Udgivet 25. Oktober, 2020. Kategori: nyuddannede, nøgleord: A-kasse, Dimittend, Ledighed

Ledighed for nyuddannede med videregående uddannelse

Ledighed målt 4.-7. kvartal efter fuldførelse af videregående uddannelse

Definition af nyuddannedes ledighed
Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. For hvert enkelt fuldført måles ledigheden i 2. år efter fuldførelse (4.-7.kvartal). 4. kvartal defineres som det kvartal, der indeholder datoen præcis 1 år efter fuldførelse (dvs. 4.-7. kvartal måles fra og med det kvartal, der indeholder et-årsdagen for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umiddelbart før to-årsdagen for fuldførelsen). Ledigheden for de nyuddannede i 2017 måles således frem til og med 2. kvartal 2019.

Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at blive defineret som bruttoledig skal den fuldførte være uden arbejde, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være jobsøgende. Bruttoledighedsbegrebet omfatter ud over de nettoledige også personer i aktivering, som modtager dagpenge, kontant-, starthjælp eller løntilskud.

Tabel 1: Antal nyuddannede med en videregående uddannelser fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på hovedgrupper.

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Erhvervsakademi 9.005 9,8% 8.974 9,0%
Professionsbachelor 21.053 7,5% 21.214 7,2%
Akademisk bachelor 20.159 2,2% 18.031 2,0%
Kandidatuddannelse 26.623 11,1% 24.830 11,2%
Ph.d., mv. 2.192 3,4% 2.199 3,4%
I alt 79.032 7,5% 75.248 7,4%

Uddannelsesgruppen med den største bruttoledighed er kandidatuddannelserne. I 2017 er antallet der færdigjorde en kandidatuddannelse faldet med ca. 2.000 personer i forhold til 2016, men alligevel er ledigheden for denne gruppe steget en lille smule til 11,2%. Så frem til og med 2. kvartal 2019 har der været færre ansættelser af nyuddannede kandidater, set i forhold til samme tidspunkt i 2018.

Tabel 2: Antal nyuddannede med en erhvervsakademi-uddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for erhvervsakademiuddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Bio- og laboratorietekniske område 661 9,9% 591 9,6%
Designfaglige område 806 12,0% 716 10,9%
It-faglige område 2.103 13,8% 1.926 11,9%
Samfundsfaglige område 94 16,4% 117 21,9%
Tekniske område 764 7,6% 832 7,7%
Økonomisk-merkantile område 4.399 7,9% 4.627 7,6%
Sundhedsfaglige område 178 3,3% 165 0,9%
I alt 9.005 9,8% 8.974 9,0%

Den højeste relative ledighed ses på det samfundsfaglige område, og sådan har det været gennem flere år. Dette område er dog samtidig et meget lille område med kun omkring 100 dimittender årligt. Laveste ledighedsgrader ses for det sundhedsfaglige ea-område, og også her gælder at det har været gældende flere år. Endvidere er ledigheden for det økonomisk-merkantile område på et lavt niveau, selvom der er stadig flere der tager en uddannelse inden for området, f.eks. som finansøkonom.

Tabel 3: Antal nyuddannede med en professionsbachelor-uddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for professionsbachelor-uddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Økonomisk/merkantil 1.791 10,7% 2.036 11,2%
Teknik 3.667 5,7% 3.760 6,2%
Medie, kommunikation, it mv. 1.406 14,0% 1.561 14,0%
Design 548 15,1% 526 15,8%
Sundhed 5.165 4,4% 5.252 4,2%
Pædagogik 6.883 8,2% 6.354 6,6%
Samfund 1.593 7,2% 1.725 6,9%
I alt 21.053 7,5% 21.214 7,2%

Professionsbachelorer er den hovedgruppe af videregående uddannelser, der generelt har den laveste ledighed. Inden for professionsbachelorer er der dog ret stor forskel på ledigheden. Især sygeplejersker (1,0% ledighed), men også de store grupper læreruddannede og pædagoguddannede har rimeligt nemt ved at finde et job efter uddannelsen. Derimod har områderne design (15,8%) og medier (14,0%) forholdsvis stor ledighed.

Tabel 4: Antal nyuddannede med en kandidatuddannelse fra 2016 eller 2017 og deres bruttoledighedsandel målt i kvartal 4-7 efter dimission. Fordelt på mellemgrupper for kandidatuddannelserne

2016 2017
Antal Kv4-7 Antal Kv4-7
Humaniora, kand. 6.550 18,7% 6.007 20,0%
Natur, kand. 3.075 12,4% 3.042 13,0%
Samfund, kand. 11.253 8,4% 9.867 8,0%
Sundhed, kand. 2.524 5,0% 2.510 5,0%
Teknik, kand. 3.221 9,0% 3.404 8,3%
I alt 26.623 11,1% 24.830 11,2%

Efter flere år med stigende antal nyuddannede kandidater fra Universiteterne, faldt det totale antal nyuddannede en smule i 2017. På trods af det stigende antal nyuddannede kandidater, så har ledighedprocenten ligget forholdsvist konstant på omkring 11%. Det er humaniora-området og natur-området der har den største ledighed blandt nyuddannede kandidater.

Nogle af de uddannelser hvor det er let at komme i job, er især læge (1,4%), tandlæge (2,9%), jurist (5,4%).

Se tilsvarende undersøgelse for uddannelser afsluttet i 2015 og 2016.

Seneste opdateringer om A-kasse og dagpenge

Opsagde tidsbegrænset stilling - selvforskyldt ledig

10-08-2021:
Medlemmet havde kontraopsagt sit arbejde, da han fratrådte arbejdet før udløbet af det tidbegrænsede vikariat. Han var selvforskyldt ledig, da han ikke havde en gyldig grund til opsigelsen.

Medlemmet mødte på arbejde den sidste dag i et tidsbegrænset vikariat, men forlod umiddelbart efter arbejdspladsen igen, da han ikke var tilfreds med forholdene. Det var ikke aftalt med arbejdsgiveren, at han kunne tage hjem.

Fakta: Hvad er kontraopsigelse?
Et medlem, der er afskediget, uden at afskedigelsen væsentligst skyldes medlemmet, er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet opsiger arbejdet uden en gyldig grund og fratræder, før arbejdsgiverens opsigelsesvarsel udløber.
...Læs afgørelsen

Karantæne pga selvforskyldt ledighed

20-07-2021:
Hej og tak for medlemskabet. Jeg har et spørgsmål angående karantæne pga selvforskyldt ledighed.

Hvis man er ansat i en tidsbegrænset stilling, hvor der er 2 uger tilbage i ansættelsen. Man opsiger så den stilling, fordi man er blevet tilbudt et andet job, der er tidsbegrænset i fire uger.

Vil man så få karentæne da det nye job ikke opfylder kravet om 5 ugers ansættelse? Alt ialt har man jo forøget sin samlede ansættelse med 2 uger, så der kan vel ikke være tale om selvforskyldt ledighed.
Tusind tak for al hjælp.
Morten
...se vores svar

Overskud skal fremgå af afsluttet årsopgørelse

16-07-2021:
Medlemmet opfyldte ikke et indkomstkrav, fordi han ikke kunne medregne overskud af selvstændig virksomhed i Norge fra den seneste årsopgørelse, da det ikke var en afsluttet årsopgørelse.

Dokumentation for overskud af selvstændig virksomhed i Norge skal som i Danmark hentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser. Når det skal vurderes, om der er tale om en endelig årsopgørelse, bruges tidsfristerne for at selvangive i de norske skatteregler.
...Læs afgørelsen

A-kasse medlems-
udvikling

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 er det samlede antal medlemmer i de 22 danske A-kasser steget fra 2.202.999 til 2.243.980. Stigningen fordeler sig med 35.387 flere betalende medlemmer, samt 5.594 flere kontingentfritagede medlemmer, som primært er studerende.

Det Faglige Hus har haft den største fremgang i nye betalende medlemmer, med en stigning på 9,0% eller 11.692 nye betalende medlemmer i 2020. Dernæst følger Akademikernes A-kasse med 5,8% nye betalende medlemmer.
...Læs mere

Hvad betyder Brexit for A-kasse?

Den 31. december 2020 udløb den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU.
Borgere der der rejser til Storbritanien efter 1. januar 2021 for at arbejde betragtes derfor som tredjelandsborgere, og har derfor ikke længere de normale EU-rettigheder til bl.a. sociale ydelser. ...Læs mere

Midlertidig forbedrede uddannelsesmuligheder

I resten af 2021 og hele 2022 er der p.g.a. corona-hjælpepakker forbedrede muligheder for at tage en uddannelse mens du er på dagpenge.

Der er både tale om opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft, samt mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge.
I nogle tilfælde kan du modtage 110% af din dagpengesats mens du tager en erhvervsuddannelse.
...Læs mere

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Antallet af langtidsledige falder

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

Langtidsledigheden steg kraftigt under corona-krisen, frem til april 2021. Siden april og frem til og med august, er antallet af langtidsledige dog faldet med næsten 8.000 fuldtidspersoner. Læs mere...

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?