Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

IV. Oversigt over væsentlige arbejdsretlige love

Arbejdsmiljøloven fastsætter de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet i Danmark. Loven omfatter pligter for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven suppleres af en række bekendtgørelser, der udfylder og præciserer lovens generelle bestemmelser.

Ferieloven giver bl.a. arbejdstageren ret til 5 ugers betalt ferie om året i forhold til beskæftigelsens omfang året før.

Funktionærloven sikrer lønmodtagergruppen funktionærer visse minimumsrettigheder i deres ansættelsesforhold (f.eks. fuld løn under sygdom og ferie, opsigelsesvarsler afhængig af anciennitet, fratrædelsesgodtgørelse og krav om saglige afskedigelsesgrunde). Med funktionærer menes personer, der indtager en tjenestestilling, har en gennemsnitlig arbejdstid på mere end otte timer om ugen, og som udfører en af flere typer af arbejde, som man kan læse i loven.

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og barselsorlov m.v. forbyder forskelsbehandling på grund af køn og indeholder regler for afholdelse af barselsorlov.

Lov om ligeløn forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn.

Vi har lavet et specielt tema om initiativer på ligelønsområdet.

Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. indeholder forbud mod både direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse.

Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Foreningsfrihedsloven) sikrer lønmodtagere mod afskedigelse, fordi de er eller ikke er medlemmer af en bestemt forening.

Lov om varsling ved større afskedigelser der i forbindelse med større virksomhedsindskrænkninger bl.a. pålægger virksomheder pligt til at forhandle med de ansatte.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) medfører, at køberen af en virksomhed indtræder i de forpligtelser, som sælgeren var bundet af på tidspunktet for overdragelsen.

Lov om Lønmodtagernes Garantifond sikrer arbejdstagerne løn, hvis arbejdsgiveren går konkurs. Læs mere på Borger.dk.

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Loven om ansættelsesbeviser) forpligter arbejdsgiveren til at udarbejde et ansættelsesbevis, der indeholder de vigtigste oplysninger om ansættelsesvilkårene.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere