Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, kap. 4-7

Udgivet . Kategori: lovgivning, nøgleord: A-kasse, Medlem, Dagpengesats, Nyuddannet, Selvstændig, Lønmodtager

I medfør af § 51 a, § 52 f og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 234 af 10. februar 2022, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Inddeling af kapitler fra bekendtgørelsen

Kapitel 4

Faste dagpengesatser

Dimittender

§ 11. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 54, og som har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 2. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 54, og som ikke har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, skal have dagpenge i de første 481 timer for fuldtidsforsikret og 390 timer for deltidsforsikret med et fast beløb, der udgør 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70. Efter udbetaling af timerne i 1. pkt. udbetales dagpenge til et medlem, der er under 30 år, med et fast beløb, der udgør 49,17 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70. Efter udbetaling af timerne i 1. pkt. udbetales dagpenge til et medlem, der er 30 år eller derover, med et fast beløb, der udgør 62,11 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EØS-borgere, herunder danske borgere og schweiziske og britiske borgere, hvis barnet opholder sig i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Stk. 4. Opgørelsen af antallet af timer efter stk. 2 sker efter reglerne om forbrug af dagpengeperioden i bekendtgørelse om dagpengeperioden.

Stk. 5. A-kassen skal opgøre forbruget af de 481 timer for fuldtidsforsikret og 390 timer for deltidsforsikret efter stk. 2, når et medlem melder sig ledigt efter at have modtaget sygedagpenge. Viser opgørelsen, at medlemmet samlet har fået udbetalt dagpenge og sygedagpenge i mere end 481 timer for et fuldtidsforsikret medlem eller 390 timer for et deltidsforsikret medlem ved genoptagelsen af dagpengeudbetalingen, nedsættes dagpengesatsen efter reglerne i stk. 2, 2. og 3. pkt.

Tidligere værnepligtige

§ 12. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 53, stk. 14, nr. 1, kan få dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Hvis medlemmet har ret til en højere dagpengesats efter lovens § 48, kan der udbetales dagpenge med denne sats.

Stk. 2. Ved skift af status som forsørger, jf. stk. 1, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EØS-borgere, herunder danske borgere og schweiziske og britiske borgere, hvis barn opholder sig i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Ledige under 25 år

§ 13. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, og som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikret og 780 timer som deltidsforsikret, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, indtil medlemmets ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Ved opgørelsen af løntimekravet i 2. pkt. medregnes timer som følge af omregning, jf. lovens § 53, stk. 12, af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, jf. lovens § 57 a. Skift af satsen efter 1. og 2. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikret og 780 timer som deltidsforsikret og som deltager i tilbud efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art. Det gælder, selv om medlemmet har haft beskæftigelse som nævnt i stk. 2. Skift af satsen efter 1. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned efter påbegyndelse samt ophør af tilbud i 1. pkt., jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikret og 780 timer som deltidsforsikret, og som deltager i tilbud efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, jf. dog stk. 6, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter 1. pkt., er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EØS-borgere, herunder danske borgere, schweiziske og britiske borgere, hvis barn opholder sig i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Stk. 5. Efter udbetaling af dagpenge med en sats efter stk. 4 i 481 timer til et fuldtidsforsikret medlem og 390 timer til et deltidsforsikret medlem til et medlem, som ikke har forsørgelsespligt, udbetales dagpengene med et beløb, der udgør 49,17 pct. af højeste dagpenge efter §§ 47 og 70. Ved opgørelsen af timetallet i 1. pkt., finder lovens § 55, stk. 4, nr. 1-4 og 6-8, anvendelse.

Stk. 6. Opgørelse af forbrug af ydelsesperioder i stk. 2-4, sker efter bekendtgørelse om dagpengeperioden.

Stk. 7. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.

Stk. 8. Et medlem, der får dagpenge efter stk. 2-4, og som fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25. år.

§ 14. Medlemmet skal over for a-kassen på tro og love angive, om pågældende er forsørger eller ej, jf. §§ 11, 12 og 13, stk. 4. A-kassen kontrollerer via data fra CPR, om pågældende er registreret i slægtskabsregistret med barn. Oplysning om forsørgerpligt for og oplysninger om ophold af et barn i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien skal yderligere dokumenteres ved hjælp af blanket SED U005 og U006, som er udarbejdet af Den Administrative Kommission for Koordinering af Social Sikringsordninger til brug for udveksling af familieoplysninger mellem EØS-lande, Schweiz og Storbritannien.

§ 15. For et medlem under 25 år, der deltager i højskole- og daghøjskole forløb, jf. § 52 e i loven, inden medlemmet har forbrugt 962 timers dagpenge som fuldtidsforsikret eller 780 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1, i loven, sker skift af sats ved påbegyndelsen eller afslutningen af forløbet fra den 1. i den efterfølgende måned. Et medlem, der fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter lovens § 48, jf. §§ 47 og 70, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25. år.

Medlemmer omfattet af uddannelsesløft

§ 16. For et medlem, som bliver omfattet af et uddannelsesløft og skal modtage dagpenge efter lovens § 48 a, sker skift af dagpengesats ved påbegyndelsen eller afslutningen af uddannelsesløftet med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned.

Beskæftigelsestillæg

§ 17. Et medlem, der indplaceres eller genindplaceres i en dagpengeperiode, har ret til et beskæftigelsestillæg, hvis pågældende opfylder betingelserne i stk. 2. Beskæftigelsestillægget betyder, at medlemmet kan få udbetalt dagpenge med op til 118,86 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70, dog højst 90 pct. af medlemmets hidtidige indtægt efter § 3.

Stk. 2. Udbetalingen af dagpenge med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, er betinget af, at medlemmet opfylder alle følgende betingelser:

 1. Medlemmet har været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 4 år.
 2. Medlemmet har haft arbejde, svarende til fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år inden for de sidste 3 år forud for indplaceringen eller genindplaceringen i en dagpengeperiode. Er medlemmet indplaceret på baggrund af et indkomstkrav i lovens § 53, stk. 2, skal medlemmet opfylde et indkomstkrav på 508.656 kr. (2023-niveau) for et fuldtidsforsikret medlem og 339.096 kr. (2023-niveau) for et deltidsforsikret medlem. Der kan pr. måned højst medregnes 21.194 kr. (2023-niveau) for et fuldtidsforsikret medlem og 14.129 kr. (2023-niveau) for et deltidsforsikret medlem. Er medlemmet genindplaceret på baggrund af et beskæftigelseskrav i lovens § 53, stk. 8, skal medlemmet opfylde et beskæftigelseskrav på 3.848 løntimer som fuldtidsforsikret medlem eller 3.120 løntimer for et deltidsforsikret medlem.
 3. Medlemmet har fået beregnet en dagpengesats, der overstiger 100 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70.

Stk. 3. Ved opgørelsen af indkomst- eller beskæftigelseskravet i stk. 2, nr. 2, kan perioder, hvor et medlem har gennemført en uddannelse efter lovens § 54, jf. lovens § 53, stk. 3, nr. 4, og § 53, stk. 9, nr. 4, ikke medregnes.

Stk. 4. Et fuldtidsforsikret medlem kan få udbetalt dagpenge med beskæftigelsestillægget efter stk. 1, i op til 481 timer og et deltidsforsikret medlem kan få udbetalt dagpenge med beskæftigelsestillægget efter stk. 1, i op til 390 timer. Efter udløbet af perioden i 1. pkt. finder § 19 anvendelse.

Stk. 5. Opgørelsen af timetallet efter stk. 4, sker efter reglerne om forbrug af ydelsesperioden i bekendtgørelse om dagpengeperioden. I opgørelsen medregnes dog ikke følgende perioder:

 1. Perioder, hvor et medlem har fået udbetalt dagpenge fra et andet EØS-land.
 2. Perioder, hvor et medlem har fået udbetalt feriedagpenge efter lovens § 75 h.
 3. Perioder, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

Stk. 6. Retten til dagpenge med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, kan overføres til en ny dagpengeperiode inden for 3 år fra indplaceringstidspunktet, hvis timerne med beskæftigelsestillæg efter stk. 1, ikke er blevet udbetalt i den indeværende dagpengeperiode. Ved indplaceringen i en ny dagpengeperiode foretages en ny beregning efter stk. 1. Opfylder medlemmet ved den nye indplacering betingelserne for et nyt beskæftigelsestillæg efter stk. 2, kan eventuelle resterende timer med beskæftigelsestillæg ikke overføres.

Stk. 7. Perioden på 3 år i stk. 6 opgøres i hele måneder og kan forlænges på grundlag af følgende perioder:

 1. sammenhængende perioder ud over 4 uger, hvor medlemmet har fået udbetalt sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,
 2. perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, og
 3. perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 8. Ved opgørelsen efter stk. 7 finder principperne i § 9 i bekendtgørelse om dagpengeperioden anvendelse.

§ 18. Et medlem, der opfylder betingelserne i § 17, stk. 2, men hvor medlemmets beregnede dagpengesats ikke overstiger 100 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70, anses ikke for at have fået tildelt et beskæftigelsestillæg.

§ 19. Et medlem, der har fået udbetalt dagpenge med beskæftigelsestillæg i 481 timer for et fuldtidsforsikret medlem og 390 timer for et deltidsforsikret medlem, jf. § 17, stk. 4, får udbetalt dagpenge med 100 pct. af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens §§ 47 og 70.

Kapitel 5

Tidspunktet for beregning

§ 20. Der skal ske beregning, jf. dog stk. 2, når:

 1. et medlem anmoder om dagpenge,
 2. medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og
 3. der er en beregningsperiode efter § 7.

Stk. 2. Der beregnes en dagpengesats, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, jf. lovens § 53, stk. 2 og 5, jf. dog § 18 og lovens § 49, stk. 5 og 6. Dette gælder uanset medlemmet tidligere har fået dagpenge med en højere beregnet sats.

Stk. 3. Et medlem, der har opnået dagpenge efter § 11, kan få beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter uddannelsens afslutning har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 4. Et medlem, der har opnået dagpengeret efter § 12, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter at retten til dagpenge er indtrådt, har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 5. Hvis der ved beregningen efter stk. 3 og 4, inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet ikke foreligger 12 måneder med indkomst, beregnes dagpengenes størrelse i disse tilfælde på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder, jf. § 7, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 2, 3. pkt. § 7, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Et medlem, som har fået foretaget en beregning efter stk. 3 og 4, har som forsørger, jf. §§ 11 og 12, uanset den individuelle beregning, altid ret til at modtage dagpenge med satsen som forsørger.

Stk. 7. I tilfælde, hvor indkomst, der kan danne grundlag for en beregning efter stk. 3 og 4, ligger inden for 6 måneders perioderne i de nævnte bestemmelser, sker udbetaling af dagpenge med den beregnede sats med virkning fra den 1. i måneden herefter.

§ 21. For et medlem, der tidligere har fået dagpenge med en beregnet sats, skal der, uanset § 17, stk. 2, ske beregning, hvis medlemmet overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, jf. bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse. Ved beregning af dagpengenes størrelse, kan der uanset § 3, stk. 3, medtages indtægter, som tidligere har dannet grundlag for en beregning af dagpenge.

Stk. 2. Skift af ydelsessats efter stk. 1, sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Kapitel 6

Beregning for et medlem, der har arbejdet i udlandet

EØS, Schweiz eller Storbritannien

§ 22. Et medlem, som ikke har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som opfylder betingelserne for ret til dagpenge, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, skal have beregnet en sats på grundlag af det seneste arbejde i Danmark, der opfylder betingelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Et medlem, som har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, skal have beregnet en sats på grundlag af arbejdet i Danmark, jf. §§ 3-7, jf. dog stk. 3, hvis medlemmet umiddelbart genindtræder i retten til dagpenge efter arbejde i et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3. Beregningen efter stk. 2, sker helt eller delvist på grundlag af dansk indtægt suppleret med indtægt fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, jf. stk. 5.

Stk. 4. For en ledig grænsearbejder med bopæl i Danmark skal der ske beregning på grundlag af indtjeningen i beskæftigelseslandet forud for, at medlemmet blev ledigt, jf. stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægt fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien efter stk. 3 og 4, anvendes reglerne om indeksering af indkomst fra et andet EØS-land i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 6. Ved beregning efter denne bestemmelse skal a-kassen omregne indtægten fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Færøerne og øvrige udland

§ 23. For et medlem, der har ret til at overføre forsikrings- og arbejdsperioder fra Færøerne, og som har ret til dagpenge, sker beregning på grundlag af det seneste arbejde, der opfylder betingelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 kan opfyldes ved arbejde i Danmark, ved arbejde både i Danmark og på Færøerne eller ved arbejde kun på Færøerne. Det kan dog ikke opfyldes ved arbejde i Danmark, der ligger forud for opholdet på Færøerne, jf. dog stk. 3 og § 24.

Stk. 3. Et medlem, der forud for arbejde på Færøerne enten har været medlem af en dansk a-kasse eller under arbejdet på Færøerne har bevaret medlemskab af en dansk kasse, kan vælge at være omfattet af § 24.

§ 24. Et medlem kan vælge, at der skal ske beregning på grundlag af indtægt fra arbejde i udlandet, hvis:

 1. medlemmet er ledig efter arbejde i Grønland eller i udlandet bortset fra EØS-landene, Schweiz eller Storbritannien, og
 2. medlemmet har bevaret medlemskab af en dansk a-kasse under arbejdet i udlandet.

Stk. 2. Hvis et medlem vælger, at indtægten optjent i udlandet skal bruges ved beregning af en sats, skal indtægten omregnes til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den omregningskurs, der er fastsat af Nationalbanken.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2023.

Stk. 2. §§ 17-19 finder anvendelse for medlemmer, der bliver indplaceret i en dagpengeperiode den 1. maj 2023 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 108 af 30. januar 2023 om beregning af dagpengesatsen ophæves.

Stk. 4. Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 13, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

Stk. 5. §§ 13, 14, 17, 18 og § 20, stk. 3 og 7, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 12. maj 2023

Jens Erik Zebis

/ Kirsten Brix Pedersen