Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet m.v. hvorefter arbejdsgiverne som hovedregel kun må modtage oplysninger om sygdomme, der har væsentlig betydning for arbejdets udførelse.

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel hvorefter den ansatte modtager sygedagpenge i de første 3 uger fra arbejdsgiveren og derefter fra kommunen; og barselsdagpenge i forbindelse med fravær pga. graviditet, barsel og adoption mv. fra kommunen.

Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler sigter mod at begrænse brugen af jobklausuler og sikre, at de nødvendige klausuler indgås på en måde, der er retfærdig over for den berørte lønmodtager.
Jobklausulloven finder anvendelse på jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016. Fra 1. januar 2016 og frem er det blevet ulovligt at indgå jobklausuler. Jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, vil fortsat være gyldige, men kun indtil 1. januar 2021, hvor de bliver ugyldige.

Deltidsloven beskytter deltidsansatte mod diskrimination, forbedrer kvaliteten af deltidsarbejde og muliggør udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis.

Lov om tidsbegrænset ansættelse sigter mod at forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser ved at anvende princippet om ikke-diskrimination og fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser.

Lov om arbejdsretten fastsætter regler for at indbringe sager for retten. Arbejdsretten tager sig først og fremmest af sager om brud på kollektive overenskomster. De fleste sager drejer sig om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og manglende betaling efter overenskomsten. Arbejdsmarkedets parter repræsenteres i Arbejdsretten af hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet. Det vil i første række sige Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Lov om mægling i arbejdsstridigheder (Forligsmandsloven) har til formål at forlige parterne, specielt ved indgåelse af nye overenskomster.

Arbejdstidsdirektivet er gennemført i Danmark, der som konsekvens heraf har bestemmelser på områderne; hvileperioder, maksimal ugentlig arbejdstid, natarbejde (i den danske arbejdssikkerheds- og arbejdsmiljølovgivning) etc.

Udstationeringsloven indeholder bestemmelser, som gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere