Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dagpengetællere

Følg med i dagpengeforbrug og din optjening af dagpengeret

Er du ledig og på dagpenge, så kan du følge med i dit forbrug af dagpenge, om du har ret til forlængelse af dagpengeperiode på baggrund af arbejde, og hvornår du har optjent en ny dagpengeperiode. Alt dette kan du se på dine dagpengetællere på jobnet.dk eller på din A-kasse's selvbetjeningsløsning.

Som et led i dagpengereformen fra 2017, får dagpengemodtagere nu vist en række oplysninger på Jobnet.dk eller via deres A-kasse's hjemmeside om deres ledighedsperiode og dagpengeforbrug – de såkaldte dagpengetællere.
Formålet med dagpengetællerne er bl. a.:

 • At styrke incitamentet til at tage arbejde i løbet af dagpengeperioden
 • At det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der bliver mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.
 • At der skabes øget gennemsigtighed på tværs af a-kasser, jobcentre, STAR, andre myndigheder og for dagpengemodtagerne.

  

Nemt overblik som A-kasse medlem:

For dig som a-kasse medlem har ovennævnte betydet:

 • at a-kassernes indberetning af dagpengeforbrug blev ændret fra den 1. juli 2017. Fra denne dato er sammenlagt ledighed opgjort på baggrund af timer, modsat tidligere hvor beregningen skete på baggrund af uger berørt med ledighed.
 • at dagpengemodtagere kan følge med i egen situation i forhold til:
  - forbrug af retten til dagpenge
  - mulighed for genoptjening eller forlængelse af retten til dagpenge
  - at kunne undgå karens
  - forbrug af supplerende dagpenge

  

De forskellige dagpengetællere

A-kasserne skal indberettet en række tal (tællere), der skal skabe øget gennemsigtighed for a-kasse medlemmet. Følgende 12 tællere bliver løbende indberettet for dagpengemodtagere:

 • Indplacering: Tælleren viser første dag i indplaceringsmåned, hvor der opnås ret til dagpenge, eller første dag med ret til forlængede dagpenge.
 • Referenceperiode: Tælleren viser den allerseneste dag, hvor medlemmets rest-dagpengetimer kan anvendes.
 • Dagpengesats: Tælleren viser dagpengesats pr. måned, dagpengesats pr. time, satstype og oplysninger om hvornår satsen gælder fra.
 • Forbrug: Tælleren viser forbrugte dagpengetimer, og hvor mange dagpengetimer medlemmet har til rest.
 • Udløb af dagpengeret: Tælleren viser dato for forventet udløb af dagpengeret, dato for faktisk udløb af dagpengeret og årsag til udløb af dagpengeret.
 • Beskæftigelseskonto: Bekæftigelseskontoen viser antal optjente løntimer, der kan veksles til forlænget dagpengeperiode, antal timer dagpengeperioden kan forlænges med samt teoretisk referenceperiode for den forlængede dagpengeperiode.
 • Genindplacering: Tælleren viser antal optjente løntimer, der kan anvendes til optjening af ny dagpengeperiode og antal timer der mangler for at optjene ny dagpengeperiode.
 • Forbrug af supplerende dagpenge: Tælleren viser antal forbrugte uger med supplerende dagpenge.
 • Generhvervelses-/optjeningsgrundlag for supplerende dagpenge: Tælleren viser antal uger for tilvalgt forlængelse
 • Karenstæller: Tælleren viser antal løntimer, der mangler i indeværende karensperiode, for at personen kan undgå træk af karensbeløb. Viser endvidere antal løntimer i indeværende karensperiode.
 • Karens: Viser afgørelse om karens (afgørelsesdato), beløb, der trækkes i karens samt måned, hvor beløbet trækkes.
 • Afkortning: Viser afgørelse om afkortning af periode med ret til dagpenge med 160,33 timer. Bortfaldsdato (potentiel forældelsesdato).

  

A-kasserne skal løbende opdatere tallene

A-kasserne skal løbende indberette for medlemmer, der aktuelt er indplaceret i dagpengeperioden, hvor sidste dag i referenceperioden ikke er overskredet, og hvor de i den indberettede måned har forbrugt af retten til dagpenge med en eller flere af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Ansættelse med løntilskud
 • Feriedagpenge
 • Sygedagpenge fra ledighed

Der kan på baggrund af konkret sagsbehandling i A-kassen ske ændringer af alle tællere, og tællere, der påvirkes af denne sagsbehandling, indberettes, når de nye værdier er opgjort.
Ellers sker opdateringer normalt i forbindelse med den månedlige dagpengekørsel (ca. 2-3 dage før sidste bankdag i måned), eller i forbindelse med den månedlige kontrol der sker i A-kasserne ca. den 12. i måneden.

A-kasse medlemmer kan selv lave simulering
Da data ikke opdateres dagligt, kan a-kasse medlemmer – fx på baggrund af arbejdstimer siden sidste opdatering – foretage en simulering af beregningen, så de kan se betydningen i forhold til karens, forlængelse og genoptjening.

A-kasse medlemmer kan anmode om ny opgørelse
A-kasse medlemmer, der tidligere har været ledige, kan i visse situationer være interesseret i at se deres dagpengetællere. F.eks. i en situation, hvor de står overfor fornyet ledighed. Når A-kasse medlemmet ikke er ledig, sker der ikke en løbende opdatering af dagpengetællere, men hvis nedenstående er opfyldt, vil A-kasse medlemmet kunne anmode sin a-kasse om en straksberegning:

 • personen er medlem af en a-kasse og
 • indplaceret i dagpengeperioden og
 • sidste dag i referenceperioden er ikke overskredet og
 • ikke aktuelt modtager dagpenge eller har været ansat i løntilskud i de sidste 32 dage og
 • den seneste tælleropdatering er sket af medlemmets nuværende a-kasse

  

Yderligere information om dagpengetællere

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har udgivet en vejledning, der bl.a, viser eksempler (skræmbilleder) af de forskellige tællere, og vejleder om hvordan A-kasse medlemmet kan bruge tællerne til at få information om sin status og rettigheder i dagpengesystemet. Se vejledningen her.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen