Udgivet 25. Oktober, 2020. Kategori: nyuddannede, nøgleord: A-kasse, Dimittend, Ledighed

Ledighed for nyuddannede med videregående uddannelse

Ledighed målt 4.-7. kvartal efter fuldførelse af videregående uddannelse

Definition af nyuddannedes ledighed
Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. For hvert enkelt fuldført måles ledigheden i 2. år efter fuldførelse (4.-7.kvartal). 4. kvartal defineres som det kvartal, der indeholder datoen præcis 1 år efter fuldførelse (dvs. 4.-7. kvartal måles fra og med det kvartal, der indeholder et-årsdagen for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umiddelbart før to-årsdagen for fuldførelsen). Ledigheden for de nyuddannede i 2017 måles således frem til og med 2. kvartal 2019.

Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at blive defineret som bruttoledig skal den fuldførte være uden arbejde, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være jobsøgende. Bruttoledighedsbegrebet omfatter ud over de nettoledige også personer i aktivering, som modtager dagpenge, kontant-, starthjælp eller løntilskud.

Tabel 1: Antal nyuddannede med en videregående uddannelser fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på hovedgrupper.

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Erhvervsakademi 9.005 9,8% 8.974 9,0%
Professionsbachelor 21.053 7,5% 21.214 7,2%
Akademisk bachelor 20.159 2,2% 18.031 2,0%
Kandidatuddannelse 26.623 11,1% 24.830 11,2%
Ph.d., mv. 2.192 3,4% 2.199 3,4%
I alt 79.032 7,5% 75.248 7,4%

Uddannelsesgruppen med den største bruttoledighed er kandidatuddannelserne. I 2017 er antallet der færdigjorde en kandidatuddannelse faldet med ca. 2.000 personer i forhold til 2016, men alligevel er ledigheden for denne gruppe steget en lille smule til 11,2%. Så frem til og med 2. kvartal 2019 har der været færre ansættelser af nyuddannede kandidater, set i forhold til samme tidspunkt i 2018.

Tabel 2: Antal nyuddannede med en erhvervsakademi-uddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for erhvervsakademiuddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Bio- og laboratorietekniske område 661 9,9% 591 9,6%
Designfaglige område 806 12,0% 716 10,9%
It-faglige område 2.103 13,8% 1.926 11,9%
Samfundsfaglige område 94 16,4% 117 21,9%
Tekniske område 764 7,6% 832 7,7%
Økonomisk-merkantile område 4.399 7,9% 4.627 7,6%
Sundhedsfaglige område 178 3,3% 165 0,9%
I alt 9.005 9,8% 8.974 9,0%

Den højeste relative ledighed ses på det samfundsfaglige område, og sådan har det været gennem flere år. Dette område er dog samtidig et meget lille område med kun omkring 100 dimittender årligt. Laveste ledighedsgrader ses for det sundhedsfaglige ea-område, og også her gælder at det har været gældende flere år. Endvidere er ledigheden for det økonomisk-merkantile område på et lavt niveau, selvom der er stadig flere der tager en uddannelse inden for området, f.eks. som finansøkonom.

Tabel 3: Antal nyuddannede med en professionsbachelor-uddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for professionsbachelor-uddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Økonomisk/merkantil 1.791 10,7% 2.036 11,2%
Teknik 3.667 5,7% 3.760 6,2%
Medie, kommunikation, it mv. 1.406 14,0% 1.561 14,0%
Design 548 15,1% 526 15,8%
Sundhed 5.165 4,4% 5.252 4,2%
Pædagogik 6.883 8,2% 6.354 6,6%
Samfund 1.593 7,2% 1.725 6,9%
I alt 21.053 7,5% 21.214 7,2%

Professionsbachelorer er den hovedgruppe af videregående uddannelser, der generelt har den laveste ledighed. Inden for professionsbachelorer er der dog ret stor forskel på ledigheden. Især sygeplejersker (1,0% ledighed), men også de store grupper læreruddannede og pædagoguddannede har rimeligt nemt ved at finde et job efter uddannelsen. Derimod har områderne design (15,8%) og medier (14,0%) forholdsvis stor ledighed.

Tabel 4: Antal nyuddannede med en kandidatuddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for kandidatuddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Humaniora, kand. 6.550 18,7% 6.007 20,0%
Natur, kand. 3.075 12,4% 3.042 13,0%
Samfund, kand. 11.253 8,4% 9.867 8,0%
Sundhed, kand. 2.524 5,0% 2.510 5,0%
Teknik, kand. 3.221 9,0% 3.404 8,3%
I alt 26.623 11,1% 24.830 11,2%

Efter flere år med stigende antal nyuddannede kandidater fra Universiteterne, faldt det totale antal nyuddannede en smule i 2017. På trods af det stigende antal nyuddannede kandidater, så har ledighedprocenten ligget forholdsvist konstant på omkring 11%. Det er humaniora-området og natur-området der har den største ledighed blandt nyuddannede kandidater.

Nogle af de uddannelser hvor det er let at komme i job, er især læge (1,4%), tandlæge (2,9%), jurist (5,4%).

Se tilsvarende undersøgelse for uddannelser afsluttet i 2015 og 2016.

Artikler om A-kasse og dagpenge

Enklere og lettere regler for ledige fra 01.01.2020

29-12-2019:
Fra 1. januar 2020 fjernes nogle proceskrav og regler som af nogle ledige kunne opleves meget rigide og unødvendige.

Ledige der kan dokumentere, at de har fået arbejde bliver således fra 1. januar 2020 fritaget for alle aktiviteter - inkl. møder - og skal heller ikke længere søge job og joblogge i op til seks uger, før de starter på arbejde. Det samme gælder hvis man går på barsel eller på efterløn.
Ledige har heller ikke længere pligt til at logge på Jobnet.dk mindst én gang om ugen for at chekke jobopslag (man skal dog stadig udfylde joblog med jobansøgninger).

Fremover bliver kravet om aktivering ens for alle uanset alder. Før gjaldt specielle regler om aktivering hvis man var under 30 år eller over 50 år.
Fra 1. januar 2020 vil der vil være ét krav om aktivering efter senest 6 måneder ledighed.
...Læs mere

Overgang til videregående uddannelse blandt faglærte

23-07-2019:
AE har undersøgt, hvor stor en andel af nyuddannede faglærte der går i gang med en videregående uddannelse. Hver femte faglærte, der blev uddannet i 2011, påbegyndte en videregående uddannelse inden for 5 år.

Nogle faglærte har dog en større tendens til at læse videre end andre. Det er især dem med en erhvervsuddannelse inden for grafisk teknik og medier, kontor, handel og forretningsservice samt inden for strøm og elektronik, som vælger at tage en videregående uddannelse efter afslutning af deres erhvervsuddannelse. Næsten hver tredje med en af disse uddannelser læser videre inden for 5 år.

De områder hvor det er populært at videreuddanne sig inden for er især Erhvervsøkonomi, administration og jura samt Social, sundhed og Service.
...Læs mere

A-kasse medlems-
udvikling

Der foreligger nu opgørelse af antal medlemmer pr. 1. januar 2019 for alle danske A-kasser. Samlet set er 4.305 flere danskere blevet medlem af en A-kasse i løbet af 2018.

Sammenlignet med 1. januar 2018, er det DANA A-kasse der har mistet klart flest medlemmer, idet hele 9% (eller 1.858) af medlemmer har forladt A-kassen der kun er for selvstændige. ASE oplever også fortsat tilbagegang, idet de har mistet 2,8% af medlemmerne i 2018.

Ser vi på nogle af vinderne kan man konstatere, at "Det Faglige Hus" blot fortsætter den store medlemsfremgang de har oplevet i efterhånden flere år nu. Det Faglige Hus A-kasse har således fået 8,5% (eller næsten 10.000) nye medlemmer i 2018.
Af de øvrige tværfaglige A-kasser, er det gået bedst for FTFa og MA A-kasse, som begge har fået en mindre fremgang i medlemstal.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. januar 2020 træder Storbritanien ud af EU.
Som et led i udtrædelsesaftalen, er der indført en overgangsordning der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.
Overgangsordningen betyder at EU-reglerne, bl.a. om arbejdsløshedsforsikring, stadig vil gælde i overgangsperioden.

Det er specielt for to grupper at det er vigtigt at kende konsekvensen af Brexit. Det gælder for rettigheder til ydelser i Danmark for herboende briter, og rettigheder for danskere bosat i Storbritannien, der vender hjem til Danmark i overgangsperioden.
...Læs mere

Ny ferielov fra 1.9.2020

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Loven vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.

Frem mod 2020 vil du optjene ferie på en ny måde.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, men der er indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
...Læs mere

Nyt for selvstændige

18-12-2018:
Dagpengesystemet for selvstændige er med virkning fra 01.10.2018 blevet ændret så det i langt højere grad nu minder om de regler der gælder for lønmodtagere.

Samtidig er der blevet meget bedre vilkår for freelancere og andre der måske har virksomhed som bibeskæftigelse.
Man kan nu optjene ret til dagpenge på baggrund af al indkomst, det vil sige både med indkomst fra lønmodtagerjob, overskud fra selvstændig virksomhed og f.eks. honorarer fra foredragsvirksomhed.

Lettere at starte virksomhed, når du er på dagpenge De nye regler gør det også muligt at modtage supplerende dagpenge, når du opstarter eller driver en virksomhed som bibeskæftigelse.
Det er ikke et krav, at dit arbejde i virksomheden skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Dog skal du stadig stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet og søge job.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?