Overbygning på udenlandsk bachelor og dimittendrettigheder

Udgivet . Kategori: dimittend, nøgleord: A-kasse, Dimittend, International

Vi (www.a-kasser.dk) får jævnligt henvendelser fra personer der er flyttet til Danmark. I Danmark går de på et tidspunkt igang med en overbygning på den uddannelse (ofte bachelor) de i forvejen har fra deres eget hjemland.

Hvis den danske overbygning (det kan f.eks. være en masteruddannelse) ikke i sig selv opfylder kravene for at kunne give ret til dagpenge på dimittendvilkår efter afslutning af uddannelsen, f.eks. fordi den ikke har en varighed af minimum 18 måneder, så er spørgsmålet om vedkommende person kan få vurderet sin udenlandske bachelor og den danske overbygning som et "samlet uddannelsesforløb", der opfylder betigelserne for at give ret til dimittend-dagpenge.

Lovgivningen der er relevant i forhold til at vurdere om en uddannelse opfylder kravene, findes i Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, §§ 26-27 om optagelse i A-kasse på baggrund af gennemført uddannelse (dimittendrettigheder). Endvidere kan der findes hjælp i vejledningen til bekendtgørelsen's §26, stk. 4 hvor det hedder:

"Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af en erhvervsmæssig uddannelse, er som udgangspunkt betinget af et samlet uddannelsesforløb, der er normeret til mindst 18 måneder, jf. lovens § 54."

og videre:

"En uddannelse betragtes som samlet, når

  1. der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
  2. der er en fagmæssig sammenhæng, og
  3. den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen."

En mastergrad, der består af en bachelorgrad plus 1 år inden for samme fag, vil således kunne danne grundlag for dagpengeret, hvis der er en faglig og tidsmæssig sammenhæng.

Specielt angående udenlandske uddannelser står der i vejledningen: "Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Vurdering af opfyldelsen af beskæftigelseskravet på baggrund af en udenlandsk uddannelse vil blive afgjort efter samme kriterier som en dansk uddannelse, herunder krav om SU-berettigelse. Det er en forudsætning, at ansøgeren har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, den udenlandske uddannelse blev påbegyndt. Hvis ansøgeren ikke opfylder dette krav, er der mulighed for dagpengeret på baggrund af en dansk overbygning."

I praksis betyder det at hvis den udenlandske bachelor er SU-berettiget, så kan den altid indgå i vurderingen af "en samlet uddannelse", forudsat at personen altså boede i Danmark inden påbegyndelse af bacheloren i udlandet. Er den ikke SU-berettiget, så kan den indgå hvis Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet, at uddannelsen svarer til en dansk bacheloruddannelse.

Til §26, stk. 2:

Det er et krav, at ansøgeren skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, uddannelsen bliver påbegyndt. Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser på ny.

Hvad skal der til for at du kan blive optaget i A-kasse?

  1. Din bachelor fra udlandet skal kunne vurderes til at svare til en dansk bacheloruddannelse. Her vil det i første omgang være din A-kasse der skal afgøre det ud fra den enkelte a-kasses optagelseskriterier. Nogle a-kasser kræver, at man får lavet en vurdering af sin udenlandske uddannelse, inden man kan optages i a-kassen. Derfor bør du spørge a-kassen, om de har brug for en vurdering for at optage dig. Du har dog også altid selv mulighed for at få din udenlandske uddannelse vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Har Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurderet, at dine udenlandske uddannelseskvalifikationer svarer til et bestemt dansk uddannelsesniveau, har din A-kasse pligt til at lægge det til grund når de vurderer din ansøgning om optagelse i A-kasse. A-kassen vil derfor ikke kunne afslå din ansøgning om optagelse, med henvisning til, at du ikke har en uddannelse på det pågældende niveau.
  2. Den udenlandske bachelor skal sammen med den danske overbygning kunne vurderes til at udgøre et samlet uddannelsesforløb af minimum 18 måneders varighed.
  3. Din bachelor- og masteruddannelse/overbygning skal samlet set give dig erhvervskompetence.

Om de første 3 krav, kan du se en afgørelse (Sag 10-611-0083) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvori netop disse tre krav vurderes i en sag om en klage over en A-kasse.

  1. Du havde bopæl og ophold i Danmark før påbegyndelsen af den udenlandske uddannelse og igen senest 14 dage efter færdiggørelsen af den danske overbygning. Det er således ikke nok at have haft bopæl i Danmark før påbegyndelsen af overbygningen. Omkring dette bopælskrav henvises til Ankenævnets afgørelse i sag 01-611-0027.

Kan du bruge reglen om meritoverførsel istedet for?

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge §28, regulerer den situation, hvor ansøgeren på kortere tid gennemfører en selvstændig kompetencegivende uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneder. Uddannelsen skal i øvrigt berettige til optagelse.

Men bestemmelsen om meritoverførsel dækker ikke en situation, hvor en ansøger tager suppleringsfag for at få gjort en udenlandsk uddannelse gyldig/optagelsesberettiget, som ikke i forvejen berettiger til optagelse. Dette fremgår også af den nævnte sag fra Ankenævnet.

Flere detaljer