Udgivet 12. Oktober, 2021. Kategori: a-kasse, nøgleord: A-kasse

A-kasse sanktion - Udelukkelse fra dagpenge i en periode

Indledning

Vi ser nærmere på i hvilke tilfælde A-kassen kan udelukke dig fra dagpenge i en periode - de såkaldte "så længe" - sanktioner. Der er tale om tab af dagpenge i en afgrænset periode, der dog godt kan være af længere varighed.

Situation/årsag
Konsekvens/ Sanktion
Medlemmet har ikke ophold i Danmark.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, medlemmet ikke har ophold i Danmark
Medlemmet har ikke bopæl i Danmark, herunder at medlemmet ikke over for a-kassen og jobcenteret har oplyst en adresse, hvor medlemmet dagligt kan gøre sig bekendt med sin post, eller at medlemmet ikke har oplyst ny adresse til a-kassen og jobcenteret efter en varig flytning.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, medlemmet ikke har bopæl i Danmark, ikke til a-kassen og jobcenteret har oplyst en adresse, hvor medlemmet dagligt kan gøre sig bekendt med sin post, eller ikke har oplyst ny adresse til a-kassen og jobcenteret efter en varig flytning.
Medlemmet er ikke tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, medlemmet ikke er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret.
Medlemmet har ikke senest to uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende hos jobcenteret oprettet et fyldestgørende og korrekt CV, der er godkendt af a-kassen og tilgængeligt på Jobnet.
Medlemmet kan ikke få dagpenge fra udløbet af 2-ugers-fristen og indtil, medlemmet har oprettet et fyldestgørende og korrekt CV, der er godkendt af a-kassen og tilgængeligt på Jobnet.
Medlemmet booker ikke inden for en fastsat frist et møde hos a-kassen eller jobcenteret, som medlemmet har pligt til selv at booke.
Medlemmet bliver afmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret med virkning fra og med dagen efter den fastsatte frist og kan ikke få dagpenge så længe, medlemmet ikke er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret.
Medlemmet udebliver fra en samtale eller aktivitet, som a-kassen eller jobcenteret har indkaldt til, eller som medlemmet selv har booket.
Bekendtgørelse om rådighed §19. Afgørelser: sag fra 13-05-2020.
Medlemmet kan ikke få dagpenge fra og med den dag, hvor pågældende er udeblevet, og indtil medlemmet har henvendt sig om udeblivelsen til det sted (a-kassen eller jobcenteret), hvor samtalen eller aktiviteten skulle foregå. Medlemmet kan dog aldrig få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt.
Medlemmet udebliver fra tilbud, som den ledige er startet i.
Medlemmet kan ikke få dagpenge for den dag eller de dage, hvor pågældende ikke deltager i tilbuddet.
Medlemmet har ikke sygemeldt sig på jobnet.
Medlemmet kan ikke få dagpenge under sygdom så længe, medlemmet ikke har sygemeldt sig på jobnet.
Medlemmet har ikke raskmeldt sig på jobnet.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, medlemmet ikke har raskmeldt sig på jobnet.
Medlemmet har afslået et henvist arbejde eller et tilbud eller er ophørt i et arbejde eller et tilbud (medmindre medlemmet er omfattet af en mindre intensiv indsats på ophørstidspunktet), og dette skyldes medlemmets konkrete fremtidsplaner eller fremtidige forpligtelser (fx for at overtage andet arbejde, begynde på en uddannelse, rejse til udlandet eller gå på efterløn).
Medlemmet kan ikke få dagpenge fra afslaget eller ophøret og indtil, det dokumenteres, at forudsætningen for afslaget eller ophøret er bortfaldet.
Medlemmet har ikke en frigørelsesattest i tilfælde, hvor pågældende arbejder på nedsat tid og har et opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren.
Medlemmet kan få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager frigørelsesattesten. Medlemmet kan dog få dagpenge fra ansættelsesforholdets første dag, hvis a-kassen modtager frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.
Medlemmet deltager i undervisning eller uddannelse, der ikke kan følges med bevarelse af ret til dagpenge.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, pågældende deltager i undervisningen eller uddannelsen.
Medlemmet aftjener værnepligt.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, pågældende aftjener værnepligt.
Medlemmet er frihedsberøvet (i fængsel) eller unddrager sig frihedsberøvelse.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, pågældende er frihedsberøvet eller unddrager sig frihedsberøvelse.
Medlemmet forsørges på institution.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, pågældende forsørges på institution.
Medlemmet står ikke til rådighed på grund af sygdom (fx influenza, en brækket arm eller midlertidig hospitalsindlæggelse)
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, pågældende er syg (bortset fra dagpenge under de første 14 dages sygdom).
Medlemmet kan på grund af retlige forhold ikke stå til rådighed (fx pga. manglende opholds- og arbejdstilladelse).
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, det retlige hindring består.
Medlemmet kan på grund af faktiske forhold ikke stå til rådighed (fx pga. afholdelse af ferie eller manglende pasningsmulighed for børn (inden for daginstitutionens åbningstid) eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje).
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, det faktiske hindring består.
Medlemmet kan ikke påtage sig arbejde på visse tider af døgnet eller ugen (fx pga. overvåget samvær med tvangsfjernet barn eller deltagelse i behandling (fx dialyse) på bestemte af andre fastsatte tidspunkter. Gælder dog ikke ved manglende pasningsmulighed for børn uden for daginstitutionens åbningstid.
Medlemmet kan ikke få dagpenge så længe, der er tider af døgnet eller ugen, hvor medlemmet kan ikke påtage sig arbejde.

  

A-kasse medlemmer fordelt på A-kasse, der sanktioneres

Følgende figur viser andel af ydelsesmodtagere i de enkelte A-kasser, der er blevet udelukket fra dagpenge i en periode (2. kvt. 2021).

4%

0%

3F A-kasse

1,70%

AJKS-A

0,58%

AKA

0,90%

ASE A-kasse

2,56%

BUPL A-kasse

0,48%

CA A-kasse

0,80%

Det Faglige Hus A-kasse

2,57%

DSA

0,95%

Din Faglige A-kasse

3,27%

FOA A-kasse

1,26%

A-kassen Frie

1,43%

FTFa

0,71%

HK A-kasse

0,89%

Krifa A-kasse

2,32%

LAKA

0,46%

A-kassen LH

0,82%

MA-A

0,42%

Metal A-kasse

1,36%

Min A-kasse

1,76%

NNF A-kasse

3,34%

SL A-kasse

0,37%

TL A-kasse

0,99%

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?