Dagpenge

Frivilligt
arbejde

Frivilligt arbejde i mens du får dagpenge

Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom du udfører arbejdet uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Kun i frivillige organisationer

Det frivillige arbejde, der kan udføres uden fradrag kan kun foregå i frivillige organisationer. Al frivilligt arbejde som ledige udfører for private eller offentlige virksomheder skal medføre fradrag for hver arbejdstime.

Definition af frivillig organisation
En frivillig organisation eller forening skal have følgende kendetegn:

 • Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
 • Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være »non-profit«), og et evt. overskud må ikke udloddes til »ejerne«, fx foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter, ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og at et evt. overskud bruges i overensstemmelse med organisationens formål.
 • Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
  Dette udelukker ikke, at der ved siden af den frivillige ulønnede indsats i foreningen kan være lønnet beskæftigelse af betydelig omfang i forhold til organisationens/foreningens samlede aktiviteter.
 • Der er frivilligt medlemskab.

En frivillig organisation, forening eller lignende kan f.eks. være en organisation med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
Frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger og miljøorganisationer.

En frivillig organisation, forening eller lignende, der er organiseret som et selskab (A/S, ApS, Amba mm.), vil som udgangspunkt ikke opfylde de opstillede betingelser, da selskaber typisk etableres for at drive erhvervsvirksomhed med henblik på at opnå et overskud.

Forskellen mellem "aktiviteter" og "frivilligt, ulønnet arbejde"

Frivillige aktiviteter kan udføres uden fradrag i ydelsen. Det betyder, at fradragsreglerne kun gælder, hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

Ulønnet arbejde

Som nævnt i starten og som det fremgår af § 12 i bekendtgørelsen, er der en generel regel om, at arbejde medfører fradrag. Arbejde forstås som aktiviteter, der enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Frivilligt, ulønnet arbejde medfører derfor som udgangspunkt også fradrag, men det er muligt at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag inden for en timebegrænsning i visse situationer. Et medlem kan som udgangspunkt udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer om måneden uden fradrag i dagpengene, såfremt arbejdet udføres hos frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

De 44 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Det vil således ikke have betydning for ydelsen i hvilke uger, inden for den pågældende måned, ydelsesmodtageren arbejder, samt hvor mange timer, der arbejdes, såfremt timebegrænsningen ikke overskrides.

En dagpengemodtager vil således f.eks. godt kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde 20 timer i den første uge i en måned, 10 timer i den næste uge og 14 timer i den fjerde uge i en måned uden, at det vil medføre fradrag.

Det frivillige, ulønnede arbejde skal udføres i Danmark.

Frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i offentlige, private eller socialøkonomiske virksomheder, medfører fradrag fra første time. Ved socialøkonomiske virksomheder forstås ex. en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål - gennem sit virke og indtjening - at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.

Som eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udføres i op til 44 timer om måneden uden fradrag, kan nævnes:

 • Socialrådgiver på krisecenter
 • Jurist i retshjælp
 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • Fitness instruktør, såfremt arbejdet udføres i en frivillig organisation m.v.
 • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation m.v.
 • Dagligt salg af varer m.v. i foreningskiosk eller lign.

Frivillige aktiviteter

Er der tale om "frivillige aktiviteter", som omfattet af § 12, stk.4, er medlemmet ikke omfattet af reglerne om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde, herunder timebegrænsningen. Medlemmet vil derfor kunne udføre den frivillige aktivitet uden fradrag - uanset hvor og hvornår denne aktivitet udføres.

Frivillige aktiviteter kan altså også udføres uden for en frivillig organisation m.v. som f.eks. forældreweekend i en børnehave.

Ved frivillige aktiviteter forstås aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.
Frivillige aktiviteter må ikke indeholde noget erhvervsmæssigt eller økonomisk element og karakteriseres ved at være ulønnede aktiviteter, som udelukkende er interessebestemt for den enkelte person.

Som eksempler på frivillige aktiviteter, der udføres uden for frivillige organisationer, foreninger eller lign., kan nævnes:

 • Nabohjælp
 • Lokalt privat vagtværn, f.eks. »Natteravnene«
 • Forældreaktiviteter i børneinstitutioner, fx forældreweekend

Som eksempler på frivillige aktiviteter for frivillige organisationer, foreninger eller lign. kan nævnes:

 • Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, f.eks. amatørteater, bridgeklubber og andre lignende hobbyforeninger
 • Aktiviteter i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors
 • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som f.eks. servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad, snakke med gæsterne m.v.
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder f.eks. tøjsortering
 • Besøgsven
 • Aflastning af pårørende til syge i eget hjem, f.eks. via en aflastningstjeneste eller vågetjeneste
 • Idrætsaktiviteter, herunder træner og holdleder i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere/holdledere på tilsvarende niveau. Det kan også være øvrige aktiviteter, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte personale, som f.eks. forberedelse og afholdelse af foreningsdage eller møder, eller forberedelse og afholdelse af idrætsaktiviteter, herunder trøjevask, lejlighedsvis opkridtning af baner eller stævne/kampafholdelse.
 • Dommergerning, tidtagning og lignende funktioner ved sportsarrangementer, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale til at varetage den konkrete opgave på tilsvarende niveau
 • Indsamling til f.eks. nødhjælpsorganisationer
 • Spejderleder
 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
 • Samtale og hjælp af ikke-økonomisk art til socialt udsatte mennesker i f.eks. Sct. Nicolai Tjenesten
 • Bistand i forbindelse med afholdelse af events, f.eks. motionsløb, lejre og lign, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale til at varetage den konkrete opgave, som udføres under eventet.

Ønsker du at få indtryk af hvad det er A-kassen ser på når de skal vurdere om der er tale om en frivillig aktivitet eller frivilligt, ulønnet arbejde, kan du se i vejledningen til bekendtgørelsen.

Både frivilligt arbejde og aktiviteter skal være ulønnet

Arbejdet eller den frivillige aktivitet skal være ulønnet. Der må ikke være tale om nogen form for aflønning, heller ikke i form af honorarer eller skattepligtige diæter.

Arbejdet eller den frivillige aktivitet anses for ulønnet, selvom medlemmet modtager beløb til dækning af udokumenterede udgifter, der er forbundet med arbejdet, og som ikke er skattepligtige. Disse beløb medfører ikke fradrag.

Overstiger de beløb, der udbetales, de fastsatte takster, bliver beløbene skattepligtige og medfører derfor fradrag for det fulde beløb. Fradraget i dagpengene beregnes efter § 24 ved, at beløbet omregnes med omregningssatsen til timer.

A-kassen kan anmode medlemmet om på tro og love at skrive under på, at de beløb, hvormed godtgørelsen udbetales, ikke er højere end de, som fremgår af ligningslovens regler. Udgifter refunderet efter regning medfører ikke fradrag.

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver og andre opgaver skilles ad

For frivilligt, ulønnet arbejde skal der sondres mellem, om opgaverne betegnes som primær drift og vedligeholdelse eller som øvrige opgaver.
Udgangspunktet er at frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag. Det er dog muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen. Det kan ske i de tilfælde, hvor der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til den form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

Primær drift
Ved primær drift forstås i denne sammenhæng arbejde eller funktioner, der er med til at sikre organisationens overordnede, administrative drift.

Som eksempler på primære driftsopgaver kan nævnes:

 • Centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse
 • Økonomi- og organisationsstyring
 • Administrationsopgaver
 • Bogholder/bogføring
 • Sekretær
 • Revisor
 • Arbejde med udvikling af IT systemer, herunder udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside

Ved primær drift forstås også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Det kan f.eks. være udbringning af mad til ældre hjemmeboende.

Vedligeholdelse
Ved vedligeholdelse forstås i denne sammenhæng funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden. Her tænkes særligt på arbejde, der er med til at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet, og dermed arbejde, som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation. Arbejde, der kræver autorisation som f.eks. vvs-installatør eller elektriker, medfører altid fradrag fra første time.

Som eksempler på vedligeholdelse kan nævnes:

 • Varetagelse af den daglige rengøring
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Elektrikerarbejde
 • Tømrearbejde

Se bilag med eksempler på opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse, der ikke skal medføre fradrag for de første 44 timer i gns. pr. måned.

Husk at give din A-kasse besked

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde skal ved ledigmeldingen eller forud for start i frivilligt, ulønnet arbejde give a-kassen oplysning om arten af det frivillige, ulønnede arbejde og de nødvendige oplysninger om den organisation, forening eller lignende, arbejdet udføres for. Dette kan ske ved tro og love.

Et medlem, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde skal på ydelseskortet løbende oplyse a-kassen om antallet af timer, som medlemmet har arbejdet frivilligt og ulønnet.

Er man i tvivl om, hvorvidt en frivillig aktivitet eller et frivilligt, ulønnet arbejde medfører fradrag, bør man rette henvendelse til sin a-kasse.

Kunstnerisk arbejde

Hvis du laver kunstnerisk arbejde - uanset art og karakter - vil dit arbejde i arbejdsløshedslovgivningen oftest blive betragtet som selvstændig virksomhed. Dette uanset om du modtager penge for dit arbejde eller ej. Du skal derfor altid kontakte din A-kasse, hvis du laver kunstnerisk arbejde.

Fritidsaktiviteter (hobby)

Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag. Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, som du deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Det er fx deltagelse i forældreaktiviteter i børneinstitutioner, nabohjælp og lignende.

Lovgivning

Reglerne i A-kasse lovgivningen om fradrag i dagpengene for arbejde m.m., herunder hvad man må udføre af frivilligt arbejde uden fradrag, findes i Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, kapitel 3.

læs mere om frivilligt arbejde for dagpengemodtagere

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har en god online guide om reglerne for frivillige på offentlige ydelser, herunder dagpengemodtagere. Se den på www.frivillighed.dk.

Kilder: FTFa A-kasse og AJKS.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere