Sygdom

A-kasse
Dagpenge

Reglerne om sygedagpenge

Man kan få sygedagpenge, hvis man er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi man er kommet til skade.
Det er dog yderligere et krav at man skal have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder at man skal opfylde et beskæftigelseskrav.

Hvordan du opfylder tilknytnings-/beskæftigelseskravet afhænger af om du har ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller du skal have sygedagpenge af din kommune.

Er du ledig kan du fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge fra din A-kasse under de første 14 dages sygdom.

Beskæftigelseskrav i forhold til arbejdsgiver
En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag.
For at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver skal du have været ansat uafbrudt de seneste 8 uger med mindst 74 timers beskæftigelse.

Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen
Er du i job/lønmodtager opfylder du beskæftigelseskravet hvis du har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.
Kan man ikke opfylde dette krav eller er man ledig, kan man også opfylde tilknytnings-/beskæftigelseskravet hvis man ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke man var blevet syg.

Nyuddannede der inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder opfylder også tilknytning-/beskæftigelseskravet.

Reglerne om ret til- og udbetaling af - sygedagpenge findes i sygedagpengeloven.

Det resterende af denne artikel omhandler sygedagpenge for ledige dagpengemodtagere. Om sygedagpenge for lønmodtagere henvises du til at læse vejledningen på Borger.dk.

Dagpenge fortsætter de første 14 dage

Hvis du er fuldt ledig og berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, fortsætter din a-kasse med at udbetale dette under dine første 14 dages sygdom.
Når du har været syg i 14 dage, giver din a-kasse besked til kommunen om dit sygefravær. Kommunen sender dig et underretningsbrev i din e-boks, med nærmere information om hvordan du kan fortsætte med at få sygedagpenge af kommunen efter de første 14 dages sygdom.

1. Kriterier som skal være opfyldt, før en ledig bliver omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Ledige, som er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, kan ikke modtage sygedagpenge i den periode, jf. sygedagpengelovens § 53 a, stk. 2.

Det fremgår af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende som dagpengemodtager hos jobcentret. Det betyder, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret, inden den pågældende bliver syg, for at være omfattet af bestemmelsen.

I det tilfælde, hvor første ledighedsdag er sammenfaldende med første sygedag, har det betydning for, om det er kommunen eller A-kassen, der skal udbetale en ydelse under de første 14 dages sygdom, i hvilken rækkefølge tilmeldingen hos jobcentret og sygemeldingen kommer. Det vil sige, at hvis personen først melder sig ledig og derefter bliver syg (også samme dag), skal A-kassen udbetale ydelsen under de første 14 dages sygdom. Hvis personen sygemelder sig før sin tilmelding til jobcenteret, er det kommunen, som skal udbetale sygedagpenge.

Eksempel 1: En person tilmelder sig på første ledighedsdag som jobsøgende hos jobcentret. Personen bliver samme dag syg, og sygemelder sig derfor. Da personen har meldt sig ledig før vedkommende melder sig syg, udbetaler A-kassen dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne (se afsnit 1.1 og 1.2).

Eksempel 2: En person henvender sig på første ledighedsdag til kommunen. Kommunen kan ikke vejlede personen om at melde sig ledig og stille sig til rådighed, da vedkommende er syg. I dette tilfælde skal kommunen tage stilling til, om personen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32.

Hvis en person er syg før første ledighedsdag, er det kommunen, som skal tage stilling til, om den pågældende har ret til sygedagpenge.

Det fremgår endvidere af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14-dages sygdom, at medlemmet ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge (se afsnit 1.1) og er fuldt ledig (se afsnit 1.2).

1.1 At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge

Den ledige skal have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke var syg.
En person, hvis ret til arbejdsløshedsdagpenge endnu ikke er indtrådt, er således ikke omfattet af reglerne.

Det betyder, at en person, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, fordi
- personen ikke har været medlem af en A-kasse i 1 år eller ikke har opfyldt indkomst- og beskæftigelseskravet, jf. § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
- personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge i en måned efter uddannelsens afslutning, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller
- personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge efter ophør med drift af selvstændig virksomhed, jf. § 63, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er ikke omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Disse ledige vil derfor kunne få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Der skal ikke ske et ydelsesskift og dermed en udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen, hvis retten til arbejdsløshedsdagpenge indtræder i sygeperioden.

Et dagpengeberettiget ledigt medlem, der på første fraværsdag er registeret som arbejdssøgende på Jobnet, og som har ret til arbejdsløshedsdagpenge, men som ikke aktuelt får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, fordi pågældende afvikler en effektiv karantæne, m.v., vil være omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

1.2 At være fuldt ledig

Det fremgår af vejledning om udbetaling af dagpenge, at det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at medlemmet er fuldt ledig, når sygefraværet indtræder.

Det betyder, at udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom er betinget af, at medlemmet på den første sygefraværsdag:

  1. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med en fast nedsat tid.
  2. Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.
  3. Ikke er i et beskæftigelsesforhold, hvor der arbejdes i turnusordning eller efter vagtplan.
  4. Ikke er i et beskæftigelsesforhold som dag-til-dag ansat (løs vikar), hvor ansættelsen ophører ved arbejdstid ophør.

En person, som er tilknyttet et vikarbureau som løst ansat tilkaldevikar (med en tilknytningskontrakt), anses ikke for at være i et ansættelsesforhold, og er dermed ikke omfattet af nr. 4. Kun i perioder, hvor personen rent faktisk er ansat i et vikariat, omfattes personen af nr. 4.

Det kan i forbindelse med medlemmets sygemelding være nødvendigt, at A-kassen indhenter nærmere oplysninger om det konkrete ansættelsesforhold med henblik på vurdering af, om pågældende er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

En ledig, der får dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed anses ikke for at være i et beskæftigelsesforhold. Det er derfor A-kassen, der skal udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

2. Sagsgang m.v. for ledige omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

2.1 Den ledige skal sygemelde sig på første sygedag

Det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at den ledige har meldt sig syg hos A-kassen på første sygedag, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis medlemmet melder sig syg på et senere tidspunkt end første sygedag, kan pågældende først få arbejdsløshedsdagpenge under sygdom fra tidspunktet for sygemeldingen.

Sygemeldingen kan ske til A-kassen ved, at medlemmet enten foretager registrering af sygdom på ”Min side” på Jobnet eller kontakter jobcenteret eller A-kassen. Sygemeldingen vil herefter blive registreret i det fælles datagrundlag. Ved sygemeldingen skal den ledige oplyse, om pågældende er delvist eller fuldt ledig.

2.2 Krav til den ledige under sygefraværet

Sygemeldes en dagpengemodtager en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge under sygdom frem til og med tirsdag i uge 3. Der udbetales for hele dage.

Den ledige skal ikke i perioden med sygefravær være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende, være aktivt jobsøgende eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 20 i bekendtgørelse om rådighed.

Den ledige skal påføre bogstavet ”S” på sit dagpengekort de dage, hvor pågældende er syg.

Når den ledige ikke længere er syg, skal den ledige melde sig rask på Jobnet, jf. § 14 i bekendtgørelse om rådighed.

2.3 A-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær

A-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom sker efter samme regler som arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at den sygemeldte ledige kan blive stillet anderledes, end hvis pågældende modtog sygedagpenge fra kommunen.

I arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom skal der, som for øvrige ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, udbetales arbejdsløshedsdagpenge på søgnehelligdage (hvorimod der ikke er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage), og der vil skulle afvikles karantænetimer i perioden, ligesom mindsteudbetalingsreglen på 14,8 timer er gældende.

Perioden med arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær indgår i opgørelsen af de 6 uger, som efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 4, nr. 5, forbruger af ydelsesperioden. Det gælder dog kun i den situation, hvor udbetalingen sker under ledighed.

2.4 Ved sygefravær ud over de første 14 dages sygdom

Ved sygdom ud over 14 dage overgår medlemmet til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter reglerne i lov om sygedagpenge.

Ved sygefravær, som varer længere end to uger, skal A-kassen således standse udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom og anmelde sygefraværet til medlemmets opholdskommune.

En ledig, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller starter selvstændig virksomhed efter reglerne i § 10 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet skal som udgangspunkt anmeldes som fuldt ledig, medmindre den pågældende fortsætter med/ønsker at fortsætte med at drive sin selvstændige virksomhed hjemmefra, selvom personen ikke kan stå til rådighed ift. arbejde uden for hjemmet.

Den sygemeldte vil herefter modtage et underretningsbrev fra kommunen samt et ansøgningsskema til brug for ansøgning om sygedagpenge for kommunen, og skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 1. Dette skal ske ved digital selvbetjening via ”Mit Sygefravær”.

Kommunen træffer herefter afgørelse om den lediges ret til sygedagpenge og iværksætter udbetaling af sygedagpenge og sygeopfølgning efter reglerne i sygedagpengeloven.

3. Ledige som ikke er omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

En ledig, som er i beskæftigelse som lønmodtager på første sygefraværsdag, og som derfor modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen under de første 14 dages sygdom.

Det skyldes, at den ledige kan have ret til at modtage sygedagpenge efter lov om sygedagpenge enten fra arbejdsgiveren eller kommunen for timerne med arbejde. For at sikre, at den ledige ikke skal have udbetaling fra både A-kassen og kommunen for samme sygefraværsperiode, samles den sygemeldtes sag i denne situation i kommunen.

Den ledige vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil være tilfældet for en dimittend, som ikke har ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Dimittenden vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Graviditetsbetinget sygdom

Ydelse under graviditetsbetinget sygdom udbetales efter reglerne i barselsloven, som administreres af Udbetaling Danmark. I forbindelse med sygemeldingen vil det ikke altid være afklaret, om sygdommen skyldes graviditeten eller andre årsager. Medmindre det ledige dagpengeberettiget medlem overfor A-kassen oplyser, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom, vil A-kassen skulle udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Mere information om sygedagpenge

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en temaside på borger.dk som giver et overblik over sygedagpengereglerne.
På temasiden er der en generel introduktion til vigtige begreber og sagsgange i forbindelse med sygedagpengeforløb, og der er en kort video til hvert emne.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere