmets opholdskommune.

En ledig, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller starter selvstændig virksomhed efter reglerne i § 10 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet skal som udgangspunkt anmeldes som fuldt ledig, medmindre den pågældende fortsætter med/ønsker at fortsætte med at drive sin selvstændige virksomhed hjemmefra, selvom personen ikke kan stå til rådighed ift. arbejde uden for hjemmet.

Den sygemeldte vil herefter modtage et underretningsbrev fra kommunen samt et ansøgningsskema til brug for ansøgning om sygedagpenge for kommunen, og skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 1. Dette skal ske ved digital selvbetjening via ”Mit Sygefravær”.

Kommunen træffer herefter afgørelse om den lediges ret til sygedagpenge og iværksætter udbetaling af sygedagpenge og sygeopfølgning efter reglerne i sygedagpengeloven.

3. Ledige som ikke er omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

En ledig, som er i beskæftigelse som lønmodtager på første sygefraværsdag, og som derfor modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen under de første 14 dages sygdom.

Det skyldes, at den ledige kan have ret til at modtage sygedagpenge efter lov om sygedagpenge enten fra arbejdsgiveren eller kommunen for timerne med arbejde. For at sikre, at den ledige ikke skal have udbetaling fra både A-kassen og kommunen for samme sygefraværsperiode, samles den sygemeldtes sag i denne situation i kommunen.

Den ledige vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil være tilfældet for en dimittend, som ikke har ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Dimittenden vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Graviditetsbetinget sygdom

Ydelse under graviditetsbetinget sygdom udbetales efter reglerne i barselsloven, som administreres af Udbetaling Danmark. I forbindelse med sygemeldingen vil det ikke altid være afklaret, om sygdommen skyldes graviditeten eller andre årsager. Medmindre det ledige dagpengeberettiget medlem overfor A-kassen oplyser, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom, vil A-kassen skulle udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Mere information om sygedagpenge

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en temaside på borger.dk som giver et overblik over sygedagpengereglerne.
På temasiden er der en generel introduktion til vigtige begreber og sagsgange i forbindelse med sygedagpengeforløb, og der er en kort video til hvert emne.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?