Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse

< Forrige | Indhold | Næste >

Opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af uddannelse, jf. lovens § 53, stk. 3, nr. 2, er som udgangspunkt betinget af et samlet uddannelsesforløb, der er normeret til at vare mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, jf. lovens § 54. Uddannelsens længde som fuldtidsstudium skal lægges til grund ved bedømmelsen.

Ny regel indført 02.01.2017

Indtil en lovændring trådte i kraft pr. 02.01.2017 var der opstået en praksis hvorefter kun uddannelser der var normeret til og også faktisk havde varet mindst 18 måneder kunne give ret til dagpenge som nyuddannet.
Dette er nu ændret således at nyuddannede får ret til dagpenge hvis blot de gennemfører en uddannelse der er normeret til mindst 18 måneder.
Fra 2. januar 2017 kan dagpengeretten således opnås, selvom den praktiske udførelse er kortere end uddannelsens normering. Dagpengene kan dog først udbetales efter de 18 måneder, der markerer uddannelsens afslutning.
Du kan læse mere om 18-måneders kravet her. Du kan læse mere om det nye dagpengesystem der indføres løbende i 2017 - her.

Flere selvstændige uddannelser, hvor hver enkelt uddannelse er normeret til at vare mindre end 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, kan ikke blive sammenstykket og kan derfor ikke medføre dagpengeret.
En uddannelse betragtes som samlet, når
1) der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
2) der er en fagmæssig sammenhæng, og
3) den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen.
En mastergrad, der består af en bachelorgrad plus 1 år inden for samme fag, vil således kunne danne grundlag for dagpengeret, hvis der er en faglig og tidsmæssig sammenhæng.
En uddannelse af over 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, der afbrydes og senere genoptages og gennemføres, opfylder betingelserne.
En uddannelse, som er tilrettelagt på en sådan måde, at det forudsættes, at den studerende kan have fuldtidsarbejde sideløbende med gennemførelsen af uddannelsen (deltidsstudium), og som opfylder kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed bedømt som fuldtidsstudium, kan give ret til dagpenge.
En uddannelse, som er tilrettelagt som både fuldtids- og deltidsstudium, kan danne grundlag for dagpengeret, såfremt uddannelsen som fuldtidsstudium opfylder kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed.
Privatundervisning/selvstudium kan alene blive medregnet til kravet om mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, hvis undervisningen er gennemført som en integreret del af en samlet uddannelse.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Udenlandske uddannelser

Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Vurdering af opfyldelsen af beskæftigelseskravet på baggrund af en udenlandsk uddannelse vil blive afgjort efter samme kriterier som en dansk uddannelse, herunder krav om SU-berettigelse. Det er en forudsætning, at ansøgeren har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, den udenlandske uddannelse blev påbegyndt, jf. § 7, stk. 3. Hvis ansøgeren ikke opfylder dette krav, er der mulighed for dagpengeret på baggrund af en dansk overbygning, jf. nedenfor.

Overbygning

Når et medlem én gang har opnået dagpengeret på baggrund af en uddannelse, kan medlemmet efterfølgende opnå en ny dagpengeret som dimittend på baggrund af en overbygning på denne uddannelse. Det er et krav, at
1) der bliver udstedt et selvstændigt eksamensbevis for overbygningen,
2) overbygningen er normeret til mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og
3) overbygningen opfylder kravet om offentlig anerkendelse.
Det er i alle tilfælde et krav, at skriftlig ansøgning om optagelse er modtaget i arbejdsløshedskassen senest 2 uger efter overbygningens afslutning, jf. lovens § 54.
En dansk overbygning på en udenlandsk uddannelse kan give ret til dagpenge, hvis den danske overbygning varer mindst 18 måneder, og hvis det er dokumenteret, at uddannelsen svarer til en tilsvarende dansk uddannelse.
Hvis der til en uddannelse bliver taget supplerende kurser, kan der opnås dagpengeret efter endt forløb, også selvom forløbet ikke i sig selv ville kunne danne grundlag for dagpengeret.
Det er en forudsætning, at der er en snæver tidsmæssig og faglig sammenhæng mellem grunduddannelse og overbygningsuddannelse, og at dimittenden opnår yderligere kvalifikationer fx i form af en ny grad eller titel ved overbygningen.
Har grunduddannelsen allerede givet ret til dagpenge, kan en ny dagpengeret på baggrund af en overbygningsuddannelse efter reglerne for nyuddannede kun opnås, hvis overbygningsuddannelsen i sig selv opfylder betingelserne for opnåelse af dagpengeret.

Dimittendrettigheder

Du skal bl.a. være opmærksom på 14 dages reglen - se nærmere her

Hvilke uddannelser?

Uddannelsen skal som fuldtidsstudium berettige til støtte efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller være omfattet af lov om erhvervsuddannelser. Heri ligger, at uddannelsen giver erhvervskompetence.
Da de gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke giver erhvervskompetence, kan en studentereksamen, en hh-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke medføre dagpengeret på dimittendvilkår.
Personer, der har gennemført en erhvervsgrunduddannelse i medfør af lov om erhvervsgrunduddannelse, kan opnå dagpengeret, jf. lovens § 54.
Arbejdsskadestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde godkende andre erhvervsmæssige uddannelser, som giver erhvervskompetence.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere