Optjening

Forbrug
Dagpenge

Dagpengetællere

Følg med i dagpengeforbrug og din optjening af dagpengeret

Er du ledig og på dagpenge, så kan du følge med i dit forbrug af dagpenge, om du har ret til forlængelse af dagpengeperiode på baggrund af arbejde, og hvornår du har optjent en ny dagpengeperiode. Alt dette kan du se på dine dagpengetællere på jobnet.dk eller på din A-kasse's selvbetjeningsløsning.

Som et led i dagpengereformen fra 2017, får dagpengemodtagere nu vist en række oplysninger på Jobnet.dk eller via deres A-kasse's hjemmeside om deres ledighedsperiode og dagpengeforbrug – de såkaldte dagpengetællere.
Formålet med dagpengetællerne er bl. a.:

 • At styrke incitamentet til at tage arbejde i løbet af dagpengeperioden
 • At det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der bliver mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.
 • At der skabes øget gennemsigtighed på tværs af a-kasser, jobcentre, STAR, andre myndigheder og for dagpengemodtagerne.

Nemt overblik som A-kasse medlem:

For dig som a-kasse medlem har ovennævnte betydet:

 • at a-kassernes indberetning af dagpengeforbrug blev ændret fra den 1. juli 2017. Fra denne dato er sammenlagt ledighed opgjort på baggrund af timer, modsat tidligere hvor beregningen skete på baggrund af uger berørt med ledighed.
 • at dagpengemodtagere kan følge med i egen situation i forhold til:
  - forbrug af retten til dagpenge
  - mulighed for genoptjening eller forlængelse af retten til dagpenge
  - at kunne undgå karens
  - forbrug af supplerende dagpenge

De forskellige dagpengetællere

A-kasserne skal indberettet en række tal (tællere), der skal skabe øget gennemsigtighed for a-kasse medlemmet. Følgende 12 tællere bliver løbende indberettet for dagpengemodtagere:

 • Indplacering: Tælleren viser første dag i indplaceringsmåned, hvor der opnås ret til dagpenge, eller første dag med ret til forlængede dagpenge.
 • Referenceperiode: Tælleren viser den allerseneste dag, hvor medlemmets rest-dagpengetimer kan anvendes.
 • Dagpengesats: Tælleren viser dagpengesats pr. måned, dagpengesats pr. time, satstype og oplysninger om hvornår satsen gælder fra.
 • Forbrug: Tælleren viser forbrugte dagpengetimer, og hvor mange dagpengetimer medlemmet har til rest.
 • Udløb af dagpengeret: Tælleren viser dato for forventet udløb af dagpengeret, dato for faktisk udløb af dagpengeret og årsag til udløb af dagpengeret.
 • Beskæftigelseskonto: Bekæftigelseskontoen viser antal optjente løntimer, der kan veksles til forlænget dagpengeperiode, antal timer dagpengeperioden kan forlænges med samt teoretisk referenceperiode for den forlængede dagpengeperiode.
 • Genindplacering: Tælleren viser antal optjente løntimer, der kan anvendes til optjening af ny dagpengeperiode og antal timer der mangler for at optjene ny dagpengeperiode.
 • Forbrug af supplerende dagpenge: Tælleren viser antal forbrugte uger med supplerende dagpenge.
 • Generhvervelses-/optjeningsgrundlag for supplerende dagpenge: Tælleren viser antal uger for tilvalgt forlængelse
 • Karenstæller: Tælleren viser antal løntimer, der mangler i indeværende karensperiode, for at personen kan undgå træk af karensbeløb. Viser endvidere antal løntimer i indeværende karensperiode.
 • Karens: Viser afgørelse om karens (afgørelsesdato), beløb, der trækkes i karens samt måned, hvor beløbet trækkes.
 • Afkortning: Viser afgørelse om afkortning af periode med ret til dagpenge med 160,33 timer. Bortfaldsdato (potentiel forældelsesdato).

A-kasserne skal løbende opdatere tallene

A-kasserne skal løbende indberette for medlemmer, der aktuelt er indplaceret i dagpengeperioden, hvor sidste dag i referenceperioden ikke er overskredet, og hvor de i den indberettede måned har forbrugt af retten til dagpenge med en eller flere af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Ansættelse med løntilskud
 • Feriedagpenge
 • Sygedagpenge fra ledighed

Der kan på baggrund af konkret sagsbehandling i A-kassen ske ændringer af alle tællere, og tællere, der påvirkes af denne sagsbehandling, indberettes, når de nye værdier er opgjort.
Ellers sker opdateringer normalt i forbindelse med den månedlige dagpengekørsel (ca. 2-3 dage før sidste bankdag i måned), eller i forbindelse med den månedlige kontrol der sker i A-kasserne ca. den 12. i måneden.

A-kasse medlemmer kan selv lave simulering
Da data ikke opdateres dagligt, kan a-kasse medlemmer – fx på baggrund af arbejdstimer siden sidste opdatering – foretage en simulering af beregningen, så de kan se betydningen i forhold til karens, forlængelse og genoptjening.

A-kasse medlemmer kan anmode om ny opgørelse
A-kasse medlemmer, der tidligere har været ledige, kan i visse situationer være interesseret i at se deres dagpengetællere. F.eks. i en situation, hvor de står overfor fornyet ledighed. Når A-kasse medlemmet ikke er ledig, sker der ikke en løbende opdatering af dagpengetællere, men hvis nedenstående er opfyldt, vil A-kasse medlemmet kunne anmode sin a-kasse om en straksberegning:

 • personen er medlem af en a-kasse og
 • indplaceret i dagpengeperioden og
 • sidste dag i referenceperioden er ikke overskredet og
 • ikke aktuelt modtager dagpenge eller har været ansat i løntilskud i de sidste 32 dage og
 • den seneste tælleropdatering er sket af medlemmets nuværende a-kasse

Yderligere information om dagpengetællere

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har udgivet en vejledning, der bl.a, viser eksempler (skræmbilleder) af de forskellige tællere, og vejleder om hvordan A-kasse medlemmet kan bruge tællerne til at få information om sin status og rettigheder i dagpengesystemet. Se vejledningen her.

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere