Du er her: A-kasser (.dk) Love om A-kasse og dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, kap. 1-2

Her på siden kan du se Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. hvordan og hvornår dagpenge udbetales, og reglerne om fradrag i dagpengene på grund af arbejde, indtægter eller karens.

Bemærk! Dette er den nye bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, som træder i kraft den 01.10.2018.
Hvis du vil se den udgave af bekendtgørelsen der er gældende frem til 01.10.2018 - kan du se den her (retsinformation.dk). Her vil du altid kunne se den aktuelle udgave af bekendtgørelsen. Dette anbefales hvis det er vigtigt for dig at være sikker på at kunne se de seneste ændringer til bekendtgørelsen.

Inddeling af kapitler fra bekendtgørelsen

BEK nr XX af xx/xx/2018 om udbetaling af dagpenge

I medfør af § 46, stk. 7, § 56 a, stk. 8, § 57 a, stk. 8, § 58, stk. 1, nr. 1-3, § 59, stk. 4, § 60, stk. 7, § 62, stk. 9, § 63, stk. 5, § 73, stk. 6 , og § 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1540 af 19. december 2017 og lov nr. 1670 af 26. december 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og personkreds

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse omfatter medlemmer af en a-kasse, som er indplaceret i en dagpengeperiode, jf. lovens § 55, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for udbetaling af dagpenge, jf. lovens § 46, fradrag for arbejde og indtægter, jf. lovens § 58, karens ved høj ledighed, jf. lovens § 56 a, og supplerende dagpenge, jf. lovens §§ 59, 60 og 73.

Kapitel 2

Udbetaling af dagpenge

§ 2. Dagpenge udbetales for en måned ad gangen med et fast timetal på 160,33 timer for fuldtidsforsikrede medlemmer og 130 timer for deltidsforsikrede medlemmer, jf. dog kapitel 3-5. Udbetalingen sker bagud for en måned.

Stk. 2. Hvis et medlem overflyttes til fuldtidsforsikring eller til deltidsforsikring i løbet af en måned, har overflytningen virkning for udbetaling af dagpenge fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Et medlem skal tidligst en uge før en måneds udgang sende oplysninger om løntimer og indkomst samt andre forhold, som har betydning for medlemmets ret til dagpenge, i måneden. Medlemmet skal oplyse om forventede løntimer og indkomst og andre forhold af betydning for ret til dagpenge fra tidspunktet for indsendelsen og frem til månedens udgang.

Stk. 4. A-kassen skal udbetale dagpengene på baggrund af medlemmets oplysninger efter stk. 3 og andre oplysninger, som har betydning for medlemmets ret til dagpenge.

Stk. 5. Fristen på en uge før månedens udgang i stk. 3 kan fraviges, hvis der ikke foreligger mindst 5 hverdage før den sidste bankdag i måneden.

§ 3. A-kassen skal udbetale dagpengene den sidste bankdag i udbetalingsmåneden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. A-kassen skal fastsætte en frist for, hvornår a-kassen senest skal have modtaget månedsoplysningerne, for at kunne udbetale dagpengene den sidste bankdag i måneden, jf. dog § 2, stk. 3. A-kassen skal vejlede om fristen.

Stk. 3. Modtager a-kassen et medlems månedsoplysninger efter fristen i stk. 2, skal a-kassen udbetale dagpengene hurtigst muligt.

Stk. 4. Der kan kun udbetales dagpenge for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i a-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb. Et medlem kan dog få udbetalt dagpenge, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have sendt månedsoplysningerne rettidigt.

§ 4. Et fuldtidsforsikret medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmets ret til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer.

Stk. 2. Et deltidsforsikret medlem kan kun få udbetalt dagpenge, hvis medlemmets ret til dagpenge i en måned udgør mindst 12 timer.

§ 5. Udbetaling af dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. lovens § 62, stk. 3, er betinget af, at medlemmet på første sygefraværsdag ikke er i et beskæftigelsesforhold.

§ 6. Udbetaling af dagpenge i den måned, hvor et fuldtidsforsikret medlem overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen sker med 7,4 timer pr. dag. Udbetaling af efterløn i måneden i 1. pkt. sker med 160,33 timer minus antallet af timer med dagpenge og efter fradrag for arbejde og indtægter, jf. kapitel 3, og tekniske belægninger efter kapitel 5.

Stk. 2. Udbetaling af dagpenge i den måned, hvor et deltidsforsikret medlem overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen sker med 6 timer pr. dag. Udbetaling af efterløn i måneden i 1. pkt. sker med 130 timer minus antallet af timer med dagpenge og efter fradrag for arbejde og indtægter, jf. kapitel 3, og tekniske belægninger efter kapitel 5.

Samkøring med indkomstregisteret

§ 7. A-kassen skal digitalt samkøre medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst, omregnet til timer, jf. § 25, som har ligget til grund for udbetalingen af dagpenge efter § 2, stk. 4, med indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret for den periode, indberetningerne vedrører. Samkøringen kan tidligst ske fra den 11. i den efterfølgende måned. I januar måned kan samkøringen dog tidligst ske den 18.

Stk. 2. Samkøringen med indkomstregisteret sker på baggrund af indberetninger om afsluttede lønperioder i den måned, dagpengene er udbetalt for. Er der ikke indberettet løntimer og indkomst i indkomstregisteret for hele udbetalingsmåneden, sker samkøringen alene for den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører. Samkøringen med indkomstregisteret for den resterende del af udbetalingsperioden sker fra den 11. i den følgende måned.

Stk. 3. Der skal ikke ske en samkøring med indkomstregisteret efter stk. 1 og 2, hvis en del af indberetningsperioden efter lov om et indkomstregister vedrører den forudgående eller den efterfølgende måned og medlemmet ikke anmoder om dagpenge for denne måned.

Efterregulering af udbetalingen

§ 8. Hvis samkøringen med indkomstregisteret efter § 7, viser en forskel i antallet af timer, skal der ske en efterregulering af udbetalingen af dagpengene. Efterreguleringen sker med det samlede antal timer, som forskellen udgør.

Stk. 2. Efterregulering efter stk. 1, finder ikke sted, hvis efterreguleringen svarer til højst én time. Det er en betingelse, at den opgjorte tidsforskel alene beror på afrunding af medlemmets oplysninger på dagpengekortet, jf. § 2, stk. 3, i timer og minutter omregnet til 100-dele til brug for samkøring med oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret, jf. § 6. Opgørelsen af tidsforskellen og afrundingen heraf sker samlet for én måned.

Stk. 3. A-kassen skal give medlemmet meddelelse om en forventet efterregulering. I meddelelsen skal a-kassen oplyse medlemmet om baggrunden for den forventede efterregulering og give vejledning om, hvordan medlemmet kan gøre indsigelse over for reguleringen. Fristen for svar er 1 uge efter, at meddelelsen er kommet frem. A-kassen kan på grund af særlige omstændigheder i sagen fastlægge en længere frist.

Stk. 4. A-kassen efterregulerer på det foreliggende grundlag, hvis medlemmet ikke reagerer på meddelelsen. Fastholder a-kassen efter at have sagsbehandlet medlemmets indsigelse, at der skal ske en efterregulering, skal a-kassen træffe afgørelse, der opfylder kravene i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser.

Stk. 5. Efterreguleringen foretages i udbetalingen af dagpenge for den måned, hvori samkøringen er gennemført, jf. § 7, stk. 1, og samkøringen viser en forskel i antallet af timer, jf. dog stk. 6, medmindre a-kassen ikke har færdigbehandlet medlemmets indsigelse over for reguleringen. Efterbetaling af dagpenge kan dog ske inden udgangen af måneden.

Stk. 6. Er det ikke muligt at efterregulere i udbetalingen af dagpenge i de 3 måneder, der ligger efter den måned, hvori samkøringen er gennemført, og samkøringen har vist en forskel i antallet af timer, skal a-kassen opgøre reguleringen som et tilbagebetalingsbeløb og træffe afgørelse herom, der opfylder kravene i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser. A-kassen skal opkræve tilbagebetalingsbeløbet efter reglerne i bekendtgørelsen om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

Stk. 7. Hvis der sker ændringer i andre forhold af betydning for ret til dagpenge for udbetalingsmåneden, og de nye oplysninger er modtaget i a-kassen, inden hele måneden er samkørt med indkomstregistret efter § 7, kan a-kassen følge fremgangsmåden beskrevet i stk. 2-6.

Senere efterregulering af udbetalingen

§ 9. Bliver a-kassen bekendt med ændringer i et medlems indkomstregisteroplysninger efter tidspunktet for en eventuel efterregulering, jf. § 8, som har betydning for medlemmets ret til dagpenge for perioden, skal der ske en efterregulering af de udbetalte dagpenge for perioden. Efterreguleringen sker med det samlede antal timer, som forskellen udgør.

Stk. 2. § 8, stk. 2-6 finder også anvendelse ved efterreguleringer efter stk. 1.

Særligt om ændring af a-kassemedlemskab

§ 10. Er et medlem ikke medlem af en a-kasse i den måned, hvor der skulle være gennemført en regulering, jf. § 8 eller § 9, opgøres reguleringen som et tilbagebetalingsbeløb. A-kassen skal træffe en afgørelse, der opfylder kravene i bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser. A-kassen skal opkræve tilbagebetalingsbeløbet efter reglerne i bekendtgørelsen om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

§ 11. Hvis et medlem lader sig overflytte til en anden a-kasse, inden en efterregulering er gennemført, skal den tidligere a-kasse sagsbehandle efterreguleringen. Den tidligere a-kasse træffer afgørelse efter § 8, stk. 4. Ved efterbetaling udbetaler den tidligere a-kasse beløbet til medlemmet.

Stk. 2. Den nye a-kasse skal foretage en eventuel modregning, i udbetalingen i den måned, hvor samkøringen har vist en forskel i antallet af timer, jf. § 8, stk. 5, og træffe afgørelse efter § 8, stk. 6.

Denne side fra A-kasser.dk - hjælp til valg af A-kasse, er senest opdateret den: 13-03-2018. Indarbejdet lovændringer til og med BEK nr 134 af 27/02/2018.